ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

utilitarian

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *utilitarian*, -utilitarian-

utilitarian ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
utilitarian (adj.) ซึ่งนึกถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญ See also: ซึ่งเป็นประโยชน์ Syn. useful, practical, functional, sensible Ops. useless
utilitarian (n.) ผู้ยึดถือลัทธิผลประโยชน์
utilitarianism (n.) ความเชื่อที่ว่าความสุขคือการเอาประโยชน์สูงสุด
English-Thai: HOPE Dictionary
utilitarian(ยูทิลลิแท'เรียน) adj. ซึ่งถือผลประโยชน์เป็นสำคัญ n. ผู้ยึดถือลัทธิผลประโยชน์., Syn. pragmatic
utilitarianism(ยูทิลลิแท'เรียนนิสซึม) n. ลัทธิยึดถือผลประโยชน์เป็นสำคัญ
English-Thai: Nontri Dictionary
utilitarian(adj) ถือประโยชน์เป็นสำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
utilitarian justiceความยุติธรรมทางประโยชน์นิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
utilitarianismประโยชน์นิยม, อรรถประโยชน์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประโยชน์นิยม (n.) utilitarianism Syn. ลัทธิเอาประโยชน์
ลัทธิเอาประโยชน์ (n.) utilitarianism
อรรถศาสตร์ (n.) utilitarianism See also: science of practical life and government, economics
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Something utilitarian that can get bloody and wash out easily.อาจมีบางอย่างติดตัวเขาอยู่ เช่นเลือด ซึ่งสามารถล้างออกได้ง่าย
No, but it is utilitarian and utilitarian is the new sexy.ไม่, แต่มันคือการยึดถือลัทธิผลประโยชน์ และผู้ยึดถือลัทธิผลประโยชน์ก็เซ็กซี่
It might be utilitarian.มันอาจจะทำให้ง่ายขึ้น เขาต้องการให้เหยื่อยังมีชีวิต
It was utilitarian.ถือว่าเป็นประโยชน์สำคัญ

utilitarian ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功利主义[gōng lì zhǔ yì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 功利主义 / 功利主義] utilitarianism

utilitarian ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
功利主義者[こうりしゅぎしゃ, kourishugisha] (n) a utilitarian
功利的[こうりてき, kouriteki] (adj-na,n) utilitarian
実利主義者[じつりしゅぎしゃ, jitsurishugisha] (n) utilitarian
ユーティリタリアニズム[, yu-teiritarianizumu] (n) utilitarianism
功利主義[こうりしゅぎ, kourishugi] (n,adj-no) utilitarianism
即物的[そくぶつてき, sokubutsuteki] (adj-na,n) practical; matter-of-fact; realistic; utilitarian; pragmatic
実利主義[じつりしゅぎ, jitsurishugi] (n,adj-no) utilitarianism

utilitarian ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรรถศาสตร์[n.] (atthasāt) EN: utilitarianism FR:
ประโยชน์นิยม[n.] (prayōtniyom) EN: utilitarianism FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า utilitarian
Back to top