ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disorderly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disorderly*, -disorderly-

disorderly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disorderly (adj.) ซึ่งไม่เป็นระเบียบ See also: สับสน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย Syn. mixed up, disarranged out of order Ops. orderly, arranged
English-Thai: HOPE Dictionary
disorderlyadj.,adv. ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,สับสน, See also: disorderliness n. ดูdisorderly, Syn. untidy,unruly ###A. tidy,civil
disorderly housen. บ้านโสเภณี,สถานที่การพนัน
English-Thai: Nontri Dictionary
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disorderly conductความประพฤติที่ผิดระเบียบแบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorderly house๑. ซ่องโสเภณี๒. แหล่งมั่วสุม (ที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะรุงกะรัง (adv.) disorderly See also: untidily, unkemptly Syn. รุงรัง Ops. ระเบียบ, เรียบร้อย
พลุก (v.) disorderly See also: busy, chaotic Syn. พลุกพล่าน, วุ่นวาย
วุ่นวาย (v.) disorderly See also: busy, chaotic Syn. พลุกพล่าน
สะเปะสะปะ (adv.) disorderly See also: unsteadily, confusedly Syn. เกะกะ, ส่งเดช
อีเหละเขะขะ (adj.) disorderly See also: cluttered, scattered, strewn Syn. เกะกะ, เกลื่อนกลาด Ops. เป็นระเบียบ
เขละ (adv.) disorderly See also: untidy Syn. เละเทะ, เกะกะ, เขละขละ
เขละขละ (adv.) disorderly See also: untidy Syn. เละเทะ, เกะกะ
เปะปะ (adv.) disorderly See also: unsteadily, confusedly Syn. เกะกะ, สะเปะสะปะ, ส่งเดช
เฟอะฟะ (adv.) disorderly
เรี้ยวรก (adj.) disorderly See also: untidy, cluttered Syn. รก, เรื้อ
ระนาด (adj.) lying superimposed disorderly See also: in disorder Syn. ระเนระนาด, ระเนนระนาด
ระเนนระนาด (adj.) lying superimposed disorderly See also: in disorder Syn. ระเนระนาด
ระเนนระนาด (adj.) lying superimposed disorderly See also: in disorder Syn. เกลื่อนกลาด
ระเนระนาด (adj.) lying superimposed disorderly See also: in disorder Syn. เกลื่อนกลาด, ระเนนระนาด
ระโยงระยาง (n.) large number of ropes suspended disorderly
ล้มระเนระนาด (v.) fall disorderly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because I have a Robert Ortiez here on a drunk and disorderly says he's one of yours.เพราะผมมี โรเบิต ออทีส เมาและปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้... ...เขาเป็นคนของคุณ
Looks like we have more than a drunk and disorderly warrant for Jorge Rivera.ดูเหมือนว่าเรามีอะไรมากกว่าไอขี้เมาคนนึง และ เอกสารหลักฐานผิดปกติ
The girl that taught the SGA students a lesson when they bothered me in kindergarten, the girl who fought against a disorderly girl that robbed me in middle school... that was all strong girl Geum Jan Di.เด็กผู้หญิงที่ให้บทเรียนพวกกลุ่มสภานักเรียน ที่มาก่อกวนฉันตอนอยู่อนุบาล เด็กผู้หญิงที่คอยสู้กับเด็กเกเร ที่มาไถเงินตอนฉันอยู่ม.ต้น นั่นคือกึมจันดีผู้เข้มแข็ง
Trespassing, disorderly conduct, resisting arrest.บุกรุก, ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่, ขัดขืนการจับกุม
I could've just walked out, but then, this guy says that he's gonna tip me out of disorderly ...and then I'd lose my parole.ฉันจะเดินออกจากร้านอยู่แล้ว แต่ก็นะ เจ้านี่มันบอกเขาจะเล่นงานนายแน่ หัวใจฉันตกไปอยู่ตาตุ่ม
One disorderly conduct.ก่อความวุ่นวาย 1 ครั้ง
Long list of disorderly conducts at local bars.มีพฤติกรรมแย่ๆมากมายที่บาร์ท้องถิ่น
Disorderly conduct, resisting arrest in 2003, and, uh, apparently last time you were at the Sapphire, you accidentally set a mattress on fire, and the drapes were covered in jam.ก่อความวุ่นวาย ถูกจับเมื่อตอนปี 2003 ครั้งสุดท้ายที่คุณมาแซฟไฟร์ คุณก่ออุบัติเหตุ
Disorderly conduct.สร้างความเดือดร้อนอาระวาด
Mostly drunk and disorderly, aggravated assault.ส่วนใหญ่เมาและก่อเหตุวุ่นวาย ทำร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหัส
Right, drunk and disorderly, buying alcohol for a minor, petty theft.ใช่เมา แล้วก็ควบคุม ตัวเองไม่ค่อยได้ ซื้อเหล้าให้กับผู้เยาว์ และโจรกระจอกๆ
I was there twice last week for drunk and disorderly.สัปดาห์ก่อน จับเมาแล้ววิวาทไป 2 หน

disorderly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěn, ㄨㄣˇ, 紊] involved; tangled; disorderly; confused; chaotic; Taiwan pr. wen4
[fēn, ㄈㄣ, 纷 / 紛] numerous; confused; disorderly
纷乱[fēn luàn, ㄈㄣ ㄌㄨㄢˋ, 纷乱 / 紛亂] numerous and disorderly

disorderly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪騒ぎ[わるさわぎ, warusawagi] (n) making an excessive fuss; disorderly merrymaking
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P)
烏合の衆[うごうのしゅう, ugounoshuu] (exp) disorderly crowd; mob
不規則[ふきそく, fukisoku] (adj-na,n) irregularity; unsteadiness; disorderly; (P)
支離滅裂[しりめつれつ, shirimetsuretsu] (adj-na,adj-no) incoherent; inconsistent; illogical; disorderly; confused; nonsensical
混雑した[こんざつした, konzatsushita] (adj-f) disorderly; confused; congested
無法[むほう, muhou] (n) (1) lawlessness; injustice; wrong; outrage; (adj-na,adj-no) (2) outrageous; lawless; disorderly; unjust; unreasonable; (P)
目茶目茶(P);滅茶滅茶[めちゃめちゃ, mechamecha] (adj-na,n) (1) disorderly; messy; ruined; (2) absurd; unreasonable; excessive; rash; (P)
雑然とした[ざつぜんとした, zatsuzentoshita] (adj-f) disorderly; promiscuous

disorderly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุลมุน[adj.] (chunlamun) EN: disorderly ; undisciplined ; chaotic ; wild FR:
ชุลมุน[adj.] (chunlamun) EN: disorderly ; undisciplined ; chaotic ; wild FR: chaotique ; bordélique (fam.)
เฟอะฟะ[adv.] (foefa) EN: disorderly FR:
อีเหละเขละขละ ; อีเหละเขะขะ[X] (īlaekhlekhl) EN: in a mess ; disorderly ; all over the place FR:
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way FR: en désordre
ขยุกขยุย[adv.] (khayukkhayu) EN: in a mess ; disorderly ; in a disorganized pile FR:
เขละ[adv.] (khle) EN: disorderly ; in a mess FR:
เขละขละ[adv.] (khle khla) EN: disorderly FR:
ควั่ก[adj.] (khwak) EN: confused ; disorderly ; chaotic ; disorganized FR:
ไม่เป็นระเบียบ[adv.] (mai pen rab) EN: in disorder ; in a mess ; in confusion ; disorderly FR:
เนรนาด[adv.] (nēranāt) EN: without order ; higgledy-pig-gledy ; into a shambles ; on top of one another ; lying around in a disorderly manner ; in disorder FR:
เปะปะ[adv.] (paepa) EN: disorderly ; circuitously FR:
ระเนระนาด[adv.] (ranēranāt) EN: without order ; higgledy-pig-gledy ; into a shambles ; on top of one another ; lying around in a disorderly manner ; in disorder FR:
ระโยงระยาง[X] (rayōngrayān) EN: a large number of ropes suspended disorderly ; a large number of ; a profusion of ; a mess of FR:
เรี้ยวรก[adv.] (rīorok) EN: disorderly FR:
ยุ่งเหยิง[adv.] (yungyoēng) EN: in a disorderly manner ; in a state of confusion FR: pêle-même

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disorderly
Back to top