ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

decayed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *decayed*, -decayed-

decayed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decayed (adj.) ที่ผุกร่อน
decayed (adj.) สุกเกินไป Syn. rotting, decaying
decayed (adj.) เน่าเปื่อย See also: ผุพัง Syn. perished, putrescent
decayed (adj.) โกโรโกโส See also: ชำรุดมาก, เก่ามาก Syn. ragged, deteriorated Ops. neat, new
decayed (adj.) เน่าเสีย See also: ผุพัง Syn. rotten, worn-out aniquated
decayed tooth (n.) ฟันผุ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟันผุ (n.) decayed tooth See also: bad tooth, caries
หลอ (v.) be decayed See also: be broken Syn. แหว่ง, โหว่

decayed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǔ, ㄑㄩˇ, 龋 / 齲] decayed teeth; dental caries
腐朽[fǔ xiǔ, ㄈㄨˇ ㄒㄧㄡˇ, 腐朽] rotten; decayed; decadent; degenerate

decayed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
虫歯(P);齲;齲歯[むしば(P);うし(齲歯), mushiba (P); ushi ( u ha )] (n,adj-no) cavity; tooth decay; decayed tooth; caries; (P)

decayed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented FR: rance ; putride ; putréfié
ชำรุด[adj.] (chamrut) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage ; hors service
ชรา[adj.] (charā) EN: dilapidated ; ruined ; decrepit ; decayed FR: décrépit
ฟันผุ[n. exp.] (fan phu) EN: decayed tooth ; bad tooth ; dental caries ; caries ; tooth decay ; dental decay FR: carie dentaire [f] ; carie [f] ; dent cariée [f] ; dent gâtée [f]
แหล่งเสื่อมโทรม[n. exp.] (laeng seūam) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline FR: taudis [mpl] ; bidonville [m] ; lieu dégradé [m]
เน่า[adj.] (nao) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
เน่าเปื่อย[adj.] (nao peūay) EN: rotten ; spoiled ; decayed FR: décomposé
ผุ[adj.] (phu) EN: decayed ; rotten ; crumbling ; tumbledown FR: pourri ; carié
ผุกร่อน[adj.] (phukrǿn) EN: decayed ; rotten ; decomposed ; putrefied FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า decayed
Back to top