ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interrogation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interrogation*, -interrogation-

interrogation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interrogation (n.) การซักถาม See also: การซักไซ้, การไต่ถาม Syn. questioning, inquiry Ops. reply
interrogation mark (n.) เครื่องหมายคำถาม See also: เครื่องหมายปรัศนี
interrogation point (n.) เครื่องหมายคำถาม See also: เครื่องหมายปรัศนี
English-Thai: HOPE Dictionary
interrogation(อินเทอระเก'เชิน) n. การสอบถาม,การซักถาม,การซักไซ้,เครื่องหมายคำถาม., Syn. inquiry
English-Thai: Nontri Dictionary
interrogation(n) การถาม,การสอบถาม,คำถาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interrogationการซักถาม, ข้อถาม [ดู interpellation ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I yield to him and leave the rest of my interrogation until he's finished.{\cHFFFFFF}ฉันยอมจำนนต่อเขาและออกจากส่วนที่เหลือของ การสอบสวนของฉันจนกว่าเขาจะเสร็จ
Should we get the opportunity, we must be prepared to conduct the interrogation with the at most efficiency.อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเลยทีเดียว
Drug assistance interrogation is perfectly legal, when the matter is a state security.ใช้ยาช่วยในการไต่สวนเพื่อความมั่นคงน่ะ ไม่ผิดกฎหมายหรอก
And all of this is the same sick fucking bullshit that come from you every two seconds in each interrogation that I ever did to all fucking people.และนั่นมันเรื่องห่วยแตกที่คุณบอกผมทุกๆสองวิ แต่ละอย่างที่คุณบอก ผมไม่เคยคิดจะทำกะคนปกติทั่วไป
If I had left you there, right now you'd be in one of Creedy's interrogation cells.ถ้าปล่อยคุณไว้, ตอนนี้คุณคงจะอยู่ใน ห้องสอบสวน.
How'd it go in interrogation ?การสอบสวนเป็นยังไงมั่ง?
Did he or did he not see his stepfather in interrogation ?เค้าเคยทำหรือ.. ซักถามเกี่ยวกับพ่อเลี้ยงเค้ารึเปล่า?
Full envelope intrusion, rendition, experimental interrogation is all run out of this office.การแทรกแซงทางเอกสารเต็มรูปแบบ, การส่งผู้ร้ายข้ามแดน, การทดลอง, สอบสวน ล้วนถูกปฏิบัติการนอกเหนือหน่วยนี้ทั้งนั้น
My 100 hours of interrogation tapes and the volumes of evidence taken from my house weren't enough for you to understand John?เทปสืบสวน 100 ชั่วโมงของฉัน เสียงบันทึกจากที่เกิดเหตุที่บ้านฉัน มันยังไม่พออีกเหรอที่จะเข้าใจจอห์น
It's either that, or we throw him in the back of a van and have an agency interrogation team go to work on him.ถ้าไม่อย่างนั้น, ก็จับเขาขึ้นหลังรถตู้ แล้วให้ทีมสอบสวนจัดการเขาละกัน
He headed an interrogation unit.เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายสอบสวน
No interrogation techniques?ไม่มีเทคนิคการสอบสวนเหรอ?

interrogation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
问讯[wèn xùn, ㄨㄣˋ ㄒㄩㄣˋ, 问讯 / 問訊] interrogation
问号[wèn hào, ㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, 问号 / 問號] question mark (punct.); unknown factor; unsolved problem; interrogation
问话[wèn huà, ㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, 问话 / 問話] questioning (a suspect); interrogation
传讯[chuán xùn, ㄔㄨㄢˊ ㄒㄩㄣˋ, 传讯 / 傳訊] subpoena; summon for interrogation

interrogation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インタロゲーション;インタロゲイション[, intaroge-shon ; intarogeishon] (n,adj-f) interrogation
インタロゲーションマーク;インタロゲイションマーク[, intaroge-shonma-ku ; intarogeishonma-ku] (n) interrogation mark
取調室;取調べ室[とりしらべしつ, torishirabeshitsu] (n) interrogation room; interview room; sweatbox
接点状態表示信号[せってんじょうたいひょうじしんごう, settenjoutaihyoujishingou] (n) {comp} contact interrogation signal
問い合わせ(P);問合せ[といあわせ, toiawase] (n) enquiry; inquiry; ENQ; query; interrogation; (P)
審問[しんもん, shinmon] (n,vs) interrogation; hearing; trial; (P)
尋問(P);訊問[じんもん, jinmon] (n,vs) cross-examination; interrogation; questioning; (P)
調書[ちょうしょ, chousho] (n) protocol; written evidence; record (investigation, interrogation, etc.); preliminary memo; charge sheet; (P)
鞠問;鞫問[きくもん, kikumon] (n,vs) examination; interrogation; questioning
Japanese-English: COMDICT Dictionary
接点状態表示信号[せってんじょうたいひょうじしんごう, settenjoutaihyoujishingou] contact interrogation signal

interrogation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องสอบปากคำ[n. exp.] (hǿng søppāk) EN: interrogation room FR: salle d'interrogatoire [f]
จารีตนครบาล[n.] (jārītnakhøn) EN: interrogation by torture FR: question [f] (vx)
การซักถาม[n.] (kān sakthām) EN: interrogation FR: interrogatoire [m]
การสอบปากคำ[n.] (kān søppākk) EN: interrogation FR:
การถาม[n.] (kān thām) EN: FR: interrogation [f]
คำถาม[n.] (khamthām) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject FR: question [f] ; interrogation [f]
ข้อซักถาม[v. exp.] (khø sakthām) EN: question in an interrogation FR:
เครื่องหมายปรัศนี [n. exp.] (khreūangmāi) EN: ? ; question mark ; interrogation point ; interrogation mark FR: ? ; point d'interrogation [m]
กระทู้ถาม[n.] (krathūthām) EN: question ; interrogatory ; enquiry ; interrogation ; question ; quiz FR: question [f]
ปรัศนี[n.] (pratsanī) EN: question mark ; interrogation point FR: point d'interrogation [m]
ปฤจฉา[n.] (pritchā) EN: interrogation FR: interrogation [f]
เครื่องหมายคำถาม[n.] (khreūangmāi) EN: ? ; question mark FR: ? ; point d'interrogation [m]

interrogation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fragezeichen {n}interrogation mark; interrogation point
Fragestellung {f}question; problem; questioning; interrogating; interrogation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interrogation
Back to top