ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undefined

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undefined*, -undefined-

undefined ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undefined (adj.) น่าสงสัย See also: ซึ่งมีพิรุธ Syn. doubtful, dubious, uncertain, disputable
undefinedly (adv.) อย่างไม่มีคำบรรยาย See also: อย่างไม่แน่ชัด, อย่างคลุมเครือ Ops. definably
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
undefined termคำอนิยาม, อนิยตศัพท์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
undefined termคำอนิยาม, ข้อความที่ไม่ให้คำจำกัดความทางคณิตศาสตร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

undefined ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不定形[ふていけい, futeikei] (n) (1) indeterminate form; (adj-no) (2) undefined; indefinite; unstructured; protean; amorphous
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不定[ふてい, futei] undefined
不定長レコード[ふていちょうレコード, futeichou reko-do] undefined record
未定義[みていぎ, miteigi] undefined
未定義の動作[みていぎのどうさ, miteiginodousa] undefined behavior, unspecified behavior
未定義値[みていぎち, miteigichi] undefined value

undefined ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนิยาม[adj.] (aniyām) EN: undefined ; undefined term) FR:
อนิยต[adj.] (aniyot) EN: undefined FR:
อนิยตศัพท์[n. exp.] (aniyotsap) EN: undefined terms FR:
คำอนิยาม[n. exp.] (kham aniyām) EN: undefined terms FR:

undefined ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbestimmt {adv}undefinedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undefined
Back to top