ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

funeral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *funeral*, -funeral-

funeral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
funeral (n.) พิธีฝังศพ See also: งานฝังศพ Syn. burial
funeral director (n.) สัปเหร่อ See also: ผู้จัดการศพ Syn. mortician
funeral home (n.) ห้องดับจิต See also: ห้องเก็บศพ, ที่บรรจุศพ Syn. charnel house, mausoleum
English-Thai: HOPE Dictionary
funeral(ฟิว'เนอเริล) n. งานศพ,การฝังศพ,พิธีฝังศพ,ขบวนแห่ศพ. adj. เกี่ยวกับงานศพ
funeral homen. โรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ., Syn. mortuary
funeral parlorn. โรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ., Syn. mortuary
funeral parlourn. โรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ., Syn. mortuary
funeral pilen. กองฟืนสำหรับเผาศพ,เมรุเผาศพ
funeral pyren. กองฟืนสำหรับเผาศพ,เมรุเผาศพ
English-Thai: Nontri Dictionary
funeral(adj) เกี่ยวกับพิธีศพ,เกี่ยวกับงานศพ,เกี่ยวกับการฝังศพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
funeral expensesค่าปลงศพ, ค่าทำศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Funeral customs and rites ; Mortauaryประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กงเต๊ก (n.) Chinese funeral ceremony
การทำศพ (n.) making funeral arrangements See also: cremation การเผาศพ
ที่เผาศพ (n.) royal funeral pyre See also: golden funeral pyre Syn. เมรุทอง, พระเมรุมาศ, เชิงตะกอน
พระเมรุมาศ (n.) royal funeral pyre See also: golden funeral pyre Syn. เมรุทอง, ที่เผาศพ, เชิงตะกอน
ม่านบังเพลิง (n.) foldable screens at the four posts of the funeral pyre
ม่านบังเพลิง (n.) foldable screens at the four posts of the funeral pyre
รดน้ำศพ (v.) perform the funeral bathing ceremony See also: perform the bathing ceremony for the dead
หน้าไฟ (n.) while the funeral pyre burns
เมรุทอง (n.) royal funeral pyre See also: golden funeral pyre Syn. พระเมรุมาศ, ที่เผาศพ, เชิงตะกอน
เมรุมาศ (n.) royal funeral pyre See also: golden funeral pyre Syn. เมรุทอง, พระเมรุมาศ, ที่เผาศพ, เชิงตะกอน
งานฌาปนกิจศพ (n.) funeral See also: cremation, burial, interment, obsequies Syn. งานศพ, งานเผาศพ
งานศพ (n.) funeral See also: cremation, burial, funeral ceremony Syn. งานฌาปนกิจศพ
งานเผาศพ (n.) funeral See also: cremation, burial, interment, obsequies Syn. งานศพ
เชิงตะกอน (n.) funeral pyre See also: crematory, crematorium
พิธีฝังศพ (n.) funeral rites See also: funeral, funeral service, funeral ceremony Syn. การฝังศพ, งานศพ
พิธีศพ (n.) funeral rites See also: funeral, funeral service, funeral ceremony Syn. การฝังศพ, พิธีฝังศพ, งานศพ
สวดพระอภิธรรม (v.) pray for funeral
สวดอภิธรรม (v.) pray for funeral Syn. สวดพระอภิธรรม
เณรหน้าไฟ (n.) novice to become on one´s funeral
เณรหน้าไฟ (n.) novice to become on one´s funeral
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some spy says he gets his hoggins every Monday, regular as dick, along with the 18d funeral policy.มันเป็นสิ่งที่บางนักสืบกล่าวว่า เขาได้รับกามกิจของเขาทุกวัน จันทร์ ปกติเช่นดิ๊ก
You don't need a funeral policy in the army.น้อยที่สุดของความกังวลของ คุณ
He will be at your funeral parlor in one hour.He will be at your funeral parlor in one hour.
The funeral is about to begin, sir!พิธีศพจะเริ่มแล้ว... ครับ
Yeah. After Mom and Dad's funeral he had nightmares for weeks.ใช่ นับจากงานศพของพ่อแม่ อาทิตย์นี้เขาเจอฝันร้ายมามากพอแล้ว
I was spying on Tommy's funeral from the groves, with your binoculars... and after everybody had left... that tall man picked up Tommy's coffin all by himself... put it in the hearse and drove off.ฉันแอบไปที่งานศพทอมมี่ ส่องดูด้วยกล้องส่องทางไกล แล้วพอทุกคนกลับ ผู้ชายสูงคนนั้นก็ยกโลงศพทอมมี่ ยกเองคนเดียว
What do you expect? You've hardly slept since the funeral last week.จะเอาอะไรมาก นายแทบไม่ได้นอนเลยหลังจากงานศพเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
Must be nice having your own limo. Go from any funeral right to dinner.ดีจริง ๆ ที่มีรถลีมูซีนเป็นของตัวเอง ออกจากงานศพ แล้วก็ตรงไปดินเนอร์ต่อได้เลยนิ.
The funeral is tomorrow.งานศพจะมีวันพรุ่งนี้
Now Jeannie has a husband and son in jail and a mother in the funeral parlor.ตอนนี้ลูกกับผัวแจนนี่อยู่ในคุก และแม่ตัวเองอยู่ในโรงศพ
I'd go to the funeral and see who showed up.ฉันจะไปที่งานศพ ดูว่าใครไปบ้าง .
Stringent security surrounded the funeral of Nicki Marron who was gunned down at a lakeside retreat by an unknown intruder.มีการป้องกันแน่นหนาที่งานศพ นิคกี้ มาร์รอนผู้ถูกสังหารโหด

funeral ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù, ㄈㄨˋ, 赙 / 賻] contribute to funeral expenses
薄养厚葬[bó yǎng hòu zàng, ㄅㄛˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄗㄤˋ, 薄养厚葬 / 薄養厚葬] to neglect one's parents but give them a rich funeral; hypocracy in arranging a lavish funeral after treating one's parents meanly
出殡[chū bìn, ㄔㄨ ㄅㄧㄣˋ, 出殡 / 出殯] funeral; funeral procession
哀乐[āi yuè, ㄞ ㄩㄝˋ, 哀乐 / 哀樂] funeral music; dirge
丧事[sāng shì, ㄙㄤ ㄕˋ, 丧事 / 喪事] funeral arrangements; undertaking
丧假[sāng jià, ㄙㄤ ㄐㄧㄚˋ, 丧假 / 喪假] funeral leave
丧仪[sāng yí, ㄙㄤ ㄧˊ, 丧仪 / 喪儀] funeral ceremony
丧棒[sāng bàng, ㄙㄤ ㄅㄤˋ, 丧棒 / 喪棒] funeral stick (held by the son as a sign of filial piety)
丧葬费[sāng zàng fèi, ㄙㄤ ㄗㄤˋ ㄈㄟˋ, 丧葬费 / 喪葬費] funeral expenses
殡葬[bìn zàng, ㄅㄧㄣˋ ㄗㄤˋ, 殡葬 / 殯葬] funeral and interment
奔丧[bēn sāng, ㄅㄣ ㄙㄤ, 奔丧 / 奔喪] hasten home for the funeral of a parent or grandparent
追悼会[zhuī dào huì, ㄓㄨㄟ ㄉㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 追悼会 / 追悼會] a memorial service; a funeral service
哭丧棒[kū sāng bàng, ㄎㄨ ㄙㄤ ㄅㄤˋ, 哭丧棒 / 哭喪棒] mourning staff draped in white, held at a funeral to show filial piety
灵堂[líng táng, ㄌㄧㄥˊ ㄊㄤˊ, 灵堂 / 靈堂] mourning hall; funeral hall
送葬[sòng zàng, ㄙㄨㄥˋ ㄗㄤˋ, 送葬] participate in funeral procession; attend a burial
木柴堆[mù chái duī, ㄇㄨˋ ㄔㄞˊ ㄉㄨㄟ, 木柴堆] pile of firewood; funeral pyre
殡仪员[bìn yí yuán, ㄅㄧㄣˋ ㄧˊ ㄩㄢˊ, 殡仪员 / 殯儀員] undertaker; funeral arranger
致辞[zhì cí, ㄓˋ ㄘˊ, 致辞 / 致辭] to express in words or writing; to make a speech (esp. short introduction, vote of thanks, afterword, funeral homily etc); to address (an audience); same as 致詞|致词
葬礼[zàng lǐ, ㄗㄤˋ ㄌㄧˇ, 葬礼 / 葬禮] burial; funeral
丧礼[sāng lǐ, ㄙㄤ ㄌㄧˇ, 丧礼 / 喪禮] funeral
丧葬[sāng zàng, ㄙㄤ ㄗㄤˋ, 丧葬 / 喪葬] funeral; burial
厚养薄葬[hòu yǎng bó zàng, ㄏㄡˋ ㄧㄤˇ ㄅㄛˊ ㄗㄤˋ, 厚养薄葬 / 厚養薄葬] generous care but a thrifty funeral; to look after one's parents generously, but not waste money on a lavish funeral
大事[dà shì, ㄉㄚˋ ㄕˋ, 大事] major event; major political event (war or change of regime); major social event (wedding or funeral); (do sth) in a big way
开吊[kāi diào, ㄎㄞ ㄉㄧㄠˋ, 开吊 / 開弔] to hold memorial service; to hold a funeral
[sāng, ㄙㄤ, 丧 / 喪] mourning; funeral
吊文[diào wén, ㄉㄧㄠˋ ㄨㄣˊ, 吊文 / 弔文] paper prayers for the dead burnt at funerals
[bái, ㄅㄞˊ, 白] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B

funeral ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セレモニーホール[, seremoni-ho-ru] (n) facility providing funeral services
フューナラルマーチ[, fuyu-nararuma-chi] (n) funeral march
フューネラルマーチ;フュネラルマーチ[, fuyu-neraruma-chi ; fuyuneraruma-chi] (n) (obsc) (See 葬送行進曲) funeral march
会社葬[かいしゃそう, kaishasou] (n) company funeral
会葬[かいそう, kaisou] (n,vs) attendance at a funeral
出棺[しゅっかん, shukkan] (n,vs) carrying out a coffin; funeral procession
哀傷歌[あいしょうか, aishouka] (n) lament; elegy; dirge; funeral song
挽歌[ばんか, banka] (n,adj-no) elegy; funeral song
火点し;火ともし[ひともし, hitomoshi] (n,vs) (1) lighting a torch; lighting up a lamp; (n) (2) person who leads a funeral procession with a torch
葬の列[そうのれつ, sounoretsu] (n) funeral procession
葬儀場[そうぎじょう, sougijou] (n) funeral home
葬儀屋[そうぎや, sougiya] (n) (1) funeral parlor (parlour); funeral home; undertaker's; (2) undertaker; mortician; funeral director
葬列[そうれつ, souretsu] (n) funeral procession; (P)
鯨幕[くじらまく, kujiramaku] (n) black and white striped curtain (used at funeral service)
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
会葬者[かいそうしゃ, kaisousha] (n) attendants at a funeral; mourners
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen)
送り[おくり, okuri] (n) (1) seeing off; sending off; (2) funeral; (3) escapement; (P)

funeral ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบดำ[n.] (baidam) EN: notification of funeral FR: faire-part de décès [m]
ฌาปนกิจ[n.] (chāpanakit) EN: cremation ; funeral and burial ; interment FR: crémation [f] ; incinération [f] ; funérailles [fpl]
เชิงตะกอน[n.] (choēngtakøn) EN: funeral pile ; crematorium ; pyre ; crematory ; catafalque FR:
จิตกาธาน[n.] (jittakāthān) EN: funeral pile ; crematorium ; pyre ; crematory ; catafalque FR:
การฝังศพ[n.] (kān fang so) EN: burial ; interment ; funeral FR: enterrement [m] ; funérailles [fpl] ; inhumation [f] ; mise au tombeau [f] ; ensevelissement [m] (litt.)
การทำศพ[n. exp.] (kān tham so) EN: making funeral arrangements FR:
ขบวนแห่ศพ[n. exp.] (khabūan haē) EN: funeral procession FR: cortège funèbre [m]
ค่าปลงศพ[n. exp.] (khā plongso) EN: funeral expenses FR:
กงเต๊ก[n.] (kongtek) EN: Chinese funeral rite ; Chinese funerals FR:
โกศ[n.] (kōt) EN: funeral urn ; cinerary urn ; mortuary urn ; traditional royal urn FR: urne funéraire [f]
โกษ[n.] (kōt) EN: funeral urn FR: urne funéraire [f]
กระบวนแห่ศพ[n. exp.] (krabūan haē) EN: funeral procession FR:
ม่านบังเพลิง[n.] (mānbangphlo) EN: foldable screens at the four posts of the funeral pyre FR:
เมรุ[n.] (mēn) EN: crematorium ; crematory ; funeral pyre FR: crématorium [m]
เมรุเผาศพ[n. exp.] (mēn phao so) EN: crematorium ; crematory ; funeral pyre FR: crématorium [m]
เมรุมาศ[n. exp.] (mērumāt) EN: royal crematorium ; royal funeral pyre ; Phra Meru FR:
หน้าไฟ[n.] (nāfai) EN: igniting the funeral pyre FR:
งานอวมงคล[n. exp.] (ngān awamon) EN: funeral ; rites for the dead ; funereal occasion ; memorial service ; inauspicious occasion FR:
งานฌาปนกิจศพ[n. exp.] (ngān chāpan) EN: funeral FR:
งานเผาศพ[n. exp.] (ngān phao s) EN: funeral FR:
งานศพ[n. exp.] (ngān sop) EN: funeral ; cremation ; burial ; funeral ceremony ; cremation ceremony ; funeral service ; obsequies FR: crémation [f] ; cérémonie funéraire [f] ; funérailles [fpl] ; obsèques [fpl] ; inhumation [f] ; enterrement [m]
พนมเพลิง[n.] (phanomphloē) EN: cremation fire ; funeral pyre FR:
พิธีฌาปนกิจ[n. exp.] (phithī chāp) EN: funeral rites ; funeral service ; funeral ceremony FR:
พิธีฝังศพ[n. exp.] (phithī fang) EN: funeral ; funeral service FR: funérailles [fpl]
พิธีศพ[n. exp.] (phithī sop) EN: funeral ; funeral rites ; funeral service ; funeral ceremony FR: cérémonie funèbre [f] ; funérailles [fpl] ; rites funéraires [mpl]
พิธีสวด[n. exp.] (phithī sūat) EN: prayer service ; funeral service FR: veillée mortuaire [f]
พระเมรุมาศ[n. exp.] (phra merumā) EN: royal funeral pyre FR:
ประชุมเพลิง[v.] (prachumphlo) EN: cremate ; light the funeral pyre ; burn a corpse FR: incinérer
โรงทึม[n. exp.] (rōng theum) EN: funeral chanting hall ; pavilion for laying the casket in state before cremation ; morgue FR: morgue [f] ; pavillon funéraire [m]
รดน้ำศพ[v. exp.] (rotnām sop) EN: perform the funeral bathing ceremony FR:
สัปเหร่อ[n.] (sapparoē) EN: undertaker ; mortician ; funeral director FR: entrepreneur des pompes funèbres [m] ; croquemort [m] = croque-mort [m] (fam.)
สวดศพ[v. exp.] (sūat sop) EN: do funeral chanting ; perform funeral rites FR:
ทึม[n.] (theum) EN: funeral chanting hall ; pavilion for laying the casket in state before cremation FR: morgue [f] ; pavillon funéraire [m]
ทอดผ้า ; ทอดผ้าบังสุกุล[v. exp.] (thøt phā ; ) EN: lay a robe (as an offering to a monk at a funeral or memorial ceremony) ; lay down a funeral robe FR:

funeral ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beerdigungskosten {pl}funeral expenses
Scheiterhaufen {m} | auf dem Scheiterhaufen verbrannt werdenfuneral pile; (funeral) pyre | to be burnt at the stake
Totenurne {f}funeral urn
Trauerfeier {f}funeral service
Trauerzug {m}funeral procession

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า funeral
Back to top