ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wealth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wealth*, -wealth-

wealth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wealth (n.) ทรัพย์สมบัติมากมาย See also: สมบัติมากมาย, ทรัพย์สินมากมาย
wealth (n.) ความมั่งคั่ง See also: ความร่ำรวย, ความมั่งมี Syn. affluence, prosperity, richness Ops. destitution, poverty
wealth (n.) มูลค่าของทรัพย์สิน (ทางเศรษฐศาสตร์)
wealthily (n.) อย่างมั่งคั่ง
wealthiness (n.) ความมั่งคั่ง
wealthy (adj.) ร่ำรวย See also: รวย, มั่งคั่ง, มั่งมี Syn. affluent, prosperous, rich Ops. destitute, indigent, poor
wealthy people (n.) กลุ่มคนร่ำรวยที่ชื่นชอบการเดินทางโดยเครื่องบินไอพ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
wealth(เวลธฺ) n. ความมั่งมี,ทรัพย์สิน, See also: wealthless adj.
wealthy(เวล'ธี) adj. มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,รวย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์, See also: wealthiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
wealth(n) ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ,ความสมบูรณ์,โภคทรัพย์
wealthy(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,มากมาย,ร่ำรวย,อุดมสมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wealthความมั่งคั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wealthความรวย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมั่งคั่ง (n.) wealth See also: richness, affluence, opulence Syn. ความร่ำรวย, ความมั่งมี Ops. ความยากจน
ความมั่งมี (n.) wealth See also: riches Syn. ความร่ำรวย, ความรวย, ความมั่งคั่ง Ops. ความจน, ความยากจน, ความยากไร้, ความขัดสน
ความร่ำรวย (n.) wealth See also: richness, affluence, opulence Syn. ความรวย, ความมั่งมี, ความมั่งคั่ง Ops. ความยากจน
บุญนิธิ (n.) wealth See also: assets
สมบัติพัสถาน (n.) wealth Syn. ทรัพย์สิน, โภคทรัพย์, ทรัพย์สมบัติ, สมบัติ
โภคทรัพย์ (n.) wealth See also: property, resource
ธเนศ (n.) wealth lord See also: millionaire, god of opulence, rich man Syn. เจ้าแห่งทรัพย์, คนมั่งมี
ธเนศวร (n.) wealth lord See also: millionaire, god of opulence, rich man Syn. เจ้าแห่งทรัพย์, ธเนศ, คนมั่งมี
เจ้าแห่งทรัพย์ (n.) wealth lord See also: millionaire, god of opulence, rich man Syn. ธเนศ, คนมั่งมี
ความรวย (n.) wealthiness See also: richness, opulence, affluence Syn. ความร่ำรวย, ความมั่งคั่ง Ops. ความจน, ความยากจน
ธัญ (adj.) wealthy See also: prosperous, flourishing, moneyed, affluent, Syn. มั่งมี, มั่งคั่ง, ร่ำรวย
มีเงิน (adj.) wealthy See also: rich Syn. ร่ำรวย
เสี่ย (n.) wealthy Chinese See also: rich man Syn. อาเสี่ย
คนมั่งคั่ง (n.) wealthy man See also: rich man, man of wealth, millionaire Syn. คนรวย, คนมั่งมี, มหาเศรษฐี, ผู้มั่งมี, ผู้มั่งคั่ง
ผู้มั่งมี (n.) wealthy man See also: rich man, man of wealth, millionaire Syn. คนรวย, คนมั่งมี, คนมั่งคั่ง, มหาเศรษฐี, ผู้มั่งคั่ง
มหัทธนะ (n.) wealthy man See also: rich man, man of wealth, millionaire Syn. คนรวย, คนมั่งมี, คนมั่งคั่ง, มหาเศรษฐี, ผู้มั่งมี, ผู้มั่งคั่ง
คนมั่งคั่ง (n.) wealthy person See also: rich person Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
คนมีอันจะกิน (n.) wealthy person See also: rich person Syn. ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน Ops. ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
คนรวย (n.) wealthy person See also: the rich, millionaire Syn. เศรษฐี, ผู้ร่ำรวย, ผู้มั่งมี Ops. คนจน
คฤหบดี (n.) wealthy person See also: the rich, millionaire Syn. คหบดี, เศรษฐี, คนรวย Ops. คนจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A private man without wealth without property without official title or office.ชายสันโดษ ไร้ความมั่งคั่ง ปราศจากทรัพย์สิน และยศถาบรรดาศักดิ์
A man's wealth is measured by the size of his cock.ความมั่งคั่งของมนุษย์ที่วัดจากขนาดของไก่ของเขา
Also, I think, to arrive at forefront of world in wealth and power.Also, I think, to arrive at forefront of world in wealth and power.
The wealth of Moria was not in gold or jewels but mithril.ความมั่งคั่งของมอเรียไม่ได้อยู่ที่ทอง... หรือเพชรพลอยๆ แต่อยู่ที่มิธริล
Through the voices of CEOs whistle blowers brokers gurus and spies insiders and outsiders we present the corporation as a paradox an institution which creates great wealth but causes enormous and often hidden harms.ในสารคดีนี้ เราจะให้ซีอีโอ, นักข่าวที่ขุดคุ้ยความจริง โบรกเกอร์, ผู้เชี่ยวชาญและสายลับ คนในวงการและนอกวงการมาพูดถึงบรรษัทธุรกิจ
In our search for wealth and for prosperity we created something that's going to destroy us.ในการแสวงหาความมั่งคั่งและความเจริญ เราสร้างสิ่งที่จะหันมาทำลายล้างเรา
That wealth is only created when it's owned privately.ความมั่งคั่งถูกสร้างขึ้นต่อเมื่อมันเป็นสมบัติส่วนบุคคลเท่านั้นหรือ
And why does it only become wealth when some entity puts a fence around it and declares it private property?แล้วทำไมมันถึงกลายเป็นความมั่งคั่งต่อเมื่อมีคนบางกลุ่ม เอารั้วไปล้อมมันและประกาศว่านี่เป็นทรัพย์สินเอกชน?
Well you know that's not wealth creation.เอาล่ะ นั่นไม่ใช่การสร้างความมั่งคั่งหรอก
That's wealth usurpation.นั่นเป็นการแย่งชิงความมั่งคั่งต่างหาก
61 percent of Arcatans voted in favour of publicly discussing whether democracy is even possible with large corporations ...so much wealth and power under law.61% ของชาวเมืองอาร์เคตาลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ให้มีการประชาพิจารณ์ว่าระบอบประชาธิปไตย สามารถอยู่ร่วมกับบรรษัทขนาดใหญ่ได้หรือไม่
Nuclear power is meaningless in a world where a virus can kill an entire population and leave its wealth intact.พลังนิวเคลียร์ไร้ความหมายไปแล้ว... ...ในโลกที่เชื้อไวรัส สามารถฆ่าคนได้ทั้งโลก... ...โดยความอุดมสมบูรณ์ของโลกไม่เสียหาย.

wealth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚当・斯密[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Si1 mi4, 亚当・斯密 / 亞當・斯密] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论
败落[bài luò, ㄅㄞˋ ㄌㄨㄛˋ, 败落 / 敗落] decline (in wealth and position)
不义之财[bù yì zhī cái, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄓ ㄘㄞˊ, 不义之财 / 不義之財] ill-gotten wealth or gains
价原[jià yuán, ㄐㄧㄚˋ ㄩㄢˊ, 价原 / 價原] Kagen or the Origin of Value by MIURA Baien 三浦·梅園|三浦·梅园, pioneering study of economics comparable to Adam Smith's The Wealth of Nations 國富論|国富论
功名利禄[gōng míng lì lù, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄌㄨˋ, 功名利禄 / 功名利祿] position and wealth (成语 saw); rank, fame and fortune
招财进宝[zhāo cái jìn bǎo, ㄓㄠ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄠˇ, 招财进宝 / 招財進寶] ushering in wealth and prosperity; We wish you riches and treasures (traditional expression of good will, esp. at New Year)
财利[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, 财利 / 財利] wealth and profit; riches
聚宝盆[jù bǎo pén, ㄐㄩˋ ㄅㄠˇ ㄆㄣˊ, 聚宝盆 / 聚寶盆] treasure bowl (mythology); fig. source of wealth; cornucopia; gold mine
公益[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, 公益] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth
澳大利亚联邦[Ào dà lì yà lián bāng, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ, 澳大利亚联邦 / 澳大利亞聯邦] Commonwealth of Australia
独立国家联合体[Dú lì guó jiā lián hé tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ, 独立国家联合体 / 獨立國家聯合體] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union)
独联体[Dú lián tǐ, ㄉㄨˊ ㄌㄧㄢˊ ㄊㄧˇ, 独联体 / 獨聯體] Commonwealth of Independent States (former Soviet Union); abbr. for 獨立國家聯合體|独立国家联合体
外交大臣[wài jiāo dà chén, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, 外交大臣] Foreign Secretary; (UK) Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
[zī, ㄗ, 訾] surname Zi; backbiting; calumny; wealth
生财有道[shēng cái yǒu dào, ㄕㄥ ㄘㄞˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ, 生财有道 / 生財有道] lit. there are principles behind making money (成语 saw); fig. to have a knack for good business; knowing how to accumulate wealth; good at feathering one's own nest
[cái, ㄘㄞˊ, 财 / 財] money; wealth; riches; property; valuables
摆阔[bǎi kuò, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄛˋ, 摆阔 / 擺闊] parade one's wealth; be ostentatious and extravagant
民生主义[mín shēng zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民生主义 / 民生主義] principle of people's livelihood, the third of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning redistribution of wealth, self-sufficiency and internal trade)
富国[fù guó, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, 富国 / 富國] rich country; make the country wealthy (political slogan)
财富[cái fù, ㄘㄞˊ ㄈㄨˋ, 财富 / 財富] wealth; riches
财帛[cái bó, ㄘㄞˊ ㄅㄛˊ, 财帛 / 財帛] wealth; money
钱财[qián cái, ㄑㄧㄢˊ ㄘㄞˊ, 钱财 / 錢財] wealth; money

wealth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime
宇賀の神[うかのかみ, ukanokami] (n) (obsc) (See 宇賀神) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox)
宇賀神[うがじん;うかじん, ugajin ; ukajin] (n) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox)
成金(P);成り金[なりきん, narikin] (n,adj-no) (1) (derog) upstart; nouveau riche; new rich; narikin; coming into wealth suddenly; (2) (See 成る・7) (orig. meaning) piece promoted to gold general (in shogi); (P)
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury
福徳円満[ふくとくえんまん, fukutokuenman] (n) being perfectly happy and prosperous; wealth and happiness
襟付き;襟付;襟つき[えりつき, eritsuki] (adj-no) (1) collared; having a collar; (n) (2) (arch) lifestyle; circumstances; what can be observed about one's wealth by looking at one's collar; (3) (obsc) (See 襟元) one's collar when wearing multiple kimonos
財産家[ざいさんか, zaisanka] (n) wealthy individual; person of wealth
貧富の差[ひんぷのさ, hinpunosa] (exp) disparity of wealth
赤手空拳[せきしゅくうけん, sekishukuuken] (n) barehanded; having no wealth or position to rely on (aside from one's own resourcefulness) (when embarking on something)
邯鄲の夢[かんたんのゆめ, kantannoyume] (n) vain dream of wealth and splendour (splendor)
黄金国[おうごんこく, ougonkoku] (n) El Dorado; legendary land of wealth
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS
イギリス連邦[イギリスれんぽう, igirisu renpou] (n) Commonwealth of Nations (formerly British Commonwealth)
お稲荷さん;御稲荷さん[おいなりさん, oinarisan] (n) (1) (hon) (See 稲荷・1) Inari (god of harvests, wealth, fertility, etc.); (2) (hon) (See 稲荷・2) Inari shrine; (3) (pol) (See 稲荷鮨) Inari-zushi (sushi wrapped in fried tofu)
コモンウェルスデー[, komon'uerusude-] (n) Commonwealth Day
セレブ[, serebu] (n) (abbr) (See セレブリティー) wealthy socialite; celebrity
ひけらかす[, hikerakasu] (v5s,vt) to show off; to make a display (e.g. of wealth)
レディズコンパニオン;レディズ・コンパニオン[, redeizukonpanion ; redeizu . konpanion] (n) (arch) lady's companion (paid female companion of a wealthy or high-ranking woman, esp. in Victorian England)
上等兵[じょうとうへい, joutouhei] (n) private first-class (army); airman first class (air force); lance corporal (US Marines; Commonwealth military); seaman (navy)
共和国[きょうわこく, kyouwakoku] (n) republic; commonwealth; (P)
大所[おおどころ;おおどこ, oodokoro ; oodoko] (n) wealthy family; important person; bigwig
大農[だいのう, dainou] (n) large-scale (mechanized, mechanised) farming; wealthy farmer
子マダム[こマダム, ko madamu] (n) wealthy women who strive to follow the fashions exactly and be seen in all the right place
富裕[ふゆう, fuyuu] (adj-na,n) wealth; riches; opulence; (P)
巨商[きょしょう, kyoshou] (n) wealthy merchant
持てる[もてる, moteru] (v1,vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P)
独立国家共同体[どくりつこっかきょうどうたい, dokuritsukokkakyoudoutai] (n) Commonwealth of Independent States; CIS
英連邦[えいれんぽう, eirenpou] (n) Commonwealth of Nations (formerly British Commonwealth)
英連邦王国[えいれんぽうおうこく, eirenpououkoku] (n) Commonwealth realm
蓄財[ちくざい, chikuzai] (n,vs) amassing of wealth; (P)
豊か[ゆたか, yutaka] (adj-na) abundant; wealthy; plentiful; rich; affluent; (P)
豊富[ほうふ, houfu] (adj-na,n) abundance; wealth; plenty; bounty; (P)
豪商[ごうしょう, goushou] (n) wealthy merchant
豪商層[ごうしょうそう, goushousou] (n) wealthy merchant class
豪家[ごうか, gouka] (n) wealthy and powerful family
豪農[ごうのう, gounou] (n) wealthy farmer
貨財[かざい, kazai] (n) wealth; worldly goods
資産保有会社[しさんほゆうがいしゃ, shisanhoyuugaisha] (n) asset holding company (esp. Commonwealth countries)
逆玉[ぎゃくたま, gyakutama] (n) man who marries a wealthy or upwardly-mobile woman; gold digger

wealth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุญนิธิ[n.] (bunnithi) EN: wealth FR:
บุญนิธิ[n.] (bunyanithi) EN: wealth FR:
การกระจายความมั่งคั่ง[n. exp.] (kān krajāi ) EN: division of wealth ; distribution of wealth FR: répartition de la richesse [f]
คนมั่งมี[n. exp.] (khon mangmī) EN: rich man ; wealthy man ; man of wealth ; man of property FR: personne riche [f]
ความมั่งคั่ง[n.] (khwām mangk) EN: wealth ; prosperity ; affluence FR: richesse [f] ; prospérité [f]
ความร่ำรวย[n.] (khwām ramrū) EN: wealth ; affluence FR: richesse [f]
กินบุญเก่า[v. (loc.)] (kinbunkao) EN: life off previously acquired wealth ; do not have to work for a living FR:
กระฎุมพี[n.] (kradumphī) EN: bourgeoisie ; man of wealth FR: bourgeoisie [f]
กุฎุมพี[n.] (kudumphī) EN: bourgeoisie ; man of wealth FR: bourgeoisie [f]
มไหศวรรย์[n.] (mahaisawan) EN: majesty ; greatness ; sovereignty ; supremacy ; great power ; great wealth FR:
มีทองเท่าหนวดกุ้ง นอนสะดุ้งจนเรือนไหว[v. (loc.)] (mīthøngthao) EN: become too paranoid over one's inconsiderable amount of wealth FR:
น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง[n. prop.] (Nāmphu Haen) EN: Fountain of Wealth FR:
เงินทอง[n.] (ngoenthøng) EN: money ; wealth ; assets FR: argent [m]
ภาษีทรัพย์สิน[n. exp.] (phāsī sapsi) EN: capital levy ; wealth tax ; property tax FR:
พสุ[n.] (phasu) EN: property ; wealth FR: biens [mpl]
พิภพ[n.] (phiphop) EN: treasure ; assets ; riches ; wealth FR:
โภค[n.] (phōk) EN: property ; riches ; wealth ; goods FR: biens [mpl]
โภคะ[n.] (phōkha) EN: property ; riches ; wealth ; goods FR: biens [mpl]
โภค-[pref.] (phōkha- = p) EN: property ; riches ; wealth ; goods FR: biens [mpl]
โภคี[n.] (phōkhī) EN: wealthy person ; man of wealth ; rich man FR: serpent [m]
โภคิน[n.] (phōkhin) EN: wealthy person ; man of wealth ; rich man FR: serpent [m]
โภค-[pref.] (phōkkha- = ) EN: property ; riches ; wealth ; goods FR: biens [mpl]
โภคทรัพย์[n.] (phōkkhasap) EN: wealth ; consumable wealth FR:
พฤฒิ[n.] (phreut) EN: development ; wealth ; completeness FR:
พฤฒิ-[pref.] (phreutthi-) EN: development ; wealth ; completeness FR:
ภูติ[n.] (phūt) EN: prosperity ; wealth ; opulence ; richness FR:
ร่ำรวยผิดปกติ[adj.] (ramrūay phi) EN: accumulating unusual wealth FR: anormalement riche
โรคกลัวความมั่งคั่ง[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: plutophobia ; fear of wealth FR:
ทรัพย์[n.] (sap) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl] ; patrimoine [m]
ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ[n. exp.] (sap nai din) EN: natural wealth FR: richesses naturelles [fpl]
ทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (sapphayākøn) EN: natural resources ; natural wealth FR: ressources naturelles [fpl] ; patrimoine naturel [m]
ทรัพย์สิน[n.] (sapsin) EN: assets ; capital ; property ; possessions ; wealth FR: actif [m] ; biens [mpl] ; propriété [f] ; richesse [f]
ทรัพย์สมบัติ[n.] (sapsombat) EN: property ; assets ; wealth ; possessions FR: bien [m] ; avoir [m] ; propriété [f]
ศฤงคาร[n.] (saringkhān ) EN: possesions ; wealth ; the good things of life ; mammon FR: les plaisirs de la vie [mpl]
เศรษฐี[n.] (sētthī) EN: rich man ; man of wealth ; millionaire FR: millionnaire [m] ; nabab [m] ; personne fortunée [f] ; riche [m]
สิน[n.] (sin) EN: property ; belongings ; money ; wealth FR: richesse [f] ; biens [mpl] ; propriété [f] ; argent [m]
ศฤงคาร[n.] (singkhān = ) EN: possesions ; wealth ; the good things of life ; mammon FR:
สินสอด[n.] (sinsøt) EN: bride price ; bride wealth FR: dot [f]
สมบัติ[n.] (sombat) EN: property ; wealth ; asset ; fortune ; treasure ; possession ; riches ; estate FR: avoirs [mpl] ; richesse [f] ; trésor [m] ; propriété [f]
สมบัติพัสถาน[n. exp.] (sombatphats) EN: wealth ; riches ; possessions ; property FR: richesse [f]

wealth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reichtum {m}wealthiness
Gedankenreichtum {m}wealth of ideas
reich; vermögend {adj} | reicher; vermögender | am reichsten; am vermögendstenwealthy | wealthier | wealthiest
reich {adv}wealthily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wealth
Back to top