ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buying

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buying*, -buying-

buying ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
buying (n.) การสั่งซื้อ Syn. arrangement
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซื้อขายล่วงหน้า (v.) do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit See also: make an advance deposit of money Syn. ตกเขียว, รับซื้อล่วงหน้า
ตกข้าว (v.) do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit See also: make an advance deposit of money Syn. ตกเขียว, รับซื้อล่วงหน้า, ซื้อขายล่วงหน้า
รับซื้อล่วงหน้า (v.) do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit See also: make an advance deposit of money Syn. ตกเขียว, ซื้อขายล่วงหน้า
การซื้อ (n.) buying See also: purchasing Ops. การขาย
การซื้อหา (n.) buying See also: purchasing Syn. การซื้อ Ops. การขาย
อำนาจซื้อ (n.) buying power
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm usually very easily bored with buying thingฉันมักจะเบื่อง่ายๆ กับการซื้อของบางอย่าง

buying ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投机买卖[tóu jī mǎi mài, ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄇㄞˇ ㄇㄞˋ, 投机买卖 / 投機買賣] buying and selling on speculation
买价[mǎi jià, ㄇㄞˇ ㄐㄧㄚˋ, 买价 / 買價] buying price
投机倒把[tóu jī dǎo bǎ, ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄉㄠˇ ㄅㄚˇ, 投机倒把 / 投機倒把] speculation and profiteering (成语 saw); buying and selling on speculation
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer
抢购[qiǎng gòu, ㄑㄧㄤˇ ㄍㄡˋ, 抢购 / 搶購] panic buying; rushing to buy

buying ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n,vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour)
ノーリターン[, no-rita-n] (exp) no return (e.g. after buying something at an auction)
バッタモン[, battamon] (n) merchandise obtained by buying out the inventories of failed retailers instead of going through normal wholesale channels
ボトルキープ[, botoruki-pu] (n) practice of buying a bottle of spirits at a bar which is then kept there for the customer (wasei
ヤングラ市場[ヤングラいちば, yangura ichiba] (n) young underground market (the underground economy in goods and services, involving lots of barter and buying and selling of secondhand goods)
京の着倒れ[きょうのきだおれ, kyounokidaore] (exp) (See 大阪の食い倒れ,着倒れ) financially ruining oneself by buying too many clothes (as a fabled tendency of the people of Kyoto)
仕入れ[しいれ, shiire] (n) stocking; buying up; (P)
割賦購買[かっぷこうばい, kappukoubai] (n) buying in installments; buying in instalments
大人買い[おとながい, otonagai] (n,vs) (col) buying a large amount (esp. of collectible items aimed at kids, such as manga)
安物買いの銭失い[やすものがいのぜにうしない, yasumonogainozeniushinai] (exp) you get what you pay for; buying cheap goods is a waste of money (because the quality is always so poor)
思惑買;思惑買い[おもわくがい, omowakugai] (n) speculative buying
故買[こばい, kobai] (n,vs) buying stolen goods
煙管乗り[キセルのり, kiseru nori] (n) (See 煙管乗車) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey
煙管乗車;キセル乗車[キセルじょうしゃ, kiseru jousha] (n,vs) (See 煙管乗り) cheating on train fare by buying tickets covering only the first and last portions of the journey (so-called because traditional pipes had metal only in two short segments at the ends)
落籍[らくせき, rakuseki] (n,vs) (1) lack of registration (in the census register); (2) (See 身請け) buying a geisha or prostitute her contractual freedom
裏口入学[うらぐちにゅうがく, uraguchinyuugaku] (n,vs) backdoor admission to a school; backdoor entry to a school; buying one's way into school; bribing one's way into a school
買い急ぎ[かいいそぎ, kaiisogi] (n) buying spree; hasty purchase; rush to buy
買い物依存症[かいものいぞんしょう, kaimonoizonshou] (n) Compulsive Buying Disorder; CBD; shopaholicism
買い食い[かいぐい, kaigui] (n) buying (and immediately consuming) sweets
開運商法[かいうんしょうほう, kaiunshouhou] (n) (See 霊感商法) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck
霊感商法[れいかんしょうほう, reikanshouhou] (n) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck
青田買い[あおたがい, aotagai] (n) (1) speculatively buying a rice harvest, while the fields are still green; (2) recruiting of students before a company is allowed to; (P)
飲む打つ買う[のむうつかう, nomuutsukau] (n) drinking, gambling, and buying women in prostitution
お買い上げ;お買上げ;御買い上げ;御買上げ[おかいあげ, okaiage] (n) (hon) (See 買い上げ) buying; purchasing
まとめ買い;纏め買い[まとめがい, matomegai] (n,vs) collecting together and buying; doing a big shop
系図買い;窩主買い;窩主買(io)[けいずかい, keizukai] (n) (1) (系図買い only) pedigree buying; (2) (See 故買・こばい) fencing stolen goods; fence
試聴[しちょう, shichou] (n,vs) trial listening (e.g. to a record before buying); audition
買い[かい, kai] (n) (1) buying; shopping; (2) buyer; (3) purchase; (P)
買い上げ(P);買上げ[かいあげ, kaiage] (n) (See お買い上げ) buying; purchasing; procurement; (P)
買い物依存[かいものいぞん, kaimonoizon] (exp,n) compulsive buying; shopaholicism
購買[こうばい, koubai] (n,vs) procurement; purchase; buying; (P)

buying ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจซื้อ[n. exp.] (amnāt seū) EN: purchasing power ; buying power FR: pouvoir d'achat [m]
กรรมการจัดซื้อ[n. exp.] (kammakān ja) EN: buying committee FR:
การซื้อ[n.] (kān seū) EN: buying ; purchase ; acquisition FR: achat [m]
การซื้อของโดยไม่ตั้งใจ[n. exp.] (kān seū khø) EN: impulse buying FR: achat impulsif [m] ; achat d'impulsion [m]
การซื้อล่วงหน้า[n. exp.] (kān seū lūa) EN: forward buying FR:
การตัดสินใจซื้อ[n. exp.] (kān tatsinj) EN: buying decision ; purchase decision FR:
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค[n. exp.] (phreuttikam) EN: consumer buying behaviour ; consumer buying behavior (Am.) FR:
ซื้อบัตรชมคอนเสิร์ต[v. exp.] (seū bat cho) EN: buying concert tickets FR: acheter un billet pour un concert
ซื้อตั๋วเครื่องบิน[v. exp.] (seū tūa khr) EN: buying plane tickets FR: acheter un billet d'avion
ซื้อตั๋วรถไฟ[v. exp.] (seū tūa rot) EN: buying train tickets FR: acheter un ticket de train
ตกข้าว[v.] (tokkhāo) EN: do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit ; advance money against a growing crop ; take a future contract on a rice crop FR:
ตกเขียว[v.] (tokkhīo) EN: do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit ; advance money against a growing crop ; take a future contract on a rice crop FR:
ตัวกระตุ้นการซื้อ[n. exp.] (tūakratun k) EN: buying incentive ; go-between FR:

buying ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschöpfung {f} der Kaufkraftabsorption of buying power
Kaufzwang {m}; zwanghafter Kaufrauschcompulsive buying
Stützungskauf {m} [econ.]support purchasing; support buying

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buying
Back to top