ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

methodically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *methodically*, -methodically-

methodically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
methodically (adv.) อย่างมีแบบแผน Syn. neatly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In cages so designed that inmates could neither stand nor lie down, men and women were methodically tortured for days on end.ในกรงขังถูกสร้างเอาไว้ ไม่ให้นักโทษสามารถยืน หรือ นอนได้ นักโทษทั้งหญิงและชาย ล้วนแล้วแต่ถูกทรมานจนตาย
Might I suggest methodically cutting power to various sections of the city?แนะนำ, กิจจะลักษณะเพื่อถูกยกเลิก ปัจจุบันในส่วนต่างๆของเมือง.
Sasha methodically worked his way through a catalog of galaxy clusters from an orbiting X-ray telescope, checked their precise position using ground telescopes, and then carefully lined them up with the cosmic microwave background.แซชะ มีระบบการทำงานของเขา ผ่านแคตตาล็อกของกระจุกกาแลคซี จากการโคจรกล้องโทรทรรศน์ เอคส เร
Slowly and methodically, he reverse-engineered a perfect moment.เขาค่อยๆ ประกอบสร้างช่วงเวลาสมบูรณ์แบบ ขึ้นมาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
Carefully, methodically.ระมัดระวัง, .ใช้ให้มีแบบแผน
He kills methodically, and I believe would kill again, given the opportunity.เขาฆ่าคนอย่างมีแบบแผน และเขาต้องฆ่าอีกแน่หากว่ามีโอกาส

methodically ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有条有理地[yǒu tiáo yǒu lǐ de, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙, 有条有理地 / 有條有理地] methodically; systematically

methodically ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กิจจะลักษณะ[adv.] (kitjalaksan) EN: formally ; systematically ; officially ; regularly ; methodically FR:
อย่างมีระบบ[adv.] (yāng mī rab) EN: systematically ; orderly ; methodically FR:
อย่างมีระบบระเบียบ[adv.] (yāng mī rab) EN: systemically ; orderly ; methodically FR:
อย่างเป็นระเบียบ[adv.] (yāng pen ra) EN: methodically FR: méthodiquement
อย่างเป็นระบบ[adv.] (yāng pen ra) EN: systematically ; orderly ; methodically FR: méthodiquement ; avec méthode ; systématiquement
ทำงานลักลั่น[v. exp.] (tham ngān l) EN: work unsystematically ; work unmethodically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า methodically
Back to top