ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-organized

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-organized*, -well-organized-

well-organized ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-organized (adj.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ See also: ซึ่งจัดเรียงตามระบบ, ซึ่งเป็นระเบียบ Syn. arranged Ops. disordered
well-organized (adj.) ซึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อย See also: ซึ่งมีระเบียบ Syn. in order Ops. disorderly, chaotic
well-organized (adj.) ซึ่งเป็นระบบ Syn. orderly

well-organized ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
整然[せいぜん, seizen] (adj-t,adv-to) orderly; regular; systematic; well-organized; well-organised; trim; tidy; accurate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-organized
Back to top