ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cross-examine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cross-examine*, -cross-examine-

cross-examine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cross-examine (vt.) ซักค้านพยาน
cross-examine someone (idm.) สอบสวน See also: ซักฟอก
English-Thai: HOPE Dictionary
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซักค้าน (v.) cross-examine
ไล่เลียง (v.) cross-examine See also: question, inquire, quiz, find out, investigate Syn. ซักไซ้, ไต่ถาม, ถาม, ซักถาม, คาดคั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have to cross-examine Enrique.เราต้อง ค้านการให้ปากคำของเอ็นริเก้
Look, you can't cross-examine a witness if you don't know who it is.เราซักค้านพยานไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะ
Well, if I was gonna cross-examine,ยังไง ถ้าฉันได้ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม
"he'll be cross-examined as if he were on the witness stand."เขาจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียด ราวกับเป็นพยานที่ยืนอยู่ในเหตุการณ์

cross-examine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盘诘[pán jié, ㄆㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, 盘诘 / 盤詰] cross-examine (legal)
盘问[pán wèn, ㄆㄢˊ ㄨㄣˋ, 盘问 / 盤問] interrogate; cross-examine; inquire

cross-examine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
問い詰める;問いつめる[といつめる, toitsumeru] (v1,vt) to press a question; to cross-examine

cross-examine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไล่เลียง[v. exp.] (lailīeng) EN: cross-examine ; question closely ; interrogate FR: interroger ; questionner ; soumettre à un interrogatoire
ซักค้าน[v.] (sakkhān) EN: cross-examine FR:
ถามค้าน[v.] (thāmkhān) EN: crossquestion ; cross-examine FR: contre-interroger
ถามค้านพยาน[v. exp.] (thāmkhān ph) EN: cross-examine a witness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cross-examine
Back to top