ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

allocation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *allocation*, -allocation-

allocation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
allocation (n.) การแบ่งส่วน See also: การจัดสรรปันส่วน Syn. allotment, distribution
English-Thai: HOPE Dictionary
allocation(แอลโลเค' เชิน) n. การจัดสรร, การแบ่งสรร, การบรรจุ, ภาวะที่ถูกจัดสรรหรือแบ่งสรร, ส่วนแบ่ง, การลงบัญชี, Syn. allotment)
English-Thai: Nontri Dictionary
allocation(n) การจัดสรร,การแจกจ่าย,การแบ่งสรร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allocationการจัดสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allocationการปันส่วน, การแบ่งส่วน [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This looks like yet another excuse to justify the allocation of FBI resources.ดูเหมือนข้ออ้างนี้ยังไม่สำคัญพอเทียบกับการ ที่จะแบ่งกำลังและทรัพยากรของเอฟบีไอ
And I think working club Mayan is a valid allocation of my squad's resources.ฉันคิดว่าปฏิบัติการคลับมายาน เป็นงบประมาณหน่วยของฉัน
So is Donnie and Jack Weller. - We hear you're using the full allocation.เราเข้าใจว่า คุณทุ่มกำลังทั้งหมด กับการซื้อครั้งนี้อยู่
And here's your very first allocation... of inverse-matter.และนี่ - คือส่วนแบ่งงวดแรกของคุณนะ วัตถุตรงกันข้าม
Making records of matches, maintaining equipment, managing players' schedules, bus transport, locker allocation, making restaurant reservations, delivering snacks and...จัดตารางนักกีฬา ซ่อมล็อคเกอร์แล้วก็รถบัส จองร้านอาหาร คอยส่งอาหารแล้วก็... โอเค พอได้แล้ว
You know, it must have been, like, a random ip allocation.มันต้องเป็นที่ตั้งแบบ สุ่มตัวอย่างไอพีแน่เลย

allocation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
档案分配区[dàng àn fēn pèi qū, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄈㄣ ㄆㄟˋ ㄑㄩ, 档案分配区 / 檔案分配區] file allocation table; FAT

allocation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロケーション[, aroke-shon] (n) allocation
ダイナミックアロケーション[, dainamikkuaroke-shon] (n) {comp} dynamic allocation
ファイルアロケーションテーブル[, fairuaroke-shonte-buru] (n) {comp} file allocation table; FAT
メモリ割り当て[メモリわりあて, memori wariate] (n) {comp} memory allocation
予算配分[よさんはいぶん, yosanhaibun] (n) budgetary allocation
割り当て額;割当額[わりあてがく, wariategaku] (n) allotment; allocation
割り振り;割振り[わりふり, warifuri] (n) assignment; allotment; quota; rationing; apportionment; allocation (risk, resources, etc.)
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] (n) {comp} resource allocation, assignment
分与[ぶんよ, bunyo] (n,vs) distribution; allocation; dispensation; impartation
分布[ぶんぷ, bunpu] (n,vs) distribution; dissemination; allocation; (P)
分散[ぶんさん, bunsan] (n,vs) dispersion; decentralization; decentralisation; variance (statistics); distribution; dissemination; allocation; (P)
分配[ぶんぱい, bunpai] (n,vs) division; sharing; distribution; dissemination; allocation; (P)
割り付け;割付け;割付[わりつけ, waritsuke] (n) allotment; assignment; allocation; distribution; layout; editing
割り当て(P);割当て(P);割当[わりあて(P);かっとう(割当), wariate (P); kattou ( wariate )] (n) (1) allotment; assignment; allocation; quota; rationing; (2) {comp} binding; (P)
格付け[かくづけ(P);かくずけ(ik), kakuduke (P); kakuzuke (ik)] (n,vs) rating; classification; allocation; grading; (P)
棚割り;棚割[たなわり, tanawari] (n) shelving allocation; planogram
解放[かいほう, kaihou] (n,vs) (1) release; unleashing; liberation; emancipation; setting free; (2) {comp} deallocation (of computer memory); (P)
配点[はいてん, haiten] (n,vs) allotment (allocation) of marks
配賦[はいふ, haifu] (n,vs) allocation; apportionment; distribution
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ファイルアロケーションテーブル[ふぁいるあろけーしょんてーぶる, fairuaroke-shonte-buru] file allocation table (FAT)
メモリ割り当て[メモリわりあて, memori wariate] memory allocation
分布[ぶんぷ, bunpu] distribution (vs), dissemination, allocation
分散[ぶんさん, bunsan] distribution (vs), dissemination, allocation
分配[ぶんぱい, bunpai] distribution (vs), dissemination, allocation
動的な帯域割当[どうてきなたいいきわりあて, doutekinataiikiwariate] dynamic bandwidth allocation
増分割り当て[ぞうぶんわりあて, zoubunwariate] secondary space allocation
帯域割り当て[たいいきわりあて, taiikiwariate] bandwidth allocation
帯域割当[たいいきわりあて, taiikiwariate] bandwidth allocation
索引用語の付与[さくいんようごのふよ, sakuinyougonofuyo] allocation of indexing terms
自動記憶割振り[じどうきおくわりふり, jidoukiokuwarifuri] automatic storage allocation
資源割振り[しげんわりふり, shigenwarifuri] resource allocation
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] resource allocation, assignment
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free

allocation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยบำนาญ[n. exp.] (bīa bamnān) EN: pension ; life pension FR: pension [f] ; allocation de retraite [f]
การแบ่งส่วน[n. exp.] (kān baeng s) EN: apportionment ; allocation ; segmentation ; partition FR: allocation [f]
การจัดสรร[n.] (kān jatsan) EN: allocation ; appropriation FR: allocation [f[
การจัดสรรแบบพลวัต[n. exp.] (kān jatsan ) EN: dynamic allocation FR: allocation dynamique [f]
การจัดสรรเงิน (ทรัพย์สิน)[n. exp.] (kān jatsan ) EN: asset allocation FR:
การจัดสรรเงินทุน[n. exp.] (kān jatsan ) EN: allocation of funds FR:
การจัดสรรงบประมาณ[n. exp.] (kān jatsan ) EN: budget allocation FR:
การจัดสรรทรัพยากร[n. exp.] (kān jatsan ) EN: resources allocation FR: répartition des ressources [f]
การกำหนด[n.] (kān kamnot) EN: allocation ; enactment ; appointment ; setting FR: attribution [f] ; affectation [f]
การกำหนดเวลา[n. exp.] (kān kamnot ) EN: time allocation FR:
การปันส่วน[n.] (kān pansuan) EN: allocation [f] FR: rationnement [m] ; répartition [f] ; allotement [m] (vx)
การปันส่วนต้นทุน[n. exp.] (kān pansuan) EN: cost allocation FR:
ค่าใช้จ่าย[n.] (khā chai jā) EN: expense ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; overhead ; allocation FR: coût [m] ; dépense [f] ; dépenses [fpl] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f] ; charges [fpl]
เงินอนุญาต[n. exp.] (ngoen anuyā) EN: FR: allocation [f]
เภท[n.] (phēt) EN: division ; allocation ; apportionment ; separation ; splitting ; breaking FR: division [f] ; séparation [f]

allocation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dateibelegungstabelle {f}file allocation table
Gruppenverteilung {f}group allocation
Rollenverteilung {f}role allocation
Allokationsabteilung {f}allocation branch
Abweichungsverteilung {f}allocation of variances
Aufteilung {f} einer Stichprobeallocation of samples
Ausgabenzuweisung {f}allocation of expenditure
Erfolgszurechnung {f}allocation of earnings
Gemeinkostenumlage {f}allocation of overhead
Kostenumlage {f}allocation of cost
Marktaufteilung {f}allocation of customers
Nummernvergabe {f}allocation of numbers
Verrechnungsgrundlage {f}allocation base
Verrechnungskonto {n}allocation account
Verteilungsschlüssel {m}allocation formula
Zuordnungsdaten {pl}allocation data
Bereichsauflösung {f}area deallocation
Besetzung {f}allocation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า allocation
Back to top