ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

book

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *book*, -book-

book ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
book (n.) หนังสือ
book (vt.) จอง See also: บุ๊ค, จองล่วงหน้า, สั่งจองล่วงหน้า Syn. reserve
book (vt.) บันทึกข้อหา See also: เขียนใบสั่ง Syn. charge, record
book cover (n.) ปกหนังสือ Syn. binding
book in (phrv.) จองห้องพัก (โรงแรม) Syn. check in Ops. book out, check out
book of maps (n.) หนังสือแผนที่ See also: สมุดแผนที่
book off (phrv.) ประท้วงไม่ทำงาน See also: ประกาศไม่เข้าทำงาน
book out (phrv.) ชำระเงินเพื่อออกจากโรงแรม
book out (phrv.) จองไว้เต็มหมดแล้ว See also: เต็ม Syn. book up
book up (phrv.) จอง See also: เต็ม (ห้องพัก, โรงแรม, คิวฯลฯ) Syn. book out
bookable (adj.) ซึ่งจองล่วงหน้าได้
bookbinder (n.) คนเย็บเล่มหนังสือ
bookbinding (adj.) การเย็บเล่มหรือปกหนังสือ
bookcase (n.) ตู้หนังสือ See also: ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ Syn. bookshelf
booked (adj.) จองไว้ Syn. engaged
bookend (n.) ที่ตั้งหนังสือ (ทำให้หนังสือตรงเป็นแถว)
bookie (n.) คนรับแทงม้า
bookie (sl.) คนรับแทง (การพนัน)
booking (n.) การจองล่วงหน้า
bookish (adj.) ชอบอ่านหนังสือ
bookkeeper (n.) คนทำบัญชี
bookkeeping (n.) วิชาการทำบัญชี Syn. accounts, double entry
booklet (n.) หนังสือเล่มเล็ก Syn. pamphlet
bookmaker (n.) คนรับแทงม้า Syn. bookie, turf accountant
bookmaker (n.) คนทำหนังสือ
bookmark (n.) ที่คั่นหนังสือ
bookmobile (n.) ห้องสมุดเคลื่อนที่ Syn. mobile library
bookplate (n.) ป้ายชื่อในหนังสือ (ระบุผู้เป็นเจ้าของหนังสือ)
bookseller (n.) คนขายหนังสือ
bookshelf (n.) ชั้นหนังสือ Syn. bookcase
bookshop (n.) ร้านหนังสือ See also: ร้านขายหนังสือ
bookstall (n.) ร้านหนังสือเล็ก Syn. news-stand
bookstore (n.) ร้านหนังสือ See also: ร้านขายหนังสือ Syn. bookshop
bookworm (n.) หนอนหนังสือ
English-Thai: HOPE Dictionary
book(บุค) n. หนังสือ v.จอง, การจอง
book jacketn. ปกหุ้มหนังสือ
book palmn. ใบลาน
bookbindery(บุค'ไบเดอรี) n. ร้านเข้าปกหนังสือ,ร้านทำปกหนังสือ
bookbinding(บุค'ไบดิง) n. การเข้าปกหนังสือ,การทำปกหนังสือ
bookcase(บุค'เคส) n. ตู้หรือชั้นสำหรับใส่หนังสือ
bookend(บุค'เอนดฺ) n. ที่หนีบค้ำแถวหนังสือให้ตั้งตรง, Syn. bookend
bookie(บุค'คี) n. คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า, Syn. bookmaker
booking(บุค'คิง) n. สัญญา,การตกลง,การจอง
booking clerkn. คนขายตั๋ว
booking halln. ห้องขายตั๋ว
booking officen. ห้องขายตั๋ว
bookish(บุค'คิช) adj. ชอบอ่านหนังสือ,ชอบศึกษา,หนอนหนังสือ,เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับอักษรศาสตร์, See also: bookishness n., Syn. erudite
bookkeepern. คนทำบัญชี
bookkeepingn. วิชาการทำบัญชี,การทำบัญชี
booklearned(บุด'เลิร์นดฺ) adj. ซึ่งเชื่อถือความรู้ในหนังสือ,การศึกษา
bookletn. หนังสือเล่มเล็ก ๆ
bookmakern. คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า, See also: bookmaking n. การทำหนังสือ
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ,ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
bookplaten. ป้ายชื่อเจ้าของหนังสือหรือห้องสมุดที่ติดกับหนังสือ
bookrackที่ค้ำหนังสือที่เปิดอ้า
bookshelf(บุค'เชลฟฺ) n. หิ้งหนังสือ,ที่ตั้งหนังสือ
bookstall(บุค'สทอล) n. ที่สำหรับตั้งหนังสืออ่าน
bookstandร้านขายหนังสือเล็ก,แผงหนังสือ,หิ้งหนังสือ
bookstoren. ร้านขายหนังสือ
bookworm(บุค'เวิร์ม) n. ผู้ที่ชอบอ่านหนังสือมาก,คนที่ชอบเรียนหนังสือมาก,หนอนหนังสือ,หนอนกัดกินหนังสือ,ปลวกหนังสือ
English-Thai: Nontri Dictionary
book(n) หนังสือ,ตำรา,สมุด,คัมภีร์
bookcase(n) ตู้หนังสือ
bookie(n) คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
bookish(adj) เป็นหนอนหนังสือ
bookkeeper(n) คนทำบัญชี
bookkeeping(n) การทำบัญชี
booklet(n) หนังสือเล่มเล็ก
bookmaker(n) คนทำหนังสือ,เจ้ามือรับแทงม้า
bookmark(n) ที่คั่นหนังสือ
bookmobile(n) ห้องสมุดเคลื่อนที่
bookseller(n) คนขายหนังสือ
bookstall(n) แผงขายหนังสือ
bookstand(n) แผงหนังสือ,ร้านขายหนังสือ,หิ้งหนังสือ
bookstore(n) ร้านขายหนังสือ
bookworm(n) หนอนหนังสือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
book debts insuranceการประกันภัยหนี้ตามบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
book interestผลประโยชน์ตามบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bookletอนุสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bookmarkคั่นหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookหนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Book industries and tradeอุตสาหกรรมหนังสือ [TU Subject Heading]
Book jacketใบหุ้มปกแผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ
Bookbindingการเย็บเล่มหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookkeeperพนักงานบัญชี [การบัญชี]
Bookkeepingการบันทึกบัญชี [TU Subject Heading]
Bookletจุลสาร, อนุสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Bookplateบรรณสิทธิ์ (หมายถึง ป้ายหรือตราประจำตัวของเจ้าของหนังสือ)Bookplates เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บอกประวัติการครอบครองหนังสือ คำว่า Bookplates นิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ส่วนประเทศอื่นๆ ในยุโรปจะเรียกว่า เอ็กซ์ ลิบรีส์ (ex libris) ในภาษาละติน แปลว่า "จากห้องสมุดของ..." แล้วต่อด้วยอักษรย่อชื่อ ตราประจำตัว หรือตราประจำตระกูลของผู้เป็นเจ้าของหนังสือ
Bookseller and booksellingผู้ขายและการขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bookstoreร้านขายหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระอภิธรรมปิฎก (n.) one book of the Tripitaka See also: philosophic aspect of the Teaching of the Buddha
สมุดข่อย (n.) Thai long book made of pulp from trees of the family Uricaceae Syn. สมุดไทย, สมุดดำ
สมุดดำ (n.) Thai long book made of pulp from trees of the family Uricaceae Syn. สมุดไทย
สมุดอวยพร (n.) note book for well-wishers
สมุดไทย (n.) Thai long book made of pulp from trees of the family Uricaceae Syn. สมุดดำ
หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (n.) International Standard Book Number See also: ISBN
อภิธรรม (n.) one book of the Tripitaka See also: philosophic aspect of the Teaching of the Buddha Syn. พระอภิธรรมปิฎก
ไอเอสบีเอ็น (n.) International Standard Book Number See also: ISBN Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
บุ๊ค (v.) book See also: arrange for, make reservations Syn. จอง
สมุด (n.) book See also: workbook, notebook, exercise book, booklet
หนังสือ (์n.) book Syn. ์งานเขียน, สิ่งพิมพ์
์งานเขียน (์n.) book Syn. สิ่งพิมพ์
ไปรษณียนิเทศ (n.) book of postal regulation
พนักงานทำบัญชี (n.) book-keeper
ตู้หนังสือ (n.) bookcase
คนขายตั๋ว (n.) booking clerk
คนขายหนังสือ (n.) bookseller
ชั้นวางหนังสือ (n.) bookshelf
ร้านขายหนังสือ (n.) bookshop
ร้านขายหนังสือ (n.) bookstore Syn. ร้านหนังสือ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let me return the book for you!ขอฉันเอาหนังสือเล่มนี้ไปคืนให้คุณเองนะ
I need your signature to open a book storeฉันต้องการลายเซ็นของคุณเพื่อเปิดร้านหนังสือ
The book is protected by copyrightหนังสือเล่มนี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์
I'd like to book two tickets for next weekฉันอยากจะจองตั๋วหนังสองที่สำหรับสัปดาห์หน้า
I believe in this book and this methodฉันเชื่อในหนังสือเล่มนี้และวิธีการนี้
I'm afraid I don't know exactly what this book is aboutเกรงว่าฉันไม่ทราบจริงๆว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
I'm afraid I don't know exactly what your book is aboutเกรงว่าฉันไม่ทราบจริงๆ ว่าหนังสือของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
You pretended to open the book but you were actually thinking of me, right?คุณแสร้งทำเป็นเปิดหนังสือ แต่จริงๆ แล้วกำลังคิดถึงฉันอยู่ใช่ไหม
Are those books all yours?หนังสือทั้งหมดนั่นของคุณหรือ
Could you tell me where I can find these books?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะหาหนังสือพวกนี้ได้ที่ไหน
He tried to concentrate on his bookเขาพยายามที่จะเอาใจจดจ่ออยู่กับหนังสือ
It took me so long to find this bookฉันใช้เวลาตั้งนานเพื่อหาหนังสือเล่มนี้
Are you familiar with this book?คุณคุ้นเคยกับหนังสือเล่มนี้ไหม?
Do you have any books by Dickens?คุณมีหนังสือของ Dickens บ้างไหม?
No, we're a travel bookshopไม่มี เราเป็นร้านขายหนังสือท่องเที่ยว
We only sell travel booksเราขายแต่หนังสือท่องเที่ยวเท่านั้น
Could you buy me some books?คุณช่วยซื้อหนังสือให้ฉันหน่อยได้ไหม?
Why don't you admit you were the one who stole the book?ทำไมเธอไม่ยอมรับว่าเธอเป็นคนขโมยหนังสือเล่มนั้น?
She spent a lot of money on booksเธอเสียเงินกับหนังสือต่างๆ เป็นจำนวนมาก
Open your books and turn to page 20เปิดหนังสือของคุณไปที่หน้า 20
He turned his attention to his bookเขาหันความสนใจกลับมาที่หนังสือของเขา
How much time does it take to write a book?ต้องใช้เวลามากเท่าไหร่ในการเขียนหนังสือสักเล่ม?
Oh relax! The books can waitโอ พักผ่อนบ้าง หนังสือนะรอได้อยู่
Sorry to disturb, I'm just returning this bookขอโทษที่รบกวน ฉันก็แค่จะเอาหนังสือมาคืน
It's a one-way ticket I’ve bookedฉันจองตั๋วขาเดียวไว้
You should read this book!คุณควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้
I've written several books on the topicฉันเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเรื่องนั้น
There's nothing of this in the guidebookสิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏอยู่ในหนังสือนำเที่ยวเลย
I'd like to invite you to lunch so we can discuss your bookฉันอยากเชิญคุณมาทานอาหารกลางวันด้วยกัน เพื่อที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับหนังสือของคุณ
If you continue judging books by the cover, you'll regret it somedayถ้าเธอยังขืนดูอะไรแค่เปลือกนอกแล้วล่ะก็ เธอจะต้องเสียใจเข้าสักวัน
You're not getting rid of those books, are you?คุณจะไม่ทิ้งหนังสือเหล่านั้นใช่ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As your spiritual leader, I implore you to pay heed to this good book and what it has to say.ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณ พ่อวิงวอน... ...ให้นึกถึงคำในพระคัมภีร์
One day, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a nature book about the primeval forest.วันหนึ่งตอนผมอายุ 6 ขวบ ผมเห็นรูปภาพที่สวยงามมาก
The divine truth is not in a building or a book or a story.ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า ไม่ได้เป็นตึก ไม่ได้เป็นหนังสือ หรือเป็นเรื่องเล่า
He wrote a book called paranoia or magic, and believe me,เขาเขียนหนังสือ เรื่อง เวทมนตร์ เชื่อผมเถอะ,
And you're gonna write a book here?และคุณกำลังจะเขียนหนังสือที่นี่
I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon.ผมต้องการให้คุณ สำรองที่พัก สำหรับ สุภาพบุรุษ นี้ ระเหเร่ร่อน ขัดขืนการจับกุม ถืออาวุธซ่อน
But in our temple, the priest used to read from the Muslim Koran and the Hindu Gita, moving from one to the other as if it mattered not which book was read as long as God was worshiped.แต่ในโบสถ์ของเรานักบวชใช้ คัมภีร์กูระอ่านของมุสลิม และกีต้าของฮินดู สลับกันไป
I'll book you for false arrest and wrongful imprisonment and obstructing an officer in the course of his duty, and murder!ผมจะรายงานพวกคุณเรื่องที่คุณจับผมมาไว้ในนี้ และขังผมไว้และขัดขวางการเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่และการฆาตกรรม!
Well, he's seen the other things before, but the book is new.มันเคยเห็นมาหมดแล้ว ยกเว้นหนังสือ
I can't fix it! We got the book here! We can fix it!ดูตามคู่มือเด่ะ ทำไมจะไม่ได้!
It was the book my father used to read to me when I was sick, and I used to read it to your father.มันเป็นหนังสือที่พ่อของปู่อ่านให้ปู่ฟัง ตอนที่ปู่กำลังป่วยอยู่ แล้วปู่ก็อ่านให้พ่อของหลานฟังอีก
Very sick. Karin, honey, get your book bag. Let's go!แคริน ถ้าลูกทานอิ่มแล้วล่ะก็ ไปหยิบกระเป๋า เร็ว

book ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿拉丁[Ā lā dīng, ㄚ ㄌㄚ ㄉㄧㄥ, 阿拉丁] Aladdin, character in one of the tales in the The Book of One Thousand and One Nights
周易[zhōu yì, ㄓㄡ ㄧˋ, 周易] another name for Book of Changes (I Ching) 易經|易经
以斯帖记[Yǐ sī tiě jì, ㄧˇ ㄙ ㄊㄧㄝˇ ㄐㄧˋ, 以斯帖记 / 以斯帖記] Book of Esther
以斯拉记[yǐ sī lā jì, ㄧˇ ㄙ ㄌㄚ ㄐㄧˋ, 以斯拉记 / 以斯拉記] Book of Ezra
以西结书[Yǐ xī jié shū, ㄧˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨ, 以西结书 / 以西結書] Book of Ezekiel
以赛亚书[Yǐ sài yà shū, ㄧˇ ㄙㄞˋ ㄧㄚˋ ㄕㄨ, 以赛亚书 / 以賽亞書] Book of Isaiah
但以理书[dàn yǐ lǐ shū, ㄉㄢˋ ㄧˇ ㄌㄧˇ ㄕㄨ, 但以理书 / 但以理書] Book of Daniel
何西阿书[hé xī ā shū, ㄏㄜˊ ㄒㄧ ㄚ ㄕㄨ, 何西阿书 / 何西阿書] Book of Hosea
俄巴底亚书[É bā dǐ yà shū, ㄜˊ ㄅㄚ ㄉㄧˇ ㄧㄚˋ ㄕㄨ, 俄巴底亚书 / 俄巴底亞書] Book of Obadiah
借书单[jiè shū dān, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄨ ㄉㄢ, 借书单 / 借書單] book slip
传道书[chuán dào shū, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ ㄕㄨ, 传道书 / 傳道書] book of sermons; the biblical book of Ecclesiastes
撒迦利亚书[Sā jiā lì yà shū, ㄙㄚ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄕㄨ, 撒迦利亚书 / 撒迦利亞書] Book of Zechariah
[lù, ㄌㄨˋ, 箓 / 籙] chart; list; memorandum; book of prophecy (e.g. of dynastic fortunes)
[yì, ㄧˋ, 裛] to wrap and bind; damp; dripping; wet; a book bag
晏子春秋[Yàn zǐ chūn qiū, ㄧㄢˋ ㄗˇ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 晏子春秋] Tales of Yanzi, book describing the life and wisdom of Yanzi 晏子 (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States
申命记[Shēn mìng jì, ㄕㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 申命记 / 申命記] Deuteronomy; the fifth book of Moses
[guà, ㄍㄨㄚˋ, 卦] divinatory trigram; one of the eight divinatory trigrams of the Book of Changes 易經|易经
出埃及记[Chū āi jí jì, ㄔㄨ ㄞ ㄐㄧˊ ㄐㄧˋ, 出埃及记 / 出埃及記] Exodus; the second book of Moses
伪书[wěi shū, ㄨㄟˇ ㄕㄨ, 伪书 / 偽書] forged book; book of dubious authenticity; misattributed book; Apocrypha
创世纪[Chuàng shì jì, ㄔㄨㄤˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, 创世纪 / 創世紀] Genesis; the first book of Moses
春岑[Chūn cén, ㄔㄨㄣ ㄘㄣˊ, 春岑] Hill of Spring (derivation of Tel Aviv 特拉維夫|特拉维夫 from the book of Ezekiel 以西結書|以西结书)
约伯[Yuē bó, ㄩㄝ ㄅㄛˊ, 约伯 / 約伯] Job (name); Book of Job in the Old Testament
民数记[Mín shù jì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄨˋ ㄐㄧˋ, 民数记 / 民數記] Numbers; the fourth book of Moses
太极图说[Tài jí tú shuō, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨˊ ㄕㄨㄛ, 太极图说 / 太極圖說] philosophical book by Song dynasty scholar Zhou Dun'yi 周敦頤|周敦颐, starting from an interpretation of the Book of Changes
色情作品[sè qíng zuò pǐn, ㄙㄜˋ ㄑㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄆㄧㄣˇ, 色情作品] porn; book about sex
晏婴[Yàn Yīng, ㄧㄢˋ , 晏婴 / 晏嬰] Yanzi (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States, also known as 晏子, hero of book 晏子春秋
晏子[Yàn zǐ, ㄧㄢˋ ㄗˇ, 晏子] Yanzi (-c 500 BC), famous statesman from Qi of the Warring States, also known as 晏婴, hero of book 晏子春秋
表册[biǎo cè, ㄅㄧㄠˇ ㄘㄜˋ, 表册 / 表冊] statistical form; book of tables or forms
一千零一夜[Yī qiān líng yī yè, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ㄧ ㄧㄝˋ, 一千零一夜] The Book of One Thousand and One Nights
敬悉[jìng xī, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧ, 敬悉] (honorific) revered news; the most valuable information (in your recent letter, book etc); Thank you for your letter.
聊斋志异[Liáo zhāi Zhì yì, ㄌㄧㄠˊ ㄓㄞ ㄓˋ ㄧˋ, 聊斋志异 / 聊齋志異] Strange Stories from a Chinese Studio; lit. Supernatural tales from a verbose studio; Qing dynasty book of tales of the supernatural by Pu Songling 蒲松齡|蒲松龄
仰屋著书[yǎng wū zhù shū, ㄧㄤˇ ㄓㄨˋ ㄕㄨ, 仰屋著书 / 仰屋著書] lit. to stare at the ceiling while writing a book (成语 saw); to put one's whole body and soul into a book
册历[cè lì, ㄘㄜˋ ㄌㄧˋ, 册历 / 冊歷] account book; ledger
通讯录[tōng xùn lù, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄨˋ, 通讯录 / 通訊錄] address book; directory
年鉴[nián jiàn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, 年鉴 / 年鑒] almanac; yearbook
古籍[gǔ jí, ㄍㄨˇ ㄐㄧˊ, 古籍] antiquarian book
[lì, ㄌㄧˋ, 栃] archaic variant of 櫪|枥, oak; type of tree in ancient books; stable (for horses)
黑名单[hēi míng dān, ㄏㄟ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, 黑名单 / 黑名單] blacklist; list of proscribed people (books etc)
[cè, ㄘㄜˋ, 册 / 冊] book; booklet; classifier for books
登载[dēng zài, ㄉㄥ ㄗㄞˋ, 登载 / 登載] to publish (in newspapers or magazines); to record (book keeping entries)

book ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス帳[アドレスちょう, adoresu chou] (n) address book
アド帳[アドちょう, ado chou] (n) address book (email)
アメコミ[, amekomi] (n) (abbr) American comic book
エキスパンドブック[, ekisupandobukku] (n) {comp} Expand Book
オーディオブック[, o-deiobukku] (n) audio book (book read onto CD or tape)
オンラインマニュアル[, onrainmanyuaru] (n) {comp} online-manual; online documentation; on-screen electronic book
お伽草子;御伽草子[おとぎぞうし, otogizoushi] (n) (See 伽草子) fairy-tale book
カセットブック[, kasettobukku] (n) cassette book
キンドル[, kindoru] (n) {comp} Kindle (Amazon's electronic book device)
グリモワール;グリモア[, gurimowa-ru ; gurimoa] (n) grimoire; manual of black magic; book of magic and spells
コピー[, kopi-] (n,vs) (1) copy; photocopy; (2) blurb on a book jacket; (3) (abbr) catch copy; (P)
コピー本[コピーほん, kopi-hon] (n) photocopy book; staplebound book
コミックブック[, komikkubukku] (n) comic book
ご本;御本[ごほん, gohon] (n) (hon) (pol) (See 本・ほん・1) book
しかけ絵本;仕掛け絵本;仕掛絵本[しかけえほん, shikakeehon] (n) pop-up book
ジャケット(P);ジャケツ[, jaketto (P); jaketsu] (n) (1) jacket; (2) book jacket; dust cover; (P)
ダストカバー[, dasutokaba-] (n) {comp} jacket; book jacket; dust cover
チッキ[, chikki] (n) (abbr) baggage check; check one's baggage; book one's luggage
ノベルズ[, noberuzu] (n) (See 新書) 17x11 cm paperback book
パチ[, pachi] (n,adv-to) snapping (e.g. book shut); clapping; crackling; sputtering
パラパラ漫画[パラパラまんが, parapara manga] (n) flip book; flick book
ハンディムック;ハンディームック[, handeimukku ; handei-mukku] (n) (See ムック) small, cheap book in the style of a magazine (wasei
ビニ本[ビニぼん, bini bon] (n) (from ビニール and 本) pornographic magazine or book sold wrapped in plastic
ブックディテクションシステム[, bukkudeitekushonshisutemu] (n) book detection system
ポップアップ絵本[ポップアップえほん, poppuappu ehon] (n) (See しかけ絵本) pop-up book
レッドデータブック[, reddode-tabukku] (n) Red Data Book (of endangered species)
仮名草子[かなぞうし, kanazoushi] (n) story book written in kana (or in kana mixed with Chinese characters) in the early Edo period (primarily for the enlightenment and entertainment of women and children)
入門書[にゅうもんしょ, nyuumonsho] (n) primer; manual; introductory book
全編[ぜんぺん, zenpen] (n) whole book (volume); complete episode
六十四卦[ろくじゅうしけ, rokujuushike] (n) the 64 hexagrams (of the Book of Changes)
六法全書[ろっぽうぜんしょ, roppouzensho] (n) compendium of laws; statute books; complete book of the Six Codes
出エジプト記;出埃及記[しゅつエジプトき, shutsu ejiputo ki] (n) Book of Exodus (Bible)
勧進帳[かんじんちょう, kanjinchou] (n) temple solicitation book
占書;卜書[うらぶみ, urabumi] (n) diviner's book
卦辞[かじ, kaji] (n) (obsc) commentary (on any of the 64 hexagrams in the Book of Changes)
原書[げんしょ, gensho] (n) original document (not a copy or adaptation); book in its original language (esp. a European language); (P)
古書市[こしょいち, koshoichi] (n) secondhand book fair
各冊[かくさつ, kakusatsu] (n) each book (volume or copy)
合い判;相板[あいばん, aiban] (n) medium-sized paper; medium-sized book
善書[ぜんしょ, zensho] (n) beautiful calligraphy; calligrapher; good book
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オンラインマニュアル[おんらいんまにゅある, onrainmanyuaru] online manual, on-screen electronic book
ジャケット[じゃけっと, jaketto] jacket, book jacket, dust cover
ダストカバー[だすとかばー, dasutokaba-] jacket, book jacket, dust cover
サービス便覧[サービスびんらん, sa-bisu binran] user handbook, service handbook
スクラップブック[すくらっぷぶっく, sukurappubukku] scrapbook
ダイナブック[だいなぶっく, dainabukku] Dynabook
ノートブック[のーとぶっく, no-tobukku] notebook (computer)
パワーブック[ぱわーぶっく, pawa-bukku] Powerbook (type of computer)
ブックマーク[ぶっくまーく, bukkuma-ku] bookmark
ブックモビル[ぶっくもびる, bukkumobiru] mobile library, bookmobile (USA)
ブックリスト[ぶっくりすと, bukkurisuto] booklist, bookmark file
ホワイトページ[ほわいとぺーじ, howaitope-ji] White Pages (telephone book)
ルーズリーフ式のノート[ルーズリーフしきのノート, ru-zuri-fu shikino no-to] looseleaf notebook
利用便覧[りようびんらん, riyoubinran] user handbook
年報[ねんぽう, nenpou] annual, yearbook
年鑑[ねんかん, nenkan] annual, yearbook
教科書[きょうかしょ, kyoukasho] textbook
移動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] mobile library, bookmobile (USA)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ノート[のーと, no-to] Thai: สมุดบันทึก บันทึก English: notebook
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ English: special book
[ほん, hon] Thai: หนังสือ English: book

book ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai-ēs-bī-en) EN: ISBN (International Standard Book Number) FR: ISBN [m]
อักขรวิธี[n.] (akkharawith) EN: treatise on spelling and phonetics ; book on reading and writing ; orthography FR:
อ่านหนังสือ[v. exp.] (ān nangseū) EN: read a book ; read ; study FR: lire un livre ; lire ; étudier
เอาหนังสือไปเก็บ[v. exp.] (ao nangseū ) EN: put a book in its place FR: remettre un livre à sa place
แบบเรียน[n. exp.] (baēprīen) EN: school book ; textbook FR: livre scolaire [m] ; manuel scolaire [m]
บรรณ[n.] (ban) EN: book ; work ; literature FR: livre [m] ; ouvrage [m]
บัญชี[n.] (banchī) EN: account ; account book FR: compte [m] ; livre de compte [m]
บรรณ-[pref.] (banna-) EN: book ; work ; literature FR: livre [m] ; ouvrage [m]
บรรพ[n.] (banpha) EN: book FR: chant [m]
บรรพ[n.] (bap) EN: book ; chapter ; part ; section FR: livre [m] ; section [f] ; partie [f]
บทมาลย์[n.] (botthamān) EN: words of a song ; book ; libretto ; paragraph of verse ; stanza chapter FR:
บทเรศ[n.] (bottharēt) EN: words of a song ; book ; libretto ; paragraph of verse ; stanza ; chapter, FR:
บุ๊ค[n.] (buk) EN: book FR: livre [m]
บุ๊ค[v.] (buk) EN: book FR: réserver
บุ๊คคลับ[n. exp.] (buk khlap) EN: book club FR:
บุ๊คเซ็นเตอร์[n.] (buk-sentoē) EN: book center FR: librairie
ฉบับกระเป๋า[n.] (chabapkrapa) EN: pocket edition ; pocket book FR: édition de poche [f] ; livre de poche [m]
จอง[v.] (jøng) EN: reserve ; book ; hold ; engage ; order ; make a reservation ; make a booking FR: réserver ; faire une réservation ; retenir ; louer
จองบัตรโดยสาร[v. exp.] (jøng bat dø) EN: book FR: réserver
จองห้องพักโรงแรม [v. exp.] (jøng hǿng p) EN: book a hotel room FR: réserver une chambre d'hôtel
จองห้องไว้[v. exp.] (jøng hǿng w) EN: book a room FR: réserver une chambre
จองล่วงหน้า[v. exp.] (jøng lūang-) EN: book in advance FR: réserver à l'avance
จองล่วงหน้า 1 อาทิตย์[v. exp.] (jøng lūang-) EN: book a week in advance FR: réserver une semaine à l'avance
จองผ่าน...[v. exp.] (jøng phān …) EN: book through ... FR: réserver via …
จองผ่านอินเตอร์เน็ต = จองผ่านอินเตอร์เน็ท ; จองผ่านอินเทอร์เน็ต[v. exp.] (jøng phān I) EN: book through internet FR: réserver par internet
จองโรงแรม[v. exp.] (jøng rōngra) EN: book accommodation FR: réserver l'hôtel
จองที่[v. exp.] (jøng thī) EN: reserve ; book ; make a reservation ; engage FR: réserver une place
จองโต๊ะ[v. exp.] (jøng to) EN: book a table FR: réserver une table
จองโต๊ะไว้[v. exp.] (jøng to wai) EN: book a table FR: réserver une table
จองตั๋ว[v.] (jøngtūa) EN: make a reservation ; book a ticket FR: réserver un billet ; effectuer une réservation
จองตั๋วเครื่องบิน[v. exp.] (jøngtūa khr) EN: book a flight FR: réserver un billet d'avion
จองตั๋วสองที่[n. exp.] (jøngtūa søn) EN: book two tickets FR:
จุลลวรรค[n.] (junlawak) EN: smaller section ; [name of a book of the Vinaya Piṭaka] FR:
กำไรที่ปรากฏตามบัญชี[n. exp.] (kamrai thī ) EN: book profit FR:
การวิจารณ์หนังสือ[n. exp.] (kān wijān n) EN: book review FR: critique littéraire [f]
การเย็บเล่มหนังสือ[n. exp.] (kān yeplem ) EN: bookbinding ; book binding FR: reliure [f]
กถาวัตถุ[n.] (kathā watth) EN: Points of Controversy (name of the fifth book of the Abhidhamma Piṭaka) ; subject of discussion FR:
เก็บเล่ม[v.] (keplem) EN: bind ; put in book form FR: relier
คัมภีร์[n.] (khamphī) EN: scripture ; text ; canon ; religious book ; sacred book ; sacred writings FR: livre sacré [m]
คั่นหนังสือ[v. exp.] (khan nangse) EN: place a bookmark in a book FR: placer un signet

book ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akzessionsjournal {n}accession book
Antiquariat {n}antiquarian bookshop; antiquarian book trade
Hörbuch {n}audio book
Belletristik {f}book of fiction; fiction book
Bandkatalog {m}catalogue in book form
Schulbuch {n}class book
Malbuch {n}coloring book
Comicbuch {n}comic book
Kochbuch {n}cookery book
Aufgabenheft {n}copy book
Postille {f}devotional book
Sachbuch {n}fact book; non-fiction book; book of non-fiction
Lieblingsbuch {n}favourite book
Ausstellungsfläche {f} | Ausstellungsfläche mietenfloor space; exhibition space | to book exhibition space
Gästebuch {n}guest book; guestbook; visitors' book
Posteingangsbuch {n}incoming post book
Parteibuch {n}membership book
Musterbuch {n}pattern book; sample book
Auftragsbuch {n}order book
Bestellbuch {n}order book
Postausgangsbuch {n}outgoing post book
Soldbuch {n}pay book
Sammlung {f} von Redewendungenphrase book
Sprachführer {m}phrase book
Bilderbuch {n}picture book
Taschenausgabe {f}pocket book edition
Gebetbuch {n}prayer book
Raumbuch {n}room book
Sachbuch {n}specialized book
Sparbuch {n}savings bank book
Gesangbuch {n}song book; choir book
Telefonbuch {n}telephone directory; phone book
Wagenpass {m}vehicle log book
Vokabelbuch {n}vocabulary book
Geschäftsbücher {pl}account books; accounts; accounting records
Adressbuch {n}address book; address-book
Antiquar {m}antique dealer; antiquarian bookseller
Buchbinderpappe {f}binder board; bookbinding board
Blockbuch {n}blockbook
Buchblock {m}body of the book; innerbook

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า book
Back to top