ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whirling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whirling*, -whirling-

whirling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whirling (adj.) ซึ่งหมุนรอบ Syn. turning, spinning, rolling
whirling (adj.) ซึ่งทำให้หมุนรอบ Syn. rotating, encircling
whirling (n.) การปั่นด้าย Syn. revolving

whirling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旋舞[xuán wǔ, ㄒㄩㄢˊ ˇ, 旋舞] whirling dance

whirling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
渦巻き模様[うずまきもよう, uzumakimoyou] (n) whirling or spiral pattern
渦潮[うずしお, uzushio] (n) whirling tides
舞う[まう, mau] (v5u,vi) (1) (See 踊る) to dance (orig. a whirling dance); (2) to flutter about; to revolve; (P)
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P)
旋転[せんてん, senten] (n,vs) revolution; gyration; whirling; rotation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whirling
Back to top