ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nervousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nervousness*, -nervousness-

nervousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nervousness (n.) ความประหม่า See also: ความประสาท, ความตื่นกลัว
English-Thai: Nontri Dictionary
nervousness(n) โรคเส้นประสาท,อาการทางประสาท,ความขวัญอ่อน,ความกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll save you the pain and nervousness of waiting for the answer.กับการรอคำตอบ ฉันตกลงจะร่วมทำโปรเจ็คกับนาย ยินดีด้วยนะ!
So you must have been hiding your nervousness from others.แต่ดูเหมือนว่าเธอขบฟัน ดังนั้นเธอต้องซ่อนความประหม่าไม่ให้คนอื่นเห็น
Sorry for nervousness.Sorry for nervousness.

nervousness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神经质[shén jīng zhì, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄓˋ, 神经质 / 神經質] nervousness

nervousness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
疳の虫;かんの虫;癇の虫[かんのむし, kannomushi] (n) (1) convulsions (in a child); nervousness; short-temperedness; (2) bug thought to cause children's diseases
神経質[しんけいしつ, shinkeishitsu] (adj-na,n) nervousness; (being) highly strung; sensitiveness; neurotic; (P)
過敏[かびん, kabin] (adj-na,n) nervousness; oversensitivity; (P)

nervousness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลบเกลื่อนความตื่นเต้น[v. exp.] (klopkleūoen) EN: hide (one's) nervousness FR: cacher sa nervosité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nervousness
Back to top