ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

machine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *machine*, -machine-

machine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
machine (n.) เครื่องจักร See also: เครื่องยนต์, กลไก Syn. device, engine
machine (n.) คณะหรือกลุ่มที่ทำหน้าที่ควบคุมโดยตรง (โดยเฉพาะทางการเมือง) See also: องค์กรที่เป็นกลไกสำคัญ Syn. party, gang, system
machine (n.) ระบบการปฎิบัติงาน
machine code (n.) ภาษาคอมพิวเตอร์
machine gun (n.) ปืนกล
machine language (n.) ภาษาคอมพิวเตอร์ See also: ภาษาเครื่อง, รหัสคำสั่งของคอมพิวเตอร์ Syn. machine code
machine oil (n.) น้ำมันสำหรับหยอดเครื่องจักร
machine screw (n.) สกรูขนาดเล็กที่ใช้ยึดเหล็กเข้าด้วยกัน
machine shop (n.) โรงกลึง
machine tool (n.) เครื่องกลึงหรือตัดโลหะเป็นรูปร่างต่างๆ
machine translation (n.) การแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
machine-gun (vt.) ยิงปืนกล
machine-made (adj.) ซึ่งทำด้วยเครื่องจักร Syn. industrial
machine-readable (adj.) ซึ่งสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้
machine-tool (adj.) ซึ่งใช้เครื่องกลึงหรือตัดโลหะเป็นรูปร่างต่างๆ
machinelike (adj.) เหมือนเครื่องจักร Syn. mechanical
machinery (n.) เครื่องจักร See also: เครื่องกล, ชิ้นส่วนของเครื่องจักร Syn. machine, engine, motor
machinery (n.) โครงสร้าง See also: ระบบปฎิบัติงาน
English-Thai: HOPE Dictionary
machine(มะชีน') n. เครื่องจักร,เครื่อง,จักร,อุปกรณ์,ระบบที่ซับซ้อน,ระบบการทำงาน,การปฏิบัติงาน,กิจกรรมของพรรคหรือองค์การ. vt. กระทำด้วยเครื่อง,เตรียมด้วยเครื่อง.
machine gunปืนกล
machine languageภาษาเครื่องหมายถึง ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำให้เครื่องรับรู้และเข้าใจได้ เขียนโดยใช้รหัสเลขฐานสองเป็นหลัก (ฉะนั้น จะมีแต่เลข 0 กับ 1 เท่านั้น) คำสั่งแต่ละคำสั่งจะหมายถึงการทำงานอย่างหนึ่ง แต่ละโปรแกรมจึงจะยาวค่อนข้างมาก ผู้ที่เริ่มต้นเรียนคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ไม่ควรเรียนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษานี้เลย เพราะอาจจะทำให้หมดกำลังใจไปเลย อาจจะพอเปรียบได้ว่า เลขฐานสองนั้นก็เหมือน ๆ กับตัวโน้ต เพลง (ภาษาดนตรีก็เข้าใจยากไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาเครื่องนี้สักเท่าใดดอก) อย่างไรก็ตาม ก็ต้องทำความเข้าใจไว้เสมอว่า ไม่ว่าเราจะสั่งให้เครื่องทำงานด้วยโปรแกรมภาษาอะไรก็ตาม ตัวแปลโปรแกรม (compiler) ก็จะต้องทำหน้าที่แปลภาษาที่เราใช้ให้เป็นภาษาเครื่องก่อนเสมอ คอมพิวเตอร์จึงจะเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตามคำสั่ง (execute) นั้น ๆ ได้
machine-gun(มะชีน'กัน) vt. ยิงด้วยปืนกล., See also: machine-gunner n. ผู้ยิงด้วยปืนกล
machinery(มะชีน'นะรี) n. เครื่องจักร,เครื่องกล, กลุ่มเครื่องกล,ระบบ,
English-Thai: Nontri Dictionary
machine(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์
MACHINE machine gun(n) ปืนกล
machinery(n) เครื่องจักรกล,เครื่องยนต์กลไก,เครื่องมือ,อุปกรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
machineตัวจักร, เครื่องจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
machine codeรหัสเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ computer code และ machine instruction code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine languageภาษาเครื่อง [มีความหมายเหมือนกับ computer language] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machine toolเครื่องมือกล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
machine translationการแปลภาษาด้วยเครื่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
machinery๑. เครื่องจักร๒. ระบบเครื่องจักร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Machine เครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Machine code รหัสเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Machine shopsโรงปฏิบัติงานเครื่องจักรกล [TU Subject Heading]
Machine toolเครื่องมือกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Machine-readable เครื่องอ่านได้ [คอมพิวเตอร์]
Machine-tool industryอุตสาหกรรมเครื่องมือกล [TU Subject Heading]
Machineryเครื่องจักรกล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องจักร (n.) machine See also: machinery, engine
ปืนกล (n.) machine gun
ภาษาเครื่อง (n.) machine language
การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ (n.) machine translation Syn. การแปลภาษาด้วยเครื่อง
การแปลภาษาด้วยเครื่อง (n.) machine translation
เครื่องแปลภาษา (n.) machine translation system
เครื่อง (n.) machinery See also: machine, engine, motor, mechanical device Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องยนต์กลไก
เครื่องกล (n.) machinery See also: machine, engine, motor, mechanical device Syn. เครื่องกลไก, เครื่องจักรกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์
เครื่องกลไก (n.) machinery See also: machine, engine, motor, mechanical device Syn. เครื่องกล, เครื่องจักร, เครื่องยนต์, เครื่องจักรกล
เครื่องจักร (n.) machinery See also: engine, machine, motor Syn. เครื่องยนต์, เครื่องกล, เครื่องจักรกล
เครื่องจักรกล (n.) machinery See also: machine, engine, motor Syn. เครื่องจักร, เครื่องกล, เครื่องยนต์
เครื่องยนต์กลไก (n.) machinery See also: machine, engine, motor
กลยุทธ์ทางการเมือง (n.) political machinery
กลไกทางการเมือง (n.) political machinery Syn. กลยุทธ์ทางการเมือง
จักร (n.) sewing machine Syn. จักรเย็บผ้า, เครื่องเย็บผ้า
จักรเย็บผ้า (n.) sewing machine Syn. จักร, เครื่องเย็บผ้า
ตีนผี (n.) sewing machine´s component
ตู้เอทีเอ็ม (n.) Automatic Teller Machine See also: ATM booth, ATM outlet
ถีบจักร (v.) pedal a sewing machine
เครื่องจักรอัตโนมัติ (n.) automatic machine See also: automatic machinery
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't make this machine run properlyฉันไม่สามารถทำให้เครื่องยนต์นี้ทำงานอย่างเต็มที่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้
Don't give yourselves to these men, machine men with machine minds and machine hearts.ไม่ใช่เพื่อคุณเองแต่เพื่อประชาชน กลไกของมนุษย์ประกอบด้วย การทำงานของจิตใจ ผนวกกับหัวใจ
The machine goes into action.เป็นปีที่มันเริ่มต้นขึ้น
All this machine does is swim and eat and make little sharks.เครื่องจักรที่ว่านี่มันเเต่ว่ายนํ้าเเละกิน... เเล้วก็ผลิตฉลามตัวเล็กๆ เเค่นั้น
Let's have a look at this machine of yours.ไปสำรวจเครื่องเหาะของนายดีกว่า
Tell me, son...this machine of yours it can take two, can it?บอกหน่อยซิ ไอ้เครื่องเหาะนี่น่ะ... ...นั่งสองคนได้มั้ย
General had you been able to take in the armored car would you have opened fire with the machine gun?ท่านนายพล ถ้าคุณเอารถหุ้มเกราะเข้าไปได้ คุณจะใช้ปืนกลยิงมั้ย
In Peshawar, the deputy police commissioner lost his head and opened fire with a machine gun.ในเปชชาวา รองผู้ว่าการตร. คุมอารมณ์ไม่ได้และใช้ปืนกลยิง
I'm starting him on the machine tonight.ข้าจะใช้เครื่องทรมานกับเขาคืนนี้
So, I want you to be totally honest with me on how the machine makes you feel.ดังนั้น ข้าอยากให้เจ้าตอบข้ามาอย่างซื่อสัตย์ ว่าเครื่องมือนี้ทำให้เจ้ารู้สึกอย่างไรบ้าง
I made this wish on the machine and it turned me into a grown-up - at the carnival.ฉันเป็นเพี่อนนายนะ ได้โปรด นายต้องเชื่อฉัน ฉันพิสูจน์ได้นะ บิลลี่ ได้โปรดเถอะ
Oh, stop it! The Zoltar machine had this bobbing head that looked just like a devil!A Zoltar machine. lt had a bobbing head like a devil.

machine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机关枪[jī guān qiāng, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, 机关枪 / 機關槍] also written 機槍|机枪; machine gun
轻机关枪[qīng jī guān qiāng, ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, 轻机关枪 / 輕機關槍] also written 輕機槍|轻机枪; light machine gun
机箱[jī xiāng, ㄐㄧ ㄒㄧㄤ, 机箱 / 機箱] case (computer) (lit. machine box)
加特林机枪[Jiā tè lín jī qiāng, ㄐㄧㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧ ㄑㄧㄤ, 加特林机枪 / 加特林機槍] Gatling gun, the first machine gun (1861)
轻机枪[qīng jī qiāng, ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄑㄧㄤ, 轻机枪 / 輕機槍] light machine gun
备品[bèi pǐn, ㄅㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, 备品 / 備品] machine parts or tools kept in reserve; spare parts
机器翻译[jī qì fān yì, ㄐㄧ ㄑㄧˋ ㄈㄢ ㄧˋ, 机器翻译 / 機器翻譯] machine translation
机床[jī chuáng, ㄐㄧ ㄔㄨㄤˊ, 机床 / 機床] machine tool; a lathe
机械码[jī xiè mǎ, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄇㄚˇ, 机械码 / 機械碼] machine code
机械翻译[jī xiè fān yì, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄈㄢ ㄧˋ, 机械翻译 / 機械翻譯] machine translation
机枪[jī qiāng, ㄐㄧ ㄑㄧㄤ, 机枪 / 機槍] machine gun
机械语言[jī xiè yǔ yán, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄩˇ ㄧㄢˊ, 机械语言 / 機械語言] machine language
母机[mǔ jī, ㄇㄨˇ ㄐㄧ, 母机 / 母機] machine tool; mother ship
马克沁机枪[Mǎ kè qìn jī qiāng, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄑㄧㄣˋ ㄐㄧ ㄑㄧㄤ, 马克沁机枪 / 馬克沁機槍] Maxim machine gun
刨工[bào gōng, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄥ, 刨工] planing; planing machine operator; planer
农业机械[nóng yè jī xiè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, 农业机械 / 農業機械] agricultural machinery
农机[nóng jī, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧ, 农机 / 農機] agricultural machinery
机身[jī shēn, ㄐㄧ ㄕㄣ, 机身 / 機身] body of a vehicle or machine; fuselage of a plane
刹把[shā bǎ, ㄕㄚ ㄅㄚˇ, 刹把 / 剎把] brake lever; crank handle for stopping or turning off machinery
计算器[jì suàn qì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˋ, 计算器 / 計算器] calculator; calculating machine; computer
攉煤机[huō méi jī, ㄏㄨㄛ ㄇㄟˊ ㄐㄧ, 攉煤机 / 攉煤機] coal-shovel machine
铲土机[chǎn tǔ jī, ㄔㄢˇ ㄊㄨˇ ㄐㄧ, 铲土机 / 鏟土機] earth-moving machine; mechanical digger
铲运机[chǎn yùn jī, ㄔㄢˇ ㄩㄣˋ ㄐㄧ, 铲运机 / 鏟運機] earth-moving machine; mechanical digger
钻探机[zuān tàn jī, ㄗㄨㄢ ㄊㄢˋ ㄐㄧ, 钻探机 / 鑽探機] drilling machine
传真机[chuán zhēn jī, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄐㄧ, 传真机 / 傳真機] fax machine
游戏机[yóu xì jī, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄐㄧ, 游戏机 / 遊戲機] gameboy; game machine
国际商业机器[guó jì shāng yè jī qì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄐㄧ ㄑㄧˋ, 国际商业机器 / 國際商業機器] International Business Machines; IBM
订书机[dìng shū jī, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧ, 订书机 / 訂書機] stapler; stapling machine; bookbinding machine
护贝机[hù bèi jī, ㄏㄨˋ ㄅㄟˋ ㄐㄧ, 护贝机 / 護貝機] laminating machine; laminator
机电[jī diàn, ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ, 机电] machinery and power-generating equipment
[jī, ㄐㄧ, 机 / 機] machine; opportunity; secret
机器[jī qì, ㄐㄧ ㄑㄧˋ, 机器 / 機器] machine
机械[jī xiè, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, 机械 / 機械] machine; machinery; mechanical
机械装置[jī xiè zhuāng zhì, ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, 机械装置 / 機械裝置] machinery
主子[zhǔ zi, ㄓㄨˇ ㄗ˙, 主子] Master (term used by servant); Your Majesty; operator (of machine)
磨机[mó jī, ㄇㄛˊ ㄐㄧ, 磨机 / 磨機] milling machine
失灵[shī líng, ㄕ ㄌㄧㄥˊ, 失灵 / 失靈] out of order (of machine); not working properly; a failing (of a system)
补登机[bǔ dēng jī, ㄅㄨˇ ㄉㄥ ㄐㄧ, 补登机 / 補登機] passbook entry machine
复印机[fù yìn jī, ㄈㄨˋ ˋ ㄐㄧ, 复印机 / 複印機] photocopier; Xerox machine
刨床[bào chuáng, ㄅㄠˋ ㄔㄨㄤˊ, 刨床 / 鉋床] planer; planing machine

machine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカウンティングマシン[, akaunteingumashin] (n) accounting machine
アジア太平洋機械翻訳協会[アジアたいへいようきかいほんやくきょうかい, ajia taiheiyoukikaihonyakukyoukai] (n) Asia-Pacific Association for Machine Translation; AAMT
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] (n) {comp} Association Control Protocol Machine
エフェクトマシン[, efekutomashin] (n) effect machine
エントリーマシン[, entori-mashin] (n) {comp} entry machine
エントリマシン[, entorimashin] (n) {comp} entry machine
キャッシュコーナ[, kyasshuko-na] (n) {comp} automatic teller machine
キャッシュサービスコーナー[, kyasshusa-bisuko-na-] (n) automatic teller machine (wasei
キャッシュマシン[, kyasshumashin] (n) cash machine; automatic teller machine
ゲーム機[ゲームき, ge-mu ki] (n) console; game console; game machine; gaming machine
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] (n) {comp} (See コピー機) copier; copy machine
コリントゲーム[, korintoge-mu] (n) pinball machine game (lit
コンバチブルマシン[, konbachiburumashin] (n) compatible machine
スロットマシン[, surottomashin] (n) slot machine; fruit machine; poker machine
チャージ機[チャージき, cha-ji ki] (n) card charger; charge machine
データ処理機械[データしょりきかい, de-ta shorikikai] (n) {comp} data processing machine
ドリリングマシン[, doriringumashin] (n) drilling machine
ハイパーバイザー[, haipa-baiza-] (n) {comp} hypervisor; virtual machine monitor
パチスロ[, pachisuro] (n) (abbr) slot machine in a pachinko parlor (parlour)
パン焼き器[パンやきき, pan yakiki] (n) bread baking machine
ブローチ盤[ブローチばん, buro-chi ban] (n) broaching machine
ベンディングマシーン[, bendeingumashi-n] (n) vending machine
ボーリングマシン[, bo-ringumashin] (n) boring machine
ボール盤[ボールばん, bo-ru ban] (n) boor-bank drilling machine
ホバークラフト[, hoba-kurafuto] (n) Hovercraft; air-cushion vehicle; ground-effect machine
マシンガン(P);マシーンガン[, mashingan (P); mashi-ngan] (n) machine gun; (P)
マシンコード[, mashinko-do] (n) {comp} machine code
マシンランゲージ;マシーンランゲージ[, mashinrange-ji ; mashi-nrange-ji] (n) (See マシン語) machine language
マシン油[マシンゆ, mashin yu] (n) machine oil
マシン語[マシンご, mashin go] (n) {comp} machine language
マチネ;マチネー[, machine ; machine-] (n) matinee (fre
ミシン刺繍[ミシンししゅう, mishin shishuu] (n) machine embroidery
ミドルレンジマシン[, midorurenjimashin] (n) {comp} middle range machine
ゆで麺機;ゆで麺器;茹で麺機;茹で麺器;湯で麺機(iK);湯で麺器(iK)[ゆでめんき, yudemenki] (n) noodle boiler; noodle boiling machine
ヨーロッパ機械翻訳協会[ヨーロッパきかいほんやくきょうかい, yo-roppa kikaihonyakukyoukai] (n) The European Association for Machine Translation; EAMT
レントゲン撮影機[レントゲンさつえいき, rentogen satsueiki] (n) X-ray machine
ロックミシン[, rokkumishin] (n) overlock sewing machine (wasei
一槽式[いっそうしき, issoushiki] (n) one-part washing machine
丸網機[まるあみき, maruamiki] (n) circular knitting machine
二槽式[にそうしき, nisoushiki] (n) two-part washing machine
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] copier, copy machine
データ処理機械[データしょりきかい, de-ta shorikikai] data processing machine
ホストマシン[ほすとましん, hosutomashin] host machine
マシンコード[ましんこーど, mashinko-do] machine code
マシンサイクル[ましんさいくる, mashinsaikuru] machine cycle
マシン語[マシンご, mashin go] machine language
受諾側アソシエーション制御プロトコル機械[じゅだくがわアソシエーションせいぎょぷろとこるきかい, judakugawa asoshie-shon seigyopurotokorukikai] accepting Association Control Protocol Machine
学習機械[がくしゅうきかい, gakushuukikai] learning machine
対象機種[たいしょうきしゅ, taishoukishu] target machine
機械コード[きかいコード, kikai ko-do] instruction code, machine code
機械最小値[きかいさいしょうち, kikaisaishouchi] machine infinitesimal
機械語[きかいご, kikaigo] machine language, machine word, computer word
機械語命令[きかいごめいれい, kikaigomeirei] machine instruction
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine
留守番電話[るすばんでんわ, rusubandenwa] answering machine
自動翻訳[じどうほにゃく, jidouhonyaku] automatic, machine translation
遠隔マシン[えんかくマシン, enkaku mashin] remote machine
電話応答機能[でんわおうとうきのう, denwaoutoukinou] Answering Machine
セションプロトコル機械[せしょんぷろとこるきかい, seshonpurotokorukikai] session protocol machine, SPM
チャネルプロトコル機械[チャネルぷろとこるきかい, chaneru purotokorukikai] channel protocol machine, CPM
トランザクション処理プロトコル機械[とらんざくしょんしょりぷろとこるきかい, toranzakushonshoripurotokorukikai] Transaction Processing Protocol Machine, TPPM
プロトコル機械[ぷろとこるきかい, purotokorukikai] Protocol Machine, PM
マシンが読み取り可能[マシンがよみとりかのう, mashin gayomitorikanou] machine-readable (an)
マシン依存型[マシンいぞんがた, mashin izongata] machine-dependent (a-no)
マシン独立型[マシンどくりつがた, mashin dokuritsugata] machine-independent (a-no)
マンマシンインタフェース[まんましん'いんたふぇーす, manmashin ' intafe-su] MMI, man-machine interface
仮想計算機[かそうけいさんき, kasoukeisanki] Virtual Machine, VM
受諾側遠隔操作プロトコル機械[じゅだくがわえんかくそうさぷろとこるきかい, judakugawaenkakusousapurotokorukikai] accepting-remote-operation-protocol-machine
格納[かくのう, kakunou] storage (vs), housing for equipment & machines, putting into computer memory, filing
機種依存[きしゅいぞん, kishuizon] machine-dependent
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM

machine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิ้นส่วนของเครื่องจักร[n. exp.] (chin suan k) EN: machine part FR:
เดินจักร[v.] (doēnjak) EN: sew with a machine FR: coudre à la machine
จักร[n.] (jak) EN: machine ; mechanism ; machinery FR: machine [f] ; mécanisme [m]
จักร[n.] (jak) EN: sewing machine FR: machine à coudre [f]
จักรเย็บผ้า[n. exp.] (jak yep phā) EN: sewing machine FR: machine à coudre [f]
การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān plaē ph) EN: machine translation FR:
คันเคาะรหัสมอร์ส[n. exp.] (khan khǿ ra) EN: Morse Machine FR:
แคร่[n.] (khraē) EN: carriage of a typewriter FR: chariot (de machine à écrire) [m]
เครน[n.] (khrēn) EN: crane ; lifting machine FR: grue [f] ; bigue [f] ; chèvre [f]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: engine ; machine ; mechanism ; mechanical device ; machinery ; motor FR: machine [f] ; mécanisme [m]
เครื่องบรรจุขวด[n. exp.] (khreūang ba) EN: bottle filling machine FR: embouteilleuse [f]
เครื่องใช้[n.] (khreūangcha) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; device ; machine FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m] ; ustensile [m]
เครื่องชั่ง[n. exp.] (khreūang ch) EN: balance ; weighing machine ; scales ; steelyard FR: balance [f] ; bascule [f] ; peson [m] ; trébuchet [m]
เครื่องชงกาแฟ[n. exp.] (khreūang ch) EN: coffee maker ; coffee machine FR: machine à café [f] ; percolateur [m]
เครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่[n. exp.] (khreūang ch) EN: espresso coffee maker FR: machine à café expresso [f]
เครื่องแฟกซ์[n. exp.] (khreūang fa) EN: fax machine FR: fax [m] (anglic.)
เครื่องจักร[n.] (khreūangjak) EN: machinery ; engine ; machine ; motor ; equipment ; device FR: machine [f] ; engin [m]
เครื่องจักรกล[n. exp.] (khreūangjak) EN: machinery ; motor FR: machine [f]
เครื่องจักรกลไฟฟ้า[n. exp.] (khreūangjak) EN: electrical machine FR: machine électrique [f]
เครื่องจักรกลการเกษตร[n. exp.] (khreūangjak) EN: FR: machine agricole [f] ; engin agricole [m]
เครื่องจักรสำหรับพิมพ์[n. exp.] (khreūangjak) EN: printing machine FR:
เครื่องจักรสำหรับเย็บ[n. exp.] (khreūangjak) EN: sewing machine FR: machine à coudre [f]
เครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ[n. exp.] (khreūang ja) EN: automatic ticket seller ; self-service ticket machine FR:
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (khreūang ka) EN: electrostatic generator ; electrostatic machine FR: machine électrostatique [f]
เครื่องขายของอัตโนมัติ[n. exp.] (khreūang kh) EN: vending machine FR: distributeur autmatique [m]
เครื่องคิดเลข[n.] (khreūangkhi) EN: calculator ; calculating machine FR: calculateur [m] ; calculatrice [f] ; calculette [f] ; machine à calculer [f]
เครื่องขุดเจาะอุโมงค์[n. exp.] (khreūang kh) EN: tunnel boring machine (TBM) ; mole FR: tunnelier [m]
เครื่องกล[n.] (khreūangkon) EN: machine ; machinery FR:
เครื่องนวดข้าว[n. exp.] (khreūang nū) EN: rice thresher ; rice threshing machine FR: batteuse de riz [f]
เครื่องออกกำลังกาย[n. exp.] (khreūang øk) EN: exercise machine FR: exerciseur [m]
เครื่องพิมพ์ดีด[n. exp.] (khreūangphi) EN: typewriter FR: machine à écrire [f]
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า[n. exp.] (khreūangphi) EN: electric typewriter FR: machine à écrire électrique [f] ; machine à écrire électronique [f]
เครื่องรีดนม[n. exp.] (khreūang rī) EN: milking machine FR: machine à traire [f] ; trayeuse [f]
เครื่องไส[n. exp.] (khreūang sa) EN: planer ; planing machine FR:
เครื่องซักผ้า[n. exp.] (khreūang sa) EN: washing machine ; washer FR: lave-linge [m] ; machine à laver [f] ; lessiveuse [f] (Belg.) ; laveuse [f] (Québ.)
เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม[n. exp.] (khreūang sa) EN: FR: machine à laver industrielle [f] ; lave-linge industriel [m]
เครื่องสับหญ้า[n. exp.] (khreūang sa) EN: grass grinding machine FR:
เครื่องซีร็อกซ์[n. exp.] (khreūang Sī) EN: Xerox machine FR: photocopieur [m] ; photocopieuse [f]
เครื่องตัดขนมปัง[n. exp.] (khreūang ta) EN: bread slicer FR: machine à couper le pain [f] ; trancheuse à pain [f]
เครื่องถ่ายเอกสาร[n. exp.] (khreūang th) EN: copier ; copying machine FR: photocopieur [m] ; photocopieuse [f] ; copieur [m]

machine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streifenprüfmaschine {f}abrasion test machine
Absackmaschine {f}bagging machine
Ackermaschine {f}agricultural machine
Addiermaschine {f}adding machine
Fremdgerät {n}alien machine
Volltextbuchungsmaschine {f}alphabetic accounting machine
Wechselstrommaschine {f}alternating current machine
Anrufbeantworter {m}answering machine
Automat {m}automatic machine
Automatenverpackung {f}package for automatic machine
Betriebsmittelzeit {f}available machine time
Sickenmaschine {f}beading machine
Werkbankfräsmaschine {f}bench milling machine
Extrusionsblasmaschine {f}blow mould machine
Rechenmaschine {f}calculating machine
Kapselfüllmaschine {f}capsule filling machine
Chiffriermaschine {f}cipher machine
Zigarettenautomat {m}cigarette machine
Geldwechsler {m} (Automat)coin changer; change machine
Konsolfräsmaschine {f} [techn.]console milling machine
Koordinaten-Messmaschine {f}coordinate measuring machine (CMM)
Bohrmaschine {f}drilling machine
Schwingprüfmaschine {f}fatigue testing machine
Gefriermaschine {f}freezing machine
Vollautomat {m}fully automatic machine
Spielautomat {m}gaming machine
Geldautomat {m}autoteller; automated teller machine
Hobelmaschine {f}planer; planing machine
Waagerechtbohr- und -fräswerk {n} [techn.]horizontal boring and milling machine
Schneckenspritzmaschine {f} [techn.]injection molding machine
Spritzgießmaschine {f} [techn.]injection moulding machine
Fakturiermaschine {f}invoice machine
Koordinaten-Bohrmaschine {f} [techn.]jig boring machine
Lehrenbohrwerk {n} [techn.]jig boring machine
Vorrichtungsbohrmaschine {f} [techn.]jig boring machine; jig drilling machine
Strickmaschine {f}knitting machine
Laufroboter {m}legged vehicle; legged machine
Adressiermaschine {f}mailing machine
Bestückautomat {m}mounting machine
Nibbelmaschine {f}nibbling machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า machine
Back to top