ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decompose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decompose*, -decompose-

decompose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decompose (vt.) ทำให้เน่าเปื่อย (ทางชีววิทยา) See also: ทำให้ผุพัง, ทำให้เน่าสลาย Syn. decay, molder, putrefy, rot, spoil
decompose (vt.) ทำให้แยกออกเป็นส่วนๆ (ทางเคมี) See also: ทำให้แตกเป็นส่วนๆ, ทำให้แบ่งออกเป็นส่วนๆ Syn. break up, break down, disintegrate
decompose (vi.) เน่าเปื่อย See also: เน่า, สลาย, ผุพัง, ย่อยสลาย Syn. decay, molder, putrefy, rot, spoil
decompose (vi.) แยกเป็นส่วนๆ See also: จำแนก, แบ่งเป็นส่วน, สลาย Syn. break up, break down, disintegrate
English-Thai: HOPE Dictionary
decompose(ดีคัมโพซ') vt. สลายตัว adj. เน่าเปื่อย., See also: decomposability n. ดูdecompose decomposer n. ดูdecompose decomposition n. ดูdecompose, Syn. crumble
English-Thai: Nontri Dictionary
decompose(vi) เน่าเปื่อย,สลายตัว,แยกสลาย,ผุพัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
decompose๑. สลายตัว๒. เน่าเปื่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decomposeแยก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สลายตัว (v.) decompose Ops. รวมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you know how long it takes for those to decompose?คุณรู้หรือไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการย่อยสลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't decompose just yet.อย่าเพิ่งเน่าไปซะก่อนล่ะ
They store it and feed off it, turning it into wood and leaves, which then decompose into a mixture of water, mineral, vegetable and living matter.พวกมันกักเก็บและปรุงอาหาร แล้วเปลี่ยนเป็นเนื้อไม้และใบไม้ ซึ่งต่อมาย่อยสลายกลายเป็นน้ำ แร่ธาตุ
Well, you know, the Dumpster would cause the guy to decompose pretty good, too.อืมม คุณคิดว่ากระบะขยะ อาจเป็นสาเหตุทำให้ศพชายคนนี้ ถูกย่อยสลายได้อย่างดี ด้วยไหม?
The victim was killed and left to decompose above ground.เหยื่อถูกฆ่า และปล่อยให้ศพเน่าอยู่บนพื้นดิน
All right, Bob, where can I put you to quietly decompose for a while... before someone finds you and has a new love of Jesus scared into em?เอาล่ะ บ๊อบ ฉันจะเอานายไปทิ้งที่ไหนดีเนี่ย... ก่อนที่ใครจะมาเห็นนายเข้า แล้วขวัญกระเจิงไปซะก่อนน่ะ
Outside of their host, these compounds decompose almost immediately.หากไม่อยู่ในร่าง สารประกอบนี้เปื่อยเกือบจะทันที
As the body decomposes, the gas expands inside.เมื่อร่างกายเริ่มเน่าเปลื่อย ก๊าซขยายภายใน
Badly decomposed.ผมจะโทรหาผู้พิพากษา โมราล ที่บ้าน
We have a partially- decomposed right leg that has traces of radioactive salt on it, and it's most likely from your area.เราพบชิ้นส่วนขาขวาของศพ ที่เน่าเปื่อย ซึ่งมีคราบเกลือ ที่มีสารกัมมันตรังสีอยู่ด้วย และเหมือนว่า มาจากพื้นที่ของคุณ
Most of the flesh was decomposed or eaten by parasites, except for this area, around his eye and cheek.เนื้อเยื้อส่วนใหญ่ถูกย่อยสลาย และถูกกัดกินโดยปรสิต ยกเว้นตรงบริเวณนี้ ตรงบริเวณ ขอบตาและแก้มของเขา
Decomposed due to autolysis, the destruction of cells as a result of an aseptic chemical process.ย่อยสลายตัว! เปื่อยยุ่ยได้ด้วยตัวเอง การพังสลายของเซลส์ ที่เป็นผลมาจาก
But you had me at "decomposed."แต่คุณแค่พูดว่า "ย่อยสลาย" ก็ได้

decompose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分解[fēn jiě, ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, 分解] resolve; decompose; break down
[làn, ㄌㄢˋ, 烂 / 爛] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly

decompose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
腐爛[ふらん, furan] (n,vs) ulcerate; decompose
分解者[ぶんかいしゃ, bunkaisha] (n) decomposer
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb

decompose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เน่า[adj.] (nao) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
เน่าเสีย[v. exp.] (nao sīa) EN: decompose ; be rotten ; rot ; spoil FR:
เปื่อย[v.] (peūay) EN: become tender ; desintegrate ; decompose ; rot ; decay ; soft ; tender FR: se décomposer ; pourrir ; ramollir ; s'user
เปื่อยเน่า[v. exp.] (peūay nao) EN: rot ; spoil ; decay ; fester ; putrefy ; be decomposed ; be putrefied ; decompose ; become putrid FR: pourrir ; se décomposer ; se putréfier
แดก[v.] (daēk) EN: decomposed pickled fish preserved in brine FR:
เฟะ[adj.] (fe) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; FR:
เฟอะ[adj.] (foe) EN: rotten ; muddy ; putrid ; decomposed FR: putride
เละ[adj.] (le) EN: decomposed ; rotten ; crushed ; mushy ; runny ; sodden ; soft ; soggy FR: détrempé ; blet ; ramolli
เน่า[v.] (nao) EN: decay FR: se décomposer
เน่าเปื่อย[adj.] (nao peūay) EN: rotten ; spoiled ; decayed FR: décomposé
เปื่อยเน่า[adj.] (peūay nao) EN: decomposed ; in a state of decay ; rotten FR:
ผุกร่อน[adj.] (phukrǿn) EN: decayed ; rotten ; decomposed ; putrefied FR:
ผุพัง[adj.] (phu phang) EN: dilapidated ; falling to pieces ; crumbling ; in a state of decay ; in ruins ; run-down ; decomposed FR: en ruine
ผู้ย่อยสลาย [n. exp.] (phū yǿisalā) EN: decomposer FR:
แยก[v.] (yaēk) EN: separate ; split ; divide ; be separated ; spread apart ; part ; bisect FR: dissocier ; séparer ; désunir ; diviser ; décomposer ; rompre ; se séparer
แยกธาตุ[v. exp.] (yaēk thāt) EN: FR: décomposer ; analyser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decompose
Back to top