ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cultivate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cultivate*, -cultivate-

cultivate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cultivate (vt.) เตรียมดินสำหรับเพาะปลูก Syn. work the soil, plow
cultivate (vt.) ไถดิน See also: พรวนดิน
cultivate (vt.) ทำให้พัฒนาขึ้น Syn. advance, encourage
cultivate (vt.) ฝึกฝน See also: ให้การศึกษา, ปลูกฝัง Syn. nurture, educate, teach
cultivate (vt.) เพาะปลูก Syn. plant, grow, farm
cultivated (adj.) ซึ่งเตรียมเพื่อเพาะปลูก
cultivated (adj.) ซึ่งมีความรู้ดี See also: ซึ่งได้รับการปลูกฝัง Syn. knowledgeable, well-educated
English-Thai: HOPE Dictionary
cultivate(คัล'ทะเวท) {cultivated.cultivating,cultivates} vt. เพาะปลูก,เพาะ,ปลูก (พืช) ,เลี้ยง,พัฒนาหรือทำให้ดีขึ้น อุทิศตัวให้กับ
English-Thai: Nontri Dictionary
cultivate(vt) เพาะปลูก,ศึกษา,ฝึกฝน,อบรม,ปลูกฝัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cultivated areaพื้นที่เพาะปลูก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultivatedเพาะปลูก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำการกสิกรรม (v.) cultivate See also: farm, plant Syn. ทำการเพาะปลูก, ทำไร่ทำนา, ทำสวน, ทำไร่
ทำการเกษตร (v.) cultivate See also: farm, plant Syn. ทำการกสิกรรม, ทำการเพาะปลูก, ทำไร่ทำนา, ทำสวน, ทำไร่
ทำการเพาะปลูก (v.) cultivate See also: farm, plant Syn. ทำการกสิกรรม, ทำไร่ทำนา, ทำสวน, ทำไร่
เพาะ (v.) cultivate See also: plant, grow
เพาะปลูก (v.) cultivate See also: plant, grow Syn. เพาะเลี้ยง
พื้นที่เพาะปลูก (n.) cultivated area
กล้วยน้ำว้า (n.) Cultivated banana See also: Musa sapientum Linn.
เรือกสวน (n.) cultivated land See also: plantation, orchard
รกร้าง (v.) be left uncultivated
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And so... these days, I'm also involved with children's literature I want to help cultivate truly literate adultsดังนั้น เดี๋ยวนี้ผมจึงหันไปสนใจ วรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อที่จะช่วยพัฒนานักอ่านในอนาคต
Cease negative actions, cultivate positive actions, and tame your mind.หยุดกระทำบาปกรรมทั้งปวง สร้างทำแต่กรรมดี ชำระจิตให้สงบผ่องใส
Years ago, when i worked with the defense department, we were tasked with a program designed to cultivate soldiers.นานมาแล้ว ตอนที่ฉันยังทำงานอยู่กับกระทรวงกลาโหม พวกเราได้ค้นคว้าเกี่ยวกับโครงการ
All we have to do is learn to cultivate the sun.สิ่งที่เราต้องทำคือ การเรียนรู้ที่จะสร้างผลผลิตจากดวงอาทิตย์
If you wish to survive, you need to cultivate a strong mental attitude.ถ้าพวกนายอยากมีชีวิตอยู่ ต้องเข้มแข็งและเชื่อมั่น
It was logical to cultivate more options.การหว่านแหสร้างหนทางเป็นสิ่งที่สมควรจะทำ
Anyhow, some of the injured parties were cousins to the Barlows, and Sean Barlow loves to cultivate a grudge.อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มที่ถูกอัดบางคน เป็นญาติของพวกบาร์โลว แถมฌอน บาร์โลว ก็เป็นพวกชอบหาที่ลงเวลาไม่พอใจใคร
Cultivate a relationship to allow you to earn the asset's trust.ค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้คุณได้รับความไว้วางใจ
Hothouses where Himmler cultivated rare plants.เรือนเพาะชำที่ "ฮิมม์เลอร์" ปลูกพืชหายาก
It's affected and as cultivated as usual.เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในศิลปะและวัฒนธรรม
So too are the relationships I cultivate.เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ที่ผมปลูกเพาะ
So too are the relationships I cultivate.ความสัมพันธ์ก็เหมือนกัน ผมฝึกฝนเอง

cultivate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修心养性[xiū xīn yǎng xìng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄣ ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, 修心养性 / 修心養性] to cultivate the heart and nurture the character (成语 saw); to improve oneself by meditation
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 畋] cultivate (land); to hunt
[chóu, ㄔㄡˊ, 畴 / 疇] arable fields; cultivated field; class; category
荒芜[huāng wú, ㄏㄨㄤ ˊ, 荒芜 / 荒蕪] barren; uncultivated; waste(land)
[xiū, ㄒㄧㄡ, 修] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate
家培[jiā péi, ㄐㄧㄚ ㄆㄟˊ, 家培] cultivated; home grown
熟地[shú dì, ㄕㄨˊ ㄉㄧˋ, 熟地] cultivated land; in Chinese medicine, preparation from rhizome of Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa)
[yú, ㄩˊ, 畲 / 畬] cultivated field
[xiū, ㄒㄧㄡ, 脩] cultivate; repair; teacher's pay
[péi, ㄆㄟˊ, 培] to cultivate; to earth up
农田[nóng tián, ㄋㄨㄥˊ ㄊㄧㄢˊ, 农田 / 農田] farmland; cultivated land
[huāng, ㄏㄨㄤ, 荒] out of practice; uncultivated
荒地[huāng dì, ㄏㄨㄤ ㄉㄧˋ, 荒地] wasteland; uncultivated land

cultivate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゼラニウム[, zeraniumu] (n) (See ペラルゴニウム,風露草) geranium (usu. a cultivated pelargonium) (lat
ぶりっ子;鰤っ子(ateji);鰤子(ateji)[ぶりっこ, burikko] (n,vs,adj-no) (See ぶる・1) cutesy girl (i.e. intentionally acts cute and cultivates an image of cuteness); child-like woman
[つくだ(P);てん, tsukuda (P); ten] (n) cultivated rice field; (P)
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P)
修める[おさめる, osameru] (v1,vt) (1) to study; to complete (a course); to cultivate; to master; (2) to order (one's life); (3) to repair (a fault one has committed); (P)
占地;湿地[しめじ;シメジ, shimeji ; shimeji] (n) (1) (uk) (See 本占地) Lyophyllum shimeji (species of edible mushroom); (2) (See 平茸) euagaric fungus (in grocery stores, usu. refers to cultivated field mushrooms, etc.)
唐辛子(P);唐芥子;蕃椒[とうがらし(P);トウガラシ;とんがらし(唐辛子);ばんしょう(蕃椒), tougarashi (P); tougarashi ; tongarashi ( tougarashi ); banshou ( ban shou )] (n) (1) (See ピーマン) capsicum (Capsicum annuum, esp. the cultivated chili peppers); chili pepper (chile, chilli); cayenne; red pepper; (2) (ばんしょう only) Guinea pepper; (P)
圃場;ほ場[ほじょう, hojou] (n) cultivated land (field, garden, orchard, etc.)
園芸品種[えんげいひんしゅ, engeihinshu] (n) cultivar; cultivated variety of a plant
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained
房酸塊;房すぐり;房スグリ[ふさすぐり(房酸塊;房すぐり);ふさスグリ(房スグリ);フサスグリ, fusasuguri ( bou san kai ; bou suguri ); fusa suguri ( bou suguri ); fusasuguri] (n) cultivated currant (Ribes altissimum)
新開[しんかい, shinkai] (n) opening (of uncultivated land)
畑(P);畠[はたけ(P);はた, hatake (P); hata] (n) (1) field (for fruits, vegetables, etc.); cultivated land; vegetable plot; kitchen garden; plantation; (n,suf) (2) (はたけ only) (ばたけ when suf) field (of specialization); sphere; area; (3) (はたけ only) (col) womb; birth; birthplace; (P)
粋な人[すいなひと, suinahito] (n) man of well-cultivated tastes
耕す[たがやす, tagayasu] (v5s,vt) to till; to plow; to plough; to cultivate; (P)
耕作地[こうさくち, kousakuchi] (n) cultivated land
耕作放棄地[こうさくほうきち, kousakuhoukichi] (exp) fields and rice paddies that have been abandoned and are no longer cultivated
開墾地[かいこんち, kaikonchi] (n) cultivated land
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
培う[つちかう, tsuchikau] Thai: เพาะปลูก English: to cultivate

cultivate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญทางพระราชไมตรี[v. exp.] (jaroēn thān) EN: cultivate friendly relations FR:
ภาวนา[v.] (phāwanā) EN: pray ; cultivate ; meditate FR:
เพาะ[v.] (phǿ) EN: grow ; plant ; cultivate ; culture FR: planter ; faire pousser ; cultiver
เพาะเลี้ยง[v.] (phǿlīeng) EN: culture ; cultivate FR:
เพาะปลูก[v.] (phǿplūk) EN: cultivate ; plant ; grow ; raise ; practice agriculture FR: cultiver ; pratiquer l'agriculture
ปลูก[v.] (plūk) EN: grow ; cultivate ; plant FR: planter ; cultiver
รดน้ำพรวนดิน[v. exp.] (rotnām phrū) EN: cultivate the soil FR:
ไถ[v.] (thai) EN: plough ; plow (Am.) ; turn over ; dig; till ; cultivate FR: labourer ; travailler la terre
ทำการเกษตร[v. exp.] (thamkān kas) EN: cultivate ; farm ; plant FR:
ชาวนา[n. exp.] (chāo nā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
เห็ดแชมปิญอง [n. exp.] (het chaēmpī) EN: table mushroom ; portobello mushroom ; cultivated mushroom ; button mushroom, FR:
เจก [n.] (jēk) EN: banana ; cultivated banana FR:
เกษตร[n.] (kasēt) EN: land ; cultivated land ; farmland ; field ; soil FR: terre agricole [f] ; champ [m] ; terrain [m] ; terre [f]
กล้วยหอม[n. exp.] (klūay høm) EN: big banana ; cultivated banana ; Gros Michel and cavendish banana FR: grande banane [f] ; banane de culture [f]
กล้วยกะลิอ่อง[n. exp.] (klūay kaliø) EN: banana ; cultivated banana FR: banane de culture [f]
กล้วยมะนิอ่อง [n. exp.] (klūay maniø) EN: banana ; cultivated banana FR: banane de culture [f]
มะแว้ง[n.] (mawaēng) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade FR:
มะแว้งเครือ[n. exp.] (mawaēng khr) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade FR:
มีความรู้[adj.] (mī khwāmrū) EN: cultivated FR:
มีวัฒนธรรม[adj.] (mī watthana) EN: cultivated FR:
พื้นที่เพาะปลูก[n. exp.] (pheūnthī ph) EN: cultivated area FR: surface cultivée [f] ; surface de plantation [f]
เรือกสวน[n.] (reūaksūan) EN: cultivated land ; plantation ; orchard FR: plantation [f]
รกร้าง[adj.] (rokrāng) EN: neglected and unoccupied ; left uncultivated ; vacant and overgrown FR: abandonné ; en friche
ซ่อมพรวนดิน[n. exp.] (sǿm phrūan ) EN: cultivator FR: cultivateur [m]

cultivate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kulturpflanze {f}cultivated plant
Kulturlandschaft {f}cultural landscape; land developed and cultivated by man

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cultivate
Back to top