ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

riotous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *riotous*, -riotous-

riotous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
riotous (adj.) เกี่ยวกับการจลาจล Syn. tumultuous, disorderly
riotously (adv.) อย่างโกลาหล See also: อย่างจลาจล Syn. fiercely
riotousness (n.) ความโกลาหล See also: การจลาจล
English-Thai: HOPE Dictionary
riotous(ไร'เอิทเทิส) adj. เกี่ยวกับการจลาจล,อลหม่าน,โกลาหล,น่าหัวเราะ,ปล่อยอารมณ์เต็มที่
English-Thai: Nontri Dictionary
riotous(adj) วุ่นวาย,อลหม่าน,โกลาหล,เกี่ยวกับการจลาจล

riotous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杯盘狼藉[bēi pán láng jí, ㄅㄟ ㄆㄢˊ ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, 杯盘狼藉 / 杯盤狼藉] cups and dishes in complete disorder (成语 saw); after a riotous drinking party

riotous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
放蕩生活[ほうとうせいかつ, houtouseikatsu] (n) fast living; dissipated life; riotous life
活劇[かつげき, katsugeki] (n) (1) (See アクションドラマ) action picture; action movie; (2) riotous scene; street brawl
放埓;放埒[ほうらつ, houratsu] (adj-na) licentious; profligate; dissipated; riotous; wild

riotous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อลเวง[adj.] (onlawēng) EN: tumultuous ; in turmoil ; chaotic ; in noisy confusion ; wild ; boisterous ; riotous ; rowdy ; turbulent ; unruly; FR: confus ; chaotique ; tumultueux

riotous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zusammenrottung {f} [jur.]riotous assembly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า riotous
Back to top