ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blade*, -blade-

blade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blade (n.) ใบมีด
blade (n.) ดาบ Syn. sword
blade (n.) ใบพัด
blade (n.) ใบไม้ที่มีลักษณะเรียวยาว โดยเฉพาะใบหญ้า
bladed (adj.) คล้ายใบมีด
blades (n.) สเกต (แบบโรลเลอร์เบลด)
English-Thai: HOPE Dictionary
blade(เบลด) n. ใบมีด,คมมีด,ใบหญ้า,ใบ,ใบพายุ,ใบจักร,ใบกังหัน,ใบพัดลม,กระดูกหัวไหล่,นักเลง, Syn. cutter
bladesmith(เบลด'สมิธ) n. ช่างตีมีด
English-Thai: Nontri Dictionary
blade(n) ใบมีด,คมมีด,ใบดาบ,ใบจักร,ใบพัด,ใบกังหัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bladeแผ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blade Platesเครื่องมือยึดตรึงกระดูกหักชนิดมีส่วนยึดต่อ [การแพทย์]
Bladesใบ,ใบคีม,ใบมีด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใบมีดโกน (n.) razor blade
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A nonconducting blade so there won't be any short circuits when you trigger it.ใบมีด nonconducting ดังนั้นจะ ไม่มี ลัดวงจรใด ๆ เมื่อคุณเรียกมัน
A fool's blade can be sharper than his brain.คนบางคน สมองทื่อแต่ดาบคม
The Buru-Buru Blade happens to be our company's top product!นายหั่นเจ้าซอมบี้ มันก็ยังลุกขึ้นได้
The handle is heavy. And the blade is no ordinary metal.ด้ามหนัก ตัวดาบไม่ใช่โลหะธรรมดา
The blade that cut the Ring from Sauron's hand.ดาบที่ตัดเอาวงเเหวน จากมือซอรอน
The blade glows blue when Orcs are close.คมดาบจะเป็นสีฟ้า เมื่อพวกผีร้ายเข้าใกล้
The blade comes off when the bounty comes off.อยากจะมีชีวิตรอด ก็ยกเลิกค่าหัวของข้าก่อนสิ
Check her for me. She's always got a blade somewhere.ค้นตัวเธอดูก่อน ชอบซุกของมีคมไว้เสมอ
You have a spare blade for a chain saw... and a space on your pegboard here for a chain saw, but no chain saw.คุณมีใบมีดอะไหล่ ของเลื่อย... และที่ใส่เครื่องมือของคุณ อยู่ตรงนี้สำหรับเลื่อย แต่ไม่มีเลื่อย
There's no way this injury happened by stepping on a blade in a garden shed.ไม่มีทางที่แผลนี่จะเกิดจากการเหยียบกรรไกรในโรงเก็บของ
The blade and chalice guarding o'er her gatesมีดและจอกเฝ้าพิทักษ์ประตูสู่สวรรค์
"The blade and chalice guarding o'er her gates"."มีดและจอก ป้องพิทักษ์ประตู "

blade ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舌面[shé miàn, ㄕㄜˊ ㄇㄧㄢˋ, 舌面] blade of tongue; laminal
叶片[yè piàn, ㄧㄝˋ ㄆㄧㄢˋ, 叶片 / 葉片] blade (of propellor); vane
[è, ㄜˋ, 锷 / 鍔] blade edge; sharp
镰刀[lián dāo, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ, 镰刀 / 鐮刀] sickle; curved blade to cut grain
刀叶[dāo yè, ㄉㄠ ㄧㄝˋ, 刀叶 / 刀葉] blade
宽斧[kuān fǔ, ㄎㄨㄢ ㄈㄨˇ, 宽斧 / 寬斧] broadax; ax with a wide blade
卷刃[juǎn rèn, ㄐㄩㄢˇ ㄖㄣˋ, 卷刃] curved blade
双刃[shuāng rèn, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˋ, 双刃 / 雙刃] double-edged blade
[rèn, ㄖㄣˋ, 刃] edge of blade
[cè, ㄘㄜˋ, 茦] pointed grass blade; to prick
钢丝锯[gāng sī jù, ㄍㄤ ㄙ ㄐㄩˋ, 钢丝锯 / 鋼絲鋸] jigsaw (saw with steel wire blade)
刀刃[dāo rèn, ㄉㄠ ㄖㄣˋ, 刀刃] knife blade; crucial point
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 锏 / 鐧] mace; ancient long metal weapon with four edges and no blades, the upper end smaller and the lower end fixed with a handle
风向标[fēng xiàng biāo, ㄈㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧㄠ, 风向标 / 風向標] vane; propellor blade; weather vane; windcock
肩胛骨[jiān jiǎ gǔ, ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ, 肩胛骨] scapula; shoulder blade
利刃[lì rèn, ㄌㄧˋ ㄖㄣˋ, 利刃] sharp blade
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 胛] shoulder blade
[bó, ㄅㄛˊ, 髆] shoulder blade

blade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サーバブレード[, sa-babure-do] (n) {comp} server blade
ブレードサーバ[, bure-dosa-ba] (n) {comp} blade server
一木一草[いちぼくいっそう, ichibokuissou] (n) a single tree or blade of grass; every stick and stone (of a place)
勁草[けいそう, keisou] (n) wind-resistant blade of grass; resistant idea (metaphorically)
台直し鉋;台直しかんな[だいなおしかんな, dainaoshikanna] (n) plane with a blade at ninety degrees to its base used for maintaining the bases of other wooden planes
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
四方反鉋;四方反り鉋;四方反りかんな;四方反かんな[しほうそりかんな, shihousorikanna] (n) (See 反台鉋) wooden plane with a convex base curved both along the direction of cutting and across the blade
太占;太兆[ふとまに, futomani] (n) (arch) scapulimancy (divination using the cracks in the heated shoulder blade of a deer); scapulomancy; spatulamancy; armomancy
押さえ棒[おさえぼう, osaebou] (n) metal rod in a wooden plane which holds the chip breaker against the blade
押さえ溝[おさえみぞ, osaemizo] (n) groove in the body of wooden plane which holds the blade
斬る[きる, kiru] (v5r) to kill (a human) using a blade (sword, machete, knife, etc.); to slice (off); to lop (off); to cut (off)
曲刀[きょくとう, kyokutou] (n) curved sword (e.g. a scimitar, shamshir, etc.); curved blade
焼き物;焼物;焼きもの[やきもの, yakimono] (n) (1) earthenware; pottery; porcelain; china; (2) flame-broiled food (esp. fish); (3) tempered blade
羽(P);羽根(P);翅;羽子[はね, hane] (n) (1) (翅 esp. refers to insect wings) feather; plume; wing; (2) blade (fan, propeller, etc.); (P)
諸刃;もろ刃;両刃;双刃[もろは;りょうば(両刃), moroha ; ryouba ( moroha )] (adj-no) (1) double-edged; (n) (2) (両刃 only) double-edged blade
貝殻骨[かいがらぼね, kaigarabone] (n) (col) (See 肩甲骨) shoulder blade
[なた, nata] (n) wide blade knife (similar to a machete but not so large)
鉋身[かんなみ, kannami] (n) cutting blade of a plane
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard
長巻[ながまき, nagamaki] (n) polearm with sword blade
雁骨[かりがねぼね, kariganebone] (n) scapula; shoulder blade
風呂[ふろ, furo] (n) (1) (See お風呂) bath; bathtub; (2) bathroom; bathhouse; (3) room for drying lacquerware; (4) base (wooden joint connecting the blade of a hoe, spade, etc., to the handle); (P)
データブレード[, de-tabure-do] (n) {comp} DataBlade
ブレード(P);ブレイド[, bure-do (P); bureido] (n) (1) blade; (2) braid; (P)
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] (n) {comp} flat-bladed screwdriver
一刀[いっとう;ひとかたな, ittou ; hitokatana] (n) (1) (いっとう only) sword; blade; (2) single stroke
下駄スケート[げたスケート, geta suke-to] (n) geta with skating blades; skates made from geta
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P)
剣(P);劒(oK);劍(oK)[けん(P);つるぎ, ken (P); tsurugi] (n) (1) sword (originally esp. a doubled-edged sword); sabre; saber; blade; (2) (けん only) bayonet; (3) (けん only) swordsmanship; (4) (けん only) stinger; ovipositor; dart; (P)
寸鉄[すんてつ, suntetsu] (n) (1) short blade; small weapon; (2) epigram; pithy saying
振り(P);風[ふり, furi] (n,ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf,ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P)
据え物[すえもの, suemono] (n) (1) ornament; (2) dead body used to test a blade; (3) unlicensed prostitute who always works out of the same cathouse
撃ち止める(P);打ち止める;打ち留める;討ち止める;撃止める;打止める;討止める;打留める[うちとめる, uchitomeru] (v1,vt) (1) (打ち止める, 打ち留める, 打止める, 打留める only) to hammer into place; (2) (打ち止める, 打ち留める, 打止める, 打留める only) (also うちどめる) to end (a performance); (3) (撃ち止める refers esp. to a gun, and 討ち止める to a blade) to kill; to slay; to shoot dead; to cut down; (P)
[とい;ひ;とよ;とゆ, toi ; hi ; toyo ; toyu] (n) (1) trough; gutter; water pipe; flume; chute; (2) (ひ only) coulisse (of a sword blade)
横手[よこて(P);よこで, yokote (P); yokode] (n,adj-no) (1) side; beside; (2) feature of a sword blade; (P)
玉鋼[たまはがね, tamahagane] (n) steel made from iron sand or black sand (used in sword blades)
肩甲骨;肩胛骨[けんこうこつ, kenkoukotsu] (n) shoulder-blade; scapula
肩高[けんこう, kenkou] (n) withers (height from ground to shoulder blades in animals)
[かいがね, kaigane] (n) (arch) (See 肩甲骨) shoulder blade; scapula
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データブレード[でーたぶれーど, de-tabure-do] DataBlade
マイナスドライバ[まいなすどらいば, mainasudoraiba] flat-bladed screwdriver
マイナスのねじ回し[マイナスのねじまわし, mainasu nonejimawashi] flat-bladed screwdriver

blade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบ[n.] (bai) EN: vane ; blade FR:
ใบมีด[n. exp.] (bai mīt) EN: blade FR: lame [f] ; tranchant [m]
ใบมีดโกน[n. exp.] (bai mītkōn) EN: razor blade ; blade FR: lame de rasoir [f]
ใบพัด[n.] (baiphat) EN: propeller ; fan blade ; propeller blade ; turbine blade FR: hélice [f] ; pale [f] ; aile vrillée [f]
ใบหยก [n. exp.] (bai yok) EN: blade of jade FR:
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter FR:
คมมีด[n. exp.] (khom mīt) EN: cutting edge ; blade FR:
กระดูกไหปลาร้า[n. exp.] (kradūk haip) EN: clavicle ; collar bone ; collar blade FR: clavicule [f]
กระดูกสะบัก[n. exp.] (kradūk saba) EN: shoulder blade ; scapula FR: omoplate [f]
แผ่นใบ[n. exp.] (phaen bai) EN: blade ; lamina FR:
พายสั้น[n. exp.] (phāi san) EN: blade ; paddle FR: pagaie [f]
ใบปัดน้ำฝน[n. exp.] (bai pat nām) EN: wiper blades FR: balai d'essuie-glace [m]
มีดบังตอ[n. exp.] (mīt bang tø) EN: large-bladed knife FR:
สะบัก[n.] (sabak) EN: shoulder blades FR: clavicule [f]

blade ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beilklinge {f}axe blade
Lamelle {f} | feste Lamelleblade (sipe); sipe (tread pattern) | fixed blade
Schermesser {m}cutting blade
Leistungsschaufel {f}fixed blade; guide blade
Gabelblatt {n}fork blade
Bügelsägeblatt {n}hacksaw blade
Messerklinge {f}knife blade
Lamellenblech {n}knife blade
Lamelle {f} einer Jalousieslat; blade
Schaufelrad {n}paddle wheel; blade wheel
Rasierklinge {f}razor blade
Flachstecker {m}blade terminal
Messerkontakt {m}blade contact
Schaufelspiel {n}blade clearance
Schaufelträger {m}blade carrier
Schaufelträgergehäuse {n}blade carrier casing
Schwertschutz {m}blade protection
beschaufelt {adj} | beschaufelte Welle | beschaufeltes Gehäusebladed | bladed shaft | bladed casing
Relaisanker {m}cutout blade; cutout arm
Schubfach {n}; Schublade

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blade
Back to top