ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amusing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amusing*, -amusing-

amusing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amusing (adj.) ขบขัน See also: ตลกขบขัน Syn. humorous, comical
amusing (adj.) น่าสนุกสนาน Syn. entertaining, diverting, enjoyable
amusingly (adv.) อย่างสนุกสนาน See also: อย่างตลกขบขัน Syn. funny, amusive
English-Thai: HOPE Dictionary
amusing(อะมิว' ซิง) adj. ขบขัน, ซึ่งทำให้ขบขัน (diverting, entertaining ###A. boring)
English-Thai: Nontri Dictionary
amusing(adj) น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,น่าขบขัน,น่าหัวเราะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รมย์ (adj.) amusing See also: pleasant Syn. น่าสนุก
ขัน (adv.) amusingly See also: funnily, ridiculously, absurdly Syn. ตลก, สนุก, ขบขัน Ops. เศร้า
ม่วน (v.) be amusing See also: be enjoyable, have fun Syn. สนุก, สนุกสนาน, มอน
มอน (v.) be amusing See also: be enjoyable, have fun Syn. สนุก, สนุกสนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The British find it amusing to inspect us at their convenience.อังกฤษพบว่ามันสนุก ในการตรวจสอบเราได้ที่ความสะดวกสบายของพวกเขา
Into an amusing and beautiful ornament for my palace.เก็บไว้ในที่ๆสะสมเครื่องประดับ สวยๆของข้า
I'm just... amusing myself.ฉันแค่ ... สนุกกับตัวเอง Whoooo!
Your friend Miss Lucas is a most amusing young woman.เพื่อนคุณ คุณลูคัสน่ะ หล่อนเป็นคนมีอารมณ์ขันจริงๆ
What's even more amusing is that Gusteau actually seems to believe it.และที่น่าขันกว่าก็คือ กุสโตดูเหมือนจะเชื่ออย่างนั้นจริงๆ
I'm so glad I'm amusing you.ฉันดีใจที่ทำให้คุณสนุกนะ
It's so amusing because, we on the other side, are thinking, oh... the MI6, the CIA, they're looking over our shoulders, they're listening to our conversations, and the truth is you don't even know we exist.ตลกชะมัดเลย ไอ้พวกเราทางฝั่งนู่นดันคิดว่า.. พวกเอ็มไอซิกส์ ซีไอเอ รู้ไส้รู้พุงเราหมดแล้ว
I read something wildly amusing today. Thought I'd share.ผมอ่านอะไรบางอย่างที่สนุกดีวันนี้ เลยคิดว่าจะมาแบ่งปันกัน
I've lived an interesting and amusing life.ข้าคืออิชิคาว่า โกเอม่อน
Oh, what amusing companions. no, stop.โอ้ เพื่อนฉันช่างเป็นคนตลกจัง หยุดเถอะ
I'm comfortable without any reason, and it's amusing in an odd way.ฉันกลับรู้สึกสบายใจด้วยซํ้า เเล้วอีกอย่าง
What's even more amusing is that five people sleep together like this.น่าขำจริงๆ นะที่คนห้าคนมานอนด้วยกันได้แบบนี้

amusing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 戏说 / 戲說] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest
逗人[dòu rén, ㄉㄡˋ ㄖㄣˊ, 逗人] amusing; funny; entertaining
滑稽[huá ji, ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧ˙, 滑稽] comical; funny; amusing
有趣[yǒu qù, ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ, 有趣] interesting; fascinating; amusing
谐趣[xié qù, ㄒㄧㄝˊ ㄑㄩˋ, 谐趣 / 諧趣] humor; amusing
好玩儿[hǎo wán er, ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ ㄦ˙, 好玩儿 / 好玩兒] interesting; delightful; amusing

amusing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おもしい[, omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing
手慰み[てなぐさみ, tenagusami] (n) fingering an object (in killing time); amusing oneself; gambling
笑話[しょうわ, shouwa] (n) amusing story
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P)
興味本位[きょうみほんい, kyoumihon'i] (adj-na,adj-no) (just) out of curiosity; (just) in order to satisfy one's curiosity; aimed chiefly at amusing; sensational (e.g. magazine)
面白[おもしろ, omoshiro] (adj-f) amusing; interesting; (P)
面白い[おもしろい, omoshiroi] (adj-i) interesting; amusing; (P)
面白おかしい;面白可笑しい[おもしろおかしい, omoshirookashii] (adj-i) (uk) humorous; humourous; funny; amusing; laughable; hilarious; comical; jocular

amusing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวนหัว[adj.] (chūanhūa) EN: funny ; amusing ; comical FR: drôle ; amusant
หฤษฎ์[adj.] (harit) EN: amusing ; happy FR:
ขำ[adj.] (kham) EN: amusing ; humorous ; funny ; witty FR: plaisant ; humoristique ; amusant ; comique ; hilarant ; divertissant ; drôle ; rigolo (fam.)
ขำ ๆ ขัน ๆ = ขำๆ ขันๆ[adj.] (kham-kham k) EN: amusing ; witty FR:
ขัน[adj.] (khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; jocular ; laughable FR: drôle ; amusant
ขบขัน[adj.] (khopkhan) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
มอน[v.] (møn) EN: be amusing FR:
ม่วน[v.] (mūan) EN: be amusing FR:
น่าขำ[adj.] (nā kham) EN: funny ; amusing ; wacky FR: amusant
น่าขำขัน[adj.] (nā khamkhan) EN: amusing FR:
น่าขัน[adj.] (nā khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; laughable ; comical ; ridiculous FR: drôle ; amusant ; comique
เริงรมย์[adj.] (roēng rom) EN: entertaining ; amusing FR: divertissant
รมย์[adj.] (rom) EN: delightful ; satisfying ; pleasing ; amusing FR: plaisant ; agréable
รมย์[adj.] (rom) EN: amusing ; beautiful FR:
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable; FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant ; drôle
สนุกสนาน[adj.] (sanuksanān) EN: happy ; jolly ; rollicking ; pleasant ; amusing ; fun ; enjoyable; entertaining ; vivacious  FR: amusant
ตลกดี[X] (talok dī) EN: very comical ; funny ; amusing FR: amusant ; marrant (fam.) ; comique
ตลกฝืด[v. exp.] (talok feūt) EN: be not funny ; be not amusing ; tell a joke tahat falls flat FR:
ตลกขบขัน[adj.] (talok khopk) EN: humourous ; jocular ; amusing ; cheerful ; entertaining ; funny FR:
สนุกปาก[adv.] (sanukpāk) EN: entertainingly ; amusingly ; pleasantly ; enjoyably FR:

amusing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unterhaltsam {adj} | unterhaltsamer | am unterhaltsamstenamusing | more amusing | most amusing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amusing
Back to top