ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disputable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disputable*, -disputable-

disputable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disputable (adj.) ที่โต้แย้งได้ See also: ที่ถกเถียงได้
English-Thai: HOPE Dictionary
disputable(ดิสพิว'ทะเบิล) adj. ซี่งโต้แย้งได้,เถียงได้,เป็นปัญหา., See also: disputability n.
English-Thai: Nontri Dictionary
disputable(adj) ยังเป็นปัญหาอยู่,โต้แย้งได้,เถียงได้,แย้งได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Retaliation is undisputable.การเเก้เเค้นคืนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
We need an undisputable advantage.พวกเราต้องการ ข้อได้เปรียบที่ไม่มีใครสู้ได้
Oh, it's important to keep indisputable records of anything that is disputable.โอ้ มันจำเป็นที่เราต้องคอยบันทึกเสียงที่ไม่น่าสงสัย ของทุกอย่างที่จริง ๆ แล้วน่าสงสัย
Grayson Global has an indisputable multi-billion-dollar stake in Nolcorp software and electronics...เรื่องสัดส่วนการถือหุ้นหลายพันล้านดอลลาร์ ในบริษัทโนคอร์ป ซอร์ฟแวร์และอิเล็กทรอนิก ความจริงพ่อของผมมีการรับสินบน
Indisputable, the work of our mercenaries but no trace of any chemicals of any kind.แต่มั่นใจว่าที่หน่วยรับจ้างเรา ไม่พบสารเคมีชนิดใดๆ ในการตรวจ

disputable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
颠扑不破[diān pū bù pò, ㄉㄧㄢ ㄆㄨ ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ, 颠扑不破 / 顛撲不破] solid; irrefutable; incontrovertible; indisputable; unbreakable

disputable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
争うべからざる[あらそうべからざる, arasoubekarazaru] (exp,adj-pn) indisputable
争えない[あらそえない, arasoenai] (adj-i) (See 争う・あらそう) indisputable; undeniable; unmistakable
争われない[あらそわれない, arasowarenai] (exp,adj-i) indisputable; undeniable; unmistakable
事理明白[じりめいはく, jirimeihaku] (n) facts being beyond dispute; logic being indisputable
疑わしい[うたがわしい, utagawashii] (adj-i) doubtful; questionable; uncertain; disputable; suspicious; (P)

disputable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โต้แย้งได้[adj.] (tōyaēng dāi) EN: arguable ; disputable FR: discutable
ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้[n. exp.] (khøthetjing) EN: indisputable fact FR:
เถียงไม่ขึ้น[adj.] (thīeng mai ) EN: indisputable ; inarguable ; incontrovertible FR:

disputable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unstreitig {adj} | unstreitiger | am unstreitigstenindisputable | more indisputable | most indisputable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disputable
Back to top