ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bluebell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bluebell*, -bluebell-

bluebell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bluebell (n.) ต้นไม้ป่ามีดอกสีฟ้ารูปร่างเหมือนระฆัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anyway, you shouldn't buy the bluebells.แต่ว่าอย่าไปซือเลยดอกบรูเบล.
Bluebells, cockleshells. Eenie, miny...แมงมุมลายตัวนั้น ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน...

bluebell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イングリッシュブルーベル[, ingurisshuburu-beru] (n) (English) bluebell
ブルーベル[, buru-beru] (n) bluebell

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bluebell
Back to top