ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

query

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *query*, -query-

query ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
query (n.) คำถาม Syn. question, inquiry
query (n.) ข้อข้องใจ See also: ข้อสงสัย Syn. doubt
query (n.) เครื่องหมายคำถาม Syn. ask, call into question, question, inquire about
query (n.) การสอบถาม
query (vt.) ถามถึง
query (vt.) ตั้งคำถาม
query with (phrv.) สอบถามเกี่ยวกับ
querying (adj.) ช่างซักถาม Syn. inquisitive
English-Thai: HOPE Dictionary
query(ควี'อะรี) n. คำถาม,การสอบถาม,เครื่องหมายคำถาม,ความสงสัย vt. ถาม,สอบถาม,ตั้งคำถาม., See also: queryingly adv., Syn. inquiry,probe
query languageภาษาสอบถามใช้ตัวย่อว่า QL (อ่านว่า คิวแอล) เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาธรรมดา มักใช้ในการสั่งเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลหรือคลังข้อมูล (database) มาดูบนจอภาพหรือสั่งให้พิมพ์ออกมา
query processingการประมวลผลข้อคำถามหมายถึง การประมวลผลด้วยภาษาสอบถาม (query language) ดู query language ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
query(n) เครื่องหมายคำถาม,คำถาม,การสอบถาม,การตั้งกระทู้ถาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
query๑. สอบถาม๒. ข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
query language (QL)ภาษาสอบถาม (คิวแอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
query processingการประมวลผลข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
query สอบถาม , ข้อคำถาม [คอมพิวเตอร์]
Query languages (Computer science)ภาษาสอบถาม (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have a query locate on a black Pursuit Special.แบบสอบถามค้นหาบนสีดำ แสวงหาพิเศษ
The query intersected with my subject, Sir.แบบสอบถาม intersected กับเรื่องเซอร์ของฉัน
But he duly wrote a reply politely explaining that the query was nonsense.แต่เค้าก้ได้ตอบจดหมายกลับไปว่า คำถามนั้นเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ.
I do have a parting query sir, Thomas.ตอนนี้ผมมีอีกคำถามหนึ่ง เซอร์ โทมัส
Uh, query name. So email, keyword, whatever selector you want.ชื่อไว้ค้นหา อีเมล คีย์เวิร์ด ตัวเลือกที่ต้องการ
Query complete, sir.ทีโมนาโคก็พิสูจน์แล้ว ได้คำตอบมาแล้วครับ
A true Socratic query, that.แบบสอบถามเสวนาจริงว่า
And i got a thing back from california on your codis query.และผมก็ได้บางอย่างหลังจากส่งคน ไปเช็คที่แคลิฟอร์เนียตามที่ข้อมูลค้นพบ
In response to your query, we don't have any record of such an adoption.เอ่อ ขอบคุณมากที่โทรกลับ เอ่อ จากการของร้องของคุณ โชคร้ายที่เราไม่มีบันทึกการอุปการะ
May I ask a personal query?-ขอถามเรื่องส่วนตัวได้มั้ยครับ
I thought it useful for him to join us, considering the nature of your query.ผมคิดว่าน่าจะดีที่เขามาร่วมคุย จะได้ตอบคำถามคุณบางข้อ
So, you minding' a stranger querying' about your troddin'?ั–ัะพuld nะพt bะต dะตfั–nะตd by ะฐn ะฐััะพuntะฐnt'ั• bะฐlะฐnัะต ั•hะตะตt!

query ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
問い直す;問いなおす[といなおす, toinaosu] (v5s) to question again; to repeat a question (esp. a problematic point, or to verify understanding); to repeat a query
構造化問い合わせ言語[こうぞうかといあわせげんご, kouzoukatoiawasegengo] (n) structured query language; SQL
構造化照会言語[こうぞうかしょうかいげんご, kouzoukashoukaigengo] (n) {comp} SQL; Structured Query Language
ブリオクエリー[, buriokueri-] (n) {comp} BrioQuery
問い合わせ(P);問合せ[といあわせ, toiawase] (n) enquiry; inquiry; ENQ; query; interrogation; (P)
聞く(P);聴く;訊く[きく, kiku] (v5k,vt) (1) to hear; (2) (usu. 聴く) to listen (e.g. to music); (3) (formal 聴く) to ask; to enquire; to query; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クエリー[くえりー, kueri-] query
問合せ[といあわせ, toiawase] enquiry, ENQ, interrogating, query
問合せ言語[といあわせげんご, toiawasegengo] query language
構造化照会言語[こうぞうかしょうかいげんご, kouzoukashoukaigengo] SQL, Structured Query Language
照会[しょうかい, shoukai] inquiry (vs), query
照会言語[しょうかいげんご, shoukaigengo] query language
ブリオクエリー[ぶりおくえりー, buriokueri-] BrioQuery

query ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสืบค้นข้อมูล[n. exp.] (kān seūp kh) EN: query FR: requête [f]
การสอบถามข้อมูล[n. exp.] (kān søpthām) EN: query FR: requête [f]
คำถาม[n.] (khamthām) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject FR: question [f] ; interrogation [f]
กระทู้[n.] (krathū) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; topic ; heading ; gist ; subject matter ; point of a discussion FR: question [f] ; sujet [m]
สนเท่ห์[v.] (sonthē) EN: doubt ; wonder ; suspect ; question ; query FR: douter ; être perplexe

query ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dialogsystem {n}query-reply system
Abfragesprache {f}query language; retrieval language
Abfragestation {f}query station
Datenbankabfragesprache {f}query language
Benutzeranfrage {f}user inquiry; user query; user request

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า query
Back to top