ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

far

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *far*, -far-

far ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
far (adv.) ไกล See also: ห่าง, ห่างไกล
far (adv.) อย่างมาก See also: มาก Syn. greatly, incomparably
far (adj.) (ระยะเวลา) ห่างไกล See also: ไกล, ห่าง, ยาวนาน Ops. close, near
far (adj.) (ระยะทาง) ไกล See also: ห่างไกล, กว้างไกล Syn. distant, faraway, remote
far and away (idm.) อย่างแน่นอน See also: อย่างไม่ต้องสงสัย / ถาม
far and away (idm.) ห่างไกลมาก
far and wide (adv.) แพร่หลาย See also: แพร่, แพร่กระจาย, กว้างขวาง Syn. extensively, broadly
far away (adv.) ห่างไกล See also: ไกลจาก, แต่ไกล Syn. remote
far be it from me to do something (idm.) ไม่ใช่เรื่องของฉัน
far below the surface (adv.) ลึกมาก Syn. extending far downward Ops. shallow
far down (adv.) อย่างลึกมาก Syn. deep
Far East (n.) กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก
far from it (idm.) ไม่ทั้งหมด See also: ก็ไม่เชิง
far gone (adj.) ป่วย (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่สบายมาก, เมามาก
far gone (sl.) เมามาก
far in or back (adj.) ลึก (เช่น บ่อลึก) See also: ไกลเข้าไปด้านใน Syn. far Ops. shallow
far into the night (idm.) ดึก See also: จนดึก
far out (idm.) ไกลเมือง See also: ไกลจากจุดศูนย์กลาง
far-fetched (adj.) ซึ่งไม่น่าเชื่อ See also: ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ Syn. incredible Ops. credible
far-flung (adj.) กว้างไกล See also: กว้างใหญ่ Syn. distant, vast, wide
far-off (adj.) ไกล See also: ห่างไกล, ห่าง, ไกลลิบ, ยาวนาน Syn. distant, faraway Ops. close, near
far-out (adj.) สุดขีด See also: สุดขั้ว, เต็มที่ Syn. extreme, fantastic
far-out (sl.) ดีเยี่ยม
far-reaching (adj.) ซึ่งมีผลกระทบอย่างมาก See also: ซึ่งแผ่ขยายไปทั่ว Syn. extensive, widespread Ops. narrow
faraway (adj.) ห่างไกล See also: ไกลลิบ, ไกล, ห่าง Syn. distant, remote
farce (n.) ละครตลก See also: การแสดงตลก Syn. burlesque, travesty
farcical (adj.) น่าเย้ยหยัน See also: น่าหัวเราะ, ไร้สาระจนน่าหัวเราะ Syn. laughable, comical, absurd
fare (n.) ค่าโดยสาร See also: ค่าพาหนะ, ค่าเดินทาง Syn. charge, expense, token
fare (n.) อาหาร Syn. meals, menu
fare (vi.) กระทำ See also: ปฎิบัติ, จัดการ Syn. do, manage, get on
fare (vi.) รับประทาน See also: กิน, ทาน
fare (vi.) เดินทาง
fare forth (phrv.) เริ่มออกเดินทาง (คำเก่า)
farewell (int.) ลาก่อน See also: คำอำลา Syn. goodbye, so long, bye
farewell (n.) การกล่าวลา See also: การลาจาก Syn. adieu, parting
farewell address (n.) การไปส่ง (คำไม่เป็นทางการ) See also: การให้กำลังใจ Syn. going-away party, auspicious beginning, good start
farina (n.) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธัญพืช See also: อาหารประเภทแป้ง, แป้ง Syn. cereal, flour, starch
farinaceous (adj.) ซึ่งทำด้วยแป้ง See also: ซึ่งเป็นแป้ง Syn. granular, starchy
farm (n.) ที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ See also: นา, ไร่นา Syn. field, pasture
farm (vt.) ทำนา See also: เพาะปลูก, ทำกสิกรรม, เก็บเกี่ยวพืชผล Syn. cultivate, garden, plow
English-Thai: HOPE Dictionary
far(ฟาร์) adv. ไกล,ห่าง,มาก,ทีเดียว -Phr. (by far มาก,เป็นปริมาณมาก.), See also: Phr. (far and away มาก) . farness n.
far eastn. ประเทศทั้งหลายในตะวันออกไกล,เอเชียตอนใต้และเอเชียอาคเนย์. -Far Eastern adj.,n.
far-offadj. สุดขีด,อย่างยิ่ง,ลึก,ซึ่งเลยเถิด,ผิดปกติ, See also: far-offness,n.
farad(แฟ'เริด) n. หน่วยความจุไฟฟ้า
faraday(แฟ' ระเดย์) n. หน่วยไฟฟ้าที่เท่ากับ96,500คูลอมบ์
faradic(ฟะแรด' คิด) adj. เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า
farce(ฟาร์ซฺ) {farced,farcing,farces} n. ละครตลก,เรื่องตลก,เรื่องที่น่าขบขัน vt. สอดแทรก,ปรุงแต่ง,ยัด,ใส่
farceur(ฟาร์เซอร์') n. ผู้เขียนละครตลก,ผู้เขียนเรื่องตลก,ตัวตลก
farcical(ฟารฺ'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับละครตลก,น่าหัวเราะ,เหลวไหล, See also: farcicality n. farcicalness n. farcically adv., Syn. absurd ###A. serious
fard(ฟาร์ด) n. เครื่องสำอางค์สำหรับใบหน้า
fare(แฟรฺ) {fared,faring,fares} n. ค่าโดยสาร,โภชนาอาหาร. vi. กินอาหาร,มีประสบการณ์,ปรากฎ,ไป,ท่องเที่ยว., See also: farer n., Syn. food,get on
farewell(แฟรฺเวล') interj. สวัสดี,พบกันใหม่,ลาก่อน,ขอให้เป็นสุข. -n. คำร่ำลา,การจากไป,งานเลี้ยงอำลา adj. ที่สุด,เป็นการอำลา, Syn. parting,good-by
farm(ฟาร์ม) n. ฟาร์ม,ไร่,นา,สถานที่เลี้ยงสัตว์ v. ทำฟาร์ม,ทำไร่,ทำนา,ฝากเลี้ยง
farmer(ฟาร์ม'เมอะ) n. ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าของฟาร์ม,ผู้รับเลี้ยง (เด็ก), Syn. grower
farmhousen. บ้านไร่,บ้านนา
farming(ฟาร์ม'มิง) n. การทำไร่,การทำนา,การทำฟาร์ม
farmlandn. ที่ดินเพาะปลูก,ที่ดินที่เหมาะสำหรับเพาะปลูก
farmsteadn. ฟาร์มพร้อมด้วยสิ่งก่อสร้างบนฟาร์ม
farmyardn. บริเวณฟาร์ม,
farraginous(ฟะแรจ' จะนัส) adj. ผสมผสาน
farrago(ฟะเร' โก) n. ส่วนผสมที่ยุ่งเหยิง,จับฉ่าย -pl. farragoes
farrier(แฟ' รีเออะ) n. ช่างตีเหล็กใส่เกือกม้า
farriery(แฟ' รีเออรี) n. สถานที่หรืองานของช่างตีเหล็กใส่เกือกม้า
farsighted(ฟาร์'ไซ'ทิด) adj. สายตายาว,ซึ่งมองไปไกล,ฉลาด., See also: farsightedly adv. farsightedness n., Syn. wise
fart(ฟาร์ท) n. ตด,การผายลม,บุคคลที่ดูถูก. vi. ตก,ผายลม
farther(ฟาร์'เธอะ) adv.,adj. ไกลออกไปอีก ,ไกลกว่า,
farther indian. อินโดจีน
farthermostadj. ไกลที่สุด
farthest(ฟาร์'เธสทฺ) adj.,adv. ไกลที่สุด,ห่างที่สุด,มากที่สุด
English-Thai: Nontri Dictionary
far(adj,adv) ห่างไกล,ห่าง,ไกล,ไกลห่าง
FAR-far-fetched(adj) กว้างขวาง,ลึกซึ้ง,ไกลจากความจริง
FAR-far-flung(adj) แผ่กว้าง,กว้าง,แผ่ไพศาล,กว้างขวาง
FAR-far-off(adj) ห่างไกล,ไกล
FAR-far-reaching(adj) แผ่ไปไกล,มีอิทธิพลมาก,กว้างขวาง
faraway(adj) ห่างไกล,ไกล
farce(n) หัสนาฏกรรม,เรื่องตลก,ละครตลก,เรื่องชวนหัว,เรื่องขบขัน
fare(n) ค่าโดยสาร,คนโดยสาร,อาหาร
farewell(adj) เป็นการลาจาก,เป็นการอำลา
farm(n) ทุ่งนา,ฟาร์ม,ไร่นา,ทุ่งปศุสัตว์
farmer(n) ชาวนา,ชาวไร่,เจ้าภาษี,เจ้าของฟาร์ม
farmhouse(n) บ้านไร่,บ้านนา,กระท่อมปลายนา,โรงนา
farmstead(n) ทุ่งนาที่มีโรงเรือน
farrier(n) ช่างทำเกือกม้า
farther(adj) มากขึ้น,ไกลกว่า,ไปอีก
farthest(adj) มากที่สุด,ไกลที่สุด,ห่างที่สุด
farthing(n) เหรียญบรอนซ์อังกฤษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
far-sight; farsightedness; hypermetropia; hyperope; hyperopiaสายตายาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
farceละครตลก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fareค่าโดยสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
farinaนวลแป้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
farinaceous; mealy๑. มีนวลแป้ง [มีความหมายเหมือนกับ farinose]๒. คล้ายแป้ง๓. เป็นแป้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
farmสถานเกษตรกรรม, ไร่นา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
farmerชาวไร่ชาวนา, เกษตรกร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
farming, collectiveระบบนารวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
farsighted; hyperopic-สายตายาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
farsightedness; far-sight; hypermetropia; hyperope; hyperopiaสายตายาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Far Advancedขนาดมาก,ระยะที่ลุกลามมากแล้ว,ขั้นมาก [การแพทย์]
Far Eastดินแดนตะวันออกไกล [การแพทย์]
faradฟารัด, หน่วยของความจุไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ F โดยกำหนดว่าความจุไฟฟ้า 1 ฟารัด คือค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ ซึ่งถ้ามีการถ่ายโอนประจุระหว่างแผ่นตัวนำทั้งสองในตัวเก็บประจุปริมาณ 1 คูลอมบ์ จะทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้า 1 โวลต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Faraday Cageกรงฟาราเดย์ [การแพทย์]
Faradic Currentกระแสสลับ [การแพทย์]
Faresค่าโดยสาร [TU Subject Heading]
farm delivery efficiencyfarm delivery efficiency, ประสิทธิภาพการส่งน้ำที่แปลงนา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Farmer เกษตรกร เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับที่ดินจากการปฎิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราบที่ (conj.) as far as See also: as long as, until Syn. เท่าที่, เมื่อ
ถอยห่าง (v.) move far from See also: distance oneself from Syn. เขยิบออก Ops. ชิดใกล้
ท้องแก่ (v.) be far gone in pregnancy See also: be in the last month of pregnancy Ops. ท้องอ่อนๆ
นั่งโป่ง (v.) wait at a salt-lick far a game
เขยิบออก (v.) move far from See also: distance oneself from Ops. ชิดใกล้
วิทูร (adj.) far See also: distant, remote Syn. ไกล, ห่าง
ห่าง (adv.) far See also: away from
ห่างๆ (adv.) far Ops. ใกล้ๆ
ห่างไกล (adv.) far See also: a long way, afar, a great distance Syn. ไกลห่าง Ops. ใกล้
เกิน (adv.) far See also: too much, over, more, further Syn. พ้น, เลย
ไกล (adv.) far See also: remotely, distantly, long Syn. ห่าง, ไกลลิบ, ห่างไกล Ops. ใกล้
ไกลๆ (adv.) far Syn. ห่างๆ Ops. ใกล้ๆ
ไกลห่าง (adv.) far See also: a long way, afar, a great distance Ops. ใกล้
กระฉ่อน (adv.) far and wide (rumour) See also: resoundingly, notoriously Syn. อื้อฉาว, แพร่สนั่น
ลิบ (adj.) far apart See also: far, distant, remote, almost out of sight Syn. ลิบลิ่ว, ลิบตา
ลิบตา (adj.) far apart See also: far, distant, remote, almost out of sight Syn. ลิบลิ่ว
ไกลมาก (adv.) far away See also: way out
ไกลโข (adv.) far away See also: way out Syn. ไกลมาก
ตะวันออกไกล (n.) Far East
ถลำลึก (v.) far gone Syn. ถลำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is doing far better than expectedเขาทำได้ดีเกินกว่าที่คาด
As far as I am concerned it was a great successตามความเห็นของฉันมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
You can only go as far as you can seeคุณสามารถก้าวไปไกลได้แค่เท่าที่คุณสามารถมองเห็น
You can go as far as you believeคุณสามารถก้าวไปไกลเท่าที่คุณเชื่อ
I am honored you have traveled so far to see meข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านเดินทางมาไกลเพื่อมาพบข้าพเจ้า
How did we let it get this far?พวกเราปล่อยให้มันล่วงเลยมายาวนานขนาดนี้ได้อย่างไร
I will live in the farm for the remainder of my lifeฉันจะอาศัยอยู่ในฟาร์มตลอดชีวิตที่เหลืออยู่
This is the worst day of your life so farจนบัดนี้นี่ก็ยังเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของคุณ
How much is the fare?ค่าโดยสารเท่าไหร่หรือ?
What do we know so far?จนถึงทุกวันนี้พวกเรารู้อะไรบ้าง?
You're going a little too farนายกำลังเลยเถิดมากไปหน่อยแล้วนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have arranged that he will enter from the far end of the room.ผมได้จัดชุดให้เขาใส่แล้วครับ มันจะยาวจนสุดห้องเลยครับ
At times like these, the real world, the world from before, with its peaceful landscapes, could seem not so far off.เมื่อเป็นอย่างงี้ โลกที่เคยอาศัยอยู่ ที่ดูเงียบสงบ ดูเหมือนจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
As far as I can see it, this is unshakeable testimony.As far as I can see it, this is unshakeable testimony.
This far out, he must be huge in this month.มาไกลขนาดนี้ออกมาเขา จะต้องเป็นอย่างมากในเดือนนี้
The fish never changed his course nor his direction all that night... ... as far as the old man could tell from watching the stars.ปลาไม่เคยเปลี่ยนแปลง หลักสูตรมิได้ของเขา ทุกทิศทางในคืนนั้นเท่าที่เก่า ชายชราคนหนึ่งสามารถบอกได้ จากการดูดาว
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far oเขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า
No, you violated your luck when you went too far out.เมื่อคุณไปไกลเกินไปออก
I would like to interrupt to point out... that the only thing that is clear so far is that there is no clarity at all.{\cHFFFFFF}ฉันต้องการที่จะขัดขวาง จะชี้ให้เห็น... {\cHFFFFFF}ว่าสิ่งเดียวที่มีความชัดเจนเพื่อให้ ไกลคือว่ามีความชัดเจนที่ไม่ทั้งหมด
How far can you pave in a day?{\cHFFFFFF}วิธีไกลคุณสามารถปูในวัน?
Come on Blondie we don't have very far to go. Only 70 miles.ไม่เอาน่าไอ้หัวทอง อีกไม่ ไกลหรอก แค่ 70 ไมล์เอง
Especially when they come from so far away and have so much to talk about.โดยเฉพาะเมื่อเพื่อน มาไกลแสนไกล... ...และมีเรื่องพูดเยอะแยะ
Tuco has taken you this far I will take you all the way....ทูโคพานายมาไกลถึงขนาดนี้ ก็ต้องพาไปได้ตลอด...

far ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一望无际[yī wàng wú jì, ㄧ ㄨㄤˋ ˊ ㄐㄧˋ, 一望无际 / 一望無際] as far as the eye can see (成语 saw)
尽可能[jǐn kě néng, ㄐㄧㄣˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 尽可能 / 儘可能] as far as possible
至于[zhì yú, ㄓˋ ㄩˊ, 至于 / 至於] as for; as to; to go so far as to
偏远[piān yuǎn, ㄆㄧㄢ ㄩㄢˇ, 偏远] remote; far from civilization
偏僻[piān pì, ㄆㄧㄢ ㄆㄧˋ, 偏僻] remote; desolate; far from the city
[yáo, ㄧㄠˊ, 遥 / 遙] distant; remote; far; far away
远东[yuǎn dōng, ㄩㄢˇ ㄉㄨㄥ, 远东 / 遠東] Far East
不妙[bù miào, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄠˋ, 不妙] (of a turn of events) not too encouraging; far from good; anything but reassuring
离乡背井[lí xiāng bēi jǐng, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄤ ㄅㄟ ㄐㄧㄥˇ, 离乡背井 / 離鄉背井] to live far from home (成语 saw); away from one’s native place; to leave for a foreign land
久远[jiǔ yuǎn, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄢˇ, 久远 / 久遠] old; ancient; far away
对于[duì yú, ㄉㄨㄟˋ ㄩˊ, 对于 / 對於] regarding; as far as sth is concerned; with regards to
寥落[liáo luò, ㄌㄧㄠˊ ㄌㄨㄛˋ, 寥落] sparse; few and far between
臭名远扬[chòu míng yuǎn yáng, ㄔㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩㄢˇ ㄧㄤˊ, 臭名远扬 / 臭名遠揚] stinking reputation; notorious far and wide
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, 居然] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 竟] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed
农业[nóng yè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, 农业 / 農業] agriculture; farming
农产[nóng chǎn, ㄋㄨㄥˊ ㄔㄢˇ, 农产 / 農產] agriculture products; farm produce
曼苏尔[Màn sū ěr, ㄇㄢˋ ㄙㄨ ㄦˇ, 曼苏尔 / 曼蘇爾] Al-Mansur; Abu Jafar al Mansur (712-775), second Abassid caliph
动物农场[Dòng wù nóng chǎng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, 动物农场 / 動物農場] Animal farm, novel and satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔
乔治・奥威尔[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ· Ao4 wei1 er3, 乔治・奥威尔 / 喬治・奧威爾] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984
乔治奥威尔[Qiáo zhì Ào wēi ěr, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ ㄠˋ ㄨㄟ ㄦˇ, 乔治奥威尔 / 喬治奧威爾] George Orwell (1903-1950), British novelist, author of Animal farm 動物農場|动物农场 and 1984
地亩[dì mǔ, ㄉㄧˋ ㄇㄨˇ, 地亩 / 地畝] area of farmland
[ruì, ㄖㄨㄟˋ, 睿] astute; perspicacious; farsighted
反生物战[fǎn shēng wù zhàn, ㄈㄢˇ ㄕㄥ ˋ ㄓㄢˋ, 反生物战 / 反生物戰] biological (warfare) defense
生物化学站剂[shēng wù huà xué zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 生物化学站剂 / 生物化學站劑] biological-chemical warfare agent
生物战剂[shēng wù zhàn jì, ㄕㄥ ˋ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 生物战剂 / 生物戰劑] biological agent; biological warfare agent
细菌战[xì jùn zhàn, ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣˋ ㄓㄢˋ, 细菌战 / 細菌戰] biological warfare; germ warfare
梗死[gěng sǐ, ㄍㄥˇ ㄙˇ, 梗死] blockage; obstruction; infarction
不至于[bù zhì yú, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄩˊ, 不至于 / 不至於] cannot go so far; be unlikely
公益事业[gōng yì shì yè, ㄍㄨㄥ ㄧˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 公益事业 / 公益事業] service to the public; public welfare undertaking; charity; social facility
打格子[dǎ gé zi, ㄉㄚˇ ㄍㄜˊ ㄗ˙, 打格子] to draw a rectangular grid (e.g. of farmland); to checker
化学战[huà xué zhàn, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ, 化学战 / 化學戰] chemical warfare
化学战剂[huà xué zhàn jì, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄢˋ ㄐㄧˋ, 化学战剂 / 化學戰劑] chemical warfare agent
养鸡场[yǎng jī chǎng, ㄧㄤˇ ㄐㄧ ㄔㄤˇ, 养鸡场 / 養雞場] chicken farm
保育[bǎo yù, ㄅㄠˇ ㄩˋ, 保育] child care; child welfare
公益[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, 公益] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth
混战[hùn zhàn, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄢˋ, 混战 / 混戰] civil war; muddled warfare; rough and tumble; battle royal; free fight
款冬[kuǎn dōng, ㄎㄨㄢˇ ㄉㄨㄥ, 款冬] coltsfoot (Tussilago farfara), plant in sunflower family Asteracae used a cough suppressant
[kuí, ㄎㄨㄟˊ, 逵] crossroads; thoroughfare
上农[shàng nóng, ㄕㄤˋ ㄋㄨㄥˊ, 上农 / 上農] a rich farmer; to stress the importance of agriculture (in ancient philosophy)

far ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P)
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above
となると[, tonaruto] (exp) where ... is concerned; when it comes to ...; if it comes to ...; as far as ... is concerned; (P)
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P)
に取って[にとって, nitotte] (exp) (uk) (See 取る・1) to; for; concerning; as far as ... is concerned; regarding
ファーイースト[, fa-i-suto] (n) Far East
までなら[, madenara] (exp) up to ... (e.g. items) (nuance of comparison); until ... (times); as far as; (P)
一応(P);一往[いちおう, ichiou] (adv) once; tentatively; in outline; for the time being; just in case; so far as it goes; (P)
一頭地を抜く[いっとうちをぬく, ittouchiwonuku] (exp,v5k) to cut a conspicuous figure; to be by far the best
亜細亜[アジア(P);あじあ, ajia (P); ajia] (n) (1) (uk) Asia (esp. "the Far East"); (adj-no) (2) Asian; Asiatic; (P)
向付け;向付[むこうづけ, mukouduke] (n) (1) (See 懐石・2) dish placed on the far side of the serving table (kaiseki cuisine); side dishes (not rice or soup) at a banquet; (2) resting one's forehead on the chest of one's opponent and grabbing his belt (sumo)
夜目遠目笠の内[よめとおめかさのうち, yometoomekasanouchi] (exp) expression used to depict a woman who is attractive primarily when it's dark out, she's far away, or her face is partially hidden by a bamboo hat
失望するどころか;失望する所か[しつぼうするどころか, shitsubousurudokoroka] (exp) far from being disappointed
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian
広く[ひろく, hiroku] (adv) widely; far and wide; extensively; universally
広鼻猿類[こうびえんるい, koubienrui] (n) platyrrhine (primate of infraorder Platyrrhini, which have nostrils that are far apart)
引っ込みが付かない;引っ込みがつかない[ひっこみがつかない, hikkomigatsukanai] (exp) there being no backing out; gone too far to retreat
彼処(P);彼所[あそこ(P);あすこ;かしこ;あしこ(ok);あこ(ok), asoko (P); asuko ; kashiko ; ashiko (ok); ako (ok)] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何処,此処,其処) there (place physically distant from both speaker and listener); over there; that place; yonder; (n) (2) (あそこ, あすこ only) (col) genitals; (3) (See あれほど) that far (something psychologically distant from both speaker and listener); that much; that point; (P)
思いを馳せる;思いをはせる[おもいをはせる, omoiwohaseru] (exp,v1) (See 思いを致す) to think about; to send one's heart out to; to give more than a passing thought to; to think of something far away; to think nostalgically upon (esp. one's hometown)
所か;処か[どころか, dokoroka] (suf) (1) (uk) far from; anything but; not at all; (2) let alone; to say nothing of; not to speak of; much less
所では[ところでは, tokorodeha] (n) so far as
掛け離れる;掛離れる;懸離れる;懸け離れる;かけ離れる[かけはなれる, kakehanareru] (v1,vi) to be very far apart from; to be remote; to be quite different from
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P)
断トツ[ダントツ(P);だんトツ, dantotsu (P); dan totsu] (adj-na,n,adj-no) (uk) (abbr) (from 断然 + トップ) the best; far and away the best; decisive lead; (P)
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s,vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P)
普く;遍く;周く[あまねく, amaneku] (adv) widely; generally; universally; far and wide
東京裁判[とうきょうさいばん, toukyousaiban] (n) (See 極東国際軍事裁判) Tokyo Trials; International Military Tribunal for the Far East; IMTFE
極東[きょくとう, kyokutou] (n,adj-no) Far East; (P)
極東国際軍事裁判[きょくとうこくさいぐんじさいばん, kyokutoukokusaigunjisaiban] (n) (See 東京裁判) International Military Tribunal for the Far East; IMTFE; Tokyo Trials
極言[きょくげん, kyokugen] (n,vs) being frank; going so far as to say
殆どない[ほとんどない, hotondonai] (exp) almost never; few and far between; little or nothing; hardly any; hardly anything at all; very little
渉猟[しょうりょう, shouryou] (n,vs) ranging over or scouting out a territory; searching far and wide (for); reading extensively
満目荒涼[まんもくこうりょう, manmokukouryou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see
満目蕭条[まんもくしょうじょう, manmokushoujou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see
砂八目[すなやつめ;スナヤツメ, sunayatsume ; sunayatsume] (n) (uk) Far Eastern brook lamprey (Lethenteron reissneri); sand lamprey (species found in the Northwest Pacific)
群を抜く[ぐんをぬく, gunwonuku] (exp,v5k) (See 抜群) to surpass the rest (e.g. of a large group); to stand out from the crowd; to be the best by far
西国[さいごく;さいこく, saigoku ; saikoku] (n) (1) (abbr) the western part of Japan (esp. Kyushu, but ranging as far east as Kinki); (2) western nations (esp. India or Europe); (3) (See 西国三十三所) 33 temples in the Kinki area containing a statue of Avalokitesvara; (4) (See 西国巡礼) a pilgrimage of these temples
輝き渡る[かがやきわたる, kagayakiwataru] (v5r,vi) to shine out far and wide
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no)
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding
バッファリングレベル[ばっふぁりんぐれべる, baffaringureberu] buffering level
バファリン[ばふぁりん, bafarin] buffer-in
プリファレンス[ぷりふぁれんす, purifarensu] Preference
ブロックバッファリング[ぶろっくばっふぁりんぐ, burokkubaffaringu] block buffering
レファレンス[れふぁれんす, refarensu] reference
凍結レファレンス[とうけつレファレンス, touketsu refarensu] frozen reference
未割当てレファレンス[みわりあてレファレンス, miwariate refarensu] unassigned reference
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
料金[りょうきん, ryoukin] Thai: ค่าโดยสาร English: fare
福祉[ふくし, fukushi] Thai: สวัสดิการ English: welfare
遠い[とおい, tooi] Thai: ไกล English: far

far ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงาย[adv.] (cha-ngāi) EN: far FR: loin
ได้ส่วน[X] (dāisuan) EN: in the right proportion ; as for ; as regards ; so far as ;on the part of FR:
ห่าง[adj.] (hāng) EN: distant ; remote ; far from ; far away ; far apart ; separated FR: distant ; éloigné ; espacé
ห่าง[adv.] (hāng) EN: far ; far off ; far away ; away from ; off ; from FR:
ห่างจาก[X] (hāng jāk) EN: far from ; distant from FR:
ห่างไกล[adj.] (hāng klai) EN: far ; far away ; remote ; a long way ; afar ; a great distance ; distant FR: lointain ; éloigné ; distant
จำงาย[adj.] (jamngāi) EN: distant ; far FR:
จาว ๆ = จาวๆ[adv.] (jāo-jāo) EN: far FR:
จนกว่า[conj.] (jonkwā) EN: until ; till ; as long as ; as far as FR: jusqu'à ce que
จวบจวน[prep.] (jūapjūan) EN: to ; at ; as far as ; nearly ; almost FR:
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
แค่ไหน[adv.] (khaē nai) EN: how far ; how much ; to what extent FR: à quel point
แค่นี้[adv.] (khaēnī) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; this far ; up to here FR: aussi ; à ce point ; aussi peu
เขยิบออก[v. exp.] (khayoēp øk) EN: move far from FR:
กินขวา[v.] (kinkhwā) EN: exceed in the right side ; be too far on the right ; be inclined to the right ; pull to the right ; wear away on the right side FR: déborder à droite ; pencher à droite ; être trop à droite
กินซ้าย[v.] (kinsāi) EN: exceed in the left side ; be inclined to the left ; pull to the left ; wear away on the left side ; be too far on the left FR: déborder à gauche ; pencher à gauche ; être trop à gauche
ไกล[adj.] (klai) EN: far ; remote ; distant ; long ; a long way FR: loin ; lointain ; éloigné ; distant
ไกลจาก[X] (klai jāk) EN: far from ; a long way from FR: loin de
ไกลแค่ไหน[X] (klai khaē n) EN: how far ...? FR:
ไกลเกินไป[adv.] (klai koēnpa) EN: too far FR: trop loin
ใกล้และไกล[adv.] (klai lae kl) EN: far and near FR: lointain et proche
ไกลลิบ[adj.] (klai lip) EN: far away ; very far ; a vast distance away ; out of sight of  FR: lointain ; distant ; hors de vue
ไกลลิบลิ่ว[adv.] (klai lipliu) EN: very far away FR:
ไกลปืนเที่ยง[adj. (loc.)] (klaipeūnthī) EN: far from reality ; not in the know ; underdeveloped ; far from civilization FR:
ไกลพอดู[adv.] (klai phødū) EN: pretty far FR: assez éloigné ; plutôt éloigné
ไกลโพ้น[adv.] (klai phōn) EN: far far away ; far away ; very distant FR: très éloigné
ไกลสุดลูกหูลูกตา[adv.] (klai sut lū) EN: far away FR:
ไกลตาไกลใจ[v.] (klaitāklaij) EN: far from eye far from heart ; long absent, soon forgotten ; out of sight, out of mind FR: loin des yeux, loin du cœur
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond ; above FR: trop
เกินหน้า[adv.] (koēnnā) EN: too far FR:
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; too far ; too ; over ; excessively ; improperly ; immoderately FR: trop ; excessivement
กระฉ่อน[adj.] (krachǿn) EN: reverberating ; resounding ; spreading far and wide ; widely known ; notorious FR:
กระทั่ง[prep.] (krathang) EN: till ; until ; up to ; as long as ; so far as ; as ; through ; onward to FR: jusqu'à
ลิบ[adj.] (lip) EN: far apart ; far ; distant ; remote ; almost out of sight FR: lointain ; au loin
เลยเถิด[adv.] (loēithoēt) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively FR:
ลองดี[v.] (løngdī) EN: test ; challenge ; put someone to the test ; try ; see how far one can go FR:
ล่วงเกิน[v.] (lūangkoēn) EN: be rude ; be offensive to ; go too far ; take liberties with ; offend ; insult FR: offenser ; prendre des libertés (avec qqn.) ; aller trop loin (avec qqn.) ; dépasser les bornes (avec qqn.)
ไม่ใช่เลย[X] (mai chai lo) EN: far from it FR: loin de là ; pas du tout ; nullement ; absolument pas
ไม่ไกล[adj.] (mai klai) EN: not far FR: pas loin
ไม่ไกลจาก[xp] (mai klai jā) EN: not far from FR: non loin de

far ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fern; weit {adj} | ferner; weiter | am fernsten; am weitesten | fern jeder Zivilisationfar | farther; further | farthest; furthest | far from any semblance of civilization
unabsehbar; nicht erkennbar {adj} | auf unabsehbare Zeitunforeseeable | far into the future
unweit; unfern {prp; +Genitiv} | unweit der Stadtnot far from | not far from (the) town
Säurefarbstoff {m} | Säurefarbstoffe
Ackergaul {m}farm horse
Ackerland {n}arable farm land; farmland
Liebschaft {f}; Affäre
Tierhaltung {f}livestock farming; keeping of animals
Legebatterie {f}battery farm
Schwärze {f}; schwarze Farbe
Farbenpracht {f}; Farbenmeer
Stierkampfarena {f} | Stierkampfarenen
farbenprächtig; knallig; sehr bunt; auffällig bunt {adj} | farbenprächtiger; knalliger | am farbenprächtigsten; am knalligstengaudy | gaudier | gaudiest
farbig; bunt; gefärbt {adj} | farbiger; bunter; gefärbter | am farbigsten; am buntesten; am gefärbtestencoloured; colored | more coloured; more colored | most coloured; most colored
Almkäse {m} [cook.]cheese from a hill farm
Chefarzt {m} | Chefärzte
Kinderfürsorge {f}child welfare
Kinderfürsorger {m}child welfare worker
Chromfarbstoff {m} | Chromfarbstoffe
Farbauszug {m} | Farbauszüge
Farbkarte {f}; Farbenkarte
Farbbildschirm {m}; Farbmonitor
Farbberater {m}; Farbberaterin
Farbe {f} | Farben
Farbphotographie {f} | Farbphotographien
Hautfarbe {f} | Hautfarben
Farbenzusammenstellung {f} | Farbenzusammenstellungen
Gesichtsfarbe {f}; Hautfarbe
Flurbereinigung {f}consolidation of farming
Bauernspeck {m} [cook.]farmhouse bacon
Milchwirtschaft {f}dairy farming
Verteidigungskrieg {m}defensive warfare
Direktfarbstoff {m} | Direktfarbstoffe
Kleinbauer {m}dirt fartmer [Am.]
Verfärbung {f} | Verfärbungen
Farbstoff {m} | Farbstoffe
Emaillierofen {m}; Farbenschmelzofen
Reliefarbeit {f} | Reliefarbeiten
Fanfare {f}fanfare; flourish of trumpets; multitone horn
Prahlerei {f}fanfaronade

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า far
Back to top