ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moo*, -moo-

moo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moo (vi.) ส่งเสียงร้อง (วัว) Syn. bellow
moo (n.) เสียงร้องของวัว
moo juice (sl.) นม See also: น้ำนม
moo-cow (n.) วัวตัวเมีย See also: แม่วัว
mooch (vi.) เดินเรื่อยเปื่อย See also: เดินไปอย่างไร้จุดหมาย
mooch (vt.) ลักโขมย See also: ลักทรัพย์ Syn. steal
mooch (sl.) ขโมย See also: ลักทรัพย์
moocher (n.) ผู้ขอ See also: ผู้ยืม Syn. beggar, tramp
mood (n.) อารมณ์ See also: ใจคอ Syn. temper, humor, disposition
mood (n.) มาลา (ทางไวยากรณ์) See also: กลุ่มคำกริยาแสดงทัศนคติ Syn. aspect, inflection, mode
mood music (n.) เพลงฟังสบายๆ See also: เพลงป๊อบ, เพลงโรแมนติก
mood temperament (n.) นิสัย See also: นิสัยใจคอ, อุปนิสัย, อารมณ์ Syn. character
moodily (adv.) อย่างมีอารมณ์ขุ่นมัว
moodiness (n.) ความหงุดหงิด Syn. annoyance, nervousness
moodly (adj.) อารมณ์เสีย See also: บูดบึ้ง, อารมณ์ไม่ดี Syn. sulky
moody (adj.) หงุดหงิด See also: ซึ่งมีอารมณ์แปรปรวนง่าย Syn. irritable, fretful, unhappy Ops. even-tempered, reliable
moolar (sl.) เงิน
moon (n.) พระจันทร์ See also: ดวงจันทร์, แสงจันทร์
moon (vi.) ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์
moon (vi.) คิดคำนึงถึง See also: รำลึกถึง, นึกถึง Syn. dream, fantasize, imagine
moon away (phrv.) ปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไร้ความสุข(มักจากความรัก) Syn. mope away
moon boot (n.) รองเท้าบูตสำหรับย่ำหิมะ
moonbeam (n.) แสงจันทร์ Syn. moonlight, gleam
mooncalf (n.) คนไร้หัวคิด See also: คนโง่
moonie (sl.) โชว์ก้น
moonless (adj.) ซึ่งไม่มีแสงจันทร์ See also: ซึ่งไม่เห็นดวงจันทร์
moonlight (adj.) เกิดขึ้นท่ามกลางแสงจันทร์ See also: เกิดขึ้นในเวลากลางคืน
moonlight (n.) แสงจันทร์ Syn. moonshine, effulgence
moonlight (vi.) ทำงานแห่งที่สอง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำงานเพิ่มจากงานหลัก, ทำงานพิเศษ
moonlit (adj.) ที่สว่างด้วยแสงจันทร์
moonrise (n.) การขึ้นของพระจันทร์ See also: ช่วงเวลาพระจันทร์ขึ้น Syn. moonset
moonscape (n.) ภาพพื้นผิวดวงจันทร์
moonscape (n.) บริเวณที่โล่งเหมือนพื้นผิวดวงจันทร์
moonset (n.) การขึ้นของพระจันทร์ See also: ช่วงพระจันทร์ขึ้น Syn. moonrise
moonshine (n.) เหล้าเถื่อน Syn. mountain dew
moonshine (n.) ความเหลวไหล (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความไร้สาระ, ความไร้เหตุผล
moonshine (n.) แสงจันทร์
moonshine (sl.) เหล้าวิสกี้ราคาถูก
moonshiner (n.) ผู้ต้มเหล้าเถื่อน
moonshot (n.) การปล่อยจรวดขึ้นสู่ดวงจันทร์
English-Thai: HOPE Dictionary
moo(มู) vi. เปล่งเสียงวัว n. เสียงวัว
mood(มูด) n. อารมณ์ขุ่นหมอง,อารมณ์,ใจคอ
moody(มูด'ดี) adj. มีอารมณ์ขุ่นหมอง,ซึ่งมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย., See also: moodily adv. moodiness n., Syn. unstable
mool(มูล) adj. เกี่ยวกับดินที่มีซากพืชที่ผุมาก,ดินจากสุสาน,
moola(มู'ละ) n. เงิน
moolah(มู'ละ) n. เงิน
moon(มูน) n. ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,ดวงจันทร์ของดาวนพเคราะห์,สิ่งที่เป็นรูปเสี้ยวพระจันทร์
moonbeam(มูน'บีม) n. แสงจันทร์
moonish(มู'นิช) adj. ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,อ้วนกลมและนิ่ม.
moonlight(มูน'ไลทฺ) n.,adj. แสงจันทร์ vi. ฝึกทำงานเพิ่มเติมในเวลากลางคืน., See also: moonlighter n.
moonlit(มูน'ลิท) adj. ซึ่งสว่างไปด้วยแสงจันทร์
moonrise(มูน'ไรซ) n. การขึ้นของดวงจันทร์เหนือขอบฟ้า,เวลาที่ดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้า
moonshine(มูน'ไชนฺ) n. เหล้าเถื่อน,แสงจันทร์,การพูดหรือความคิดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล,ความไร้สาระ, Syn. nonsense
moonshiner(มูน'ไชเนอะ) n. ผู้กลั่นหรือทำเหล้าเถื่อน
moor(มัวร์) vt. จอดเรือ,ผูกเรือ,ผูกแน่น,ทำให้มั่นคง. vi. จอดเรือ,กลายเป็นมั่นคง. n. การจอดเรือ,การผูกเรือ,การทำให้มั่นคง
moorage(มัว'ริจฺ) n. ที่จอดเรือ,ท่าจอดเรือ,ค่าจอดเรือ,การจอดเรือ,ภาวะที่ถูกผูกแน่น
mooring(มัว'ริง) n. การจอดเรือ,การผูกเรือ,วิธีการจอดหรือผูกเรือ
moorland(มัวร์'แลนดฺ) n. ทุ่งพุ่มไม้เตี้ย
moose(มูส) n. กวางขนาดใหญ่ ตัวผู้มีเขามาก pl. moose
moot(มูท) adj. น่าสงสัย,ไม่จริง,เป็นสมมุติฐาน vt. ถกเถียง n. ศาลากลาง,การถกเถียง,การอภิปราย, Syn. debatable,academic
English-Thai: Nontri Dictionary
mood(n) อารมณ์,ความรู้สึก,ใจคอ,มาลา
moody(adj) อารมณ์ไม่ดี,หงุดหงิด,อารมณ์เสีย
moon(n) ดวงจันทร์,พระจันทร์,เดือน,การนั่งซึม,การรำพึง
moonbeam(n) แสงจันทร์
moonlight(n) แสงจันทร์,การหาลำไพ่,การทำงานกลางคืน,การเที่ยวกลางคืน
moonlit(adj) สว่างด้วยแสงจันทร์
moonshine(n) แสงจันทร์,เรื่องเหลวไหล,การพูดไร้สาระ,เหล้าเถื่อน
Moor(n) แขกมัวร์
moorings(n) เชือกโยงเรือ,ที่จอดเรือ
moorland(n) ที่เฉอะแฉะ,ที่ลุ่ม
moose(n) กวางชนิดหนึ่ง
moot(adj) เป็นที่สงสัย,เป็นที่ถกเถียง,เป็นทฤษฎี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
moodพื้นอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
moonstone๑. พลอยจันทรกานต์๒. หินอัฒจันทร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moot courtศาลจำลอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moo-tarngหมูตั้ง [TU Subject Heading]
Moodอารมณ์, สภาพอารมณ์, อารมณ์ค้าง [การแพทย์]
Moodinessอารมณ์หงุดหงิด [การแพทย์]
Moonดวงจันทร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอ (int.) moo See also: mooing
มอๆ (n.) moo See also: mooing
ความหงุดหงิด (n.) moodiness See also: irritation, sullenness Ops. ความปลอดโปร่ง, ความสบายใจ
เจ้าอารมณ์ (adj.) moody See also: ill-tempered, morose, sulky, sullen, irascible
จันทร (n.) moon Syn. จันทร์, พระจันทร์, ดวงจันทร์, แข, ศศิธร, รัชนี, บุหลัน, จันทรา
จันทร (n.) moon Syn. เดือน, ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์, แข, จันทร์, นิศากร, นิศานาถ, บุหลัน, รัชนีกร, ศศิ, โสม
จันทร (n.) moon See also: lunar Syn. พระจันทร์, จันทรา, บุหลัน, จันทร์, ดวงเดือน
จันทร (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, ระจันทร์, จันทรา, บุหลัน, จันทร์
จันทรา (n.) moon Syn. ดวงเดือน, พระจันทร์, ดวงจันทร์, เดือน, จันทร์ Ops. สุริยา, ดวงอาทิตย์
จันทร์ (n.) moon Syn. ดวงเดือน, พระจันทร์, ดวงจันทร์, เดือน, จันทรา Ops. สุริยา, ดวงอาทิตย์
ดวงจันทร์ (n.) moon See also: lunar Syn. พระจันทร์, จันทรา, บุหลัน, จันทร, จันทร์, ดวงเดือน
ดวงเดือน (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, ระจันทร์, จันทรา, บุหลัน, จันทร, จันทร์
นิศากร (n.) moon Syn. เดือน, ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์, แข, จันทร, จันทร์, นิศานาถ, บุหลัน, รัชนีกร, ศศิ, โสม
นิศานาถ (n.) moon Syn. เดือน, ดวงเดือน, ดวงจันทร์, พระจันทร์, แข, จันทร, จันทร์, นิศากร, บุหลัน, รัชนีกร, ศศิ, โสม
บุหลัน (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, ดวงเดือน, พระจันทร์, จันทร์
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, เดือน, ดวงเดือน
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, จันทร์, แข
พระจันทร์ (n.) moon Syn. รัชนี, แข, ดวงจันทร์
พระจันทร์ (n.) moon Syn. ดวงจันทร์, แข, รัชนี
พระจันทร์ (n.) moon Syn. จันทร์, ดวงจันทร์, แข, ศศิธร, รัชนี, บุหลัน, จันทรา, จันทร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am not in the moodฉันไม่มีอารมณ์
He's still in a bad mood with meเขายังคงอารมณ์เสียกับฉัน
I'm not in the moodฉันไม่มีอารมณ์
He's not really in the mood to talkเขาไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะพูดคุยจริงๆ
I'm not in the mood to play with you, just do whatever you want!ฉันไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นกับเธอ อยากทำอะไรก็เชิญเลย
Why are you in such a bad mood?ทำไมคุณถึงได้อารมณ์เสียอย่างนั้น
It seems that he's not in a good moodดูเหมือนว่าเขาจะอารมณ์ไม่ดีอยู่นะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Elected Noh Moo Hyun 49% 11, 502, 958 14 yearsผู้ที่ถูกเลือก Noh Moo Hyun 49% 11, 502, 958 14 ปี
All out. Moo juice coming right up.เดี๋ยวไปเอามาให้ครับ
Let's go.The moo goo gai pan is very expensive here, so we could probably go dutch or something.นี่เราไปเมืองนอกกันได้เลยนะ
And a moo moo here, and a moo moo there.And a moo moo here, and a moo moo there
Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo.Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo
# mah, may, moe, moo # # mah, may, moo # # mah, mee # # mah... #โอ้, ฝีมือคุณนี่เอง 438 00:
You get yourself a little of that Moo goo gai pan from that chink place around the corner?นายสั่งอาหารตามสั่งอาหารจีน ไก่ผัดผักน้ำมันหอย มาจากตรอกร้านอาหารจีน ตรงหัวมุมถนนงั้นเหรอ
I mean, it could be... * moo shoo pork * * squab with lettuce * *มันอาจเป็น... * moo shoo pork * * squab with lettuce * *
The moo shu has arrived. - Mm. Go.มู ชู มาถึงแล้ว อืม ไป ไป
I've made that even more awkward. Moo shu, kung pao, Peking duck, the classics.นี่ฉันเพิ่งทำให้มันฟังดูประหลาดเข้าไปกว่าเดิมหรือเปล่านี่ มูชู กังเพา เป็ดปักกิ่ง คลาสสิค
Kim Soo Han Moo Turtle and the crane, 3000 times 60เจ้าเต่าคิมซูฮันมู และกระเรียน 3000คูณ60 (เชื่อว่า ดงบัง-ซักอายุยาวถึง180000 ปี)
Kim Soo Han Moo Turtle and Crane 3000 times 60...เจ้าเต่าคิมซูฮันมูกับนกกระเรียน 3000คูณ60 =180000 ปี (คำอวยพรให้เด็กแข็งแรง)

moo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mōu, ㄇㄡ, 哞] moo (sound made by cow)
充畅[chōng chàng, ㄔㄨㄥ ㄔㄤˋ, 充畅 / 充暢] abundant and fluent; affluent and smooth
停泊[tíng bó, ㄊㄧㄥˊ ㄅㄛˊ, 停泊] anchorage; mooring (of a ship)
阿耳忒弥斯[Ā ěr tè mí sī, ㄚ ㄦˇ ㄊㄜˋ ㄇㄧˊ ㄙ, 阿耳忒弥斯 / 阿耳忒彌斯] Artemis (Greek goddess of the moon)
意境[yì jìng, ㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 意境] artistic mood or conception; creative concept
气氛[qì fēn, ㄑㄧˋ ㄈㄣ, 气氛 / 氣氛] atmosphere; mood
蹇涩[jiǎn sè, ㄐㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, 蹇涩 / 蹇澁] awkward; lame; difficulty (esp. in moving); not smooth
[móu, ㄇㄡˊ, 牟] barley; to moo; usurp
光光[guāng guāng, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄤ, 光光] bright; shiny; smooth; naked; bald; penniless
逸致[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, 逸致 / 逸緻] carefree; in the mood for enjoyment
[cù, ㄘㄨˋ, 踧] carefully; level; smooth
[yuán, ㄩㄢˊ, 圆 / 圓] circle; round; circular; spherical; (of the moon) full; unit of Chinese currency (Yuan); tactful; to justify
[huá, ㄏㄨㄚˊ, 滑] comical; cunning; slippery; smooth; surname Hua
吴牛见月[Wú niú jiàn yuè, ˊ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ ㄩㄝˋ, 吴牛见月 / 吳牛見月] cow from Wu is terrified by the moon, mistaking it for the sun
[fěi, ㄈㄟˇ, 朏] crescent moon
尼厄丽德[Ní è lì dé, ㄋㄧˊ ㄜˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜˊ, 尼厄丽德 / 尼厄麗德] Nereids (Greek sea nymphs, fifty daughters of Nereus and Doris); Nereid, moon of Neptune
闷闷不乐[mèn mèn bù lè, ㄇㄣˋ ㄇㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ, 闷闷不乐 / 悶悶不樂] depressed; sulky; moody; unhappy
消沉[xiāo chén, ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ, 消沉] depressed; bad mood; low spirit
[yùn, ㄩㄣˋ, 晕 / 暈] dizzy; halo; ring around moon or sun
操纵自如[cāo zòng zì rú, ㄘㄠ ㄗㄨㄥˋ ㄗˋ ㄖㄨˊ, 操纵自如 / 操縱自如] ease of operation; to control smoothly
塞尔南[Sài ěr nán, ㄙㄞˋ ㄦˇ ㄋㄢˊ, 塞尔南 / 塞爾南] Eugene Cernan (1934-), US astronaut in Apollo 10 and Apollo 17 missions, "Last man on the moon"
匀溜[yún liu, ㄩㄣˊ ㄌㄧㄡ˙, 匀溜 / 勻溜] even and smooth
情怀[qíng huái, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄞˊ, 情怀 / 情懷] feelings; mood
[tǎn, ㄊㄢˇ, 坦] flat; open-hearted; level; smooth
平滑[píng huá, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˊ, 平滑] flat and smooth
流畅[liú chàng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄤˋ, 流畅 / 流暢] flowing (of speech, writing); smooth and easy
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, 自如] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely
弥月[mí yuè, ㄇㄧˊ ㄩㄝˋ, 弥月 / 彌月] full moon; first full moon after birth (i.e. entering the second month)
[wàng, ㄨㄤˋ, 望] full moon; to hope; to expect; to visit; to gaze (into the distance); to look towards; towards
满月[mǎn yuè, ㄇㄢˇ ㄩㄝˋ, 满月 / 滿月] full moon; whole month; baby's one-month old birthday
盈凸月[yíng tū yuè, ˊ ㄊㄨ ㄩㄝˋ, 盈凸月] full moon; waxing gibbous moon
中元[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 中元] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon
中元普渡[zhōng yuán pǔ dù, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄆㄨˇ ㄉㄨˋ, 中元普渡] Ghosts' festival on 15th day of 7th moon
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, 一帆风顺 / 一帆風順] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly
油嘴滑舌[yóu zuǐ huá shé, ㄧㄡˊ ㄗㄨㄟˇ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄜˊ, 油嘴滑舌] glib; oily-mouthed and smooth talking
光滑[guāng hua, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚ˙, 光滑] glossy; sleek; smooth
半月[bàn yuè, ㄅㄢˋ ㄩㄝˋ, 半月] half-moon
弦月[xián yuè, ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ, 弦月] half-moon; the 7th and 8th and 22nd and 23rd of the lunar month
日月晕[rì yuè yùn, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄩㄣˋ, 日月晕 / 日月暈] halo; ring of light around the sun or moon
顺手[shùn shǒu, ㄕㄨㄣˋ ㄕㄡˇ, 顺手 / 順手] handy; convenient and easy to use; smoothly

moo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モーモー[, mo-mo-] (n) moo (sound made by cattle); moo-cow
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc.
イオ[, io] (n) Io (moon of Jupiter)
イヌホシザメ[, inuhoshizame] (n) dusky smooth-hound (Mustelus canis, species of hound shark found in the Western Atlantic)
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P)
オトメベラ[, otomebera] (n) moon wrasse (Thalassoma lunare)
お冠;御冠[おかんむり, okanmuri] (n) (uk) bad temper; bad mood
お天気;御天気[おてんき, otenki] (n) (1) (pol) (See 天気) weather; (2) temper; mood
お天気屋;御天気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気屋) moody person; temperamental person; fickle person
お月様;御月様[おつきさま, otsukisama] (n) (hon) the moon
ガニメデ[, ganimede] (n) Ganymede (moon of Jupiter)
カンタービレ[, kanta-bire] (n) cantabile (in a smooth, singing manner) (ita
キツネホシザメ[, kitsunehoshizame] (n) smalleye smooth-hound (Mustelus higmani, species of houndshark from the western Atlantic)
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
さらり[, sarari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sleek; smooth; (2) thin (of a liquid); (3) without hesitation or delay
シロザメ[, shirozame] (n) spotless smooth-hound (Mustelus griseus, species of houndshark from the northwest Pacific)
スイスイ;すいすい[, suisui ; suisui] (adv,adv-to) (on-mim) (swim, work) smoothly; unhindered
スカスカ;すかすか[, sukasuka ; sukasuka] (adj-na) (1) hollow; (adv,adv-to) (2) sharply; cleanly (of cutting); (3) smoothly
すっすっ;スッスッ[, sussutsu ; sussutsu] (adv-to,adv) smoothly; frictionlessly; easily
すべすべ[, subesube] (adj-f) smooth; silky
すべすべした[, subesubeshita] (adj-f) smooth to the touch
ずべら坊[ずべらぼう, zuberabou] (n) (1) (See ずんべら棒) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly
スムージー[, sumu-ji-] (n) smoothie
スムーズシェーディング[, sumu-zushie-deingu] (n) {comp} smooth shading
スムーズスクロール[, sumu-zusukuro-ru] (n) {comp} smooth scroll
スムーズハウンド;モトホシザメ[, sumu-zuhaundo ; motohoshizame] (n) smooth-hound (Mustelus mustelus, houndshark found in the Eastern Atlantic and Mediterranean)
スムーズハンマーヘッド;スムーズ・ハンマーヘッド[, sumu-zuhanma-heddo ; sumu-zu . hanma-heddo] (n) smooth hammerhead (Sphyrna zygaena, species of hammerhead shark)
すらすら[, surasura] (adv,adv-to) (on-mim) smoothly; (P)
すらり[, surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement)
するり[, sururi] (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily
ずんべら棒;ずんべら坊[ずんべらぼう, zunberabou] (n) (1) (See ずべら坊) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly
そろり[, sorori] (adv-to,adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly
タマガイ科;玉貝科[タマガイか(タマガイ科);たまがいか(玉貝科), tamagai ka ( tamagai ka ); tamagaika ( tama kai ka )] (n) Naticidae (family of molluscs comprising the moon snails)
つっと;つうと;つうっと;ツーッと[, tsutto ; tsuuto ; tsuutto ; tsu-tsu to] (adv) (on-mim) (つうっと is emphatic) quickly; smoothly
ツヅラフジ科;葛藤科[ツヅラフジか(ツヅラフジ科);つづらふじか(葛藤科), tsudurafuji ka ( tsudurafuji ka ); tsudurafujika ( kattou ka )] (n) Menispermaceae (moonseed family of plants)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
整形[せいけい, seikei] smoothing (bursty traffic, etc.) (vs)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ราบรื่น English: smoothness
[つき, tsuki] Thai: พระจันทร์ English: moon

moo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บางกระเจ้า ; กระเพาะหมู[n. prop.] (Bāng Krajao) EN: Bang Krachao ; 'lungs of Bangkok' ; Krapaw Moo FR: Bang Krachao
มอ[interj.] (mø) EN: moo ; mooing FR: meuh (beuglement)
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ดี[n. exp.] (ārom dī) EN: good mood FR: bonne humeur [f]
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ของลูกค้า[n. exp.] (ārom khøng ) EN: customer's mood FR: humeur des consommateurs [f]
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmū) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart ; moody FR: maussade
อารมณ์ไม่ค่อยดี[X] (ārom maikhǿ) EN: bad mood FR:
อารมณ์เสีย[n. exp.] (ārom sīa) EN: bad mood FR: mauvaise humeur [f]
อารมณ์เสีย[v. exp.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper FR: être d'humeur massacrante
ใบหน้าเกลี้ยง[n. exp.] (bainā klīen) EN: smooth face FR:
บัน คี มูน = บัน คี-มูน[n. prop.] (Ban Khī Mun) EN: Ban Ki-moon FR: Ban Ki-moon
บรรยากาศ[n.] (banyākāt) EN: mood ; condition ; atmosphere FR: atmosphère [f] ; ambiance [f] ; climat [m] (fig.) ; environnement [m] ; moral [m]
บัตรแมงมุม[TM] (Bat Maēngmu) EN: Mangmoom Card FR:
บริมาส[n.] (børimāt) EN: full moon FR: pleine lune [f]
บวบกลม [n. exp.] (būap klom) EN: smooth luffa FR:
บุหลัน[n.] (bulan) EN: moon FR: lune [f]
บุณมี[n.] (bunnamī) EN: full mooned day FR:
บูรณมี[n.] (būranamī) EN: full mooned day FR:
ฉิว[adv.] (chiu) EN: swiftly ; smoothly FR:
ช่วงเวลาฮันนีมูน[X] (chūang wēlā) EN: honeymoon period FR: lune de miel [f]
ชุณหปักษ์[n.] (chunhapak) EN: waxing moon FR:
ชุษณปักษ์[n.] (chutsanapak) EN: waxing moon FR:
ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์[v. exp.] (deūm nāmphe) EN: honeymoon ; go on honeymoon FR:
เดือน[n.] (deūoen) EN: moon FR: lune [f]
เดือนดับ[n. exp.] (deūoen dap) EN: moonset ; setting moon FR: coucher de lune [m]
เดือนค้างฟ้า[n. exp.] (deūoen khān) EN: moon that can be seen in the sky during the daytime FR:
เดือนขึ้น[n. exp.] (deūoen kheu) EN: crescent moon FR: lune croissante [f]
เดือนมืด[n. exp.] (deūoen meūt) EN: waning moon ; moonless night ; dark night ; unlighted night FR: nuit sans lune [f] ; nuit noire [f]
เดือนหงาย[n. exp.] (deūoen ngāi) EN: waxing moon ; moonlit night FR: clair de lune [m]
เดือนเพ็ญ[n. exp.] (deūoen phen) EN: full moon FR:
เดือนเสี้ยว[n. exp.] (deūoen sīo) EN: crescent moon FR:
เดือนเต็ม[n. exp.] (deūoen tem) EN: full moon FR: pleine lune [f]
ดิถีของดวงจันทร์[n. exp.] (dithī khøng) EN: phase of the moon FR: phase de la lune [f]
โดยละม่อม[adv.] (dōi lamǿm) EN: without resistance ; without a fight ; easily ; smoothly FR:
โดยไม่มีปัญหา[adv.] (dōi mai mī ) EN: smoothly FR:
โดยง่าย[adv.] (dōi ngāi) EN: easily ; smoothly ; readily ; without difficulty ; with ease FR: facilement ; aisément
โดยระเบียบเรียบร้อย[adv.] (dōi rabīep-) EN: smoothly FR:
โดยเรียบร้อย[adv.] (dōi rīeprøi) EN: smoothly FR:
ดวง[n.] (dūang = dua) EN: [classif.: stars, moons, suns, individual lights, postage stamps, seals, medals] FR: [classif. : astres (étoile, lune, soleil, planète), lampes, cachets, sceaux, timbres, médailles]

moo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alkoholschmuggler {m}moonshiner [coll.]
Almenschmätzer {m} [ornith.]Moorland Chat
Halfterfisch {m}; Za(nclus cornutus) [zool.]moorish idol
Papuateichhuhn {n} [ornith.]Dusky Moorhen
Stimmungsschwankungen {f}erratic mood swings
Flitterwochen {pl} | in den Flitterwochen seinhoneymoon | to be on one's honeymoon
Flitterwöchner {pl}honeymoon couple
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
Halbmond {m}half moon
Herbstmond {m}harvest moon
Hochzeitsreise {f} | auf Hochzeitsreise sein | seine Hochzeitsreise machenhoneymoon (trip) | to be on one's honeymoon | to honeymoon
Schonzeit {f}honeymoon period
Liegeplatz {m} | reservierter Liegeplatzberth; moorage | accommodation berth; appropriated berth
Mondfinsternis {f} | totale Mondfinsternislunar eclipse; eclipse of the moon | total eclipse of the moon
Mondlandung {f}lunar landing; moon landing
Moor {n}; Moorland
Mooring {f} [naut.]mooring
moosig {adj} | moosiger | am moosigstenmossy | mossier | mossiest
Stimmungsmusik {f}mood music
Trübsinn {m}mood of dejection
Launenhaftigkeit {f}moodiness
launisch {adj} | launischer | am launischstenmoody | moodier | moodiest
launisch {adv}moodily
Stimmungsmensch {m}moody creature
Mondgestein {n}moon rocks
Mondgöttin {f}moon goddess
Mondnacht {f}moonlit night
Heideland {n}moor land
Moorantilope {f}; Litschi-Moorantilope
Heidekraut {n}moorland herb
Heidemoor {n} | Heidemoore
Elch {m} [zool.]moose [Am.]
Neumond {m}new moon
Pastinake {f}; Moorwurzel
Druck {m} | Druck ausüben auf | gleichmäßiger Druckpressure | to put pressure on | smooth and continuous pressure
Schlawiner {m}smooth operator [coll.]
glatt; sanft; weich; mild {adj} | glatter | am glattestensmooth | smoother | smoothest
seidenweich {adj}; weich wie Seidesmooth as silk
glatte Straßenoberfläche {f}smooth road
Spirituosen {pl}moonshine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moo
Back to top