ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inquiring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inquiring*, -inquiring-

inquiring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inquiring (adj.) ช่างซักถาม See also: อยากรู้อยากเห็น Syn. inquisitive, questioning
inquiringly (adv.) ด้วยความอยากรู้อยากเห็น Syn. curiously, inquisitively
English-Thai: HOPE Dictionary
inquiring(อินไคว'เออริง) adj. ชอบสอบถาม,ชอบไตร่ถาม, See also: inquiringly adv., Syn. probing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They've been inquiring about you all over Hong Kong.พวกเขาได้รับการสอบถามเกี่ยวกับคุณทั่วฮ่องกง
I'm inquiring about an accident that happened last night on Mulholland Drive.ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ที่ถนนมัลฮอลแลนด์ค่ะ
Mr. Deasey will be inquiring into the death of Mr. Quayle's wife.คุณ ดีซีย์ จะสอบสวนเกี่ยวกับ การตายของภรรยาคุณเควลี่
You've been inquiring about Elizabeth Masterson?คุณมาถามเรื่อง คุณหมอ แมสเตอร์สัน?
We're inquiring about a soldier who was here a week ago.เราจะถามเกี่ยวกับทหารคนนึง ที่นี่อาทิตย์ก่อน
Um, I'm inquiring about a constituent's husband.ผมตามหาสามีของเพื่อนอยู่
At last, inquiring minds!ในที่สุด จิตใจที่เปี่ยมด้วยคำถาม!
Oh, he came inquiring after a book.เขาต้องการ หนังสือเล่มหนึ่ง
Really? Who is it? Inquiring minds want to know.จริงเหรอ ใครล่ะ ผมชักอยากรู้แล้วสิ
I snooped on daddy's computer, and I found an email inquiring about the land.หนูแอบดูคอมของพ่อ และพบอีเมล์สอบถามเรื่องที่ดิน
He was inquiring about our early software development.เขาสอบถามเกี่ยวกับ การพัฒนาซอฟท์แวร์ของเราก่อนหน้านี้
He was inquiring about Carrion.เค้าสอบถามเรื่อง แคริออน

inquiring ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下聞[かぶん, kabun] (n,vs) enquiring beforehand; inquiring beforehand
下聞き[したぎき, shitagiki] (n) enquiring beforehand; inquiring beforehand
勤求[ごんぐ, gongu] (n) inquiring the Buddha way
奉伺[ほうし, houshi] (n,vs) inquiring about (one's health)
寒中見舞;寒中見舞い[かんちゅうみまい, kanchuumimai] (n) winter greeting card; inquiring after someone's health in the cold season
研究心[けんきゅうしん, kenkyuushin] (n) spirit of study (inquiry, enquiry); (having) an inquiring mind
研究熱心[けんきゅうねっしん, kenkyuunesshin] (adj-na) of inquiring mind; eager to study; enthusiastic in studying
聞いてみると[きいてみると, kiitemiruto] (exp) on inquiry; if inquiring
借問[しゃもん;しゃくもん, shamon ; shakumon] (n,vs) inquiring; enquiring

inquiring ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
forschend {adv}inquiringly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inquiring
Back to top