ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

putrefy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *putrefy*, -putrefy-

putrefy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
putrefy (vi.) เน่าเปื่อย Syn. decay, rot
putrefy (vt.) ทำให้เน่าเปื่อย Syn. decay, rot
English-Thai: HOPE Dictionary
putrefy(พิว'ทระไฟ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเน่าเปื่อย,เน่า,เน่าสลาย., See also: putrefiable adj. putrefier n., Syn. decompose
English-Thai: Nontri Dictionary
putrefy(vi,vt) เน่า,เสีย,เน่าสลาย,เน่าเปื่อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
putrefyทำให้เน่า, ทำให้เน่าสลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They let the females putrefy prior to mummification to discourage necrophilia.ถ้าเป็นศพเพศหญิงจะถูกปล่อย ให้เน่าเปื่อยเสียก่อนทำมัมมี่ เพื่อขัดขวางคนชอบมีเซ็กส์กับศพ
To allow it to drift on forever through space would create not only a collision hazard, but who knows what other monster's mutation might emerge from its putrefying carcass."ให้หายไปตลอดกาลด้วย" ไม่เพียงแต่ที่จะสร้างความเสียหาย แต่ใครจะรู้เล่าว่า สัตว์ประหลาดนั่นกลายพันธุ์ได้
It needs to be purified by someone with evaporating skills, or it will fester and putrefy.จำเป็นนะที่จะให้คนที่มีทักษะทางนี้ล้างแผลให้ หรือจะปล่อยให้มันเป็นหนองเน่าๆล่ะ
That's what it feels like to reap, like cutting out some putrefying wound from the world, saving other ghosts.นั่นเป็นความรู้สึกตอนเก็บวิญญาณ เหมือนการกำจัดแผลที่เน่าเปื่อย ออกไปจากโลก ช่วยผีตนอื่นไว้
The trash that would otherwise be left to putrefy.ขยะที่จะต้องเน่าแน่ถ้าถูกทิ้งไว้
I'm taking out the trash that would otherwise be left to putrefy.พี่ช่วยกำจัดขยะ ที่ถูกปล่อยให้เน่ามากขึ้นๆทุกวัน
Security camera caught him in all his putrefying glory.กล้องรักษาความปลอดภัยจับภาพเขา ตอนกำลังฉลองชัยได้

putrefy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปื่อยเน่า[v. exp.] (peūay nao) EN: rot ; spoil ; decay ; fester ; putrefy ; be decomposed ; be putrefied ; decompose ; become putrid FR: pourrir ; se décomposer ; se putréfier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า putrefy
Back to top