ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cycle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cycle*, -cycle-

cycle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cycle (n.) กระบวนการที่สมบูรณ์
cycle (vi.) ขี่จักรยาน
cycle (n.) จักรยาน Syn. bicycle
cycle (n.) ระยะเวลายาวนาน
cycle (n.) วงโคจร
cycle (n.) วัฏจักร See also: วงจร Syn. revolution of time, circle
cycle (vi.) หมุนรอบ
cycle (vt.) หมุนรอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
cycle(ไซ'เคิล) n. วงจร,วัฎจักร,รอบ,วง,การหมุนเวียน,ชุด vi. ขี่รถจักรยาน,หมุนรอบ, Syn. eon
cycle timeเวลาครบรอบหมายถึงเวลาที่หน่วยประมวลผลกลางใช้ในการปฏิบัติตามคำสั่ง โดยเริ่มตั้งแต่ไปดึงคำสั่งมา (fetch) และลงมือกระทำการ (execute) มีหน่วยวัดเป็น นาโนวินาที (nano second) หรือหนึ่งในพันล้านวินาที และพิโกวินาที (picosecond) หรือหนึ่งในล้านล้านวินาที
English-Thai: Nontri Dictionary
cycle(n) วงจร,การหมุนเวียน,วัฏจักร,รถจักรยาน,วง,รอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cycleวัฏจักร, รอบ, วง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cycle timeเวลาครบรอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
cycleรอบ,วง, วัฏจักร, ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินติดต่อกันไปอย่างมีระเบียบจนจบลง ณ จุดเริ่มต้นนั้นอีก  เช่น รอบของการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา วงชีวิตของกบวัฏจักรของน้ำ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรีศก (n.) year of a decade which bears in the twelve-year animal cycle and ends with number 3
รอบ (clas.) cycle See also: turn, anniversary, round, show
วงจร (n.) cycle
วัฏจักร (n.) cycle
ไซเกิล (clas.) cycle Syn. เฮิรตซ์
การเวียนว่ายตายเกิด (n.) cycle of birth and death See also: cycle of life, round of rebirth, round of existences
วัฏสงสาร (n.) cycle of birth and death See also: cycle of life, round of rebirth, round of existences Syn. การเวียนว่ายตายเกิด
วัฏสังสาร (n.) cycle of birth and death See also: cycle of life Syn. สังสารวัฏ
สงสารวัฏ (n.) cycle of birth and death See also: cycle of life Syn. สังสารวัฏ, วัฏสังสาร
การขี่จักรยาน (n.) riding a bicycle See also: pedaling a bicycle, treadling a bicycle
การถีบจักรยาน (n.) riding a bicycle See also: pedaling a bicycle, treadling a bicycle Syn. การขี่จักรยาน
กิโลไซเกิล (clas.) kilocycle Syn. กิโลเฮิรตซ์
จยย. (n.) motor cycle Syn. จักรยานยนต์
จักรยาน (n.) bicycle Syn. รถถีบ
จักรยานยนต์ (n.) motorcycle Syn. รถเครื่อง, รถมอเตอร์ไซค์, มอเตอร์ไซค์
จักรยานยนต์ (n.) motorcycle Syn. รถจักรยานยนต์, มอเตอร์ไซค์, รถมอเตอร์ไซค์
จักรยานยนต์ (n.) motor cycle
จักรยานยนต์ (n.) motorcycle See also: motorbike Syn. รถจักรยานยนต์, รถเครื่อง, มอเตอร์ไซค์
จักรยานสามล้อ (n.) tricycle
จักรยานสามล้อ (n.) tricycle Syn. รถสามล้อ, รถจักรยานสามล้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The ancestors said... if the matter is not settled immediately, they will begin... the cycle of destruction!บรรพบุรุษบอกว่าถ้ายังไม่มีการแก้ไขเดี๋ยวนี้ พวกเขาจะเริ่มวงจรแห่งการทำลายล้าง
This cycle of closeness, then estrangement...วงจรแห่งความใกล้ชิด ความห่างเหิน...
Only by taking full responsibility... for your actions and their solutions... will you ever break free from the constant cycle of victimhood.เพียงแสดงความรับผิดชอบ ต่อการกระทำของเรา และต่อทางแก้ปัญหาของผู้อื่น คุณต้องแหกวงจรของการเป็นผู้รับเคราะห์
But the cycle of bloodshed continues.แต่การนองเลือดยังดำเนินต่อไป
Amplify any variant frequency cycle and route them to me.ขยายสัญาญคลื่นความถี่ที่มีการเคลื่อนไหว แล้วระบุเส้นทางให้ผมทราบด้วย
Okay. Now let's cycle back.เอาล่ะ ตอนนี้รอบขอกลับ
Look how far above the natural cycle this is, and we've done that.เห็นไหมว่ามันสูงกว่าวัฏจักรตามธรรมชาติขนาดไหน เราทำมันสำเร็จแล้ว
You know,pascal is just caught in a cycle of reaction.เธอติดอยู่ในวังวนของปฎิกิริยา
I saw your cycle outside.ผมเห็นวงจรของคุณอยู่นอก
Yes. It's clear to me. It's just been one long, unbroken cycle of...ใช่แล้ว พ่อเข้าใจแล้ว มันเป็นวงจรอุบทว์...
And the last cycle on the calendar is this year, December 21st.รอบสุดท้ายของปฏิทินคือปีนี้ วันที่ 21 ธันวาคม
Disabling, reversing cell cycle inhibitors.ทำให้ไร้ความสามารถ เป็นตัวขัดกระบวนการย้อนกลับของเซลล์.

cycle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周速[zhōu sù, ㄓㄡ ㄙㄨˋ, 周速] cycle time; cycle speed
[bù, ㄅㄨˋ, 蔀] cycle of 76 years; shade
人道[rén dào, ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, 人道] human sympathy; humanitarianism; humane; (Buddh.) the "human way" (one of the stages in the cycle of reincarnation)
黄体期[huáng tǐ qī, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄧˇ ㄑㄧ, 黄体期 / 黃體期] luteal phase (period in the menstrual cycle when an embryo can implant in the womb)
转轮[zhuàn lún, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, 转轮 / 轉輪] reel; rotary grill; the Buddhist cycle of reincarnation
良性循环[liáng xìng xún huán, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 良性循环 / 良性循環] virtuous cycle (i.e. positive feedback loop)
丙午[bǐng wǔ, ㄅㄧㄥˇ ˇ, 丙午] forty third year C7 of the 60 year cycle, e.g. 1966 or 2026
丙子[bǐng zǐ, ㄅㄧㄥˇ ㄗˇ, 丙子] thirteenth year C1 of the 60 year cycle, e.g. 1996 or 2056
单车[dān chē, ㄉㄢ ㄔㄜ, 单车 / 單車] bicycle; bike
脚踏车[jiǎo tà chē, ㄐㄧㄠˇ ㄊㄚˋ ㄔㄜ, 脚踏车 / 腳踏車] bicycle; bike (Taiwan)
自行车[zì xíng chē, ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, 自行车 / 自行車] bicycle; bike
车铃[chē líng, ㄔㄜ ㄌㄧㄥˊ, 车铃 / 車鈴] bicycle bell
转铃[zhuàn líng, ㄓㄨㄢˋ ㄌㄧㄥˊ, 转铃 / 轉鈴] bicycle bell (with revolving cap)
丙寅[bǐng yín, ㄅㄧㄥˇ ˊ, 丙寅] third year C3 of the 60 year cycle, e.g. 1986 or 2046
丙戌[bǐng xū, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄩ, 丙戌] twenty third year C11 of the 60 year cycle, e.g. 2006 or 2066
循环[xún huán, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 循环 / 循環] circle; loop; cycle; circulate
柠檬酸循环[níng méng suān xún huán, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 柠檬酸循环 / 檸檬酸循環] citric acid cycle; Krebs cycle; tricarboxylic acid cycle
丁丑[dīng chǒu, ㄉㄧㄥ ㄔㄡˇ, 丁丑] fourteenth year D2 of the 60 year cycle, e.g. 1997 or 2057
丁亥[dīng hài, ㄉㄧㄥ ㄏㄞˋ, 丁亥] twenty fourth year D12 of the 60 year cycle, e.g. 2007 or 2067
丁卯[dīng mǎo, ㄉㄧㄥ ㄇㄠˇ, 丁卯] fourth year D4 of the 60 year cycle, e.g. 1987 or 2047
丁巳[dīng sì, ㄉㄧㄥ ㄙˋ, 丁巳] fifty fourth year D6 of the 60 year cycle, e.g. 1977 or 2037
丁未[dīng wèi, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˋ, 丁未] forty fourth year D8 of the 60 year cycle, e.g. 1967 or 2027
丁酉[dīng yǒu, ㄉㄧㄥ ㄧㄡˇ, 丁酉] thirty fourth year D10 of the 60 year cycle, e.g. 1957 or 2017
三轮车[sān lún chē, ㄙㄢ ㄌㄨㄣˊ ㄔㄜ, 三轮车 / 三輪車] pedicab; tricycle
[zhōu, ㄓㄡ, 周] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou
[zhōu, ㄓㄡ, 周 / 週] cycle; week
骑车[qí chē, ㄑㄧˊ ㄔㄜ, 骑车 / 騎車] cycle
開發周期[kāi fā zhōu qī, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄓㄡ ㄑㄧ, 開發周期] development cycle; development period; also written 開發週期|开发周期
开发周期[kāi fā zhōu qī, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄓㄡ ㄑㄧ, 开发周期 / 開發週期] development cycle; development period
辛巳[xīn sì, ㄒㄧㄣ ㄙˋ, 辛巳] eighteenth year H6 of the 60 year cycle, e.g. 2001 or 2061
甲戌[jiǎ xū, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄩ, 甲戌] eleventh year A11 of the 60 year cycle, e.g. 1994 or 2054
戊寅[wù yín, ˋ ˊ, 戊寅] fifteenth year E3 of the 60 year cycle, e.g. 1998 or 2058
戊辰[wù chén, ˋ ㄔㄣˊ, 戊辰] fifth year E5 of the 60 year cycle, e.g. 1988 or 2048
癸丑[guǐ chǒu, ㄍㄨㄟˇ ㄔㄡˇ, 癸丑] fiftieth year J2 of the 60 year cycle, e.g. 1973 or 2033
丙辰[bǐng chén, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄣˊ, 丙辰] fifty third year C5 of the 60 year cycle, e.g. 1976 or 2036
乙卯[yǐ mǎo, ㄧˇ ㄇㄠˇ, 乙卯] fifty second year B4 of the 60 year cycle, e.g. 1975 or 2035
壬戌[rén xū, ㄖㄣˊ ㄒㄩ, 壬戌] fifty ninth year I11 of the 60 year cycle, e.g. 1982 or 2042
己未[jǐ wèi, ㄐㄧˇ ㄨㄟˋ, 己未] fifty sixth year F8 of the 60 year cycle, e.g. 1979 or 2039
庚申[gēng shēn, ㄍㄥ ㄕㄣ, 庚申] fifty seventh year G9 of the 60 year cycle, e.g. 1980 or 2040
戊午[wù wǔ, ˋ ˇ, 戊午] fifty fifth year E7 of the 60 year cycle, e.g. 1978 or 2038

cycle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
TCA回路[ティーシーエーかいろ, tei-shi-e-kairo] (n) (See トリカルボン酸回路) TCA (tricarboxylic acid) cycle
オルニチン回路[オルニチンかいろ, orunichin kairo] (n) ornithine cycle
カルノーサイクル[, karuno-saikuru] (n) Carnot cycle; Carnot's cycle
クエン酸回路;枸櫞酸回路[クエンさんかいろ(クエン酸回路);くえんさんかいろ(枸櫞酸回路), kuen sankairo ( kuen san kairo ); kuensankairo ( kuensan kairo )] (n) citric acid cycle
クズネッツ循環[クズネッツじゅんかん, kuzunettsu junkan] (n) Kuznets cycle
コンドラチエフのサイクル[, kondorachiefu no saikuru] (n) Kondratieff cycle
サイクルインスタンス[, saikuruinsutansu] (n) {comp} cycle instance
サイクルサッカー[, saikurusakka-] (n) cycle ball; cycle soccer
サイクルスチール[, saikurusuchi-ru] (n) {comp} cycle stealing
サイクルタイム[, saikurutaimu] (n) (See タクトタイム) cycle time
サイクル時間[サイクルじかん, saikuru jikan] (n) {comp} cycle time
システムライフサイクル[, shisutemuraifusaikuru] (n) {comp} system life cycle
シックスシグマDMAICサイクル[シックスシグマディーエムエーアイシーサイクル, shikkusushigumadei-emue-aishi-saikuru] (n) six sigma DMAIC cycle
タクトタイム[, takutotaimu] (n) cycle time (wasei
デューティサイクルひずみジッタ[, deyu-teisaikuru hizumi jitta] (n) {comp} DCD; duty cycle distortion jitter
ビューティーサイクル[, byu-tei-saikuru] (n) beauty cycle
ファミリーライフサイクル[, famiri-raifusaikuru] (n) family life cycle
フェッチサイクル[, fecchisaikuru] (n) {comp} fetch cycle
プロダクトライフサイクル[, purodakutoraifusaikuru] (n) product life cycle
メモリサイクルタイム[, memorisaikurutaimu] (n) {comp} memory cycle time
ライフサイクル[, raifusaikuru] (n) life cycle
ライフサイクルアナリシス[, raifusaikuruanarishisu] (n) life cycle analysis
丁丑[ひのとのうし;ていちゅう, hinotonoushi ; teichuu] (n) (See 干支) fourteenth of the sexagenary cycle
丙午[ひのえうま;へいご, hinoeuma ; heigo] (n) 43rd year of the sexagenary cycle (year of the Fire Horse, renowned for disasters and the birth of women destined to kill their husbands)
乙丑[きのとうし;いっちゅう;おっちゅう, kinotoushi ; icchuu ; occhuu] (n) (See 干支) second of the sexagenary cycle
乙亥[きのとい;いつがい;おつがい, kinotoi ; itsugai ; otsugai] (n) (See 干支) twelfth of the sexagenary cycle
乙卯[きのとう;いつぼう;おつぼう, kinotou ; itsubou ; otsubou] (n) (See 干支) 52nd of the sexagenary cycle
乙巳[きのとみ;いっし;おっし, kinotomi ; isshi ; osshi] (n) (See 干支) 42nd of the sexagenary cycle
乙未[きのとひつじ;いつび;おつび, kinotohitsuji ; itsubi ; otsubi] (n) (See 干支) thirty-second of the sexagenary cycle
乙酉[きのととり;いつゆう;おつゆう, kinototori ; itsuyuu ; otsuyuu] (n) (See 干支) twenty-second of the sexagenary cycle
堆積輪廻[たいせきりんね, taisekirinne] (n) cycle of sedimentation
壬午[みずのえうま;じんご, mizunoeuma ; jingo] (n) (See 干支) nineteenth of the sexagenary cycle
壬辰[みずのえたつ;じんしん, mizunoetatsu ; jinshin] (n) (See 干支) twenty-ninth of the sexagenary cycle
変形体[へんけいたい, henkeitai] (n) plasmodium (form within the life cycle of myxomycete slime molds)
天一[てんいち, ten'ichi] (n) (abbr) (See 天一神,陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
天一太郎[てんいちたろう, ten'ichitarou] (n) (obsc) (See 天一神,天一天上,癸巳) day of Ten'ichijin's first ascension to heaven in a year (the 30th day of the first sexagenary cycle of the year)
天一神;中神[てんいちじん(天一神);なかがみ, ten'ichijin ( ten'ichi kami ); nakagami] (n) (See 陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
実行サイクル[じっこうサイクル, jikkou saikuru] (n) {comp} execute cycle
己丑[つちのとうし;きちゅう, tsuchinotoushi ; kichuu] (n) (See 干支) twenty-sixth of the sexagenary cycle
己亥[つちのとい;きがい, tsuchinotoi ; kigai] (n) (See 干支) thirty-sixth of the sexagenary cycle
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クロックサイクル[くろっくさいくる, kurokkusaikuru] clock cycle
サイクル[さいくる, saikuru] cycle
サイクルスチール[さいくるすちーる, saikurusuchi-ru] cycle stealing
サイクルタイム[さいくるたいむ, saikurutaimu] cycle time
サイクル時間[サイクルじかん, saikuru jikan] cycle time
システムライフサイクル[しすてむらいふさいくる, shisutemuraifusaikuru] system life cycle
デューティサイクルひずみジッタ[でゆーていさいくる ひずみ じった, deyu-teisaikuru hizumi jitta] DCD, duty cycle distortion jitter
フェッチサイクル[ふぇっちさいくる, fecchisaikuru] fetch cycle
マシンサイクル[ましんさいくる, mashinsaikuru] machine cycle
メモリサイクル[めもりさいくる, memorisaikuru] memory cycle
メモリサイクルタイム[めもりさいくるたいむ, memorisaikurutaimu] memory cycle time
命令取り出しサイクル[めいれいとりだしサイクル, meireitoridashi saikuru] fetch cycle
実行サイクル[じっこうサイクル, jikkou saikuru] execute cycle
書込みサイクル時間[かきこみサイクルじかん, kakikomi saikuru jikan] write cycle time
読取りサイクル時間[よみとりサイクルじかん, yomitori saikuru jikan] read cycle time
読取り書込みサイクル時間[よみとりかきこみサイクルじかん, yomitorikakikomi saikuru jikan] read-write cycle time

cycle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จักร[n.] (jak) EN: cycle ; orbit FR: cercle [m] ; cycle [m] ; orbite [f]
จักรยาน[n.] (jakkrayān) EN: bicycle ; bike ; cycle FR: bicyclette [f] ; vélo [m] ; bécane [f] (fam.) ; cycle [m]
จังหวะ[n.] (jangwa) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse ; speed ; cycle ; stroke FR: rythme [m] ; tempo [m] ; temps [m] ; cadence [f] ; vitesse [f]
จอ[n.] (jø) EN: the Year of the Dog ; eleventh year of the Chinese astrological cycle FR: année du Chien [f]
ขาล[n.] (khān) EN: Year of the Tiger ; third year of the Chinese astrological cycle FR: année du Tigre [f]
คาบ[n.] (khāp) EN: period ; time ; cycle FR: période [f] ; cycle [m]
ครบรอบ[v. exp.] (khrop røp) EN: reach the period ; reach the cycle ; complete the period FR:
กระแสเงิน[n. exp.] (krasaē ngoe) EN: currency ; circulation of money ; cycle of money FR: circulation de l'argent [f]
นักษัตร[n.] (naksat) EN: constellations ; twenty seven constellations of 133 stars FR: constellations [fpl] ; cycle de douze ans [m]
ปั่นจักรยาน[v. exp.] (pan jakkray) EN: cycle ; pedal a bicycle FR: pédaler ; rouler à vélo
ราศี[n.] (rāsī) EN: sexagenery cycle FR:
ระยะเวลายาวนาน[n. exp.] (raya wēlā y) EN: cycle FR:
รอบ[n.] (røp) EN: cycle ; round ; circuit ; turn ; lap ; revolution ; anniversary ; show FR: circuit [m] ; cycle [m] ; tournée [f] ; révolution [f] ; tour [m] ; séance [f]
รอบทำงาน[n. exp.] (røp thamngā) EN: duty cycle FR:
ไซเกิล[n.] (saikoēn = s) EN: cycle FR: cycle [m]
สงสารวัฏ[n.] (songsārawat) EN: cycle of birth and death FR:
ทางเฉพาะจักรยาน[n. exp.] (thāng chaph) EN: cycle lanes ; bike lane (Am.) FR: piste cyclable [f]
วัฏฏะ[n.] (watta) EN: cycle of birth and death FR: cycle de la vie et de la mort [m]
วัฏ-[pref.] (watta-) EN: cycle of birth and death FR:
วัฏจักร[n.] (wattajak) EN: cycle ; period ; life cycle ; cycle of life FR: cycle [m]
วัฏจักรไอแบบทวิภาค[n. exp.] (wattajak ai) EN: binary vapour cycle ; binary vapor cycle (Am.) FR:
วัฏจักรไอน้ำ[n. exp.] (wattajak ai) EN: steam cycle FR:
วัฏจักรเบรย์ตัน[n. exp.] (wattajak Br) EN: Brayton cycle FR:
วัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์[n. exp.] (wattajak ch) EN: nuclear fuel cycle FR:
วัฏจักรชีวิต[n. exp.] (wattajak ch) EN: life cycle FR: cycle de vie [m]
วัฏจักรชีวิตของแมลง [n. exp.] (wattajak ch) EN: life cycle of insects FR: cycle de vie des insectes [m] ; cycle de développement de l'insecte [m]
วัฏจักรดีเซล[n. exp.] (wattajak dī) EN: Diesel cycle FR:
วัฏจักรหิน[n. exp.] (wattajak hi) EN: rock cycle FR:
วัฏจักรกำลัง[n. exp.] (wattajak ka) EN: power cycle FR:
วัฏจักรกำลังไอน้ำ[n. exp.] (wattajak ka) EN: vapour power cycle ; vapor power cycle (Am.) FR:
วัฏจักรกำลังแก๊ส[n. exp.] (wattajak ka) EN: gas power cycle FR:
วัฏจักรกำมะถัน[n. exp.] (wattajak ka) EN: sulfur cycle FR: cycle du soufre [m]
วัฏจักรกังหันแก๊ส[n. exp.] (wattajak ka) EN: gas turbine cycle FR:
วัฏจักรคาร์บอน[n. exp.] (wattajak kh) EN: carbon cycle FR: cycle du carbone [m]
วัฏจักรคาร์โนต์[n. exp.] (wattajak Kh) EN: Carnot cycle FR: cycle de Carnot [m]
วัฏจักรล่าง[n. exp.] (wattajak lā) EN: bottom cycle FR:
วัฏจักรมาตรฐานอากาศ[n. exp.] (wattajak mā) EN: air standard cycle FR:
วัฏจักรไนโตรเจน[n. exp.] (wattajak na) EN: nitrogen cycle FR: cycle de l'azote [m]
วัฏจักรน้ำ ; วัฏจักรของน้ำ[n. exp.] (wattajak nā) EN: water cycle FR: cycle de l'eau [m]
วัฏจักรผสม[n. exp.] (wattajak ph) EN: dual cycle ; mixed cycle FR:

cycle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrradreifen {m}bicycle tyre; cycle tyre
Taktzyklus {m}clock cycle
Abrufzyklus (eines Befehls) {f}fetch cycle
Abschlusszyklus {m}termination cycle
Arbeitszyklus {m}duty cycle; operating cycle
Einschaltdauer {f}duty cycle
Tastverhältnis {n} (Rechtecksignal)duty cycle
Wirtschaftskreislauf {m}economic cycle
Ausführungszyklus {m}execute cycle
Kinderfahrrad {n}fairy cycle
Beförderungszyklus {m}haulage cycle
hydrologisch {adj} | hydrologischer Kreislauf | hydrologische Meßwertehydrological | hydrological cycle | measured hydrological value
Durchlaufzeit {f}lead time; cycle time
Lebenszyklus {m}life cycle
Feuchtigkeitskreislauf {m}liquid cycle
Turnus {m}regular cycle
Stationsumfrage {f}station cycle polling
Mofa {n}autocycle
Moped {n}autocycle; moped
Fahrradständer {m}bicycle stand
Ablauf (periodisch) {m}cycle
Arbeitstakt {m}cycle segment
Periodendauer {f}cycle duration
Prozesswirkungsgrad {m}cycle efficiency
Radfahrweg {m}cycle track; bikeway
Radrennen {n}cycle race
Radtour {f}cycle tour
Radweg {m}cycle track
Schaltzyklus {m}cycle of operation
Taktzeit {f}cycle time
Zykluszeit {f}cycle time
Steckhäufigkeit {f}expected number of mating cycles
Trekkingbike {n}hybrid bicycle
Kinderfahrrad {n}juvenile bicycle
Kiloherz {n}kilocycle
Liegerad {n}recumbent bicycle
Lebensdauer {f}life cycle; life span
Megahertz {n}megacycle
Motorradreifen {m}motorcycle tyre
Rennrad {n}racing cycle; racer; road bike

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cycle
Back to top