ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deep*, -deep-

deep ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deep (adj.) เข้ม (เช่น สี, แสง) See also: คล้ำ, จัด Syn. dark, strong Ops. light, pale
deep (adj.) ซึ่งมีใจจดจ่อ See also: หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง Syn. absorbed, engrossed, immersed, philosophical, profound, wise
deep (adv.) ดึกมาก Syn. late
deep (adj.) ต่ำ (เสียง) See also: ทุ้ม Syn. low, sonorous Ops. high
deep (adv.) มาก See also: อย่างยิ่ง Syn. extremely, intensely
deep (adj.) มาก See also: อย่างยิ่ง Syn. extreme, intense
deep (adj.) ลึก (เช่น ตู้ลึก) See also: มิติการวัดจากด้านหน้าไปด้านหลัง Syn. far
deep (adj.) ลึก (เช่น บ่อลึก) See also: ไกลเข้าไปด้านใน Syn. far in or back, far Ops. shallow
deep (adj.) ลึก (เช่น บ่อลึก) See also: ลึกจากผิวหน้า, ลึกจากด้านนอก Syn. extending far down from the top or surface Ops. shallow
deep (adj.) ลึกซึ้ง (เช่น ความคิด, ความรู้) See also: ล้ำลึก (ฉลาด) Syn. astute, discerning, intelligent Ops. superficial
deep (adv.) ลึกมาก Syn. far below the surface, extending far downward Ops. shallow
deep (adj.) ลึกลับ (เช่น บุคคล) See also: ซ่อนความรู้สึก Syn. mysterious, obscure
deep (adv.) ลึกๆ (เช่น หายใจ, ถอนหายใจ) See also: เต็มที่ Syn. extreme, intense
deep (adv.) สนิท (หลับ) See also: ลึก (หลับ) Syn. intense, profound Ops. light
deep (adj.) สนิท (หลับ) See also: ลึก (หลับ) Syn. intense, profound Ops. light
deep (n.) ส่วนลึก See also: ระยะลึก Syn. oceanic abyss
deep (adj.) หนา Syn. thick
deep (adv.) อย่างห่างไกล See also: อย่างลึกมาก (ป่า)
deep blue (n.) หินมีค่าสีน้ำเงินหรือฟ้าเข้ม See also: หินแซฟไฟร์ Syn. sapphirine, greenish-blue
deep brown (n.) สีกาแฟ See also: สีน้ำตาลเข้ม Syn. umber
deep freeze (n.) ตู้เย็น See also: ตู้แช่แข็ง Syn. freezer, refrigerator
deep on (idm.) ประพฤติตัวไม่เหมาะสม Syn. go off
deep pink (n.) สีบานเย็น
deep red (n.) สีแดงเข้ม
deep sea diver (sl.) แบงค์ 5 ปอนด์
deep-freeze (vt.) แช่แข็ง See also: แช่เย็นที่อุณหภูมิต่ำมาก
deep-red (adj.) ซึ่งมีสีแดงเข้ม
deep-rooted (adj.) หยั่งรากลึก See also: ฝังลึก, ยากจะเปลี่ยนแปลง, ฝังใจ Syn. ingrained
deep-sea (adj.) เกี่ยวกับส่วนลึกของทะเล
deep-seated (adj.) หยั่งรากลึก See also: ฝังลึก, ยากจะเปลี่ยนแปลง, ฝังใจ Syn. deep-rooted, ingrained
deep-set (adj.) ที่เป็นโพรงใหญ่และมืด Syn. sunken, concave
deepen (vt.) ทำให้เข้ม ( เช่น แสง, สี )
deepen (vi.) ทำให้เข้ม ( เช่น แสง,สี )
deepen (vt.) ทำให้ต่ำ ( เสียง )
deepen (vi.) ทำให้ต่ำ ( เสียง )
deepen (vi.) ทำให้มาก
deepen (vt.) ทำให้มาก
deepen (vi.) ทำให้ลึกซึ้ง
deepen (vt.) ทำให้ลึกซึ้ง
deepen (vi.) ทำให้ลึกยิ่งขึ้น
English-Thai: HOPE Dictionary
deep(ดีพ) adj.,adv. ลึก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง,มาก,เหลือเกิน,ห่างไกล,อยู่ตามเส้นขอบ,มีใจจดจ่อ,ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ,ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด
deep six n.การปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง,การโยนลงทะเล
deep-felt(ดีพ'เฟลทฺ) adj. ซาบซึ้ง,รู้สึกอย่างลึกล้ำ
deep-freeze(ดีพ'ฟรีซ) vt. แช่เย็น (ด้วยอุณหภูมิที่ต่ำมากและทำให้เย็นเร็ว) n. ของแช่เย็น (ที่มีอุณหภูมิต่ำมาก), See also: deep-frozen adj. ดูdeep-freeze deepfreezing n. ดูdeep-freeze
deep-fryvt. ทอดในน้ำมันที่มากพอ
deep-goingadj. เข้าไปมาก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง
deep-rootedadj. แน่นแฟ้น,ฝังจิต ฝังลึก
deep-seaadj. เกี่ยวกับส่วนลึกของทะเล
deep-seatedadj. แน่นแฟ้น,ฝังจิต,ฝังลึก,เป็นมานาน
deep-six(ดีพ'ซิคซฺ) vt. ขว้างลงทะเล,ขจัดทิ้ง
deepen(ดีพ'เพิน) vt.,vi. ทำให้ลึกยิ่งขึ้น,มากยิ่งขึ้น,ลึกยิ่งขึ้น, See also: deepener n. ดูdeepen
deeplaidadj. เกี่ยวกับจิตใจที่หวาดระแวง,เกี่ยวกับแผนการที่ลึกล้ำ
deeplyadv. ลึกลงไปมาก,มาก,อย่างฉลาดแกมโกง, Syn. profoundly
English-Thai: Nontri Dictionary
deep(adj) ลึก,ลึกซึ้ง,เข้ม,สุดซึ้ง,ห่างไกล
DEEP-deep-rooted(adj) ฝังราก,ฝังแน่น,ฝังจิต
DEEP-deep-seated(adj) ฝังลึก,ฝังแน่น,ฝังจิต
deepen(vi) ลึกมากขึ้น,สงัด,ถลำลึก,จมลึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deep bite; deep overbite; deep vertical overlapภาวะสบลึก [มีความหมายเหมือนกับ closed bite ๒] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
deep-seated; hypogene; plutonic-ระดับลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deepลึก,ส่วนที่อยู่ลึก [การแพทย์]
Deepening of a depressionการแรงขึ้นของ ดีเปรสชัน [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินลึก (v.) have a deep draft See also: settle deeply in the water
ชะวากทะเล (n.) large and deep beach
ชะเวิกชะวาก (v.) large and deep opening See also: large and deep break
ถอนใจใหญ่ (v.) have a deep sigh See also: take a deep breath, sigh deeply, give a big sigh Syn. ถอนหายใจ
ถามทุกข์สุข (v.) ask after someone´s health with deep concern See also: be solicitous for someone´s welfare, inquire after someone´s needs Syn. ถามสารทุกข์สุขดิบ
ถามสารทุกข์สุขดิบ (v.) ask after someone´s health with deep concern See also: be solicitous for someone´s welfare, inquire after someone´s needs
เข้ม (v.) be deep (for colour) See also: be dark Syn. แก่, แก่จัด Ops. อ่อน
เฮ้อ (int.) sound of a deep sigh expressing boredom or dissatisfaction
แก่จัด (v.) be deep (for colour) See also: be dark Syn. แก่ Ops. อ่อน
ล้ำลึก (adj.) deep Syn. ลึกล้ำ
ลึก (adj.) deep See also: bottomless Ops. ตื้น
ส่วนลึก (adj.) deep
โตรก (n.) deep crevices Syn. โตรกไตร, โตรกผา, โกรก, โกรกไกร
โตรกผา (n.) deep crevices Syn. โตรกไตร, โกรก, โกรกไกร
โตรกไตร (n.) deep crevices Syn. โตรกผา, โกรก, โกรกไกร
เป็ดร่อน (n.) deep fried duck
คนลึกลับ (n.) deep person See also: obscure person, mystery man
ปาท่องโก๋ (n.) deep-fried dough stick See also: a kind of Chinese flour sweetmeat
ขนมปาท่องโก๋ (n.) deep-fried doughstick
ปาท่องโก๋ (n.) deep-fried doughstick Syn. ขนมปาท่องโก๋
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How deep do we need to go?พวกเราต้องลงไปลึกแค่ไหน?
Just take a deep breathแค่หายใจลึกๆ
Although it looks like he is fine, but deep down he definitely feels hurt and sadแม้จะดูเหมือนว่าเขาสบายดี แต่ลึกๆ ข้างในแล้วเขาเจ็บปวดและเศร้าโดยแท้
You seem to be in deep thoughtดูเหมือนเธอจมอยู่กับความคิดอยู่นะ
They are deeply concerned about the condition of…พวกเขาเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพ/ความเจ็บป่วยของ...
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your eyeglasses made those two deep impressions on the sides of your nose.Your eyeglasses made those two deep impressions on the sides of your nose.
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ
How fresh they are and you down deep in that cold water in the dark.และคุณลึกลงไป ในการที่น้ำเย็นในที่มืด
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far oเขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า
Let him jump so that he will fill the sacs along his backbone with air... ... and then he cannot go deep to die. "ปล่อยให้เขากระโดดเพื่อที่เขา จะเติมถุง พร้อมแกนนำของเขากับอากาศ และแล้วเขาก็ไม่สามารถไปลึก ที่จะตาย
Now he cannot go down deep to die.ตอนนี้เขาไม่สามารถไปลงลึก จะตาย
The fish was circling slowly, and the old man was wet with sweat... ... and tired deep into his bones.ปลาที่ได้รับการโคจรรอบช้า และชายชราก็เปียกด้วยเหงื่อ และเหนื่อยลึกเข้าไปในกระดูก ของเขา
And will understand the deep significance of blood well shed.และจะเข้าใจความสำคัญลึก เลือดดีเพิง แน่นอนฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณ
Mongo impressed, have deep feelings for Sheriff Bart.มองโกซาบซึ้งมากและชอบ
It's a small story. I'll bury it as deep as I can.มันเป็นเรื่องเล็กๆ ผมจะซ่อนไว้ให้ลึกเลย
It's got a deep throat, Frank.- คอลึกเชียวนะ เเฟรงค์
And you can show God how you love him by digging down deep so that this ministry will reach all of the people of the earth!แสดงความรักของคุณให้พระเจ้าเห็น ได้โดยการล้วงในกระเป๋าลึก โบสถ์แห่งนี้ จะได้เผยแพร่สู่ชาวโลกทุกคน

deep ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ào, ㄠˋ, 澳] deep bay; cove; harbor; abbr. for Macao 澳門|澳门; abbr. for Austria 奧地利|奥地利 and Australia 澳大利亞|澳大利亚
炸丸子[zhá wán zi, ㄓㄚˊ ㄨㄢˊ ㄗ˙, 炸丸子] croquettes; deep fried food balls
[cāng, ㄘㄤ, 苍 / 蒼] dark blue; deep green; housefly (Musca domestica); surname Cang
交浅言深[jiāo qiǎn yán shēn, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ ㄧㄢˊ ㄕㄣ, 交浅言深 / 交淺言深] deep in conversation with a comparative stranger
[yūn, ㄩㄣ, 奫] deep and broad (expanse of water); abyss
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 嵌] deep valley; inlay
幽谷[yōu gǔ, ㄧㄡ ㄍㄨˇ, 幽谷] deep valley
恩情[ēn qíng, ㄣ ㄑㄧㄥˊ, 恩情] deep affection
落汤鸡[luò tāng jī, ㄌㄨㄛˋ ㄊㄤ ㄐㄧ, 落汤鸡 / 落湯雞] a person who looks drenched and bedraggled; deep distress
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 感情] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair)
低沉[dī chén, ㄉㄧ ㄔㄣˊ, 低沉] overcast; gloomy; downcast; deep and low (of sound); muffled
沟壑[gōu hè, ㄍㄡ ㄏㄜˋ, 沟壑 / 溝壑] gorge; gulch; ravine; deep ditch
哀痛[āi tòng, ㄞ ㄊㄨㄥˋ, 哀痛] grief; deep sorrow
沉痛[chén tòng, ㄔㄣˊ ㄊㄨㄥˋ, 沉痛] grief; remorse; deep in sorrow; bitter (anguish); profound (condolences)
唉声叹气[āi shēng tàn qì, ㄞ ㄕㄥ ㄊㄢˋ ㄑㄧˋ, 唉声叹气 / 唉聲嘆氣] heave deep sighs; sigh in despair
香草[xiāng cǎo, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ, 香草] herb; vanilla; fig. a loyal knight; fig. leaving a deep impression (of a poem)
深蓝[Shēn lán, ㄕㄣ ㄌㄢˊ, 深蓝 / 深藍] IBM Deep Blue
深不可测[shēn bù kě cè, ㄕㄣ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄘㄜˋ, 深不可测 / 深不可測] deep and unmeasurable (成语 saw); unfathomable depths; incomprehensible; enigmatic and impossible to predict
更深人静[gēng shēn rén jìng, ㄍㄥ ㄕㄣ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ, 更深人静 / 更深人靜] midnight and all is quiet; deep at night and nobody stirs
宽厚[kuān hòu, ㄎㄨㄢ ㄏㄡˋ, 宽厚 / 寬厚] tolerant; generous; magnanimous; thick and broad (build); thick and deep (voice)
深谷[shēn gǔ, ㄕㄣ ㄍㄨˇ, 深谷] deep valley; ravine
深邃[shēn suì, ㄕㄣ ㄙㄨㄟˋ, 深邃] deep (valley or night); abstruse; hidden in depth
宽亮[kuān liàng, ㄎㄨㄢ ㄌㄧㄤˋ, 宽亮 / 寬亮] wide and bright; without worries; deep and sonorous (voice)
深处[shēn chù, ㄕㄣ ㄔㄨˋ, 深处 / 深處] abyss; depths; deepest or most distant part
甚感诧异[shèn gǎn chà yì, ㄕㄣˋ ㄍㄢˇ ㄔㄚˋ ㄧˋ, 甚感诧异 / 甚感詫異] amazed; astonished; deeply troubled
[dà, ㄉㄚˋ, 大] big; huge; large; major; great; wide; deep; oldest; eldest
惨痛[cǎn tòng, ㄘㄢˇ ㄊㄨㄥˋ, 惨痛 / 慘痛] bitter; painful; deeply distressed
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 冥] dark; deep
[mí, ㄇㄧˊ, 冞] deep
哀而不伤[āi ér bù shāng, ㄞ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄕㄤ, 哀而不伤 / 哀而不傷] deeply felt but not mawkish (成语 saw)
在深处[zài shēn chù, ㄗㄞˋ ㄕㄣ ㄔㄨˋ, 在深处 / 在深處] deeply
屠妖节[Tú yāo jié, ㄊㄨˊ ㄧㄠ ㄐㄧㄝˊ, 屠妖节 / 屠妖節] Deepavali (Hindu festival)
感恩戴德[gǎn ēn dài dé, ㄍㄢˇ ㄣ ㄉㄞˋ ㄉㄜˊ, 感恩戴德] deeply grateful
深刻[shēn kè, ㄕㄣ ㄎㄜˋ, 深刻] profound; deep; deep-going
根深蒂固[gēn shēn dì gù, ㄍㄣ ㄕㄣ ㄉㄧˋ ㄍㄨˋ, 根深蒂固] deep-rooted (problem etc)
深海烟囱[shēn hǎi yān cōng, ㄕㄣ ㄏㄞˇ ㄧㄢ ㄘㄨㄥ, 深海烟囱 / 深海煙囪] deep-sea vent; black smoker
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 浚] deepen; enlighten; profound
深化[shēn huà, ㄕㄣ ㄏㄨㄚˋ, 深化] deepen; intensify
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 濬] deepen; enlighten; profound
深切[shēn qiè, ㄕㄣ ㄑㄧㄝˋ, 深切] deeply felt; heartfelt; sincere; honest

deep ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アズマギンザメ[, azumaginzame] (n) Pacific longnose chimaera (Harriotta raleighana, species of deep water cartilaginous fish); narrownose chimaera
エコノミークラス症候群[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers)
えんじ色;臙脂色[えんじいろ, enjiiro] (n) dark red; deep red
オシザメ[, oshizame] (n) false catshark (species of deep water ground shark, Pseudotriakis microdon)
か黒い[かぐろい, kaguroi] (adj-i) deep black
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex
シロブチギンザメ[, shirobuchiginzame] (n) Chimaera owstoni (species of deep water cartilaginous ghost shark found in Japan)
センターGUY[センターガイ, senta-gai] (n) (sl) young men with deep tans (or dark makeup) who wear white eyeliner and lipstick
ディープエコロジー[, dei-puekoroji-] (n) deep ecology
ディープスロート[, dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio)
ディープリーフクロミス[, dei-puri-fukuromisu] (n) deep reef chromis (Chromis delta)
テングギンザメ[, tenguginzame] (n) Pacific spookfish (Rhinochimaera pacifica, species of deep water cartilaginous fish); deep-sea chimaera
ニジギンザメ[, nijiginzame] (n) Hydrolagus eidolon (species of deep water Japanese cartilaginous fish)
パンジー色[パンジーいろ, panji-iro] (n) deep violet
メガマウスザメ属[メガマウスザメぞく, megamausuzame zoku] (n) Megachasma (sole genus of the rare deep water megamouth shark in the family Megachasmidae)
メガマウス科[メガマウスか, megamausu ka] (n) Megachasmidae (family whose sole member is the rare deep water megamouth shark)
ラッセル[, rasseru] (n) (1) (abbr) (See ラッセル車) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle; (2) carving a trail through deep snow (by foot when mountaineering); (P)
ロングフライト血栓症[ロングフライトけっせんしょう, rongufuraito kessenshou] (n) (See エコノミークラス症候群) occurrence of deep vein thrombosis in air travelers
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
九浅一深[きゅうせんいっしん, kyuusen'isshin] (exp) nine shallow, one deep (ancient Chinese sexual technique)
内心忸怩;内心じくじ[ないしんじくじ, naishinjikuji] (adj-t,adv-to) ashamed deep down in one's heart; blushing with shame when one remembers something
冷凍保存[れいとうほぞん, reitouhozon] (n) cold storage; deep freeze; cryopreservation
天府[てんぷ, tenpu] (n) fertile land; deep scholarship
太い[ふとい, futoi] (adj-i) (1) fat; thick; (2) deep (of a voice); (3) daring; shameless; brazen; (4) (sl) lucky (billiards); (P)
奥深い;奥ぶかい[おくふかい(奥深い);おくぶかい, okufukai ( okufukai ); okubukai] (adj-i) profound; deep
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P)
幽冥;幽明[ゆうめい, yuumei] (n) semidarkness; deep and strange; hades; the present and the other world; dark and light
幽愁[ゆうしゅう, yuushuu] (n) deep contemplation; melancholy; gloom
幽谷[ゆうこく, yuukoku] (n) deep ravine; glen
底光り[そこびかり, sokobikari] (n,vs) inner glow or light; deep gloss or luster (lustre)
志操堅固[しそうけんご, shisoukengo] (n,adj-na) being faithful to one's principles; being of firm purpose and deep commitment; constancy; true blue
念仏三昧[ねんぶつざんまい, nenbutsuzanmai] (n) being deep in (Buddhist) prayer; praying devoutly to Amida Buddha
思惟[しい;しゆい, shii ; shiyui] (n,vs) (1) (esp. しい) thought; thinking; speculation; (2) {Buddh} (esp. しゆい) using wisdom to get to the bottom of things; focusing one's mind; deep contemplation; concentrating; deliberating; pondering; reflecting
思慕[しぼ, shibo] (n,vs) yearning; deep affection; (P)
感佩[かんぱい, kanpai] (n,vs) deep gratitude; heartfelt appreciation; not forgetting to express one's gratitude.
感動[かんどう, kandou] (n,vs) being deeply moved emotionally; excitement; passion; deep emotion; impression; (P)
感得[かんとく, kantoku] (n,vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something
感激[かんげき, kangeki] (n,vs) deep emotion; impression; inspiration; (P)
我人;和人[わひと, wahito] (n) (arch) you (nuance of either deep affection or contempt)
据え風呂;居え風呂;据風呂;居風呂[すえふろ, suefuro] (n) (See すいふろ) deep bathtub with a water-heating tank; bathtub heated from below

deep ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดบุหรี่[v. exp.] (at burī) EN: take a deep drag on a cigarette ; smoke ; inhale FR:
โบ๋[adj.] (bō) EN: pitted ; dented ; deep ; sunken FR: creux ; enfoncé
ชาม[n.] (chām) EN: bowl ; deep dish ; plate ; soup plate FR: bol [m] ; coupe [f] ; écuelle [f]
ชามอ่าง[n. exp.] (chām āng) EN: basin ; large bowl ; wide and deep dish FR:
ชะวากทะเล[n.] (chawākthalē) EN: estuary ; large and deep beach FR:
แดงเข้ม[adj.] (daēng khem) EN: crimson ; deep red ; maroon FR: cramoisi
ดงดึก[n. exp.] (dongdeuk) EN: deep forest ; dark jungle FR: forêt profonde [f] ; jungle épaisse [f]
แก่[adj.] (kaē) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré
ไก่ห่อใบเตย[n. exp.] (kai hø bai ) EN: deep fried chicken wrapped with pandan leaves ; chicken nuggets wrapped in pandan leaves ; chicken fried in pandan leaves FR:
ไก่ทอดสมุนไพร[n. exp.] (kai thøt sa) EN: fried chicken with Thai herbs ; deep fried chicken with herbs FR:
ก่ำ[adj.] (kam) EN: bright ; deep FR:
คัมภีร-[pref.] (khamphīra-) EN: deep ; profound FR:
คัมภีรภาพ[adj.] (khamphīraph) EN: profound ; subtle ; deep ; abstruse FR:
ขนมปังหน้าหมู[n.] (khanompang-) EN: deep fried bread with pork topping FR:
เข้าฌาน[v.] (khaochān) EN: be in a trance ; be lost in meditation ; be in a state of deep meditation ; go into a meditative trance FR:
เข้ม[adj.] (khem) EN: intense ; strong ; concentrated ; deep ; dark FR: fort ; intense ; vif ; prononcé ; profond
เข้ม[adj.] (khem) EN: dark ; deep FR: foncé ; sombre
คราม[adj.] (khrām) EN: indigo ; deep blue ; aniline blue ; indigo blue FR: indigo ; bleu indigo
โครงสร้างลึก[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: deep structure FR: sructure profonde [f]
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be toughtful ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet ; mull FR:
กินใจ[adj.] (kinjai) EN: impressive ; profound ; deep FR:
กลางดึก[adv.] (klāngdeuk) EN: late at night ; after midnight ; in the dead of the night ; in the dead hour of the night ; in the middle of the night ; deep into the night FR: tard dans la nuit ; très tard
กลางคืน[adv.] (klāngkheūn) EN: at night ; during the night ; in the deep of night ; nocturnal FR: durant la nuit ; pendant la nuit ; de nuit ; la nuit ; nuitamment ; nocturne
กล้วยแขก[n. exp.] (klūaykhaēk) EN: fried bananas ; deep fried bananas ; deep fried sliced banana ; fried, Indian-style banana FR: bananes frites [fpl]
กล้วยทอด[n. exp.] (klūay thøt) EN: fried banana ; deep fried banana ; banana fritters FR: bananes frites [fpl]
กระเบื้องทะเล[n. exp.] (krabeūang t) EN: deep fried seafood sheet FR:
กระเป๋าฉีก[v.] (krapaochīk) EN: lose all one's money ; have to go to great expense ; have to dig deep into one's pocket FR: perdre tout son argent
กระทบใจ[v. exp.] (krathop jai) EN: have a deep effect (on) ; affect FR:
ลึก[adj.] (leuk) EN: deep ; profound ; bottomless ; abstruse FR: profond
ลึกซึ้ง[adj.] (leukseung) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise FR: approfondi ; profond ; impressionnant
ลุ่มลึก[adj.] (lumleuk) EN: deep ; profound FR:
เมี่ยงปลาช่อน[n. exp.] (mīeng plā c) EN: deep fried snake-head fish FR:
หมูฝอยกรอบ[n. exp.] (mū føi krøp) EN: deep fried shredded pork FR:
หมูโสร่ง[n. exp.] (mū sarōng) EN: deep fried balls wrapped in egg noodles FR:
น้ำชั้นล่าง[n. exp.] (nām chan lā) EN: deep water FR: fond de l'eau [m]
น้ำลึก[n. exp.] (nām leuk) EN: deep water FR: eau profonde [f]
น้ำนิ่งไหลลึก[xp] (nām ning la) EN: Still waters run deep FR:
นั่งวิปัสสนา[v. exp.] (nang wipats) EN: medidate ; practice meditation ; sit in deep meditation ; sit in deep contemplation FR: méditer
นิถิภูมิ[v. exp.] (nī thūam tū) EN: be deep in debt FR: être noyé de dettes
ปาท่องโก๋[n.] (pāthǿngkō) EN: deep-fried dough stick ; Chinese doughnuts ; Thai-Chinese style deep fried dough FR: beignet chinois [m]

deep ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefseeebene {f}abyssal plain; deep sea plain
dunkelblau; sattblau {adj}dark blue; deep blue
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason
Überlegung {f} | reifliche Überlegung | ohne Überlegungthinking | deep thinking | without thinking
Upwelling {n}; nährstoffreiche Aufwärtsströmung aus der Tiefseeupwelling; nutrient-rich upward current from the deep sea
Axial-Rillenkugellager {n} [techn.]deep groove ball thrust bearing
Hochseefischerei {f}deep sea fishing
Rillenkugellager {n} [techn.]deep groove ball bearing
Steilpass {m} (Fußball) [sport]deep forward pass
Tiefschlaf {m}deep sleep
Tiefsee {f}deep sea
Tiefseearten {pl} [biol.]deep sea species
Tiefseeforschung {f}deep sea research
Tiefseegraben {m}deep sea trench
tief {adj} | tiefer | am tiefstendeep | deeper | deepest
tiefblau {adj}deep blue
tiefempfunden {adj} | tiefempfundener | am tiefempfundenstendeep felt | deeper felt | deepest felt
tieftraurig {adj}deeply sad; desolate
tief verwurzelt {adj}deeply entrenched
Hintersinn {m}deeper meaning
Fahrrinne {f} | Vertiefung der Fahrrinnenavigation channel; navigational route | deepening of the navigational route

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deep
Back to top