ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

educational

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *educational*, -educational-

educational ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
educational (adj.) ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน See also: ที่เกี่ยวกับการศึกษา
educationalist (n.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา See also: นักการศึกษา Syn. educationist, pedagogue
English-Thai: Nontri Dictionary
educational(adj) ซึ่งให้ความรู้,เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน,ทางการศึกษา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
educational attainment statisticsสถิติระดับชั้นที่สำเร็จการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Educational accountabilityภาระรับผิดชอบทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วุฒิการศึกษา (n.) educational background
สถาบันการศึกษา (n.) educational institution
รายการวิทยุศึกษา (n.) educational radio service
วิทยุศึกษา (n.) educational radio service Syn. รายการวิทยุศึกษา
สถิติการศึกษา (n.) educational statisics
สถานภาพทางการศึกษา (n.) educational status
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But she wants him to go to co-educational schoolแต่เธอต้องการให้เขาไปโรงเรียนสหศึกษา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...that you are unfit guardians and he should be removed to a suitable place for his moral and educational upbringing....ว่าคุณไม่ใช่ผู้ปกครองทีเหมาะสม และเขาต้องถูกส่งไปยัง ที่ๆ เหมาะสมสำหรับการอบรม จริยธรรมและเพื่อการศึกษา
After your expression the "Absolute educational management"หลังจากการแสดงออกของคุณ "ความสมบูรณ์แบบทางการจัดด้านการศึกษา"
The aim being to bring the educational site to lifeจุดมุ่งหมายที่จะนำเป็นเว็บไซต์การศึกษาเพื่อชีวิต
Excessive educational management kills the good will of teachersการจัดการศึกษาที่มากเกินไป จะฆ่าครูที่ดี
In order to put your educational theories in practice my mother sacrificed a lotเพื่อที่จะนำทฤษฎีทางการศึกษาของคุณมาในทางปฏิบัติ แม่ของผมเสียสละไปมาก
An educational environment that pushes a student to suicide what is its value?สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ผลักดันนักศึกษาจะฆ่าตัวตาย มันจะมีค่าอะไร?
To do an educational film.ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
I funded several educational digs through the LuthorCorp foundation. So?I funded several educational digs through the luthorcorp foundation.
The educational system is falling apart.ระบบการศึกษามันล้มเหลว
You should be watching something educational like this.เธอควรจะดูอะไรที่ให้ความรู้ เช่น นี่ไง
Under the tone of educational decree #23 as it acted by the ministerภายใต้กฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่ 23 โดยท่านรัฐมนตรี
Perhaps it might be a nice morning to do something educational with Grayer, like the Pissarro show at the Guggenheim.บางทีมันอาจจะเป็นเช้าที่ดี ที่จะให้การเรียนรู้กับเกรเยอร์ เหมือนกับที่ปีซาโรแสดงอยู่ที่กุกเกนไฮม์

educational ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学院[xué yuàn, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, 学院 / 學院] college; educational institute; school; faculty
学位[xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 学位 / 學位] educational level
学制[xué zhì, ㄒㄩㄝˊ ㄓˋ, 学制 / 學制] educational system; length of schooling
学府[xué fǔ, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄨˇ, 学府 / 學府] educational establishment
教务[jiào wù, ㄐㄧㄠˋ ˋ, 教务 / 教務] educational administration
教学机构[jiào xué jī gòu, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 教学机构 / 教學機構] educational organization
教育电视[jiào yù diàn shì, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 教育电视 / 教育電視] Educational Television (Hong Kong)
国子监[Guó zǐ jiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄗˇ ㄐㄧㄢˋ, 国子监 / 國子監] Imperial College (or Academy), the highest educational body in Imperial China
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, 取其精华,去其糟粕 / 取其精華,去其糟粕] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas.
教育家[jiào yù jiā, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄐㄧㄚ, 教育家] educationalist
教育性[jiào yù xìng, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, 教育性] instructive; educational
蔡元培[Cài Yuán péi, ㄘㄞˋ ㄩㄢˊ ㄆㄟˊ, 蔡元培] Cai Yuanpei (1868-1940), liberal educationalist, studied in Germany, President of Beijing University 1917-19, minister of education for Guomindang

educational ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC
NHK教育テレビ;エヌエッチケー教育テレビ[エヌエッチケーきょういくテレビ, enuecchike-kyouiku terebi] (n) NHK Educational TV
NHK教育テレビジョン;エヌエッチケー教育テレビジョン[エヌエッチケーきょういくテレビジョン, enuecchike-kyouiku terebijon] (n) NHK Educational TV
セカンドスクール[, sekandosuku-ru] (n) outdoor environmental educational program for city children (programme) (wasei
国民学校[こくみんがっこう, kokumingakkou] (n) elementary school (in an educational system operated in Japan between 1941 and 1947)
学びの園[まなびのその, manabinosono] (n) educational institution
学事[がくじ, gakuji] (n) educational affairs
学校法人[がっこうほうじん, gakkouhoujin] (n) (legally) incorporated educational institution; (P)
学歴による差別[がくれきによるさべつ, gakurekiniyorusabetsu] (n) discrimination on the basis of educational level (background)
学習指導[がくしゅうしどう, gakushuushidou] (n) educational guidance
学資保険[がくしほけん, gakushihoken] (n) educational endowment insurance
教権[きょうけん, kyouken] (n) ecclesiastical or educational authority
教育保険[きょういくほけん, kyouikuhoken] (n) (See 学資保険) educational endowment insurance
教育心理学[きょういくしんりがく, kyouikushinrigaku] (n) educational psychology
育英会[いくえいかい, ikueikai] (n) scholarship society; educational society
視聴覚教材[しちょうかくきょうざい, shichoukakukyouzai] (n) audiovisual educational materials
共学制[きょうがくせい, kyougakusei] (n) coeducational plan
指導要領[しどうようりょう, shidouyouryou] (n) government-approved curriculums; (educational) guidelines
教育的[きょういくてき, kyouikuteki] (adj-na) educational; instructive; (P)
教育者[きょういくしゃ, kyouikusha] (n) educator; teacher; educationalist; (P)

educational ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตวิทยาการศึกษา[n. exp.] (jittawittha) EN: educational psychology FR: psychologie éducative [f]
การเรียนการสอน[n.] (kānrīenkāns) EN: educational ; teaching ; pedagogical FR: instruction [f]
การทดสอบ O-NET[n. exp.] (kān thotsøp) EN: Ordinary National Educational Test (O-NET) FR:
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)[n. prop.] (Kān Thotsøp) EN: Ordinary National Educational Test (O-NET) FR:
การวัดผลการศึกษา[n. exp.] (kān watphon) EN: educational measurement FR:
ครุศาสตร์[n.] (kharusāt) EN: pedagogy ; science of education ; educational theory ; education FR: pédagogie [f]
เขตพื้นที่การศึกษา[n. prop.] (Khēt Pheūnt) EN: Educational Service Area FR:
ความเสมอภาคทางการศึกษา[n. exp.] (khwām samoē) EN: educational equalization FR:
ความสำเร็จทางการศึกษา[n. exp.] (khwām samre) EN: educational achievement FR:
เกี่ยวกับการศึกษา[adj.] (kīo kap kān) EN: educational FR: éducatif
นวัตกรรมการศึกษา[n. exp.] (nawattakam ) EN: educational innovation ; instructional innovation FR:
ปฏิวัติการศึกษา[n. exp.] (patiwat kān) EN: educational revolution ; revolution in education FR:
พื้นฐานการศึกษา[n. exp.] (pheūnthān k) EN: educational foundation FR:
ภูมิความรู้[n. exp.] (phūm khwāmr) EN: education ; academic background ; educational level FR:
ระบบการศึกษา[n. exp.] (rabop kānse) EN: system of education ; educational system FR: système éducatif [m]
สถาบันการศึกษา[n. exp.] (sathāban kā) EN: academic institution ; academy ; educational institution FR: institution académique [f]
สถานภาพทางการศึกษา[n. exp.] (sathānaphāp) EN: educational status FR:
สถานศึกษา[n. exp.] (sathān seuk) EN: educational institution ; school FR: institution scolaire [f]
สถิติการศึกษา[n. exp.] (sathiti kān) EN: educational statisics FR:
สื่อการศึกษา[n.] (seūkānseuks) EN: educational media FR: média éducatif [m]
ศึกษานิเทศก์[n. exp.] (seuksānithē) EN: educational supervisor FR:
ทางด้านการศึกษา[adj.] (thāng dān k) EN: educational FR:
ทัศนศึกษา[n.] (thatsanaseu) EN: instructive field trip ; visual education ; educational tour FR: voyage scolaire [m]
เทคโนโลยีการศึกษา[n. exp.] (theknōlōyī ) EN: educational technology FR:
ทุนการศึกษา[n. exp.] (thun kānseu) EN: scholarship ; education fund ; educational grant FR: bourse d'études [f]
อุปกรณ์การเรียนการสอน[n. exp.] (uppakøn kān) EN: teaching aid ; educational aid FR:
นักการศึกษา[n. exp.] (nak kān seu) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]

educational ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kulturpolitik {f}cultural and educational policy
Kulturpolitiker {m}politician who concerns with cultural and educational policies
Bildungsanstalt {f}educational establishment
Bildungsgrad {m}educational level
Erziehungsmethode {f}educational method
Erziehungswesen {n}educational system
Lehrfilm {m}educational film; instructional film
Lerncomputer {m}educational computer
Lernspiel {n}educational game
Lernziel {n}educational objective

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า educational
Back to top