ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extensively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extensively*, -extensively-

extensively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extensively (adv.) อย่างกว้างขวาง See also: อย่างครอบคลุม Syn. vastly, widely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กว้างๆ (adv.) extensively See also: comprehensively, not specifically Ops. แคบ
เอิกเกริก (adv.) extensively Syn. แพร่หลาย
แพร่หลาย (adv.) extensively See also: throughout, all through
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's do it extensively and hard!มาอึ๊บกันกลางแจ้งเหอะ !
He interviewed foyet Extensively for his book. They kept in touch.เขาสัมภาษณ์โฟเยต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเขียนหนังสือ พวกเขายังติดต่อกัน
It sometimes amazes me that the only language which has been extensively taught to dolphins is a version of American Sign Language, which, of course, you use your hands, so you have all these wonderful signals,ดูเหมือนเขาเพิ่งจะดำลงไป นั่นเป็นเรื่องหรือเปล่า? รอก่อน เดี๋ยว นั่นมันอะไรน่ะ? ผมเห็นร่าง 2 ร่าง บนจอ
Our plan is to document the site extensively for your review.นายจำเป็นต้องให้ผม เข้าไปในพื้นที่ พวกคุณ เอาภาพหอคอยให้ผมดู เพราะคุณไม่รู้ว่า มันคืออะไร
I'll be talking about it extensively in the days ahead.ฉันจะพูดคุยเกี่ยวกับมันอย่างกว้างขวาง ในวันข้างหน้า
Soft tissue was extensively mangled.เนื้อเยื่ออ่อนเสียหายเป็นวงกว้าง
And since I have written extensively on ancient remains and was recognized by the Cambridge Archaeological Society for my work on the Lagar Velho finds,และตั้งแต่ที่ฉันได้เขียน เรื่องซากโบราณ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยสมาคมโบราณคดีเคมบริดจ์
The earlier patches are extensively sun bleached, so he's worn it abroad, in Peru.รอยปะล่าสุดถูกปะเต็มไปหมด โดนแดดเลียด้วย เขาใส่มันไปต่างประเทศ เปรู
Your report quotes extensively from firsthand testimony of a man called Tauber.รายงานของคุณพูดอย่าง กว้างขวาง จากพยานหลักฐานโดยตรง ของชายคนหนึ่งที่เรียกว่าโตเบอร์
Not extensively, no.ระบบที่ถูกเพิ่มขึ้นมานี้ยังไม่ได้ทดสอบ
I've tested it extensively.ผมทำการทดสอบ ด้วยความระแวงระวังมาก
You understand that Father Galway's dementia has progressed extensively?คุณพอจะเข้าใจใช่มั้ยว่า หลวงพ่อแกลเวย์ มีอาการความจำเสื่อม ที่ค่อนข้างจะรุนแรง?

extensively ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shèng, ㄕㄥˋ, 盛] flourishing; vigorous; magnificent; extensively; surname Sheng
博览[bó lǎn, ㄅㄛˊ ㄌㄢˇ, 博览 / 博覽] read extensively

extensively ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
渉猟[しょうりょう, shouryou] (n,vs) ranging over or scouting out a territory; searching far and wide (for); reading extensively
広く[ひろく, hiroku] (adv) widely; far and wide; extensively; universally
手広く[てびろく, tebiroku] (adv) widely; extensively; on an extensive scale

extensively ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กว้าง ๆ = กว้างๆ[adv.] (kwāng-kwāng) EN: extensively ; comprehensively ; not specifically FR:
นาน[adv.] (nān) EN: long ; for a long time ; extensively ; a long period ; sustained ; lasting FR: longtemps ; un long moment
แพร่หลาย[adv.] (phraēlāi) EN: extensively ; throughout ; all through FR:
ยาวนาน[adv.] (yāonān) EN: long ; for a long time ; extensively FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extensively
Back to top