ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fantasize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fantasize*, -fantasize-

fantasize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fantasize (vi.) จินตนาการ See also: นึกฝัน, เพ้อฝัน Syn. dream, imagine
fantasize (vt.) สร้างจินตนาการ See also: นึกฝัน, เพ้อฝันถึง Syn. dream, imagine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"while I fantasize about a life... that doesn't so closely resemble hell.""แล้วจินตนาการถึงชีวิต" "ที่ห่างไกลจากนรกนี่"
You fantasize about being somebody else.ได้แต่จินตนาการที่จะเป็นคนอื่น
I mean, I fantasize about fucking some beautiful woman.ฉันหมายถึง ฉันนึกภาพถึงตอนที่มีอะไร กับผู้หญิงแสนสวยบางคน
It's not the time for me to fantasize about being with the Prince or sigh with regret.ไม่ใช่เวลาที่ข้าจะมารำลึกนึกถึงการได้อยู่กับองค์ชาย หรือถอนหายใจด้วยความเสียดาย
You fantasize those accountable will pay.ความใฝ่ฝันที่จะได้แก้แค้น
He's typically blind and bored by his very own wife, ready to fantasize about the first unknown woman he hasn't fucked yet.เขาที่ตาบอดและถูกเบื่อโดยภรรยาของตัวเองแท้ๆ ที่พร้อมจะจินตนาการเกี่ยวกับ ผู้หญิงที่ไม่รู้จักเป็นคนแรก เขายังไม่ทันได้มีอะไรเลย
Who wouldnt fantasize about that?ใครจะไม่อยากจินตนาการบ้างหละ ?
Yeah, but even dressed as a woodchuck, I still fantasize about him.ช่าย ถึงแม้ว่าจะแต่งตัวเป็น woodchuck ฉันก็ยังฝันหวานถึงเขา
And sure, we can sit and fantasize all we want about how things are gonna be different one day but this is today and it sucks.แน่นอน เรานั่ง และคิดทุกอย่างที่อยาก... ...เกี่ยวกับว่า ซักวันอะไรๆ จะเปลี่ยนไป... ...แต่นี่ ปัจจุบัน และมันห่วย
Want to know who I fantasize about?อยากรู้มั้ยว่าฉันจินตนาการถึงใคร
Do you ever fantasize about your own funeral?เธอเคยคิดเรื่องงานศพ ของตัวเองมั้ย
Is it so wrong for me to fantasize about them finally realizing how amazing I am, but it being too late?แล้วฉันผิดเหรอที่จะคิด ให้พวกเขาคิดได้ ว่าฉันเก่งแค่ไหน แต่มันคงสายเกินไป

fantasize ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空想[kōng xiǎng, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄤˇ, 空想] daydream; fantasy; to fantasize

fantasize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fantasize
Back to top