ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

garden

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *garden*, -garden-

garden ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
garden (n.) สวน See also: ไร่, อุทยาน Syn. orchad, organery, plot, bed
garden (vi.) ทำสวน See also: ทำไร่
garden house (n.) บ้านสวน
garden tree (n.) ไม้ประดับ
gardener (n.) ชาวสวน See also: คนสวน, คนทำสวน Syn. grower, seedsman
gardenia (n.) ต้นการ์ดิเนีย เขียวชอุ่มตลอดปีและมีดอกสีขาว / เหลือง See also: ดอกการ์ดิเนีย
gardening (n.) การจัดสวน See also: การทำสวน, การเพาะปลูก Syn. cultivation, growing
English-Thai: HOPE Dictionary
garden(การ์'เดิน) n. สวน,สวนสาธารณะ,อุทยานสาธารณะ,ไร่ผัก vi.,vt. ปลูกสวน,ทำสวน.
garden of edenn. สวนอีเดน., Syn. Eden
garden-variety(การ์เดนวะไร'อิที) adj. ปกติ. ธรรมดา
gardener(การ์'เดินเนอะ) n. ชาวสวน
gardenia(การ์ดี'เนีย) n. พืชไม้ดอกสีขาวชนิดหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
garden(n) สวน,อุทยาน,สวนสาธารณะ
gardener(n) คนทำสวน,ชาวสวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
garden cityอุทยานนคร [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Garden citiesอุทยานนคร [TU Subject Heading]
Gardeningการทำสวน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำสวน (v.) garden See also: grow tree crops, plant, grow, engaged in farming Syn. ทำไร่ทำสวน, ทำสวนทำไร่
ทำสวนทำไร่ (v.) garden See also: grow tree crops, plant, grow, engaged in farming Syn. ทำไร่ทำสวน
ทำไร่ทำสวน (v.) garden See also: grow tree crops, plant, grow, engaged in farming Syn. ทำสวนทำไร่
สวน (n.) garden See also: plantation, park, enclosure, orchard
การจัดสวน (n.) garden arrangement See also: gardening
บ้านสวน (n.) garden house See also: farmhouse
พืชสวน (n.) garden plants
ไม้ประดับ (n.) garden tree See also: ornamental plants
คนทำสวน (n.) gardener Syn. คนสวน
คนสวน (n.) gardener Syn. คนทำสวน
ดอกพุด (n.) Gardenia Syn. ต้นพุด
ต้นพุด (n.) Gardenia Syn. ดอกพุด
พุด (n.) Gardenia Syn. ต้นพุด, ดอกพุด
ผักสวนครัว (n.) backyard garden See also: home-grown vegetable
พืชผักสวนครัว (n.) backyard garden See also: home-grown vegetable Syn. ผักสวนครัว
มิสกวัน (n.) name of Indra´s garden See also: garden of paradise Syn. สวนมิสกวัน, สวนพระอินทร์
มิสกวัน (n.) name of Indra´s garden See also: garden of paradise Syn. สวนมิสกวัน, สวนพระอินทร์
สวนครัว (n.) kitchen garden
สวนครัว (n.) kitchen garden
สวนดอกไม้ (n.) flower garden
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's in the morning room. If you leave through the garden door, she won't see you.หล่อนอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเช้า ถ้าคุณออกไปทางประตูสวน หล่อนก็จะไม่เห็นคุณ
"Did man fall from grace in the Garden of Eden?"ผู้ชายตกจากสวรรค์ ลงสู่สวนอีเดนจริงเหรอ
We used to have a garden border around the house.เราเคยมีชายแดนสวนรอบบ้าน
All the way back in history, I'm sure the Garden of Eden was a mess.ฉันว่าสวนอีเดนต้องเละมาก
We decided to plant them in the garden to make a lovely forestเราตัดสินใจปลูกมันในสวนทำเป็นป่าน่ารัก แต่ว่า...
I'm going over to the Royal Garden to listen to Goldie.ฉันกำลังจะไป รอยัลการ์เด้น ไปฟัง โกลด์ดี้.
Let's imagine a garden with trees and birds cheeping. Cheep, cheep, cheep--จินตนาการถึงสวนที่มีต้นไม้ มีนกร้อง จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ จิ๊บ
He had a little garden down at the bottom enclosed in glass, like a greenhouse.เขามีสวนเล็ก ๆ ลงที่ด้านล่างที่แนบมาในแก้วเหมือนเรือนกระจก
It was like... the Garden before the Fall.มันเหมือนสวนอีเดนก่อนถูกปีศาจล่อลวง
Take it from your garden if it makes you feel better.เอามาจากสวนคุณก็ได้ ถ้าจะรู้สึกดีขึ้น
Hot noodles made of poodles on a slice of garden hoseก๋วยเตี๋ยวพุดเดิ้ลร้อนๆ บนถุงเท้าสวน
There were bugs in the garden Didn't have a clueนั่นพวกแมลงในสวน ที่ไม่ระแคะระคาย

garden ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 世外桃源] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 世外桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃源[táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 桃源] same as 世外桃源; the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃花源[táo huā yuán, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
壤土[rǎng tǔ, ㄖㄤˇ ㄊㄨˇ, 壤土] compost; garden soil; loam
文苑英华[Wén yuàn yīng huá, ㄨㄣˊ ㄩㄢˋ ㄏㄨㄚˊ, 文苑英华 / 文苑英華] Finest blossoms in the garden of literature, Song dynasty collection of poetry, odes, songs and writings compiled during 982-986 under Li Fan 李昉, Xu Xuan 徐鉉|徐铉, Song Bai 宋白 and Su Yijian 蘇易簡|苏易简, 1000 scrolls
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, 北宋四大部书 / 北宋四大部書] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華|
伊甸园[yī diàn yuán, ㄧ ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, 伊甸园 / 伊甸園] Garden of Eden
公园小径效应[gōng yuán xiǎo jìng xiào yìng, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 公园小径效应 / 公園小徑效應] garden path effect
园地[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, 园地 / 園地] garden area
客西马尼园[Kè xī mǎ ní yuán, ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄩㄢˊ, 客西马尼园 / 客西馬尼園] Garden of Gethsemane
客西马尼花园[Kè xī mǎ ní huā yuán, ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 客西马尼花园 / 客西馬尼花園] Garden of Gethsemane (in the Christian passion story)
植物园[zhí wù yuán, ㄓˊ ˋ ㄩㄢˊ, 植物园 / 植物園] arboretum; botanical gardens
栀子[zhī zi, ㄓ ㄗ˙, 栀子] cape jasmine (Gardenia jasminoides)
栀子花[zhī zi huā, ㄓ ㄗ˙ ㄏㄨㄚ, 栀子花] cape jasmine (Gardenia jasminoides)
水横枝[shuǐ héng zhī, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄥˊ ㄓ, 水横枝 / 水橫枝] cape jasmine (Gardenia jasminoides), esp. grown as bonsai
庭园[tíng yuán, ㄊㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, 庭园 / 庭園] flower garden
[pǔ, ㄆㄨˇ, 圃] garden; orchard
[yuán, ㄩㄢˊ, 园 / 園] garden
园丁[yuán dīng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥ, 园丁 / 園丁] gardener
园林[yuán lín, ㄩㄢˊ ㄌㄧㄣˊ, 园林 / 園林] gardens; park; landscape garden
园艺[yuán yì, ㄩㄢˊ ㄧˋ, 园艺 / 園藝] gardening; horticultural
[zhī, ㄓ, 栀 / 梔] gardenia; cape jasmine (Gardenia jasminoides); same as 栀子
刘姥姥进大观园[Liú lǎo lao jìn Dà guān yuán, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄚˋ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 刘姥姥进大观园 / 劉姥姥進大觀園] Granny Liu visits the Grand View gardens; (of a simple person) to be overwhelmed by new experiences and luxurious surroundings
假山[jiǎ shān, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢ, 假山] rock garden; rockery
茶座[chá zuò, ㄔㄚˊ ㄗㄨㄛˋ, 茶座] teahouse; tea-stall with seats; tea-garden or teahouse seat
林卡[lín kǎ, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄚˇ, 林卡] transliteration of Tibetan lingka: garden
菜园[cài yuán, ㄘㄞˋ ㄩㄢˊ, 菜园 / 菜園] vegetable garden

garden ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンゼリカ;アンジェリカ;アンゲリカ[, anzerika ; anjierika ; angerika] (n) angelica (any herb of the genus Angelica, esp. garden angelica, Angelica archangelica)
エデンの園[エデンのその, eden nosono] (n) Garden of Eden
オランダ苺[オランダいちご;オランダイチゴ, oranda ichigo ; orandaichigo] (n) (uk) garden strawberry (Fragaria x ananassa)
ガーデンスモーカー[, ga-densumo-ka-] (n) garden smoker
ガーデントラクター[, ga-dentorakuta-] (n) garden tractor
ガーデンパーティー[, ga-denpa-tei-] (n) garden party
ガーデンハウス[, ga-denhausu] (n) garden house
マーケットガーデン[, ma-kettoga-den] (n) market garden
出居[いでい;でい, idei ; dei] (n) (1) (arch) sitting outdoors; (2) (See 寝殿造り) room that served both as a reception room and as a living room in a Heian-period mansion; (3) temporary sitting place installed in the garden at the imperial court, used on the occasion of archery or sumo ceremonies
回遊式庭園[かいゆうしきていえん, kaiyuushikiteien] (n) (See 座観式庭園,池泉回遊式) stroll garden with a central pond; large garden best enjoyed by walking around it
園(P);苑[その(P);えん(P), sono (P); en (P)] (n,n-suf) (1) (えん usually when a suffix) (See りんご園) garden (esp. man-made); orchard; park; plantation; (2) (See 学びの園) place; location; (P)
家庭菜園[かていさいえん, kateisaien] (n) kitchen garden
庭火;庭燎[にわび;ていりょう, niwabi ; teiryou] (n) (arch) garden bonfire (esp. one held on the imperial grounds)
捨て石;捨石;棄て石;棄石(io)[すていし, suteishi] (n) (1) ornamental garden stone (seemingly placed randomly to give the garden a more natural appearance); (2) (See 捨て駒) sacrificed stone (in the game of go)
有り触れた(P);有りふれた;あり触れた[ありふれた, arifureta] (adj-f) (uk) unsurprising; trite; commonplace; mundane; hackneyed; garden variety (of); (P)
枝折り戸;枝折戸;柴折戸[しおりど, shiorido] (n) garden gate made of branches and twigs; wicket gate
枯れ山水;枯山水[かれさんすい, karesansui] (n) traditional (Chinese or Japanese) dry landscape garden
梅園[ばいえん, baien] (n) plum garden or orchard
涼亭[りょうてい, ryoutei] (n) (arch) (See 東屋) pavilion in a garden (used to keep cool); gazebo
添水[そうず, souzu] (n) water-filled bamboo tube in Japanese garden which clacks against a stone when emptied
焚き火;たき火;焚火[たきび, takibi] (n,vs) (1) open-air fire (e.g. for garden refuse); bonfire; (2) open fire (e.g. in a kitchen)
磯馴[そなれ, sonare] (n) (See 這柏槇) Japanese garden juniper; dwarf Japanese garden juniper; Juniperus procumbens; J. chinensis var. procumbens
穴子;海鰻(oK)[あなご, anago] (n) garden eel; conger eel (esp. the common Japanese conger, Conger myriaster)
苺(P);莓[いちご(P);イチゴ, ichigo (P); ichigo] (n) strawberry (esp. the garden strawberry, Fragaria x ananassa); (P)
薬園[やくえん, yakuen] (n) medicinal-herb garden
這柏槇[はいびゃくしん;ハイビャクシン, haibyakushin ; haibyakushin] (n) (uk) dwarf Japanese garden juniper (Juniperus chinensis var. procumbens)
遣り水;遣水(io)[やりみず, yarimizu] (n) (1) (See 寝殿造り) stream (in a Japanese garden); narrow stream flowing through a traditional garden (esp. in a Heian period villa); (2) watering (potted plants, bonsai, etc.)
酸模[すかんぽ, sukanpo] (n) garden (cock) sorrel; sour dock
野菜畑[やさいばたけ, yasaibatake] (n) vegetable garden; kitchen garden
[はも;はむ;ハモ, hamo ; hamu ; hamo] (n) (1) (uk) daggertooth pike conger (Muraenesox cinereus); (2) (See 穴子) (in Northern Japan) conger eel; garden eel
黄星円跳虫[きぼしまるとびむし;キボシマルトビムシ, kiboshimarutobimushi ; kiboshimarutobimushi] (n) (uk) garden springtail (Bourletiella hortensis)
ガーデナー;ガードナー[, ga-dena-; ga-dona-] (n) (See 園丁・えんてい,庭師・にわし) gardener
ガーデニング[, ga-deningu] (n) gardening
ガーデン[, ga-den] (n) garden; (P)
ビアガーデン(P);ビヤガーデン[, biaga-den (P); biyaga-den] (n) beer-garden; (P)
中門[ちゅうもん, chuumon] (n) (1) (See 寝殿造り,対の屋,釣り殿) gate in the middle of the corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture); (2) central gate (between the main gate and main hall of a temple); (3) central gate (separating the inner and outer gardens of a teahouse)
五葉[ごよう, goyou] (n) (abbr) (See 五葉松) Japanese white pine (favored for gardens and bonsai); goyoumatsu
五葉松[ごようまつ, goyoumatsu] (n) Japanese white pine (favored for gardens and bonsai)
作庭[さくてい, sakutei] (n) (obsc) creating a garden; gardener
入園(P);入苑(iK)[にゅうえん, nyuuen] (n,vs) (1) enrollment in kindergarten; enrolment in kindergarten; (2) entering a park, garden, zoo, etc.; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens

garden ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านสวน[n. exp.] (bān sūan = ) EN: garden house ; farmhouse FR:
เบียร์การ์เดน[n. exp.] (bīa-kāden) EN: beer garden FR: jardin de dégustation de bière [m]
บีทรูท[n.] (bītrūt) EN: beetroot ; table beet ; garden beet ; red beet ; golden beet ; beet FR: betterave potagère [f]
ช้อนปลูก[n. exp.] (chøn plūk) EN: gardening trowel ; garden trowel ; trowel FR: plantoir [m]
การ์เดน[n.] (kādēn) EN: garden FR: jardin [m]
คันสวน[n. exp.] (khan sūan) EN: garden row FR:
เครื่องมือทำสวน[n. exp.] (khreūangmeū) EN: garden tools ; gardening tools FR: outillage de jardin [m]
กิ้งก่าบ้านหัวน้ำเงิน[n. exp.] (kingkā bān ) EN: Oriental garden lizard ; Eastern garden lizard : changeable lizard FR:
กิ้งก่าหัวสีฟ้า[n. exp.] (kingkā hūa ) EN: Oriental garden lizard ; Eastern garden lizard : changeable lizard FR:
กิ้งก่าสวน[n. exp.] (kingkā sūan) EN: Oriental garden lizard ; Eastern garden lizard : changeable lizard FR:
โกสน[n. exp.] (kōson) EN: Garden croton ; Codiaeum variegatum FR: Codiaeum variegatum
แมงมุมใยกลมก้นแหลม[n. exp.] (maēngmum ya) EN: Laglaise's Garden Spider ; Laglaise's Orb-weaver FR:
ไม้กวาดทางมะพร้าว[n. exp.] (māi kwāt th) EN: coconut broom ; garden broom FR: balai en fibre de coco [m]
ไม้ประดับ[n. exp.] (māi pradap) EN: garden tree ; ornamental plant FR: plante ornementale [f] ; plante d'ornement [f] ; plante décorative [f]
มิสกวัน[n. prop.] (Mitsakawan) EN: Indra's garden ; Misgawan Gardens (in Bangkok) FR:
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)[org.] (Ongkān Suan) EN: The Botanical Garden Organization FR:
ปาริฉัตร[n.] (pārichat) EN: mythological tree ; Indra's garden flower ; erythrina FR: arbre mythologique [m] ; érythrine [f]
ปาริชาต[n.] (pārichāt) EN: mythological tree ; Indra's garden flower ; erythrina FR: arbre mythologique [m] ; érythrine [f]
พืชผักสวนครัว[n. exp.] (pheūtphak s) EN: backyard garden ; home-grown vegetable FR: plante potagère [f]
พืชสวน[n. exp.] (pheūt sūan) EN: garden plants FR: plante de jardin [f]
แปลง[n.] (plaēng) EN: plot of land ; plot ; parcel ; garden ; piece ; lot ; nursery ; bed FR: lopin [m] ; parcelle [f] ; parterre [m] ; plate-bande [f]
ปลูกต้นไม้[v.] (plūk tonmāi) EN: plant ; garden FR: jardiner
ไร่[n.] (rai) EN: field ; farm ; vegetable garden ; plantation FR: plantation [f] ; champ [m] ; culture [f] ; jardin [m]
ร่มกันแดด[n.] (rom kandaēt) EN: parasol ; garden parasol ; sunshade ; sun umbrella FR: parasol [m]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย[org.] (Rōngrīen Su) EN: Suankularb Wittayalai School ; Suankularb ; Rose Garden Mansion School FR:
รดน้ำต้นไม้[v. exp.] (rotnām tonm) EN: water the plants ; water the garden FR: arroser les plantes
สำมะงา[n.] (samma-ngā) EN: Garden Quinine ; Seaside Clerodendron ; Volkameria inermis FR: Volkameria inermis
สวน[n.] (sūan = suan) EN: garden ; park ; yard FR: jardin [m] ; parc [m]
สวนอาหาร[n. exp.] (sūan āhān) EN: food garden ; garden-style restaurant ; food center FR: jardin restaurant [m]
สวนดอกกุหลาบ[n. exp.] (sūan døk ku) EN: rose garden FR: roseraie [f] ; jardin des roses [m]
สวนดอกไม้[n. exp.] (sūan døkmāi) EN: flower garden FR: jardin de fleurs [m]
สวนเอเดน = สวนอีเด็น [n. prop.] (Sūan Ēdēn =) EN: Eden ; the Garden of Eden FR: éden [m] ; Éden [m] ; paradis [m]
สวนหิน[n. exp.] (sūan hin) EN: rock garden FR: jardin de pierre [m]
สวนหินพุหางนาค[n. prop.] (Sūan Hin Ph) EN: Phu Hang Nak Wild Stone Garden FR:
สวนเกษตร[n. exp.] (sūan kasēt) EN: agricultural garden FR:
สวนครัว[n.] (sūankhrūa) EN: kitchen garden FR: potager [m] ; jardin potager [m]
สวนครูองุ่น[TM] (Sūan Khrū A) EN: Angoon's Garden FR:
สวนหลังบ้าน[n. exp.] (sūan lang b) EN: back garden FR:
สวนไม้ดอก[n. exp.] (sūan māi dø) EN: flower garden FR: jardin fleuri [m]
สวนไม้ดอกไม้ประดับ[n. exp.] (sūan māi dø) EN: flower garden FR: jardin ornemental [m]

garden ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kleingärtner {m}allotment holder [Br.]; garden plot holder
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Biergarten {m}beer garden
Heckenschere {f}hedge trimmer; hedge shears; hedge clippers; garden shears
Gemüsegarten {m}vegetable garden; kitchen garden
Goldhaubengärtner {m} [ornith.]Macgregor's Gardener Bowerbird
Gartenarbeit {f}gardening
Gartenerde {f}garden mould
Gartenkresse {f} [bot.] [cook.]garden cress
Gartenteich {m}garden pond
Gartentor {n}garden gate
Gartenzwerg {m}garden gnome
Gartengrasmücke {f} [ornith.]Garden Warbler (Sylvia borin)
Gartenkolibri {m} [ornith.]Garden Emerald
Graubülbül {m} [ornith.]Garden Bulbul
Gartentraktor {m}garden tractor
Gärtnerdienste {pl}gardening and plant care
Gartengerät {n}gardening tool
Gemüsebau {m}vegetable gardening; cultivation of vegetables
Gartenarchitekt {m}landscape gardener
Rosengarten {m}rose garden; rosary
Kurpark {m}spa gardens

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า garden
Back to top