ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alternate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alternate*, -alternate-

alternate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alternate (adj.) ซึ่งสลับกัน See also: สลับ Syn. every other, every second
alternate (n.) ตัวสำรอง See also: ตัวเผื่อเลือก
alternate (n.) ทางเลือก
alternate (vt.) ทำให้สลับกัน See also: ผลัดกัน Syn. rotate, follow in turn
alternate (adj.) ที่เป็นตัวเลือก Syn. alternative
alternate (vi.) ผลัด See also: ผลัดกัน, สลับกัน, สลับ
alternate (vi.) ผันผวน See also: เปลี่ยนแปลง
alternate (vi.) สำรอง See also: เป็นตัวสำรอง
alternate (adj.) หนึ่งเว้นหนึ่ง
alternate between (phrv.) เปลี่ยนจากบางสิ่ง (การกระทำ) ไปสู่บางสิ่ง (การกระทำ) See also: เปลี่ยนกันระหว่าง
alternate with (phrv.) สลับกับ See also: เปลี่ยนกลับไปกลับมา, สลับ Syn. interchange with
alternately (adv.) ที่ผลัดกัน Syn. alternatively
English-Thai: HOPE Dictionary
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
alternate keyเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (มีคำ ALT อยู่บนแป้น) แป้นนี้ต้องใช้พร้อมกับแป้นอื่น ๆ จึงจะเป็นคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่าง เช่น เมื่อ กดแป้น ALT+P (กดแป้น ALT และแป้นตัวอักษร P พร้อมกัน) จะเท่ากับเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์แฟ้มข้อมูล
alternately(ออล'เทอเนทลี) adj. ซึ่งสลับกัน,ในตำแหน่งที่สลับกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alternateตัวสำรอง, ผู้แทนสำรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternate keyกุญแจสำรอง [ใช้กับแฟ้ม] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alternateกระแสสลับ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลัด (v.) alternate See also: take turns Syn. เปลี่ยน, สับเปลี่ยน, หมุนเวียน, สับ
ผลัดกัน (v.) alternate See also: take turns Syn. เปลี่ยนกัน, สลับกัน
ผลัดเปลี่ยน (v.) alternate See also: take turns Syn. สับเปลี่ยน, หมุนเวียน
สลับกัน (v.) alternate See also: take turns Syn. เปลี่ยนกัน
เปลี่ยนกัน (v.) alternate See also: take turns Syn. สลับกัน
มุมแย้ง (n.) alternate angle See also: opposite angle
คั่นสี (v.) alternate the colors
สลับสี (v.) alternate the colors Syn. คั่นสี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like to propose an alternate hypothesis and I'd like you to bring your scientific expertise to bear on it.ฉันอยากจะนำเสนอสมมติฐานอื่น และฉันต้องการให้ คุณสามารถนำของคุณ เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ที่จะทนอยู่กับมัน
From now on, we're going to alternate our dinner music, because, frankly...จากนี้ไป เราจะเปลี่ยนแนวเพลงตอนดินเนอร์
We have complaints of a 501 driving on the alternate side of the street.เราได้รับแจ้งเหตุ 501
Kaplan, find us an alternate route.แค็ปแลน, ช่วยหาเส้นทางใหม่ให้ที
I found an alternate route, but it's gonna cost us time.เจอเส้นทางอื่นแล้ว แต่มันต้องใช้เวลาเยอะ
Some people actually invent entire alternate lives with imagined friends and lovers and children.บางคนสร้างชีวิตอีกชีิวิตหนึ่งขึ้นมาก... ...ที่มีทั้งเพื่อน คนรัก และลูกที่อยู่ในจินตนาการ
I need you to reconfigure Jack's phone to emit an alternate signal.ฉันอยากให้คุณช่วยปรับสัญญาณโทรศัพท์แจ็ค ให้ส่งสัญญาณอีกประเภทได้
Didn't work. they want to use the actress client won't change their mind things won't change like this we need come up with an alternate planใช้ไม่ได้ พวกเขาต้องการใช้นักแสดง ลูกค้าไม่ยอมเปลี่ยนใจ บางอย่างก็เปลี่ยนไม่ได้เช่นกัน
I want seven alternate diagnoses when I get back.ฉันต้องการ การวินิฉัยโรคพื้นฐาน 7 อย่างเมื่อฉันกลับมา
But they ought to alternate colors.แต่มันดูหลากสีเกินไป
ONLY 2 WERE ALTERNATE MERGES,รวมช่องทางหลายเลนให้เป็นถนนเส้นเดียว
SO HE SEEKS OUT ALTERNATE MERGE SITES,จนกระทั่งเจอผูหญิงที่ตรงลักษณะ และตัดหน้ารถเขา

alternate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
互生[hù shēng, ㄏㄨˋ ㄕㄥ, 互生] alternate phyllotaxy (leaf pattern)
互生叶[hù shēng yè, ㄏㄨˋ ㄕㄥ ㄧㄝˋ, 互生叶 / 互生葉] alternate phyllotaxy (leaf pattern)
[shù, ㄕㄨˋ, 儵] alternate form of 倏; sudden; abrupt
对口[duì kǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, 对口 / 對口] alternate dialog (comic, musical etc); repartee
七言律诗[qī yán lǜ shī, ㄑㄧ ㄧㄢˊ ㄌㄩˋ ㄕ, 七言律诗 / 七言律詩] verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines; abbr. to 七律
更卒[gēng zú, ㄍㄥ ㄗㄨˊ, 更卒] soldier (serving alternate watch)
更番[gēng fān, ㄍㄥ ㄈㄢ, 更番] alternately; by turns
轮流[lún liú, ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧㄡˊ, 轮流 / 輪流] alternate
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 迭] alternately; repeatedly
交流[jiāo liú, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, 交流] exchange; give-and-take; to exchange; to alternate; communication; alternating current (elec.)
交互[jiāo hù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨˋ, 交互] mutual; each other; alternately; in turn
备用[bèi yòng, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ, 备用 / 備用] reserve; spare; alternate; backup

alternate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency
オルタネイト[, orutaneito] (n) alternate
互生[ごせい, gosei] (n,adj-no) (botanical term) alternate (esp. of leaf arrangement)
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] (n) {comp} alternate recipient allowed
替え名;代え名;替名[かえな, kaena] (n) (1) alternative name; alternate name; (2) assumed name of a customer in a brothel (for anonymity); (3) stage name
錯角[さっかく, sakkaku] (n) alternate interior angles
[かく, kaku] (pref) every other; second; alternate
ちゃんぽんに[, chanponni] (adv) (1) alternately; by turns; (2) all together
[, de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P)
一つ置き[ひとつおき, hitotsuoki] (n) alternate; every other one
一つ置きに[ひとつおきに, hitotsuokini] (adv) (See 一つ置き) alternately
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns
互い違い[たがいちがい, tagaichigai] (adj-na,n) alternate; alternation; (P)
交々;交交;交;相;更[こもごも, komogomo] (adv) (uk) alternately; in succession
交り番こに;代り番こに;代りばんこに;交りばんこに[かわりばんこに, kawaribankoni] (adv) alternately
交り番に;代り番に[かわりばんに, kawaribanni] (adv) alternately
交代で[こうたいで, koutaide] (exp) alternately; by turns
代わり(P);替わり(P);代り;替り[かわり, kawari] (n,adj-no) (1) substitute; replacement; substituting; replacing; (2) stand-in; proxy; alternate; deputy; relief; successor; (3) (usu. as 〜代わりに, etc.) (See 代わりに) compensation; exchange; return; (4) (usu. as お代わり) (See お代わり・おかわり・1) second helping; another cup; seconds; (5) (abbr) (esp. 替わり, 替り) (See 替わり狂言) upcoming program; upcoming programme; (P)
代わり代わり;代り代り[かわりがわり, kawarigawari] (adv) alternately; in turn; one after the other
代わり番こ;代わりばんこ[かわりばんこ, kawaribanko] (adv) (See 交り番こに) alternately
代理[だいり, dairi] (n,vs,adj-no) representation; agency; proxy; deputy; agent; attorney; substitute; alternate; acting (principal, etc.); (P)
代理人[だいりにん, dairinin] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney
代理者[だいりしゃ, dairisha] (n) proxy; agent; substitute; deputy; alternate; representative; attorney
取っかえ引っかえ[とっかえひっかえ, tokkaehikkae] (adv,n) alternately
迂回ルーティング[うかいルーティング, ukai ru-teingu] (n) {comp} alternate, detour routing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
両方向交互データ通信[りょうほうこうこうごデータつうしん, ryouhoukoukougo de-ta tsuushin] two-way alternate data communication
交代トラック[こうたいトラック, koutai torakku] alternate track, alternative track
交代パス[こうたいパス, koutai pasu] alternate path
交替装置[こうたいそうち, koutaisouchi] alternate device
代替[だいがい, daigai] switchover, alternate
代替トラック[だいたいトラック, daitai torakku] alternate track, alternative track
代替パス[だいがえパス, daigae pasu] alternate path
代行受信者[だいこうじゅしんしゃ, daikoujushinsha] alternate recipient
代行受信者登録[だいこうじゅしんしゃとうろく, daikoujushinshatouroku] alternate recipient assignment
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed
発信者要求代行受信者[はっしんしゃようきゅうだいこうじゅしんしゃ, hasshinshayoukyuudaikoujushinsha] originator requested alternate recipient
両方向交互相互動作[りょうほうこうこうごそうごどうさ, ryouhoukoukougosougodousa] two-way-alternate interaction
迂回ルーティング[うがいルーティング, ugai ru-teingu] alternate, detour routing

alternate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลับ[v.] (chalap) EN: alternate ; switch FR:
ไขว้[v.] (khwai) EN: cross ; intersect ; crisscross ; alternate ; place crosswise FR: croiser ; entrelacer
กุญแจสำรอง[n. exp.] (kunjaē samr) EN: alternate key FR:
มุมแย้ง[n. exp.] (mum yaēng) EN: alternate angles ; alternate interior angles FR: angles alternes [mpl]
มุมแย้งภายใน[n. exp.] (mum yaēng p) EN: alternate interior angles FR: angles alternes-internes [mpl]
มุมแย้งภายนอก[n. exp.] (mum yaēng p) EN: alternate exterior angles FR: angles alternes-externes [mpl]
เผื่อขาดเผื่อเหลือ[v. exp.] (pheūa khāt ) EN: keep in reserve ; keep as a spare ; keep as an alternate FR:
ผลัด[v.] (phlat) EN: alternate ; take turns ; replace ; change ; relieve FR: remplacer ; relayer ; relever ; changer de place avec qqn.
ผลัดกัน[X] (phlat kan) EN: alternate ; take turns FR: tour à tour
ผลัดเปลี่ยน[v.] (phlatplīen) EN: alternate ; change ; exchange places ; take over FR:
สลับ[v.] (salap) EN: alternate ; switch ; swap ; exchange ; change FR: alterner ; inverser
สลับกัน[v. exp.] (salap kan) EN: alternate ; take turns FR: alterner ; interchanger
สลับสี[v. exp.] (salap sī) EN: alternate the colors FR:
สับเปลี่ยน[v.] (sapplīen) EN: switch places ; change places ; take turns ; alternate ; interchange FR:
ตัวสำรอง[n.] (tūasamrøng) EN: substitute ; alternate FR: substitut [m]
วันเว้นวัน[n. exp.] (wan wen wan) EN: every other day ; every alternate day ; every second day ; every two days FR: un jour sur deux ; tous les deux jours
เว้น[v.] (wēn = wen) EN: alternate ; skip ; space FR: alterner ; sauter
อัลเตอร์เนเตอร์ ; อัลเทอร์เนเตอร์[n.] (altoēnētoē ) EN: alternator FR: alternateur [m]
ไดนาโม[n.] (daināmō) EN: dynamo FR: dynamo [f] ; alternateur [m]
ไดนาโมจักรยาน[n. exp.] (daināmō jak) EN: bicycle dynamo FR: dynamo de vélo [f] ; alternateur [m]

alternate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppelfunktionstaste {f}alternate action key
Ersatzsektor {m}alternate sector
Ersatzsektorentabelle {f}alternate sector table
Ersatzsektorenzuweisung {f}alternate sector assignment
Ersatzspur {f}alternate track
Funktionstastenblock {m}alternate keypad
Sekundärschlüssel {m}alternate key
Tastenwechselbetätigung {f}alternate key stroke
Testhypothese {f}alternate hypothesis
Umwegsteuerung {f}alternate routing
Wechselschicht {f}alternate shift
Wechselwinkel {m}alternate angle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alternate
Back to top