ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

primary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *primary*, -primary-

primary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
primary (adj.) ในขั้นแรก See also: อันดับแรก, ระยะแรก Syn. primitive
primary (adj.) ที่สำคัญที่สุด Syn. chief, prime, main
primary (adj.) ในขั้นพื้นฐาน Syn. basic, elemental
primary (adj.) ที่มีมาดั้งเดิม
primary (adj.) ในชั้นประถม
primary (n.) สิ่งที่เป็นลำดับแรก
primary (n.) สิ่งที่เป็นพื้นฐาน
primary (n.) รูปแบบดั้งเดิม
primary cell (n.) เซลล์ปฐมภูมิ
primary color (n.) แม่สี See also: แม่สีพื้นฐาน คือ สีแดง สีเขียวและสีน้ำเงิน
primary root (n.) รากแก้ว
primary school (n.) โรงเรียนประถม Syn. elementary school
primary tooth (n.) ฟันน้ำนม Syn. milk tooth
English-Thai: HOPE Dictionary
primary(ไพร'มะรี) adj. สำคัญที่สุด,อันดับแรก,ครั้งแรก,ดีเลิศ,ดั้งเดิม,เบื้องต้น,ประถม,ระยะแรก,ขั้นแรก. n. ที่สำคัญที่สุด,สิ่งที่อยู่ในอันดับหนึ่ง,ตำแหน่งอาร์บิชอพ,การเลือกตั้งครั้งแรก,แม่สี,ดาวที่สว่างกว่าในกลุ่มดาวคู่., See also: primariness n. คำที
primary keyกุญแจหลักในการสั่งให้เรียง (sort) ข้อความหรือตัวเลข จะต้องมีการกำหนดว่าจะเรียงตามอะไร เช่น ตามตัวอักษร ตามความมากน้อย ตามอายุ ฯ ตัวกำหนดนี้เรียกว่า กุญแจ (key) ตัวกำหนดที่สำคัญเป็นอันดับแรก เรียกว่า " กุญแจหลัก" ส่วนตัวสำคัญรองลงมา ก็เรียกว่า "กุญแจรอง" เช่นกำหนดให้เรียงตามตัวอักษร และอายุ ตัวอักษรจะเป็นกุญแจหลัก คือให้เรียงตามตัวอักษรก่อน เมื่อตัวอักษรซ้ำกัน จึงเรียงตามอายุ อายุก็เป็นกุญแจรอง ดู secondary key ประกอบ
primary schooln. โรงเรียนประถม
primary storageหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main storageดู secondary storage เปรียบเทียบprint : พิมพ์หมายถึง การแสดงผลลัพธ์ที่ประมวลผลได้จากคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษ หรือแผ่นใส ฯ กับใช้เป็นรายการคำสั่งในโปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรม ที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำการดังกล่าว ซึ่งมักจะมีคำถามตามมาอีกหลายคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) เป็นต้นว่า พิมพ์กี่ชุด พิมพ์หน้าไหนบ้าง ขยายหรือย่อขนาดกี่เปอร์เซ็นต์ ฯ รวมทั้งเป็นคำสั่งในโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ เกือบทุกภาษาด้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
primary(adj) ประถม,ขั้นแรก,เบื้องต้น,อันดับแรก,ครั้งแรก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
primary๑. ปฐมภูมิ, ขั้นต้น๒. สำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary and secondary meanings of wordsลำดับความหมายหลักและความหมายรองของคำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
primary cell wall; primary wallผนังเซลล์ปฐมภูมิ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary keyกุญแจหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
primary nucleusแกนปฐมภูมิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary schoolโรงเรียนประถมศึกษา [ดู elementary school] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
primary storage; main storageหน่วยเก็บหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
primary windingขดลวดปฐมภูมิ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
primary canalprimary canal, คลองส่งน้ำสายใหญ่, คลองส่งน้ำสายหลัก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
primary cellเซลล์ปฐมภูมิ, เซลล์ไฟฟ้าเคมีชนิดหนึ่งซึ่งปฏิกิริยาเคมีภายในเซลล์ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าโดยตรง เมื่อความต่างศักย์ของเซลล์ลดลงหรือหมดไป ไม่สามารถประจุไฟฟ้าใหม่ได้ เช่น ถ่านไฟฉายที่ใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สปช. (n.) Office of the National Primary Education Commission Syn. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (n.) Office of the National Primary Education Commission Syn. สปช.
เบญจรงค์ (n.) five primary colours (white, black, green, red and yellow )
ชั้นแรก (adj.) primary See also: preliminary, initial, first Syn. เบื้องต้น
ปฐมภูมิ (n.) primary See also: fundamental Syn. แรก, ดั้งเดิม, เบื้องต้น
ประถม (adj.) primary See also: first, elementary Syn. ปฐม, ลำดับแรก, ลำดับเบื้องต้น
พื้นฐาน (adj.) primary See also: fundamental Syn. ขั้นพื้นฐาน
ลำดับเบื้องต้น (adj.) primary See also: first, elementary Syn. ปฐม, ลำดับแรก
ลำดับแรก (adj.) primary See also: first, elementary Syn. ปฐม, ลำดับเบื้องต้น
เบื้องต้น (n.) primary See also: fundamental Syn. แรก, ดั้งเดิม
เบื้องต้น (adj.) primary See also: preliminary, initial, first
เซลล์ปฐมภูมิ (n.) primary cell Ops. เซลล์ทุติยภูมิ
แม่สี (n.) primary colors
เบญจพรรณ (n.) primary colors red, blue, yellow, white, and black
แม่สี (n.) primary colours
ป. (n.) primary education Syn. ประถมศึกษา
ปฐมยาม (n.) primary period See also: first watch, 6 p.m.-9 p.m., first three hours of the night Syn. ยามต้น, ยามแรก
ยามต้น (n.) primary period See also: first watch, 6 p.m.-9 p.m., first three hours of the night Syn. ยามแรก
ยามแรก (n.) primary period See also: first watch, 6 p.m.-9 p.m., first three hours of the night Syn. ยามต้น
ชั้นประถม (n.) primary school level See also: primary education level
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not a serious attack on the revenue. Its primary importance is symbolic.มันไม่ใช่เรื่องของรายได้ครับ เป็นเรื่องของการแสดงออก
Well, I brought most primary systems online,-ผมให้ระบบพื้นฐานทำงานแล้ว
Remember our days in primary school?จำวันแรกที่เราเข้าเรียนได้ไหม?
Such an ass since primary school!เป็นบ้าอย่างงี้ตั้งแต่อยู่โรงเรียนแล้ว
Sir, the house's primary defenses have been activated.ท่าน,ระบบป้องกันภัยในบ้านทำงานแล้วครับ
I wouldn't advise this. Disabling me will result in loss of primary power.ฉันไม่อยากจะแนะนำให้ทำแบบนี้ มันกำลังทำให้ฉันเสียหาย จะก่อให้เกิดการสูญเสียในระบบรักรักษาความปลอดภัย
My primary cell was damaged by a plasma attack.แหล่งพลังงานหลัก เสียหายจากการโจมตี ด้วยพลาสม่า
Having failed to acquire its primary target, T-X will resume its default program.เมื่อล้มเหลวจากเป้าหมายหลัก TX จะย้อนกลับไปยังเป้าหมายเริ่มต้น
We must continue south into Mexico to escape the primary blast zones.เราต้องลงใต้ไปเม็กซิโก หนีไปที่หลุมหลบภัย
As of 11:00 hours, all primary military systems were secure. They were.จนถึง 11.00 ระบบทุกอย่าง ของกองทัพจะเสร็จมัน
Thus, our primary objective must be to destroy or disable the diggers inside the dock.ฉะนั้น เป้าหมายแรกของเราก็คือ ทำลายหรือพังเครื่องขุดในอยู่ในอู่ต่อเรือ
Precisely what size force are you planning to commit to the primary dock objective?กำลังขนาดไหน ที่คุณวางเเผนจะใช้ป้องกันอู่?

primary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
算术[suàn shù, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ, 算术 / 算術] arithmetic; sums (mathematics as primary school subject)
民以食为天[mín yǐ shí wéi tiān, ㄇㄧㄣˊ ㄧˇ ㄕˊ ㄨㄟˊ ㄊㄧㄢ, 民以食为天 / 民以食為天] Food is the God of the people. (成语 saw); People view food as the primary need.; Food first, ethical niceties second
主环[zhǔ huán, ㄓㄨˇ ㄏㄨㄢˊ, 主环 / 主環] primary ring
初等教育[chū děng jiào yù, ㄔㄨ ㄉㄥˇ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, 初等教育] primary education; junior school education
初选[chū xuǎn, ㄔㄨ ㄒㄩㄢˇ, 初选 / 初選] primary election (US)
原发性进行性失语[yuán fā xìng jìn xíng xìng shī yǔ, ㄩㄢˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕ ㄩˇ, 原发性进行性失语 / 原發性進行性失語] primary progressive aphasia (PPA), speech disorder (sometimes related to dementia)
原色[yuán sè, ㄩㄢˊ ㄙㄜˋ, 原色] primary color
小学[xiǎo xué, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, 小学 / 小學] primary school
小学生[xiǎo xué shēng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, 小学生 / 小學生] primary school student; schoolchild
第一产业[dì yī chǎn yè, ㄉㄧˋ ㄧ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 第一产业 / 第一產業] primary sector of industry
蒙塾[méng shú, ㄇㄥˊ ㄕㄨˊ, 蒙塾] primary school
蒙师[méng shī, ㄇㄥˊ ㄕ, 蒙师 / 蒙師] primary school teacher
蒙馆[méng guǎn, ㄇㄥˊ ㄍㄨㄢˇ, 蒙馆 / 蒙館] primary school
六书[liù shū, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ, 六书 / 六書] Six Methods of forming Chinese characters, according to Han dictionary Shuowen 說文|说文 - namely, two primary methods: 象形 (pictogram), 指事 (ideogram), two compound methods: 會意|会意 (combined ideogram), 形聲|形声 (radical plus phonetic), and two transfer methods: 假借
初级[chū jí, ㄔㄨ ㄐㄧˊ, 初级 / 初級] junior; primary
[yuán, ㄩㄢˊ, 元] Chinese monetary unit; dollar; primary; first; the Yuan or Mongol dynasty (1279-1368); surname Yuan
原生[yuán shēng, ㄩㄢˊ ㄕㄥ, 原生] way of life; ecology; primary

primary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave
デスクトップ[, desukutoppu] (n) (1) {comp} desk-top computer; (2) desktop of a computer (the primary screen for most graphical-based computer operating systems)
プライマリ;プライマリー[, puraimari ; puraimari-] (n) primary
プライマリーケア[, puraimari-kea] (n) primary care
プライマリースクール[, puraimari-suku-ru] (n) primary school
プライマリーバランス;プライマリー・バランス[, puraimari-baransu ; puraimari-. baransu] (n) primary balance; PB
プライマリーヘルスケア[, puraimari-herusukea] (n) primary health care
プライマリDNSサーバ[プライマリディーエンエスサーバ, puraimaridei-en'esusa-ba] (n) {comp} primary DNS server
プライマリキャッシュ[, puraimarikyasshu] (n) {comp} primary cache
プライマリサイト[, puraimarisaito] (n) {comp} primary site
一次コイル;1次コイル[いちじコイル, ichiji koiru] (n) primary coil; primary winding (in transformer)
一次宇宙線[いちじうちゅうせん, ichijiuchuusen] (n) primary cosmic rays
一次群速度インターフェース[いちじぐんそくどインターフェース, ichijigunsokudo inta-fe-su] (n) {comp} primary rate interfase; PRI
一次電池[いちじでんち, ichijidenchi] (n) primary cell; primary battery
三原色;三元色(iK)[さんげんしょく, sangenshoku] (n) three primary colors (colours); trichromatic
三徳[さんとく, santoku] (n) three primary virtues
中学年[ちゅうがくねん, chuugakunen] (n) (See 低学年,高学年) middle grades of primary school (third and fourth grades)
[ぬし, nushi] (n,adj-no) (1) (one's) master; (2) (しゅ only) Lord (Christian ref. to Jesus or God); (3) (しゅ only) (See 主たる,主として) the main thing; the majority; the primary concern; (P)
予選会[よせんかい, yosenkai] (n) primary caucus
低学年[ていがくねん, teigakunen] (n) (See 高学年,中学年) lower grades of primary school (first, second, and sometimes third grades); (P)
原発巣[げんぱつそう, genpatsusou] (n) (See 転移巣) primary lesion
原発性免疫不全症[げんぱつせいめんえきふぜんしょう, genpatsuseimen'ekifuzenshou] (n) (obsc) (See 原発性免疫不全症候群) primary immunodeficiency syndrome
原発性免疫不全症候群[げんぱつせいめんえきふぜんしょうこうぐん, genpatsuseimen'ekifuzenshoukougun] (n) primary immunodeficiency syndrome
原発性胆汁性肝硬変[げんぱつせいたんじゅうせいかんこうへん, genpatsuseitanjuuseikankouhen] (n) primary biliary cirrhosis
原色[げんしょく, genshoku] (n) (1) primary colour; primary color; (2) pure color; unmixed color; striking color; (3) original color (of a painting, etc. as opposed to a reproduction); (P)
女児[じょじ, joji] (n) baby girl; primary schoolgirl; (P)
小学[しょうがく, shougaku] (n) (abbr) (See 小学校) elementary school; primary school; grade school; (P)
小学校[しょうがっこう, shougakkou] (n) primary school; elementary school; grade school; (P)
小学生[しょうがくせい, shougakusei] (n) elementary school student; primary school student; grade school student; (P)
教育漢字[きょういくかんじ, kyouikukanji] (n) (See 常用漢字,当用漢字) list of 1,006 kanji taught in Japanese primary schools
正色[せいしょく, seishoku] (n) primary colors; primary colours
韻尾[いんび, inbi] (n) yunwei (secondary vowel or consonant following the primary vowel of a Chinese character)
高学年[こうがくねん, kougakunen] (n) (See 低学年,中学年) upper grades of primary school (sixth, fifth, and sometimes fourth grades); (P)
一次[いちじ, ichiji] (adj-na,n,adj-no) first; primary; linear (equation); first-order
一級[いっきゅう, ikkyuu] (adj-na,n) one grade; first-class; primary; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プライマリリング[ぷらいまりりんぐ, puraimariringu] primary ring
一次局[いちじきょく, ichijikyoku] primary station
一次文献[いちじぶんけん, ichijibunken] primary document
一次資料[いちじしりょう, ichijishiryou] primary source
原色[げんしょく, genshoku] primary colour
本システム[ほんシステム, hon shisutemu] main, primary system
本ドキュメント[ほんドキュメント, hon dokyumento] primary document
正・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication
一次又は二次局[いちじまたはにじきょく, ichijimatahanijikyoku] primary, secondary

primary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบปฐมภูมิ[adj.] (baēp pathom) EN: primary FR: primaire
บรรพ-[pref.] (banpha-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial FR: ancien ; primitif
บรรพ-[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive FR: ancien
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: the five primary colours FR: les cinq couleurs primaires
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; introductory ; first ; prima facie FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.) ; fondamental ; initial
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype FR: original ; primitif ; initial ; originel
เด็กประถม[n. exp.] (dek prathom) EN: pupil ; children at primary school ; young boy FR: enfant de l'école primaire [m, f] ; écolier [m] ; écolière [f]
เดิม[adj.] (doēm) EN: former ; old ; original ; primary FR: ancien
ดงดิบ[n. exp.] (dongdip) EN: virgin forest ; primary forest ; climax forest FR: forêt vierge [f] ; jungle [f]
เอก-[pref. (adj.)] (ēka- = ēkka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
เอก-[pref. (adj.)] (ēkka- = ēka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
ฟันน้ำนม[n.] (fan nāmnom) EN: milk tooth ; baby tooth ; deciduous tooth ; primary tooth FR: dent de lait [f]
ฟิลด์หลัก[n. exp.] (fil lak) EN: primary key FR:
อิมัลชันปฐมภูมิ[n. exp.] (imanchan pa) EN: primary emulsion FR:
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (kamrai tø h) EN: primary earnings per share FR:
การรีไซเคิลแบบปฐมภูมิ[n. exp.] (kān rīsaikh) EN: primary recycling FR:
การศึกษาเบื้องต้น[n. exp.] (kān seuksā ) EN: elementary education ; primary education FR: enseignement élémentaire [m]
ขั้นพื้นฐาน[adj.] (khan pheūnt) EN: primary ; basic FR: fondamental ; élémentaire
คลื่นปฐมภูมิ ; คลื่นพี[n. exp.] (khleūn path) EN: primary wave ; P-wave FR: onde primaire [f] ; ondes P [fpl] ; onde sismique primaire [f]
คลินิกหมอครอบครัว[n. exp.] (khlinik mø ) EN: primary care cluster FR:
ข้อมูลแบบปฐมภูมิ[n. exp.] (khømūn baēp) EN: primary data FR:
ข้อมูลปฐมภูมิ[n. exp.] (khømūn path) EN: primary data ; primary source FR: données primaires [f]
ขดลวดปฐมภูมิ[n. exp.] (khot lūat p) EN: primary coil ; primary winding FR:
ครูประถมศึกษา[n. exp.] (khrū pratho) EN: primary school teacher ; elementary school teacher FR: instituteur [m] ; institutrice [f]
ความจำระยะสั้น [n. exp.] (khwām jam r) EN: short-term memory ; primary memory ; active memory FR:
ความจำสั้น[n. exp.] (khwām jam s) EN: short-term memory ; primary memory ; active memory FR:
ความต้องการพื้นฐาน[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: basic needs ; primary needs FR: besoins élémentaires [mpl]
กล้องหน้า[n. exp.] (klǿng nā) EN: primary camera FR:
กพร. (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่)[abv.] (Køphørø. (K) EN: DPIM (Department of Primary Industries and Mines) FR:
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)[org.] (Krom Utsāha) EN: Department of Primary Industries and Mines (DPIM) FR:
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ[n. exp.] (laeng khømū) EN: primary data ; primary ressource FR:
ลำดับเบื้องต้น[adj.] (lamdap beūa) EN: primary FR:
ลำดับแรก[adj.] (lamdap raēk) EN: primary FR:
แม่สี[n.] (maēsī) EN: primary colour ; primary color (Am.) FR: couleur primaire [f]
หน่วยความจำหลัก[n. exp.] (nūay khwāmj) EN: main memory ; primary storage FR: mémoire principale [f]
โอโอไซต์ระยะแรก[n. exp.] (ō-ōsai raya) EN: primary oocyte FR:
ป่าโบราณ[n. exp.] (pā bōrān) EN: old-growth forest ; primary forest ; virgin forest ; primeval forest ; late seral forest ; ancient woodland FR: forêt primitive [f]
ป่าดิบ[n.] (pādip) EN: primary forest ; virgin forest ; evergreen forest FR: forêt primaire [f] ; forêt vierge [f] ; jungle [f]
ป่าดงดิบ[n.] (pādongdip) EN: primary forest ; climax forest ; tropical rain forest ; tropical evergreen forest ; evergreen forest FR: forêt primaire [f]
ป่าแก่[n. exp.] (pā kaē) EN: primary forest FR: forêt primaire [f]

primary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assembler-Primärprogramm {n} [comp.]assembler primary program
Urgestein {n}prehistoric rock; primary rocks
Schnittstellenanforderung {f} | primäre Schnittstellenanforderungeninterface requirement | primary interface requirements
Selbstkosten {pl} [econ.]prime costs; primary costs; original costs
Elementarschule {f}primary school
Primärluft {f}primary air
Primärbestattung {f}primary burial
Primärdatei {f} [comp.]primary file
Primärdaten {pl} [comp.]primary data
Primärmedium {n}primary medium
Grundschule {f}primary school; elementary (grade) school [Am.]
Hauptspeicher {m}primary storage
Urquell {m}primary source
Urstoff {m}primary matter
Vorbrecher {m}primary crusher
Vorklärbecken {n}primary sedimentation basin
Basisimpfung {f} [med.]primary vaccination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า primary
Back to top