ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arranged

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arranged*, -arranged-

arranged ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arranged (adj.) เป็นระเบียบ See also: เหมาะสม, ถูกต้อง, ตามลำดับ Syn. chronological
arranged (adj.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ See also: ซึ่งจัดเรียงตามระบบ, ซึ่งเป็นระเบียบ Syn. well-organized Ops. disordered
arranged (adj.) ซึ่งจัดตำแหน่งหรือลำดับ Syn. ordered
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arranged total lossความเสียหายสิ้นเชิงตามตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลุมถุงชน (v.) hold an arranged marriage See also: hold a blind marriage
พุ่มดอกไม้ (n.) flowers arranged in lotus-shape
รังนก (n.) sweetmeat made of taro or sweet potato sliced in pieces and arranged in nest shaped Syn. ขนมรังนก
ลดหลั่น (v.) arranged by tiers See also: arranged by stages
เรียงพี่เรียงน้อง (adj.) to be cousins (arranged in order of age)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've arranged a press conference for tomorrowฉันเตรียมการแถลงข่าวสำหรับพรุ่งนี้แล้ว

arranged ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娃娃亲[wá wa qīn, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄑㄧㄣ, 娃娃亲 / 娃娃親] arranged betrothal of minors
相亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, 相亲 / 相親] date; arranged blind date with intention to marry
包办婚姻[bāo bàn hūn yīn, ㄅㄠ ㄅㄢˋ ㄏㄨㄣ , 包办婚姻 / 包辦婚姻] forced marriage; arranged marriage (without the consent of the individuals)

arranged ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事と成る[こととなる, kototonaru] (exp,v5r) (uk) it has been decided (so) that; it has been arranged (so) that
事になる[ことになる, kotoninaru] (exp,v5r) (uk) it has been decided (so) that; it has been arranged (so) that
人国記[じんこくき;じんこっき, jinkokuki ; jinkokki] (n) biographical notes and character sketches of prominent individuals, arranged according to place of birth or origin
夏館[なつやかた, natsuyakata] (n) villa arranged appropriately for summer; mansion arranged appropriately for summer
生き作り;活き作り[いきづくり, ikidukuri] (n) (1) slices of fresh raw fish arranged to look lifelike; (2) slicing a fish and presenting it at table in its original form
生け作り[いけづくり, ikedukuri] (n) (See 生き作り) slices of fresh raw fish arranged to look lifelike
韻書[いんしょ, insho] (n) Chinese dictionary arranged by finals
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility)
やらせ[, yarase] (n) (1) faked situation; (2) prearranged performances
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)
予定期日[よていきじつ, yoteikijitsu] (n) prearranged date
事前割当[じぜんわりあて, jizenwariate] (n) prearranged quota
寝癖;寝ぐせ;寝グセ[ねぐせ(寝癖;寝ぐせ);ねグセ(寝グセ), neguse ( ne kuse ; ne guse ); ne guse ( ne guse )] (n) (1) bed hair; hair disarranged during sleep; (2) habit of moving around in one's sleep; sleeping habit
待ち合わせる(P);待ち合せる;待ちあわせる[まちあわせる, machiawaseru] (v1) to rendezvous; to meet at a prearranged place and time; to arrange to meet; (P)
整う(P);調う[ととのう, totonou] (v5u,vi) to be prepared; to be in order; to be put in order; to be arranged; (P)
済み;済(io)[ずみ;すみ, zumi ; sumi] (n-suf,n) (pronounced ずみ only when a suffix) arranged; taken care of; settled; completed
談合入札[だんごうにゅうさつ, dangounyuusatsu] (n,vs) (See 入札談合) prearranged bidding; collusive bidding
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整う[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบียบ English: to be arranged

arranged ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลุมถุงชน[v. (loc.)] (khlumthungc) EN: hold an arranged marriage ; arrange a shotgun marriage FR:
กระจัง[n.] (krajang) EN: [design consisting of leaves arranged in the shape of two outstretched arms] FR:
ลงตัว[adj.] (longtūa) EN: arranged : settled FR:
เรียง[v.] (rīeng) EN: line up ; arrange ; list ; sort ; be arranged ; stand in a row ; place in a row ; file ; put in order ; organize ; order FR: arranger ; ordonner ; aligner ; classer
เรียงลำดับไหล่[v. exp.] (rīeng lamda) EN: be arranged in order of height FR:
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: neat ; tidy ; well arranged FR: convenable ; soigné ; décent
ฐานานุกรม[n.] (thānānukrom) EN: order of precedence in the religious hierarchy ; ecclesiastical orders ; list of names arranged in order of rank ; ecclesiastical order of retinue FR:
ฆ้องวงใหญ่[n. exp.] (khøngwong y) EN: tuned gongs (arranged in a semicircle) FR:
เรียงราย[adv.] (rīengrāi) EN: orderly ; well-arranged ; in good order ; tidily FR: en ordre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arranged
Back to top