ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decomposition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decomposition*, -decomposition-

decomposition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decomposition (n.) การเน่าเปื่อย See also: การสลายตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
decomposition(n) การแยกธาตุ,การจำแนก,ความเน่าเปื่อย,การผุพัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
decompositionการสลายตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decomposition การสลายตัว การสลายตัวของวัตถุดิบที่มีโครงสร้างซับซ้อน กลายเป็นโครงสร้างซับซ้อนน้อยลง โดยกระบวนการทางเคมีหรือทางชีวภาพ 1) การสลายตัวของหินและแร่ อันมีผลทำให้หินและแร่สลายไปโดยปฏิกิริยาเคมี 2) การสลายตัวของสารอินทรีย์ให้กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On revival, the rate of decomposition slows substantially.และองค์ประกอบต่างๆ ทำงานช้าลง
It looks like toxic, are acidic decomposition it's as it this body has been in the water for weeksเหมือนกับว่า เน่าเปื่อยจากสารพิษอะไรสักอย่าง เหมือนกับว่าอยู่ในน้ำเป็นสัปดาห์แล้ว
The decomposition begins almost as soon as the blood supply stops.การเน่าเปื่อยเริ่มเกือบจะทันที ที่เลือดหยุดไหล
Krishna has been depicted as having blue skin but he died in 3102 BCE, so decomposition would be a little more advanced.พระกฤษณะ ตามที่เขียนไว้ มีผิวสีฟ้า แต่เขาตาย 3102 ปี ก่อนคริสตกาล
Biotic decomposition is slower in the winter months, and since her body wasn't immersed in the river, it wasn't deteriorated, so I can tell you a little more than I thought.สิ่งมีชีวิตย่อยสลายได้ช้าลงในหน้าหนาว และในเมื่อศพเธอไม่ได้แช่อยู่ในแม่น้ำ มันเลยไม่เสื่อมสภาพ
And that would suspend decomposition and prevent the mourners from having to deal with the rotting and eventual putrescence of the corpse.และเพื่อที่จะระงับการสลายตัว และป้องกันไม่ให้ผู้ที่มาไ้ว้อาลัย ต้องรับมือกับกลิ่นเน่าและ eventual putrescence ของศพ
I'm afraid all the decomposition slows us down a bit.ผมคิดว่าการที่มันเน่าแบบนี้ จะทำให้เราทำงานได้ช้าลงนิดหน่อย
Decomposition occurs first in the frontal lobes, the neocortex, and next in the limbic system, the middle brain.กลีบสมองส่วนหน้าจะเน่าก่อน และต่อไปก็สมองส่วนกลาง
Decomposition starts in the first 24 hours.การเน่าเปื่อยจะเริ่มใน24ชั่วโมงแรก
Decomposition will accelerate faster the longer it's in the sun.การเน่าเปื่อยจะเร็วขึ้นมาก เมื่อถูกตากแดดนานๆ
Got her before there was any decomposition.ก่อนที่เธอจะถูกกระบวนการเน่าเปื่อยย่อยสลายเธอซะก่อน
The victims they found in Texas were preserved, delaying their decomposition.ศพที่เจอในเท็กซัสถูกชันสูตรแล้ว ทีละชิ้นๆเลย

decomposition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分解作用[fēn jiě zuò yòng, ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 分解作用] decomposition
词汇分解[cí huì fēn jiě, ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, 词汇分解 / 詞彙分解] lexical decomposition

decomposition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分解電圧[ぶんかいでんあつ, bunkaiden'atsu] (n) decomposition voltage
素因数分解[そいんすうぶんかい, soinsuubunkai] (n) prime decomposition; prime factor decomposition
要求分解[ようきゅうぶんかい, youkyuubunkai] (n) {comp} request decomposition
分解[ぶんかい, bunkai] (n,vs,adj-no) (1) disassembly; dismantling; disaggregating; analysis; disintegrating; decomposing; degrading; (2) {math} factorization; (3) {chem} decomposition; resolution; (4) {comp} deblocking; (P)
熱分解[ねつぶんかい, netsubunkai] (n,vs,adj-na) pyrolysis; thermolysis; thermal decomposition; thermal cracking
腐乱[ふらん, furan] (n,vs) decomposition; ulceration
複分解[ふくぶんかい, fukubunkai] (n) double decomposition; metathesis
Japanese-English: COMDICT Dictionary
要求分解[ようきゅうぶんかい, youkyuubunkai] request decomposition

decomposition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเน่าเปื่อย[n. exp.] (kān nao peū) EN: decomposition ; decaying ; putrefaction ; putrescence ; rotting FR: décomposition [f]
การเน่าสลายตัว[n. exp.] (kān nao sal) EN: decomposition FR:
การเน่าเสีย[n. exp.] (kān nao sīa) EN: decomposition ; decay ; putridity FR: décomposition [f]
การสลายตัว[n. exp.] (kān salāitū) EN: radioactive decay ; decay ; decomposition ; degradation FR:
การสลายตัวกัมมันตรังสี[n. exp.] (kān salāitū) EN: radioactive decay ; decomposition FR:
การแยก[n.] (kān yaēk) EN: separation ; splitting ; decomposition FR: séparation [f]
การแยกแบบแอลยู[n. exp.] (kān yaēk ba) EN: LU decomposition FR:
การแยกสลาย[n. exp.] (kān yaēksal) EN: decomposition ; lysis FR: décomposition [f]

decomposition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cholesky-Zerlegung {f} [math.]Cholesky decomposition
Dreieckszerlegung {f} [math.]triangular decomposition
Zerfallsmechanismus {m}mechanism of decomposition
Singulärwertzerlegung {f} [math.]singular value decomposition (SVD)
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product
Zerfallsprodukt {n}decomposition product
Zerlegungsverfahren {n} [math.]decomposition method

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decomposition
Back to top