ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rot*, -rot-

rot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rot (vi.) ทำให้เน่าเปื่อย Syn. decompose
rot (sl.) เรื่องไร้สาระ
rot away (phrv.) ทำให้เน่าเปื่อย/ผุพัง
rot off (phrv.) ร่วง See also: หลุดร่วง Syn. rot away, rot out
rot out (phrv.) ผุเป็นรู Syn. rot away, rot off
rota (n.) รายการของงานที่ต้องทำและผู้ปฏิบัติงาน Syn. roster
Rotarian (n.) สมาชิกสโมสรโรตารี่ก่อตั้งในรัฐชิคาโกปีค.ศ.1905
rotary (adj.) ซึ่งหมุนรอบ See also: หมุน, เวียน Syn. rotating, spinning, turning
rotary (n.) ส่วนของเครื่องจักรที่ใช้หมุนรอบเพลา
Rotary Club (n.) สโมสรโรตารี่
rotary press (n.) แท่นพิมพ์ Syn. machine
rotate (vt.) ทำให้หมุน See also: ทำให้หมุนรอบ Syn. reel, spin, whirl
rotate (vi.) หมุน See also: หมุนรอบ Syn. reel, spin, whirl
rotate (vi.) ปลูกพืชหมุนเวียน See also: หมุนรอบ, หมุนเวียน
rotate (vt.) ปลูกพืชหมุนเวียน See also: หมุนรอบ, หมุนเวียน
rotate (vt.) สับเปลี่ยน See also: ทำให้หมุนเวียน Syn. alternate, switch, take turns
rotate (vi.) สับเปลี่ยน See also: หมุนเวียน Syn. alternate, switch, take turns
rotating (adj.) ซึ่งหมุนรอบ See also: หมุน, เวียน Syn. spinning, turning
rotating (adj.) ซึ่งทำให้หมุนรอบ Syn. whirling, encircling
rotating wheel (n.) กังหันลม See also: กังหัน Syn. post mill
rotation (n.) การหมุนรอบ See also: การหมุนเวียน Syn. revolution, spinning, turning
rotation (n.) การหมุนเวียนตามปกติของเหตุการณ์หรือสื่งต่างๆ Syn. cycle, sequence
rotation (n.) การปลูกพืชหมุนเวียน Syn. crop rotation
rotational (adj.) ซึ่งหมุนรอบ
rotator (n.) ส่วนที่หมุนของเครื่องจักร Syn. spinner
rotator (n.) แกนหมุน See also: เพลาหมุน, กระสวย Syn. axle
rotatory (adj.) ซึ่งทำให้หมุนรอบ Syn. rotating, whirling, encircling
rote (n.) การท่องจำอย่างเดียว Syn. repetition
rote (n.) เสียงคลื่นยักษ์ Syn. sound of surf
rote (n.) เครื่องดนตรีโบราณชนิดหนึ่ง
rotgut (n.) เหล้าราคาถูกๆ See also: เหล้าวิสกี้คุณภาพต่ำ Syn. drink, whiskey
rotogravure (n.) เทคนิคการพิมพ์แบบใช้ลูกกลิ้งทองแดง
rotor (n.) ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ Syn. airfoil, blade, propeller
rotor (n.) ส่วนที่หมุนของเครื่องจักร Syn. rotator, spinner
rotorhead (sl.) นักบิน (ขับเฮลิคอปเตอร์)
rotten (adj.) เน่าเปื่อย See also: ผุพัง Syn. decayed, perished, putrescent
rotten (adj.) เลวร้าย (คำไม่เป็นทางการ) See also: เลวทราม, เสื่อมทราม Syn. foul, nasty, inferior
rotten (adj.) รู้สึกไม่ดี (คำไม่เป็นทางการ) Syn. feeling unwell, unhappy
rottenness (n.) การเน่าเปื่อย See also: การเน่า, การเน่าสลาย Syn. decay
rotter (n.) คนไม่ได้ความ See also: คนไม่ได้เรื่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
rot(รอท) vi.,vi. (ทำให้) เน่า,เปื่อย,บูด,ผุ,ผุพัง,เสื่อม,เสื่อมโทรม,ตายไป,ซูบผอม n. การเน่า,การเปื่อย, Syn. decompose,degenerate
rotarian(โรแท'เรียน) n. สมาชิกสโมสรโรตารี่
rotary(โร'ทะรี) adj. หมุนรอบ,หมุนรอบเพลา
rotary clubn. สโมสรโรตารี่
rotate(โร'เทท) vi. หมุน,หมุนรอบ,หมุนเวียน,โคจรรอบ,สับเปลี่ยน vt. ทำให้หมุนรอบ,ทำให้หมุนเวียน,ทำให้สับเปลี่ยน, See also: rotatable adj.
rotation(โรเท'เชิน) n. การหมุน,การหมุนรอบ
rotatory(โร'ทะโทรี) adj. เกี่ยวกับการหมุนรอบ,ซึ่งหมุนรอบ,ซึ่งหมุนเวียน,ทำให้หมุนรอบ
rote(โรท) n. วิถีทาง,ทางเดิน,วิธีการตามปกติ, -Phr. (by rote จากความทรงจำ), Syn. repetition
rotogravure(โร'ทะกระเวอะ',-เกร'เวอะ) n. เทคนิคการพิมพ์แบบโรตารี่ที่เป็นลูกกลิ้งทองแดง,สิ่งที่ตีพิมพ์ด้วยเทคนิคการพิมพ์ดังกล่าว,ส่วนของหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยเทคนิคดังกล่าว
rotor(โร'เทอะ) n. ส่วนที่หมุนรอบของเครื่องยนต์,ตัวที่หมุนรอบ,ปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์
rotten(รอท'เทิน) adj. เน่า,เปื่อย,เน่าเปื่อย,ผุพัง,เสื่อม,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม,เลว,น่ารังเกียจ, Syn. decayed,unreliable,base
rotund(โรเทินดฺ') adj. กลม,อ้วนกลม,ท้วม,เป็นวง,ทรงกลม,ดังกังวาล,ไพเราะ,กลมกล่อม
English-Thai: Nontri Dictionary
rot(n) เรื่องเหลวไหล,การผุพัง,ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย
rotary(adj) สับเปลี่ยน,หมุนเวียน,หมุนรอบ
rotate(vi,vt) หมุนเวียน,หมุน,สับเปลี่ยน,โคจร
rotation(n) การหมุน,การหมุนเวียน,การสับเปลี่ยน,การโคจรรอบ
rotatory(adj) ซึ่งหมุนรอบ,ซึ่งหมุนเวียน,เกี่ยวกับการสับเปลี่ยน
rote(n) ทางเดิน,วิถีทาง,การท่องจำ
rotten(adj) เสื่อมโทรม,เน่าเปื่อย,เลวทราม,น่าขยะแขยง
rotund(adj) ใส(เสียง),อ้วน,ดังกังวาน,ไพเราะ
rotunda(n) ห้องโถงกลม,ตึกหลังคาทรงกลม
rotundity(n) ความใส,ความอ้วน,ความดังกังวาน,ความไพเราะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rotary chillerเครื่องทำของเหลวเย็นแบบหมุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotateหมุน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rotationการหมุนเวียน, การหมุนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotational motionการเคลื่อนที่แบบหมุน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rotatory spasmอาการกระตุกหน้าหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rotorตัวหมุน, โรเตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rotten boroughเขตเลือกตั้งที่ไม่เหมาะสม [ดู gerrymander ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rotundเกือบกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rotary Drillingการเจาะแบบหมุน, การเจาะแบบหมุน
Rotation รอบหมุนเวียน ช่วงระยะเวลาที่ต้นไม้แต่ละชนิดใช้เจริญเติบโต นับตั้งแต่เริ่มงอกไปจนโตถึงขนาดตัดฟันได้ [สิ่งแวดล้อม]
rotational equilibriumสมดุลต่อการหมุน, สภาพของวัตถุที่อยู่นิ่ง (ไม่หมุน) หรือหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัว เนื่องจากทอร์กลัพธ์หรือผลรวมของโมเมนต์ของแรงที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ เช่น ใบพัดลมหมุนด้วยความเร็วคงตัว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rotorตัวหมุน โรเตอร์ [การทูต]
Rotterdam Conventionอนุสัญญารอตเตอร์ดัมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้ หรือจำกัดการใช้ในระบบการค้าโลก (Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการควบคุมการนำเข้าและการส่งออกสารเคมีอันตรายที่ถูกห้ามใช้หรือจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด และสูตรผสมของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง ที่มีการซื้อขายระหว่างชาติ โดยประเทศผู้ผลิตหรือประเทศผู้ส่งออกสารเคมีอันตรายตามขอบเขตของอนุสัญญาดังกล่าว จะต้องแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าไปยังประเทศผู้นำเข้าเพื่อตอบรับก่อนจึงจะสามารถส่งออกสารเคมีอันตรายเหล่านั้นได้ จึงเป็นอนุสัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกในอันที่จะประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีก่อนการนำสารเคมีเข้ามาใช้ภายในประเทศ และยังเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายที่อยู่ในระบบการค้าระดับสากล ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็น Designated National Authority (DNA) ด้านสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเป็น DNA ของสารเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และเป็นเครือข่ายของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP / IRPTC) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผุ (v.) rot See also: decay, be putrefied, decompose, become putrid Syn. ยุ่ย, เปื่อยยุ่ย, ผุพัง, เละ
ผุพัง (v.) rot See also: decay, be putrefied, decompose, become putrid Syn. ยุ่ย, ผุ, เปื่อยยุ่ย, เละ
ยุ่ย (v.) rot See also: decay, be putrefied, decompose, become putrid Syn. ผุ, เปื่อยยุ่ย, ผุพัง, เละ
ยุ่ย (v.) rot See also: decay, soft, tender, decompose Syn. เปื่อยยุ่ย Ops. เหนียว
เปื่อย (v.) rot See also: decay, soft, tender, decompose Syn. ยุ่ย, เปื่อยยุ่ย Ops. เหนียว
เปื่อยเน่า (v.) rot See also: decay, be putrefied, decompose, become putrid Syn. ยุ่ย, ผุ, เปื่อยยุ่ย, ผุพัง, เละ
เปื่อยเน่า (v.) rot See also: spoil, decay, fester, putrefy, be decomposed
พืชหมุนเวียน (n.) rotated crops See also: crops used in crop rotation
บูดเน่า (adj.) rotten See also: stinking, putrid, decayed Syn. เน่า, เน่าเหม็น
เน่า (adj.) rotten See also: stinking, putrid, decayed Syn. บูดเน่า, เน่าเหม็น
เน่าเสีย (adj.) rotten See also: stinking, putrid, decayed Syn. บูดเน่า, เน่า, เน่าเหม็น
เฟอะ (adj.) rotten See also: muddy, putrid Syn. เฟะ
เฟะ (adj.) rotten See also: muddy, putrid Syn. เฟอะ
เฟะฟะ (adj.) rotten See also: muddy, putrid Syn. เฟอะ, เฟะ
ความเน่า (n.) rottenness See also: decomposition, putridity, decay Syn. ความเน่าเหม็น
ความเน่าเหม็น (n.) rottenness See also: decomposition, putridity, decay
ฉึ่ง (adj.) rotting See also: stinking
หึ่ง (adj.) rotting See also: stinking Syn. ฉึ่ง
eland (n.) ละมั่งขนาดใหญ่จำพวก Taurotragus พบในแอฟริกากลางและใต้
harebell (n.) พืชไม้ดอกรูประฆัง มีสีน้ำเงิน เป็นพืชจำพวก Campanula rotundifolia Syn. bluebell
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you have any brothers or sisters?คุณมีพี่ชาย/น้องชาย หรือพี่สาว/น้องสาวไหม
She wants to live near her brotherเธอต้องการอาศัยอยู่ใกล้พี่ชายของเธอ
I was just trying to protect youฉันก็แค่พยายามที่จะปกป้องคุณ
So, you are the big brother?ดังนั้นคุณก็เป็นพี่ชายคนโต
The two brothers are very much alikeสองหนุ่มพี่น้องเหมือนกันมากๆ
The book is protected by copyrightหนังสือเล่มนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์
He used to learn everything by roteเขาเคยเรียนทุกสิ่งโดยการท่องจำ
I have a duty to protect his assetsฉันมีหน้าที่ต้องปกป้องทรัพย์สินของเขา
I'm about to use you as protectionฉันกำลังจะใช้คุณเป็นเครื่องป้องกัน
I am his father! I should have to protect him!ฉันเป็นพ่อเขา ฉันควรจะปกป้องเขา
I have protected him from all harmฉันได้ปกป้องเขาจากอันตรายทั้งปวง
Do you see me as your brother?คุณเห็นฉันเป็นพี่ชายหรือเปล่า?
Because he is really nice he never hits his brotherเพราะเขาเป็นคนนิสัยดีจริงๆ เขาจึงไม่เคยตีน้องชายตัวเองเลย
Because I want to protect my familyเพราะว่าฉันต้องการปกป้องครอบครัวของฉัน
We have to protect our reputationพวกเราต้องปกป้องชื่อเสียงของเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In the meanwhile, I will continue to indulge myself, and I will continue doing my best... in the good fight against dry rot and rust.แต่ตอนนี้ ฉันขอมอมตัวเองก่อน ดีกว่านั่งเหี่ยวแห้ง รอวันตาย
And we're gonna get the hell out of here and leave you and your highfalutin asshole friends... to rot in this stinkin' sewer!แล้วเราก็จะไปจากที่นี่ซะ โดยทิ้งคุณกับเพื่อนสวะๆของคุณไว้ที่นี่ ให้เน่าตายกันให้หมด!
I hope you rot and die!หวังว่าแกคงเน่า และตายไป!
If them other guys gets in jail, they can rot for all anybody cares.ถ้าคนพวกนั้นถูกจับเข้าคุก ก็จะเน่าตายไปโดยไม่มีใครสน
You're brain's gone soggy with that rot that you're always swilling.สมองเจ้าเริ่มจะเลอะเลือนแล้วหรือไง ถึงได้คิดอะไรเน่าๆออกมา
What? ls it gonna rot my brain?อะไร มันจะพังสมองผมไหม
It was Henri Langlois, who created the Cinémathèque... and it was because he liked to show movies... instead of letting them rot in some underground vault... to show any movies...เขาคือ อองรี ลองกัวส์ ผู้สร้างโรงหนังซินิม่าเธค และก็เพราะว่า เขารักที่จะฉายหนัง... โดยไม่มีอะไรมาปิดกั้น\ หนังที่สะท้อนทุกแง่มุม...
If I stay here, my career will just rot away.ถ้าผมยังอยู่ที่นี่ อาชีพผมคงไม่รุ่งแน่
I'd be within my rights to shoot you and let you rot in my woods!ฉันมีสิทธิ์ที่จะยิงแก แล้วทิ้งให้เน่าอยู่ในป่านี่
Well, my friends, you can rot in here if you like, but I'm gonna scram this very night.เพื่อนเอ๋ย อยากเน่าอยู่ในนี้ก็ตามใจ แต่ผมต้องตะกายออกไม่คืนใดก็คืนหนึ่ง
My corpse is gonna rot in the ground, and my family is gonna die.ศพฉันก็จะเน่าเปื่อย และครอบครัวของฉันก็จะตาย
They're so nasty, they rot the ground around them.พวกมันสกปรก ทำพื้นที่รอบตัวผุพัง

rot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, 土狼] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena
油门[yóu mén, ㄧㄡˊ ㄇㄣˊ, 油门 / 油門] accelerator (pedal); gas pedal; throttle
锕系元素[ā xì yuán sù, ㄚ ㄒㄧˋ ㄩㄢˊ ㄙㄨˋ, 锕系元素 / 錒系元素] actinoids (rare earth series), namely: actinium Ac89 錒|锕, thorium Th90 釷|钍, protoactinium Pa91 鏷|镤, uranium U92 鈾|铀, neptunium Ne93 镎|镎, plutonium Pu94 鈈|钚, americium Am95 镅|镅, curium Cm96 鋦|锔, berkelium Bk97 錇|锫, californium Cf98 鐦|锎, einsteinium Es99 鎄|
地址解析协议[dì zhǐ jiě xī xié yì, ㄉㄧˋ ㄓˇ ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 地址解析协议 / 地址解析協議] address resolution protocol; ARP
协议[xié yì, ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 协议 / 協議] agreement; pact; protocol
甲形球蛋白[jiǎ xíng qiú dàn bái, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, 甲形球蛋白] alpha globulin; alpha fetoprotein (AFP)
安德肋[Ān dé lèi, ㄢ ㄉㄜˊ ㄌㄟˋ, 安德肋] Andrew (Catholic transliteration); also 安德魯|安德鲁 (Protestant transliteration)
旋转角[xuán zhuǎn jiǎo, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, 旋转角 / 旋轉角] angle of rotation
一类保护动物[yī lèi bǎo hù dòng wù, ㄧ ㄌㄟˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 一类保护动物 / 一類保護動物] class A protected animal
[bì, ㄅㄧˋ, 庇] to protect; cover; shelter; hide or harbor
娃娃亲[wá wa qīn, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄑㄧㄣ, 娃娃亲 / 娃娃親] arranged betrothal of minors
叔婆[shū pó, ㄕㄨ ㄆㄛˊ, 叔婆] aunt by marriage; husband's aunt; husband's father's younger brother's wife
叔母[shū mǔ, ㄕㄨ ㄇㄨˇ, 叔母] aunt; wife of father's younger brother
旋转轴[xuán zhuǎn zhóu, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄓㄡˊ, 旋转轴 / 旋轉軸] axis of rotation
转轴[zhuàn zhóu, ㄓㄨㄢˋ ㄓㄡˊ, 转轴 / 轉軸] axis of rotation
卡拉马佐夫兄弟[Kǎ lā mǎ zuǒ fū xiōng dì, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˇ ㄈㄨ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 卡拉马佐夫兄弟 / 卡拉馬佐夫兄弟] Brothers Karamazov by Dostoyevsky 陀思妥耶夫斯基
贝斯[bèi sī, ㄅㄟˋ ㄙ, 贝斯 / 貝斯] bass (loan); bass guitar; Bes or Bisu, Egyptian protector god of households
拜把子[bài bǎ zi, ㄅㄞˋ ㄅㄚˇ ㄗ˙, 拜把子] become sworn brothers
定礼[dìng lǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 定礼 / 定禮] betrothal gift; bride-price
[pìn, ㄆㄧㄣˋ, 聘] betrothed; engage (teacher); hire
聘礼[pìn lǐ, ㄆㄧㄣˋ ㄌㄧˇ, 聘礼 / 聘禮] betrothal gift
许字[xǔ zì, ㄒㄩˇ ㄗˋ, 许字 / 許字] betrothed
老大哥[lǎo dà gē, ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ ㄍㄜ, 老大哥] big brother
侄媳妇[zhí xí fu, ㄓˊ ㄒㄧˊ ㄈㄨ˙, 侄媳妇 / 侄媳婦] brother's son's wife; nephew's wife
兄弟[xiōng dì, ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 兄弟] brothers; brethren
具尔[jù ěr, ㄐㄩˋ ㄦˇ, 具尔 / 具爾] brother
叔子[shū zi, ㄕㄨ ㄗ˙, 叔子] brother-in-law; husband's younger brother
哥们[gē men, ㄍㄜ ㄇㄣ˙, 哥们 / 哥們] Brothers!; brethren; friend (colloq.); brother (diminutive form of address between males)
哥儿[gē er, ㄍㄜ ㄦ˙, 哥儿 / 哥兒] brothers; boys
[yù, ㄩˋ, 妪 / 嫗] brood over; old woman; protect
妓院[jì yuàn, ㄐㄧˋ ㄩㄢˋ, 妓院] brothel; whorehouse
侄女婿[zhí nǚ xu, ㄓˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙, 侄女婿 / 姪女婿] brother's daughter's husband; niece's husband
侄子[zhí zi, ㄓˊ ㄗ˙, 侄子 / 姪子] brother's son or daughter; nephew
柳陌花衢[liǔ mò huā qú, ㄌㄧㄡˇ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚ ㄑㄩˊ, 柳陌花衢] brothel
烟花场[yān huā chǎng, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄔㄤˇ, 烟花场 / 煙花場] brothel (esp. in Yuan theater)
烟花寨[yān huā zhài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄞˋ, 烟花寨 / 煙花寨] brothel (esp. in Yuan theater)
烟花行院[yān huā xíng yuàn, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 烟花行院 / 煙花行院] brothel (esp. in Yuan theater)
烟花阵[yān huā zhèn, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄣˋ, 烟花阵 / 煙花陣] brothel (esp. in Yuan theater)
色长[sè zhǎng, ㄙㄜˋ ㄓㄤˇ, 色长 / 色長] brothel keeper
弟兄[dì xiōng, ㄉㄧˋ ㄒㄩㄥ, 弟兄] brother

rot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
朽ち果てる;朽果てる[くちはてる, kuchihateru] (v1,vi) to rust away; to rot away; to decay; to fall to ruins; to die in obscurity
腐朽[ふきゅう, fukyuu] (n,vs) deterioration; rot
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http
IP[アイピー, aipi-] (n) (See インターネットプロトコル) Internet Protocol; IP
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony
LAP[ラップ, rappu] (n) link access protocol; LAP
LDL[エルディーエル, erudei-eru] (n) Low-density lipoprotein; LDL
βカロチン;βカロテン[ベータカロチン(βカロチン);ベータカロテン(βカロテン);ベタカロチン(βカロチン)(ik);ベタカロテン(βカロテン)(ik), be-takarochin ( beta karochin ); be-takaroten ( beta karoten ); betakarochin ( beta] (n) beta-carotene
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture)
アオブダイ属[アオブダイぞく, aobudai zoku] (n) Scarus (genus of parrotfish in the family Scaridae)
アクセルペダル[, akuserupedaru] (n) accelerator pedal; gas pedal; throttle pedal
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid)
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] (n) {comp} Association Control Protocol Machine
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] (n) {comp} address resolution protocol
アニョロッティ[, anyorottei] (n) agnolotti (ita
アプリケーションプロトコル[, apurike-shonpurotokoru] (n) {comp} application protocol
アホロートル;アホロトル[, ahoro-toru ; ahorotoru] (n) axolotl; Mexican walking fish; edible salamander; neotenous salamander (Ambystoma mexicanum)
アレロタクシス[, arerotakushisu] (n) allelotaxis; allelotaxy
アロタイプ[, arotaipu] (n,adj-no) allotype
アンダープロット[, anda-purotto] (n) underplot
イヤプロテクター[, iyapurotekuta-] (n) ear protector
インクブロットテスト[, inkuburottotesuto] (n) inkblot test
インターネットプロトコル[, inta-nettopurotokoru] (n) {comp} Internet Protocol; IP
インターネットプロトコルアドレス[, inta-nettopurotokoruadoresu] (n) {comp} Internet Protocol address; IP address
インディアンバナーフィッシュ[, indeianbana-fisshu] (n) phantom bannerfish (Heniochus pleurotaenia); Indian Ocean bannerfish
インド・ヨーロッパ祖語;インドヨーロッパ祖語[インド・ヨーロッパそご(インド・ヨーロッパ祖語);インドヨーロッパそご(インドヨーロッパ祖語), indo . yo-roppa sogo ( indo . yo-roppa so go ); indoyo-roppa sogo ( indoyo-roppa so] (n) (See 印欧祖語) Proto-Indo-European (hypothetical language from which all Indo-European languages are derived)
ウイック回転[ウイックかいてん, uikku kaiten] (n) {math} Wick rotation
ウィルスプロテクション[, uirusupurotekushon] (n) {comp} virus protection
ウイルス監視機能[ウイルスかんしきのう, uirusu kanshikinou] (n) {comp} virus protection
うろつき回る;彷徨き回る[うろつきまわる, urotsukimawaru] (v5r) to rove; to prowl; to go cruising
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory
エシャロット;エシャレット[, esharotto ; esharetto] (n) shallot (fre
エリンギ[, eringi] (n) king trumpet mushroom (Pleurotus eryngii); king oyster mushroom
エレクトロタイプ[, erekutorotaipu] (n) electrotype
エロ[, ero] (adj-na,n,adj-no) erotic; eroticism; (P)
エロアニメ[, eroanime] (n) (abbr) erotic animation; pornographic animation; animation containing explicit sexual content
エロい[, ero i] (adj-i) (1) (col) erotic; pornographic; risque; (2) (sl) (See 偉い) eminent; great
エログロ[, eroguro] (adj-na,n,adj-no) (abbr) erotic and grotesque
エログロナンセンス[, eroguronansensu] (n) (abbr) erotic and grotesque nonsense
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol
インターネットプロトコル[いんたーねっとぷろとこる, inta-nettopurotokoru] Internet protocol (IP)
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection
カードスロット[かーどすろっと, ka-dosurotto] card slot
コピープロテクト[こぴーぷろてくと, kopi-purotekuto] copy protection
コンタープロット[こんたーぷろっと, konta-purotto] contour plot
サージプロテクタ[さーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol
スロット[すろっと, surotto] slot
スロット形リングネットワーク[スロットがたリングネットワーク, surotto gata ringunettowa-ku] slotted-ring network
スロット時間[スロットじかん, surotto jikan] slot time (in CSMA-CD)
セションプロトコル機械[せしょんぷろとこるきかい, seshonpurotokorukikai] session protocol machine, SPM
チャネルプロトコル機械[チャネルぷろとこるきかい, chaneru purotokorukikai] channel protocol machine, CPM
データ保護[データほご, de-ta hogo] data protection
データ媒体保護機構[データばいたいほごきこう, de-ta baitaihogokikou] data medium protection device
トークンパッシングプロトコル[とーくんぱっしんぐぷろとこる, to-kunpasshingupurotokoru] token passing protocol
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure
ドラムプロッタ[どらむぷろった, doramupurotta] drum plotter
ドラム式プロッタ[ドラムしきプロッタ, doramu shiki purotta] drum plotter
トランザクション処理プロトコル機械[とらんざくしょんしょりぷろとこるきかい, toranzakushonshoripurotokorukikai] Transaction Processing Protocol Machine, TPPM
ネットワークプロトコルアドレス指定情報[ネットワークぷろとこるアドレスしていじょうほう, nettowa-ku purotokoru adoresu shiteijouhou] network protocol address information
パイロットテスト[ぱいろっとてすと, pairottotesuto] pilot test
パイロットプログラム[ぱいろっとぷろぐらむ, pairottopuroguramu] pilot program
パイロットプロジェクト[ぱいろっとぷろじえくと, pairottopurojiekuto] pilot project
パイロット試験[パイロットしけん, pairotto shiken] pilot test
パスワード保護[パスワードほご, pasuwa-do hogo] password protection
ファイルの保護[ファイルのほご, fairu nohogo] file protection
ファイル保護リング[ファイルほごリング, fairu hogo ringu] write-enable ring, write ring, file-protection ring, file protect ring, safety ring
ファイル転送プロトコル[ファイルてんそうプロトコル, fairu tensou purotokoru] File Transfer Protocol (FTP)
プライバシ保護[ぷらいばしほご, puraibashihogo] privacy protection
フラットベッド式プロッタ[フラットベッドしきプロッタ, furattobeddo shiki purotta] flatbed plotter
プロッタ[ぷろった, purotta] plotter
プロッタ増分量[ぷろったぞうぶんりょう, purottazoubunryou] plotter step size
プロッティングヘッド[ぷろっていんぐへっど, purotteinguheddo] plotting head
プロテクトモード[ぷろてくともーど, purotekutomo-do] protected mode
プロトコルアナライザ[ぷろとこるあならいざ, purotokoruanaraiza] protocol analyzer
プロトコルスイート[ぷろとこるすいーと, purotokorusui-to] protocol suite
プロトコルスタック[ぷろとこるすたっく, purotokorusutakku] protocol stack
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
守る[まもる, mamoru] Thai: คุ้มครอง English: to protect
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: คุ้มครอง English: to protect

rot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอารถเข้าอู่[v. exp.] (ao rot khao) EN: take one's car to the garage FR:
เอารถไปเก็บ[v. exp.] (ao rot pai ) EN: put one's car in the garage FR: rentrer la voiture au garage
ชำ[v.] (cham) EN: leave to rot (in water) ; ret ; moisten ; root a cutting ; soak a cutting root FR: affier (vx)
ไฟหน้ารถไม่ติด[n. exp.] (fai nā rot ) EN: FR: les phares ne s'allument plus
ให้รสเค็ม[v. exp.] (hai rot khe) EN: FR: donner de goût salé
ให้รสขม[v. exp.] (hai rot kho) EN: FR: donner un goût amer
จอดรถชิดขอบทาง[v. exp.] (jøt rot chi) EN: pull over FR: se ranger sur le côté de la route
จอดรถซ้อนคัน[v. exp.] (jøt rot søn) EN: double-park = double park FR: stationner en double file
ขนมรสขิง[n. exp.] (khanom rot ) EN: gingerbread FR: pain d'épice [m]
ขับรถแบบประหยัดน้ำมัน[v. exp.] (khap rot ba) EN: FR: rouler à l'économie
ขับรถชิดขวา[v. exp.] (khap rot ch) EN: drive on the right FR:
ขับรถชิดซ้าย[v. exp.] (khap rot ch) EN: drive on the left FR:
ขับรถชน...[v. exp.] (khap rot ch) EN: FR: heurter … en voiture ; percuter … en voiture
ขับรถดี ๆ = ขับรถดีๆ[v. exp.] (khap rot dī) EN: drive carefully FR: conduire prudemment
ขับรถฝ่าไฟแดง[v. exp.] (khap rot fā) EN: FR: brûler un feu rouge ; brûler un feu
ขับรถหลงทาง[v. exp.] (khap rot lo) EN: lose one's way FR: s'égarer
ขับรถไม่สุภาพ[v. exp.] (khap rot ma) EN: FR: conduire négligemment
ขับรถในขณะเมาสุรา[v. exp.] (khap rot na) EN: drive under the influence of alcohol FR: conduire en état d'ébriété ; conduire en état d'ivresse ; conduire sous l'influence de l'alcool
ขับรถอ้อมเมือง[v. exp.] (khap rot øm) EN: bypass a town FR: contourner la ville
ขับรถไป...[v. exp.] (khap rot pa) EN: go by car to … FR: aller en voiture à …
ขับรถไปทำงาน[v. exp.] (khap rot pa) EN: drive to work FR: se rendre au travail en voiture
ขับรถพาไป (ขับรถพา...ไป...)[v. exp.] (khap rot ph) EN: drive … (sb) to … FR: emmener ... (qqn) en voiture à …
ขับรถสวิงสวาย[v. exp.] (khap rot sa) EN: drive wildly FR:
ขับรถสวนกัน[v. exp.] (khap rot sū) EN: drive past each other FR:
ขับรถสุภาพ[v. exp.] (khap rot su) EN: FR: conduire avec courtoisie
ขึ้นรถไม่ทัน[v. exp.] (kheun rot m) EN: miss a train FR:
ขึ้นรถผิด[v. exp.] (kheun rot p) EN: get on the wrong bus FR: monter dans le mauvais bus
มหรรถสัญญา[n. exp.] (mahora rot ) EN: indentation ; new paragraph FR: alinéa [m]
มีรสขม [v. exp.] (mī rot khom) EN: have a bitter taste FR: avoir un goût amer
มีรสหวาน[adj.] (mī rot wān) EN: sweet FR: sucré
นั่งรถบัส[v. exp.] (nang rot ba) EN: FR: prendre le bus
นั่งรถโดยสาร[v. exp.] (nang rot do) EN: FR: prendre le bus ; prendre le car
นั่งรถประจำทาง[v. exp.] (nang rot pr) EN: FR: prendre le bus
เน่าเสีย[v. exp.] (nao sīa) EN: decompose ; be rotten ; rot ; spoil FR:
ออกรถใหม่[v. exp.] (øk rot mai) EN: FR: sortir une nouvelle voiture
ป่าช้ารถ[n. exp.] (pāchā rot =) EN: scrapyard ; junkyard (Am.) ; wrecking yard FR: cimetière de voitures [m]
ป้ายรถโดยสาร[n. exp.] (pāi rot doi) EN: bus stop FR: arrêt de bus [m]
ป้ายรถประจำทาง[n. exp.] (pāi rot pra) EN: bus stop FR: arrêt de bus [m] ; arrêt d'autobus [m]
เปื่อย[v.] (peūay) EN: become tender ; desintegrate ; decompose ; rot ; decay ; soft ; tender FR: se décomposer ; pourrir ; ramollir ; s'user
เปื่อยเน่า[v. exp.] (peūay nao) EN: rot ; spoil ; decay ; fester ; putrefy ; be decomposed ; be putrefied ; decompose ; become putrid FR: pourrir ; se décomposer ; se putréfier

rot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kernfäule {f}heart rot
Abdeckklappe {f} (z.B. für Schmiernippel) [techn.]protective cap
Abnahmebescheinigung {f}; Abnahmeprotokoll
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Wechselprotest {m}act of protest
Umweltminister {m}Administrator of the Environmental Protection Agency [Am.]
Affenbrotbaum {m} [bot.] | Affenbrotbäume
Alexandrasittich {m} [ornith.]Princess Parrot
Amboinasittich {m} [ornith.]Amboina King Parrot
angioneurotisch {adj} [med.]angioneurotic
Tierart {f} | einheimische Tierarten | geschützte Tierarten | Tierarten, die nur in einem Lebensraum vorkommenanimal species | indigenous species | protected species | endemic species
Tierschutz {m}protection of animals; animal protection; conservation
Bismarckpapagei {m} [ornith.]Singing Parrot
Assemblerprotokoll {n}; Übersetzungsprotokoll
Atemschutz {m}respiratory protection
Bagel {n}; kleines, rundes Brötchenbagel
Balistar {m} [ornith.]Rothschild's Mynah
Bambuspapageiamadine {f} [ornith.]Bamboo Parrot Finch
Konkurs {m}; Bankrott
Barnardsittich {m} [ornith.]Mallee Ringneck Parrot
Rote Bete {f}; Rote Rübe
Drehschieberpumpe {f} [techn.]sliding vane rotary pump
Schwertschutz {m}blade protection
Blutwurst {f}; Rotwurst
Brot {n} | Brote
Brotkorb {m} | Brotkörbe
Butterbrot {n} | Butterbrote
Mischbrot {n}; Graubrot
Buntbrust-Zwergpapagei {m} [ornith.]Desmarest's Fig Parrot
Zwischenbau {m}cap ply; protector
Gasgestänge {n}carburet throttle controls
Carolaparadiesvogel {m} [ornith.]Queen Carola's Parotia
Möhre {f}; Karotte
Leitgedanke {m}; der rote Fadencentral theme
Ceylonpapageichen {n} [ornith.]Ceylon Hanging Parrot
Chemikalienschutz {m}chemical protection
Hühnerbrühe {f} [cook.]chicken broth
Jugendschutz {m}legal protection for children and young persons
Jugendschutzgesetz {n} [jur.]law for the protection of the children and the youth
Luftschutz {m} | ziviler Luftschutzair-raid protection | civil air defence; civil air defense [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rot
Back to top