ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discipline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discipline*, -discipline-

discipline ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discipline (n.) การฝึกฝน Syn. self-control, moderation Ops. immoderation
discipline (n.) การลงโทษ Syn. punishment, correction
discipline (n.) ข้อบังคับ See also: วินัย, ระเบียบ, กฎ, ธรรมวินัย Syn. continence, restraint Ops. immoderation
discipline (vt.) ทำให้อยู่ในระเบียบวินัย See also: ทำให้เชื่อฟัง
discipline (vt.) ลงโทษ Syn. punish, crucify Ops. excuse, pardon
discipline (vt.) อบรม See also: ฝึกฝน Syn. train, coach, tutor
disciplined (adj.) ซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่ See also: ซึ่งมีระเบียบวินัยเคร่งครัด Syn. controlled
disciplined (adj.) ซึ่งถูกควบคุม See also: ซึ่งถูกจำกัด Syn. controlled, constrained
English-Thai: HOPE Dictionary
discipline(ดิส'ซะพลิน) n. วินัย,ระเบียบวินัย,การฝึกฝน,การลงโทษ,สาขาวิชา,ศิลปปฎิบัติ,วินัยทางศาสนา vt. ฝึกฝน,ทำให้มีวินัย,ลงโทษ,แก้ไข., See also: discipliner n., Syn. order
English-Thai: Nontri Dictionary
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ,ระเบียบวินัย,การลงโทษ,การฝึกฝน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
discipline๑. วินัย๒. สาขาวิชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disciplineวินัย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดเกลา (v.) discipline See also: train Syn. อบรม, พร่ำสอน, บ่มนิสัย
ความมีระเบียบวินัย (n.) discipline See also: orderliness Syn. ความมีวินัย
ความมีวินัย (n.) discipline See also: orderliness
ธรรมวินัย (n.) discipline See also: orderliness, order, control, restraint Syn. พระธรรมวินัย
บ่มนิสัย (v.) discipline See also: train Syn. อบรม, พร่ำสอน
พระธรรมวินัย (n.) discipline See also: orderliness, order, control, restraint
ระเบียบวินัย (n.) discipline See also: code of conduct
วินัย (n.) discipline See also: rule, regulation, regimen Syn. กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์
วินัย (n.) discipline See also: rule, regulation, regimen Syn. กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์ (n.) discipline See also: rule, regulation, regimen Syn. กฎเกณฑ์, ระเบียบ
หลักเกณฑ์ (n.) discipline See also: rule, regulation, regimen Syn. กฎเกณฑ์, ระเบียบ
ปรับอาบัติ (v.) punish the monk who breaks the religious discipline
ผิดวินัย (v.) break discipline See also: break a regimen, break a regulation
วินัยสงฆ์ (n.) code of monastic disciplines See also: rule of discipline of the
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Religion seeks discipline through fear... yet doesn't understand the true nature of creation.ลัทธินั่นแหละที่แสวงหาบทเรียนให้กับความกลัว พูดแบบนี้คงจะไม่เข้าใจ ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตล่ะสิ
Better discipline next class, Miss Watson.สอนครั้งหน้าต้องมีวินัยมากขึ้นนะ
I swear I'll castrate you. What you need to do is discipline your son, Tommy... because the kid is one sadistic pup.I'll flat out castrate you. because the kid is one sadistic pup.
Is this discipline or torture?นี้คือวินัย หรือว่า ทรมาน กันแน่?
Control your emotions, discipline your mindควบคุมอารมณ์ ฝึกจิตใจ
There's no question, there's a breakdown in military discipline on this vessel.No there is more you doubt, the discipline he/she got lost on board of that ship. I blame the man-fish.
I will discipline my child as I see fit. How would you like it if I spanked you?ชั้นสอนให้ลูกรู้จักระเบียบ จะทำไม / งั้นถ้าผมฟาดตูดคุณมั่งล่ะ
Let them discipline the sibling that actually deserves it. You mean Chuck?ปล่อยให้ฉันลงโทษพวกที่ควรโดนเถอะ คุณหมายถึงชัค?
You must always discipline yourself when come in contact with the lowlyเจ้าจะทำผิดกฎมณเทียรบาล เมื่อลดตัวลงไปคลุกคลีกับคนเหล่านั้น
No discipline whatsoever! None!ไม่ยอมสั่งสอนลูกตัวเอง!
Pienaar's team played without discipline without strategy and without courage.ทีมของพินน่าร์วันนี้.. เล่นได้หละหลวม.. ไม่มียุทธศาสตร์..
And stop asking strangers to discipline our kids.แล้วก็เลิกขอให้คนแปลกหน้ามาสอนลูกเราด้วยนะ

discipline ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中共中央纪委监察部[zhōng gòng zhōng yāng jì wěi jiān chá bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄨㄟˇ ㄐㄧㄢ ㄔㄚˊ ㄅㄨˋ, 中共中央纪委监察部 / 中共中央紀委監察部] party discipline committee
不轨[bù guǐ, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟˇ, 不轨 / 不軌] against the law or discipline
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, 放纵 / 放縱] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish
[jì, ㄐㄧˋ, 纪 / 紀] discipline; age; era; period; order; record; surname Ji
纪律[jì lǜ, ㄐㄧˋ ㄌㄩˋ, 纪律 / 紀律] discipline
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, 锻 / 鍛] forge; wrought; to discipline
违纪[wéi jì, ㄨㄟˊ ㄐㄧˋ, 违纪 / 違紀] lack of discipline; to break a rule; to violate discipline; to breach a principle
法纪[fǎ jì, ㄈㄚˇ ㄐㄧˋ, 法纪 / 法紀] law and order; rules and discipline
戒律[jiè lǜ, ㄐㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, 戒律] monastic discipline; commandment
[chéng, ㄔㄥˊ, 惩 / 懲] punish; discipline
政纪[zhèng jì, ㄓㄥˋ ㄐㄧˋ, 政纪 / 政紀] rules for political staff; political discipline
克己[kè jǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, 克己 / 剋己] self-restraint; discipline; selflessness
懈弛[xiè chí, ㄒㄧㄝˋ ㄔˊ, 懈弛] slack (discipline)
散漫[sǎn màn, ㄙㄢˇ ㄇㄢˋ, 散漫] undisciplined; unorganized

discipline ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM
ディシプリン[, deishipurin] (n) (See 規律) discipline
回線制御規則[かいせんせいぎょきそく, kaisenseigyokisoku] (n) line discipline
学級崩壊[がっきゅうほうかい, gakkyuuhoukai] (n) class disruption (e.g. due to discipline problems); classroom chaos
懲らしめる;懲しめる(io)[こらしめる, korashimeru] (v1,vt) to chastise; to punish; to discipline
懲らす[こらす, korasu] (v5s,vt) to chastise; to punish; to discipline
皆伝[かいでん, kaiden] (n,vs) initiation into an art or discipline
科罰[かばつ, kabatsu] (n) punishment; discipline
綱紀粛正[こうきしゅくせい, koukishukusei] (n) eliminating corruption among government officials; tightening discipline (among)
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P)
不規律[ふきりつ, fukiritsu] (adj-na,n) irregular; undisciplined; disorganized; disorganised; slipshod
仕付け[しつけ, shitsuke] (n) (1) tacking (in needlework); basting; (2) planting (esp. rice seedlings); (3) (See 躾) discipline; training; teaching manners
仕付ける;為付ける[しつける, shitsukeru] (v1,vt) (1) to be used to; to get accustomed to; to be in the habit of doing; (2) (See 躾ける) to train; to discipline; to teach manners; (3) to tack (in needlework); to baste; (4) to plant (esp. rice seedlings)
修養[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) self-improvement; (mental) training; self-discipline; cultivation
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) {physics} field; (8) field (gestalt psychology); (P)
官紀紊乱[かんきびんらん, kankibinran] (n) laxity in official discipline; civil service corruption
戒律[かいりつ, kairitsu] (n) (religious) precept; discipline; commandment; mitzvah; (P)
綱紀(ateji)[こうき, kouki] (n,vs) law and order; discipline; (P)
綱紀紊乱[こうきびんらん, koukibinran] (n) laxity in official discipline; public order being in disarray
自粛[じしゅく, jishuku] (n,vs) (1) self-control; self-discipline; self-restraint; (2) Japanese custom of apology followed by reclusion when caught doing something; (P)
謹慎[きんしん, kinshin] (n) penitence; discipline; house arrest; (P)
軍紀弛緩[ぐんきちかん, gunkichikan] (n) lack of (slackness in) military discipline; demoralization

discipline ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กบิล[n.] (kabin) EN: order ; law and discipline ; rules of procedure ; rules ; procedures ; system FR: loi et discipline [f] ; règles de procédure [fpl]
เคร่งครัดในวินัย[v. exp.] (khrengkhrat) EN: be strict in discipline ; enforce rigid discipline FR:
กฎระเบียบ[n. exp.] (kot rabīep) EN: set of regulations ; regulations ; rules ; discipline ; principle FR: règles [mpl]
กฎยุทธวินัย[n. exp.] (kot yutthaw) EN: military code of conduct ; code of military discipline FR:
มีวินัย[n. exp.] (mī winai) EN: FR: avoir de la discipline ; être discipliné
ปฏิบัติตามกบิลเมือง[v. exp.] (patibat tām) EN: observe the law and discipline FR:
ผิดวินัย[v. exp.] (phit winai) EN: break discipline ; break a regimen ; break a regulation ; disciplinary offence FR: enfreindre la discipline
ปลงอาบัติ[v.] (plong-ābat) EN: confess and atone for an infraction of the discipline ; confess one' s misdemeanors FR:
ปรับอาบัติ[v. exp.] (prap-ābat) EN: punish the monk who breaks the religious discipline FR:
ระเบียบวินัย[n. exp.] (rabīep wina) EN: discipline ; code of conduct ; disciplinary regulations ; code of ethics ; rules FR: discipline [f]
ระเบียบวินัยในตลาด[n. exp.] (rabīep wina) EN: market discipline FR:
รักษาระเบียบวินัย[v. exp.] (raksā rabīe) EN: maintain discipline FR:
รักษาวินัย[v. exp.] (raksā winai) EN: abide by discipline ; observe discipline FR:
สาขาของวิทยาศาสตร์[n. exp.] (sākhā khøng) EN: FR: branche scientifique [f] ; discipline scientifique [f]
สาขาวิชา[n. exp.] (sākhā wichā) EN: field ; discipline ; branch of study ; area FR: domaine [m] ; discipline [f] ; branche [f]
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
ธรรมวินัย[n.] (thammawinai) EN: discipline ; Dhamma-Vinaya ; Norm-Discipline ; Doctrine and the Discipline FR:
ต้องมีวินัย[v. exp.] (tǿng mī win) EN: FR: il faut être discipliné ; il faut faire preuve de discipline
วิชา[n.] (wichā) EN: subject ; branch of study ; course ; branch of knowledge ; science ; technology ; know-how FR: sujet [m] ; matière [f] ; discipline [f] ; branche [f] ; domaine [m] ; thèse [f]
วินัย[n.] (winai) EN: discipline ; rule ; regulation ; regimen FR: discipline [f] ; règlement [m] ; règles [fpl]
วินัยชาวพุทธ[n. exp.] (winai chāo ) EN: Buddhist discipline FR:
วินัยปิฎก[n. prop.] (Winai Pidok) EN: Vinaya Pitaka ; Book of Discipline FR:
วินัยสงฆ์[n. exp.] (winai song) EN: code of monastic discipline FR:
วินัยทหาร[n. exp.] (winai thahā) EN: FR: discipline militaire [f]
วินัยหย่อนยาน[n. exp.] (winai yǿnyā) EN: lax discipline ; undisciplined way FR:
วินย-[pref.] (winaya-) EN: discipline ; rule ; regulation ; regimen FR: discipline [f] ; règlement [m] ; règles [fpl]
ชุลมุน[adj.] (chunlamun) EN: disorderly ; undisciplined ; chaotic ; wild FR:
ชุลมุน[adj.] (chunlamun) EN: disorderly ; undisciplined ; chaotic ; wild FR: chaotique ; bordélique (fam.)
การมีวินัยในตนเอง[n. exp.] (kān mī wina) EN: self-discipline FR: autodiscipline [f]
มีวินัย[adj.] (mī winai) EN: disciplined ; orderly FR: discipliné
ศีลาจารวัตร[n.] (sīlājārawat) EN: disciplined deportment FR:
ทุศีล[adj.] (thusīn) EN: undisciplined ; of wrongful conduct ; of bad conduct ; void of morality ; immoral FR:
วินัยในตนเอง[n. exp.] (winai nai t) EN: self-discipline FR: autodiscipline [f]
อยู่ในกรอบ[adj.] (yū nai krøp) EN: conventional ; disciplined ; controlled ; well-behaved FR:

discipline ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wissenschaftsfach {n}academic discipline
Disziplin {f} | Disziplin haltendiscipline | to keep discipline
Verkehrsdisziplin {f}traffic discipline
Benehmen {n}discipline
Fachleiter {m}discipline leader
Haufen {m} | ein undisziplinierter Haufenmob | an undisciplined mob
undiszipliniert {adj} | undisziplinierter | am undiszipliniertestenundisciplined | more undisciplined | most undisciplined

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discipline
Back to top