ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turning*, -turning-

turning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turning (n.) การหมุน
turning (n.) จุดเลี้ยว
turning (n.) สิ่งที่หมุน
turning (n.) การกลึง
turning lathe (n.) เครื่องกลึงโลหะ Syn. turret lathe
turning point (n.) จุดวิกฤติ See also: หัวเลี้ยวหัวต่อ
turning point (n.) จุดเลี้ยว See also: หัวมุม, หัวเลี้ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
turning(เทิร์น'นิง) n. การหมุน,การหัน,การไข,การบิด,การเบือน,การเลี้ยว,การเปลี่ยนแปลง,ที่เลี้ยว,หัวเลี้ยว,หัวโค้ง,งานกลึง,การกลึง
turning pointจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง, Syn. crux,crisis
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
turning circleเส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวแคบสุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
turning pointจุดวกกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turningการกลึง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นอนหงาย (v.) sleep with turning face up See also: lie on one´s back Ops. นอนคว่ำ
การกลับ (n.) turning over See also: rolling over, shifting, turning Syn. การเปลี่ยน
การพลิก (n.) turning over See also: rolling over, shifting, turning Syn. การกลับ, การเปลี่ยน
การเปลี่ยน (n.) turning over See also: rolling over, shifting, turning Syn. การกลับ
จุดพลิกผัน (n.) turning point
จุดหักเห (n.) turning point
หัวเลี้ยวหัวต่อ (n.) turning point See also: critical point, transition
หัวเลี้ยวหัวต่อ (n.) turning point See also: critical point, transition
การกลับคืน (n.) returning See also: coming back
การคืน (n.) returning See also: reverting, recurring Syn. การกลับคืน
การชดเชย (n.) returning See also: reward, compensation, repayment, reimbursement, reciprocation Syn. การตอบแทน
การทดแทน (n.) returning See also: reward, compensation, repayment, reimbursement, reciprocation Syn. การตอบแทน, การชดเชย
หวาน (v.) keep turning
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Sorry to disturb, I'm just returning this bookขอโทษที่รบกวน ฉันก็แค่จะเอาหนังสือมาคืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done.ถนนเลื้อยคดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้าของฉัน ยังคงคดโค้งเเละวกวนดั่งเช่นเคย
I am turning it to the right.ฉันกำลังหันไปทางขวา มันถูกล็อค
"Our town is turning into shit!"♪ เมืองเราถึงทีต้องเละเป็นอึ ♪
I have to talk to Mrs. Kintner. Because this is turning into a contest.ผมต้องคุยกับคุณนายคินท์เนอร์ เพราะมันจะกลายเป็นการเเข่งขันไป
You're also turning the sky into mud.คุณทำให้ท้องฟ้า กลายเป็นขี้โคลนได้ด้วย
And they and the servants are turning the practise hall into a dormitory.แล้วก็พวกลูกจ้างกำลังจะเปลี่ยน ห้องโถงฝึกซ้อมให้เป็นห้องนอนรวมกัน.
Great, Chambers, now you're turning pussy, too!เยี่ยม แชมเบอร์ ตอนนี้นายเป็นอีตุ๊ดด้วยแล้ว!
It's not as if I was turning away Harvard graduates.ไม่ใช่อย่างนั้นแน่ครับ สำหรับผมที่สำเร็จจากฮาร์วาร์ด...
Jonathan, you're not seriously turning me down?โจนาธาน, คุณคงจะแกล้งให้ฉันตกใจเล่น ๆ ใช่ไหม?
What are they pumping into your nostrils? What is this concoction? You're turning blue, Sam.เขาอัดอะไรใส่จมูกคุณเนี่ย
Why is that? You're turning blue.ทำไมหน้าเขียว เป็นอะไรหรือแซม
I started turning over chairs kicking lamps.ยกเก้าอี้ทุ่ม เตะโคมไฟ

turning ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刹把[shā bǎ, ㄕㄚ ㄅㄚˇ, 刹把 / 剎把] brake lever; crank handle for stopping or turning off machinery
终身大事[zhōng shēn dà shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄉㄚˋ ㄕˋ, 终身大事 / 終身大事] major turning point of lifelong import (esp. marriage)
以子之矛,攻子之盾[yǐ zǐ zhī máo, ㄧˇ ㄗˇ ㄓ ㄇㄠˊ, gong1 zi3 zhi1 dun4, 以子之矛,攻子之盾] lit. use sb's spear to attack his shield (成语 saw, derived from Han Feizi 韓非子|韩非子); turning a weapon against its owner; fig. to attack an opponent using his own devices; hoist with his own petard
扭力[niǔ lì, ㄋㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, 扭力] torque; turning force; torsion
扭矩[niǔ jǔ, ㄋㄧㄡˇ ㄐㄩˇ, 扭矩] torque; turning force
拐点[guǎi diǎn, ㄍㄨㄞˇ ㄉㄧㄢˇ, 拐点 / 拐點] turning point; breaking point; inflexion point (math., a point of a curve at which the curvature changes sign)
旋转力[xuán zhuǎn lì, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄧˋ, 旋转力 / 旋轉力] turning force; torque
转折[zhuǎn zhé, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄜˊ, 转折 / 轉折] turning point; shift in the trend of events; plot shift in a book
转折点[zhuǎn zhé diǎn, ㄓㄨㄢˇ ㄓㄜˊ ㄉㄧㄢˇ, 转折点 / 轉折點] turning point; breaking point
转捩点[zhuǎn liè diǎn, ㄓㄨㄢˇ ㄌㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˇ, 转捩点 / 轉捩點] turning point
曲里拐弯[qū lǐ guǎi wān, ㄑㄩ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ, 曲里拐弯 / 曲裡拐彎] winding and turning (成语 saw)
拐弯抹角[guǎi wān mò jiǎo, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, 拐弯抹角 / 拐彎抹角] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush
羊肠小径[yáng cháng xiǎo jìng, ㄧㄤˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, 羊肠小径 / 羊腸小徑] winding road (twisting and turning like a sheep's intestine)
转弯抹角[zhuǎn wān mò jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, 转弯抹角 / 轉彎抹角] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush
复读生[fù dú shēng, ㄈㄨˋ ㄉㄨˊ ㄕㄥ, 复读生 / 復讀生] adult student returning to education
回波[huí bō, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄛ, 回波] echo (e.g. radar); returning wave
话又说回来[huà yòu shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, 话又说回来 / 話又說回來] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow
同喜[tóng xǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧˇ, 同喜] Thank you for your congratulations!; The same to you! (returning a compliment)
盘盘[pán pán, ㄆㄢˊ ㄆㄢˊ, 盘盘 / 盤盤] twisting and turning
旋木[xuàn mù, ㄒㄩㄢˋ ㄇㄨˋ, 旋木] wood turning; woodwork lathe

turning ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドリングストップ[, aidoringusutoppu] (n) turning off a vehicle engine when stopped (wasei
ウインカー(P);ウィンカー[, uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P)
キリ番;切り番[キリばん(キリ番);きりばん(切り番), kiri ban ( kiri ban ); kiriban ( kiri ban )] (n) good turning point number (10000, 12345 etc., often referring to web site visit counts)
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound
ぐるぐる[, guruguru] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) turning round and round; going around in circles; (2) wrapped around; (P)
ぐるっと(P);ぐるりと[, gurutto (P); gururito] (adv) (on-mim) turning in a circle; going around; turning about; surrounding; encircling; (P)
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette
ライトダウン[, raitodaun] (n) annual turning off of lights, etc. (wasei
一大転機[いちだいてんき, ichidaitenki] (n) significant turning point
一発逆転[いっぱつぎゃくてん, ippatsugyakuten] (n,vs) turning things around with a home run; turning the tables with a single successful attack (move)
倒置[とうち, touchi] (n,vs,adj-no) turning upside down; placing nonessentials before essentials; (P)
傾覆[けいふく, keifuku] (n,vs) turning upside down
冷え込み[ひえこみ, hiekomi] (n) (See 冷え込む) turning into a cooler state; cooling down
分かれ目(P);分れ目;別れ目[わかれめ, wakareme] (n) (1) fork; junction; parting of the ways; (2) turning point; (P)
分かれ道;別れ路;別れ道;分れ道;わかれ道[わかれみち, wakaremichi] (n) branch; forked road; crossroads; branch road; parting of the ways; turning point
回天;廻天[かいてん, kaiten] (n) (1) changing the world; turning the tide; (2) torpedo modified as a suicide weapon (used in WWII)
寝相がいい;寝相が好い[ねぞうがいい, nezougaii] (exp) (See 寝相が悪い) to sleep without turning over
寝返り(P);寝がえり[ねがえり, negaeri] (n,vs) (1) (See 寝返りを打つ) turning over while sleeping in bed; (2) betrayal; double-crossing; (P)
山場[やまば, yamaba] (n) climax; turning point
引き渡し(P);引渡し[ひきわたし, hikiwatashi] (n) delivery; handing over; turning over; extradition; (P)
後ろ向き(P);後向き[うしろむき, ushiromuki] (n) (See 前向き) back facing; turning one's back to; pessimistic; (P)
急転悪化[きゅうてんあっか, kyuuten'akka] (n,vs) suddenly turning for the worse; sudden deterioration
押し回し[おしまわし, oshimawashi] (n) depressing something and turning it while still depressed (i.e. gas stopper, spark plug)
改過自新[かいかじしん, kaikajishin] (n) changing one's attitude or conduct and making a new start; turning over a new leaf
曲がり目;曲り目[まがりめ, magarime] (n) corner; turn; bend in the road; curve; turning point
曲がり角(P);曲がりかど(P);曲り角[まがりかど, magarikado] (n) (1) street corner; road turn; bend in the road; (2) turning point; watershed; (P)
横向き[よこむき, yokomuki] (n) turning sideways; landscape orientation
横転[おうてん, outen] (n,vs) turning sideways; barrel roll; (P)
消化[しょうか, shouka] (n,vs,adj-no) (1) digestion; (2) thorough understanding; (3) selling accumulated (excess) products; dealing with a large amount of work; (4) losing one's form and turning into something else; (P)
煙突(P);烟突[えんとつ, entotsu] (n) (1) chimney; smokestack; funnel (of a ship); stovepipe; (2) (sl) carrying a passenger without turning on the taximeter; (P)
田楽返し[でんがくがえし, dengakugaeshi] (n) (1) (arch) (See 田楽豆腐) device with axle used to change the backdrop of a (kabuki) play; (2) turning something in the manner one would use to cook dengaku-doufu on both sides
神経衰弱[しんけいすいじゃく, shinkeisuijaku] (n) (1) neurasthenia; nervous breakdown; (2) concentration (card game involving turning over face-down cards to find identical pairs)
節目(P);フシ目[ふしめ(節目)(P);フシめ(フシ目), fushime ( fushime )(P); fushi me ( fushi me )] (n) (1) turning point; critical juncture; (2) (節目 only) knot (in a tree, etc.); (P)
節目節目[ふしめふしめ, fushimefushime] (exp) each juncture; each turning point
紅葉(P);黄葉[こうよう(P);もみじ(P), kouyou (P); momiji (P)] (n,vs) (1) autumn colours; fall colors; leaves changing color (colour); (2) (紅葉, こうよう only) leaves turning red; red leaves; (3) (黄葉, こうよう only) leaves turning yellow; yellow leaves; (n) (4) (もみじ only) (See 以呂波紅葉) (Japanese) maple (Acer japonicum); (5) (もみじ only) (col) venison; (P)
縦旋盤[たてせんばん, tatesenban] (n) vertical turning lathe; VTL
翻倒[ほんとう, hontou] (n,vs) (obsc) turning upside-down
見て見ぬ振り;見て見ぬふり[みてみぬふり, miteminufuri] (exp) pretending not to see something; turning a blind eye to; burying one's head in the sand
詰め開き;詰開き[つめひらき;つめびらき, tsumehiraki ; tsumebiraki] (n,adj-no) (1) bargaining; negotiation; (2) turning one's body to the left or right and standing (when leaving the presence of nobility, etc.); (3) sailing close-hauled; sailing on a close reach

turning ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (chūang hūal) EN: turning point FR:
ดีแตก[adj.] (dī taēk) EN: no longer as good as before ; turning out to be not so good ; swell-headed FR:
หัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (hūalīohūatø) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition FR: transition [f]
จุดหักเห[n. exp.] (jut hakhē) EN: turning point FR:
จุดผกผัน[n. exp.] (jut phokpha) EN: turning point ; watershed FR:
จุดพลิกผัน[n. exp.] (jut phlikph) EN: turning point FR: virage [m]
จุดเปลี่ยนแปลง[n. exp.] (jut plīenpl) EN: turning point FR: tournant [m] (fig.)
จุดแปรผัน[n. exp.] (jut praēpha) EN: turning point FR:
จุดวกกลับ[n. exp.] (jut wok kla) EN: turning point FR:
การกลับ[n.] (kān klap) EN: turning over FR:
การหมุน[n.] (kān mun) EN: whirl ; turning ; rotation ; spin FR: rotation [f]
การย้อนกลับ[n.] (kān yønklap) EN: return ; recurrence ; retraction ; going back ; turning back ; reversion FR:
มุมเลี้ยว[n. exp.] (mum līo) EN: steering angle ; turning angle FR:
ตากตน[v.] (tākton) EN: lie with legs spread out ; sleep with turning face up FR:
การคืน[n.] (kān kheūn) EN: returning ; restitution FR:
การกลับคืน[n. exp.] (kān klap kh) EN: returning FR:
การทดแทน[n.] (kān thottha) EN: compensation ; returning FR:

turning ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Linksabbieger {m}car/cyclist turning left
Blättern {n}page turning
Verkehr {m} | für den Verkehr freigeben | den Verkehr regeln | Verkehr aus der Gegenrichtung | abbiegender Verkehrtraffic | to open to traffic | to regulate the traffic; to regulate the flow of traffic | oncoming traffic | turning traffic
Drechselbank {f}woodturning lathe; wood lathe
Abdreheisen {n}turning tool
Abkehr {f}turning away
Drehdorn {m}turning mandrel
Drehstahl {m}turning tool
Schwenkbegrenzung {f}turning radius limitation
Umkehr {f} | jdn. zur Umkehr zwingenturning back | to force sb. to turn back
Wendekreis {m} [auto]turning circle
Wendeplatz {m}turning area
Wendekreishalbmesser {m}turning radius

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turning
Back to top