ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ill-tempered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ill-tempered*, -ill-tempered-

ill-tempered ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill-tempered (adj.) อารมณ์ร้าย See also: อารมณ์ไม่ดี, อารมณ์เสีย Syn. bad-tempered, irritable Ops. good-tempered
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There could be some polar bears or ill-tempered eskimos, like...อาจจะเจอฝูงหมีขั้วโลก หรือพวกเอสกิโมจิตป่วง หรือ...
He says his blurrg may be ill-tempered, but she's much faster than your riding machines.เขาบอกว่าเจ้าเบลิร์กของเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีน่ะ แต่เธอเร็วกว่าเครื่องจักรขี่ได้ของเจ้าแน่
And perpetually ill-Tempered.เป็นผีดิบอารมณ์เสียตลอดเวลา

ill-tempered ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
性の悪い犬[しょうのわるいいぬ, shounowaruiinu] (n) vicious dog; ill-tempered dog
意地悪[いじわる, ijiwaru] (adj-na,n) malicious; ill-tempered; unkind; (P)

ill-tempered ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉียวฉุน[adj.] (chīochun) EN: enraged ; furious ; infuriated ; ill-tempered ; bad tempered FR: enragé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ill-tempered
Back to top