ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

topic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *topic*, -topic-

topic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
topic (n.) หัวข้อ See also: หัวข้อเรื่อง, เรื่อง, หัวเรื่อง Syn. theme, subject, theorem, point
topical (adj.) เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น Syn. thematic, nominal, subjective
English-Thai: HOPE Dictionary
topic(ทอพ'พิค) n. หัวเรื่อง,เรื่องพูด,ญัตติ,กฎเกณฑ์,หลักเกณฑ์, Syn. theme,subject,point,field
topical(ทอพ'พิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เรื่องท้องถิ่น,เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ,หัวข้อ,เรื่องสนทนาหรือปราศรัย,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,ถูกกาลเทศะ, See also: topically adv., Syn. parochial,local,thematic,pertinent
English-Thai: Nontri Dictionary
topic(n) หัวข้อเรื่อง,ญัตติ,กฎเกณฑ์
topical(adj) เกี่ยวกับหัวข้อ,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
topicaยาใช้เฉพาะที่ (ทา, แปะ, พ่น, พอก, หยอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
topicalเฉพาะที่, เฉพาะแห่ง (พื้นผิว) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หัวข้อ (n.) topic See also: subject Syn. หัวเรื่อง, ต้นเรื่อง
หัวข้อเรื่อง (n.) topic See also: subject Syn. หัวข้อ, หัวเรื่อง, ต้นเรื่อง
หัวข้อใหญ่ (n.) topic See also: subject
หัวเรื่อง (n.) topic See also: subject Syn. หัวข้อ, ต้นเรื่อง
แม่บท (n.) topic See also: subject Syn. หัวข้อใหญ่
นอกกฎ (adv.) out of the topic See also: beside the topic/point/issue Syn. นอกลู่นอกทาง
นอกทาง (adv.) out of the topic See also: beside the topic/point/issue Syn. นอกลู่นอกทาง, นอกกฎ
หยิบยก (v.) bring up (e.g. a topic) See also: raise, put forward (e.g. a suggestion), advance, present Syn. เสนอ, แสดง, กล่าวถึง
หัวข้อย่อย (n.) subtopic See also: secondary subject Ops. หัวข้อใหญ่
หัวข้อย่อย (n.) subtopic See also: secondary subject Ops. หัวข้อใหญ่
เสนอ (v.) bring up (e.g. a topic) See also: raise, put forward (e.g. a suggestion), advance, present Syn. แสดง, กล่าวถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
Some topics of conversation can lead to argumentsบางหัวข้อสนทนาสามารถนำไปสู่การโต้แย้งได้
Going back to the topicกลับมาสู่หัวข้อได้แล้ว
I've written several books on the topicฉันเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเรื่องนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Actually, my name was the topic of conservation.- Actually my name was the topic of conversation.
King find most practical and excellent topic for discussion.King find most practical and excellent topic for discussion.
The topic of discussion has showed upประเด็นที่จะพูดได้เริ่มต้นแล้ว
The topic ofyour thesis changed dramatically.หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ของคุณ เปลี่ยนไปมากเลยนะ
Not only that, you've become the hot topic lately.ไม่แค่นั้นนะ คุณกำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ใขขณะนี้เลยหล่ะ
I brought up the topic so slowly.ฉันยกเรื่องนี้มาพูดอย่างช้าๆ
So afraid that you can't bring up the topic yourself.ต่างคนต่างก็ไม่กล้าที่จะพูดถึงเรื่องนี้
I don't think I have the courage to bring up that topic myself.ชั้นไม่คิดว่าชั้นกล้าพอที่จะยกเรื่องนี้มาพูดก่อน
Today's topic is interpretation of poetry.หัวข้อวันนี้คือ การตีความบทกวีนิพนธ์
We had a faculty meeting last Thursday and the topic was senior-class photos and how we had instituted a new rule last year that seniors are allowed to have photos taken by a photographer of their choice.เรามีการประชุมคณะอาจารย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว... และตรงหัวข้อเรื่องมีรูปถ่ายผู้ระดับอาวุโส และวิธีการที่เราได้จัดกฏใหม่ กับสถาบันของเราเมื่อปีที่แล้ว...
It's maybe not the best topic for conversation down here.พูดขึ้นมาทำไม ไม่เข้าท่าเลย
Well, now that we've gotten the topic of our love life out of the way, perhaps you'd like to sit down for our interview.งั้น, ตอนนี้เราคุยเรื่อง ชีวิตรักจบแล้ว บางทีเราน่าจะเริ่มสัมภาษณ์กันได้แล้ว

topic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借题发挥[jiè tí fā huī, ㄐㄧㄝˋ ㄊㄧˊ ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, 借题发挥 / 借題發揮] to use the current topic to put over one's own ideas
讨论的议题[tǎo lùn de yì tí, ㄊㄠˇ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄊㄧˊ, 讨论的议题 / 討論的議題] topic of discussion
话锋[huà fēng, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄥ, 话锋 / 話鋒] topic under discussion; thread of discussion
讲题[jiǎng tí, ㄐㄧㄤˇ ㄊㄧˊ, 讲题 / 講題] topic of a lecture
议题[yì tí, ㄧˋ ㄊㄧˊ, 议题 / 議題] topic of discussion; topic; subject; issue (under discussion)
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
浅尝[qiǎn cháng, ㄑㄧㄢˇ ㄔㄤˊ, 浅尝 / 淺嘗] dilettante; amateur; to dabble in; to flirt with (a topic)
浅尝[qiǎn cháng, ㄑㄧㄢˇ ㄔㄤˊ, 浅尝 / 淺嚐] dilettante; amateur; to dabble in; to flirt with (a topic)
畅所欲言[chàng suǒ yù yán, ㄔㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄧㄢˊ, 畅所欲言 / 暢所慾言] lit. fluently saying all one wants (成语 saw); to preach freely on one's favorite topic; to hold forth to one's heart's content
同位素分离[tóng wèi sù fēn lí, ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ ㄈㄣ ㄌㄧˊ, 同位素分离 / 同位素分離] isotopic separation
不过[bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, 不过 / 不過] only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic)
问题[wèn tí, ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 问题 / 問題] question; problem; issue; topic
话又说回来[huà yòu shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, 话又说回来 / 話又說回來] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow
反面[fǎn miàn, ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 反面] reverse side of sth; opposite side of some topic; the other side
平话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 平话 / 平話] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary
评话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 评话 / 評話] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary
话题[huà tí, ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˊ, 话题 / 話題] subject (of a talk or conversation); topic
语锋[yǔ fēng, ㄩˇ ㄈㄥ, 语锋 / 語鋒] thread of discussion; topic
论题[lùn tí, ㄌㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 论题 / 論題] topic
[tí, ㄊㄧˊ, 题 / 題] topic; problem for discussion; exam question; subject; to inscribe; to mention; surname Ti

topic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スレチ[, surechi] (n) (col) (See スレッド,スレ違い) off topic (e.g. in a web forum)
たるや[, taruya] (exp,adv) (after a noun) speaking of... (used to introduce a topic emphatically)
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P)
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P)
パン屑リスト[パンくずリスト;パンクズリスト, pan kuzu risuto ; pankuzurisuto] (n) (uk) topic path; breadcrumbs list; breadcrumbs trail
ムック[, mukku] (n) (from "magazine" and "book") thick illustrated publication on a single topic printed to look like a magazine (wasei
ユビキタス講演会[ユビキタスこうえんかい, yubikitasu kouenkai] (n) lecture on a topic related to "ubiquitous computing"
下ネタ[しもネタ, shimo neta] (n) (1) dirty joke; blue joke; (2) erotic topic; sex talk; indecent topic
口に乗る[くちにのる, kuchininoru] (exp,v5r) (1) to be a topic of conversation; to be made much of; (2) to be taken in
掲題の件[けいだいのけん, keidainoken] (n) (See 例の件) (formal) topic at hand; current topic
破題[はだい, hadai] (n) opening section of a Chinese poem or essay (in which the topic is broached); broaching the topic of a poem or essay in its opening lines
議題[ぎだい, gidai] (n) topic of discussion; agenda; (P)
アトピー[, atopi-] (n,adj-no) atopic; predisposition toward allergies; (P)
アトピー性皮膚炎[アトピーせいひふえん, atopi-seihifuen] (n) atopic dermatitis
カレントトピックス[, karentotopikkusu] (n) current topics
コンサートピッチ[, konsa-topicchi] (n) concert pitch
サブテーマ[, sabute-ma] (n) subtopic (wasei
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P)
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P)
ヘルプトピック[, heruputopikku] (n) {comp} help topics
多岐にわたる;多岐に渡る[たきにわたる, takiniwataru] (exp,v5r) to cover a lot of ground; to include a lot of topics; (as adjectival phrase) wide-ranging
子宮外妊娠[しきゅうがいにんしん, shikyuugaininshin] (n) (See 卵管妊娠) ectopic pregnancy
局所[きょくしょ, kyokusho] (n,adj-no) (1) section; local; (2) (abbr) (See 局所麻酔) local anesthesia; (adj-no) (3) localized; topical
持ち出す(P);持出す[もちだす, mochidasu] (v5s,vt) (1) to take out; to carry out; to bring out from where it belongs; (2) to mention something; to broach a topic; to bring up (a subject); to raise (an issue); to mention; (P)
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
既出[きしゅつ, kishutsu] (n,adj-no) something previously covered (e.g. topic, question)
紀事本末体[きじほんまつたい, kijihonmatsutai] (n) topical-annalistic style (of historical writing)
脇(P);腋;掖[わき, waki] (n) (1) armpit; under one's arm; side; flank; (2) (also written as 傍, 側) beside; close to; near; by; (3) aside; to the side; away; out of the way; (4) off-track; off-topic; (5) (usu. written ワキ in Noh) deuteragonist; supporting role; (6) (abbr) (See 脇句) second verse (in a linked series of poems); (P)
雑著[ざっちょ, zaccho] (n) (1) (See 雑書) writings on many different topics; (2) book that cannot be classified in any category
Japanese-English: COMDICT Dictionary
トピック[とぴっく, topikku] topic
関連項目[かんれんこうもく, kanrenkoumoku] related item, related topic

topic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวข้อ[n.] (hūakhø) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]
หัวข้อเรื่อง[n. exp.] (hūakhø reūa) EN: topic ; subject FR: sujet [m] ; titre [m]
หัวเรื่อง[n.] (hūareūang) EN: topic ; subject ; heading ; headline ; title FR: sujet [m] ; titre [m] ; en-tête [m]
กระทู้[n.] (krathū) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; topic ; heading ; gist ; subject matter ; point of a discussion FR: question [f] ; sujet [m]
แม่บท[n.] (maēbot) EN: topic ; subject FR: sujet [m]
เนื้อหา[n.] (neūahā) EN: gist ; topic ; overview ; content FR: sommaire [f] ; contenu [m] ; teneur [f]
ออกนอกเรื่อง[v. exp.] (øk nøk reūa) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject ; talk off topic ; derail FR: sortir du sujet
ประเด็นร้อน[n. exp.] (praden røn) EN: hot issue ; hot topic FR: point chaud [m]
ประเด็นสำคัญ[n. exp.] (praden samk) EN: main issue ; main point ; important point ; hot topic FR: point important [m]
เรื่อง[n.] (reūang) EN: story ; record ; account ; matter ; affair ; topic ; issue FR: histoire [f] ; récit [m] ; affaire [f] ; sujet [m] ; domaine [m] ; matière [f] ; propos [m] ; faits [mpl]
หัวข้อคัดสรร[n. exp.] (hūakhø khat) EN: selected topics FR:
หัวข้อคัดสรรทาง = หัวข้อคัดสรรใน[n. exp.] (hūakhø khat) EN: selected topics in FR:
หัวข้อปัจจุบัน[n. exp.] (hūakhø patj) EN: current topics FR:
หัวข้อปัจจุบันทาง...[n. exp.] (hūakhø patj) EN: current topics in … FR:
หัวข้อย่อย[n. exp.] (hūakhø yøi) EN: subtopic ; secondary subject ; subheading FR:
การตั้งครรภ์นอกมดลูก[n. exp.] (kān tangkha) EN: extra-uterine pregnancy ; ectopic pregnancy ; eccyesis FR: grossesse extra-utérine [f]
ท้องนอกมดลูก[n. exp.] (thøng nok m) EN: extra-uterine pregnancy ; have an ectopic pregnancy FR: grossesse extra-utérine [f]

topic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
thematisch; zeitgemäß {adj}topical
thematisch {adv}topically
topisch {adj}topical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า topic
Back to top