ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cereal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cereal*, -cereal-

cereal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cereal (n.) ธัญพืช
cereal (n.) เมล็ดธัญพืช Syn. grain, seed, corn
cereal (n.) อาหารเช้าที่ทำจากธัญพืช (มักจะรับประทานโดยใส่นม) Syn. breakfast cereal
English-Thai: HOPE Dictionary
cereal(เซีย'เรียล) adj.,n. (เกี่ยวกับ) ข้าวหรือเมล็ดข้าว -Conf. serial
English-Thai: Nontri Dictionary
cereal(adj) เกี่ยวกับธัญญาหาร,เกี่ยวกับพืชพันธุ์,เกี่ยวกับข้าว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cereal Grainเมล็ดพืช [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธัญพืช (n.) cereal See also: grain, coriander
เมล็ดธัญพืช (n.) cereal Syn. ธัญญาหาร
ธัญเบญจก (n.) five kinds of cereals See also: five sorts of cereals
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A drogan's decoder wheel? they put these into cereal boxes for kids.วงล้อถอดรหัส Drogan ที่แถมมากับกล่องอาหารซีเรียล
There's cold cereal in here and a Libby's canned fruit but she won't eat the cherries.ในนี้มีซีเรียลเย็น แล้วก็ผลไม้กระป๋องของลิบบี้ แต่เธอไม่ยอมกินเชอร์รี่
Dry cereal from a box and black coffee.ซีเรียลเปล่าๆกับกาแฟดำ
I don't put milk on my cereal anymore, and it's your fault.พ่อไม่ใส่นมในซีเรียลพ่ออีกแล้ว นั่นความผิดหนูเลย
Ellie, where's your cereal bowl?เอลลี่, ไหนชามอาหารของเธอ?
It is baby food. Look, Barley, cereal for baby.อาหารเด็กงัย ดูดิ ข้าวบาร์เล่ย์,ธัญพืชของเด็ก
Oatmeal. Another cereal for baby.ข้าวโอ๊ด ธัญพืชอื่นๆของเด็ก
That you keep in your cereal box.ที่คุณเก็บไว้ในกล่องซีเรียล
I certainly eat a lot more cereal now.รู้สึกว่าผมจะกินซีเรียล บ่อยมากขึ้นนะ
What are you talking about? Don't you remember? You know, we had a mouse in our apartment, and then all of a sudden, the cereal box started moving?What are you talking about? the cereal box started moving? using Jarlsberg from Zabar's.
I caught some chatter through bites of cereal on the surveillance tap.คุณอยากเลิกอีกครั้ง ฉันจับได้เพราะคุณพูดเพ้อเจ้อเวลากินซีเรียล ในวีดีโอตรวจการน่ะ
Yo, left tackle-- your mama's so fat, her cereal comes with its own lifeguard-- like Baywatch!เฮ้ย ไอ้ตัวแท็กเกิ้ล แม่แกอ้วนฉุ จนต้องกินข้าวพร้อมไลฟ์การ์ด

cereal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hé, ㄏㄜˊ, 禾] cereal; grain
禾谷[hé gǔ, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, 禾谷 / 禾穀] cereal; food grain
谷物[gǔ wù, ㄍㄨˇ ˋ, 谷物 / 穀物] cereal; grain
谷类[gǔ lèi, ㄍㄨˇ ㄌㄟˋ, 谷类 / 穀類] cereal; grain
脆谷乐[Cuì gǔ lè, ㄘㄨㄟˋ ㄍㄨˇ ㄌㄜˋ, 脆谷乐 / 脆穀樂] Cheerios (breakfast cereal)
粮食[liáng shi, ㄌㄧㄤˊ ㄕ˙, 粮食 / 糧食] foodstuffs; cereals
谷粒[gǔ lì, ㄍㄨˇ ㄌㄧˋ, 谷粒 / 穀粒] grain (of cereal)
禾木科[hé mù kē, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ ㄎㄜ, 禾木科] gramineae (family including bamboo, cereals, rice)

cereal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シリアル;シリヤル[, shiriaru ; shiriyaru] (adj-na,n,adj-no) (1) serial; (2) cereal
セリアル[, seriaru] (n) cereal
口噛み酒[くちかみさけ, kuchikamisake] (n) sake made from rice or other cereal which is chewed before fermentation
禾穀類[かこくるい, kakokurui] (n) cereal crops
穀食[こくしょく, kokushoku] (n,vs,adj-no) cereal diet; grain-eating
コーンフレーク;コーンフレークス[, ko-nfure-ku ; ko-nfure-kusu] (n) cold cereal; breakfast cereal; corn flakes
五穀豊穣[ごこくほうじょう, gokokuhoujou] (n) bumper (abundant) crop; huge harvest (of cereals)
穀物[こくもつ, kokumotsu] (n,adj-no) grain; cereal; corn; (P)
粒食[りゅうしょく, ryuushoku] (n) eating rice; (cereal) grains
雑穀[ざっこく, zakkoku] (n) (1) assorted grains; cereals; (2) (See 黍) millet

cereal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระยาสารท[n.] (krayāsāt) EN: Thai sweet cereal bar FR:
เมล็ดธัญพืช[n. exp.] (malet thany) EN: cereal FR: céréale [f]
ซีเรียล[n.] (sīrīen) EN: cereal FR: céréales [fpl]
ธัญพืช[n.] (thanyapheūt) EN: cereal ; grain ; corn FR: céréale [f]
ข้าวไรย์[n. exp.] (khāorai) EN: rye ; Secale cereale FR: Secale cereale
ไรย์[n.] (rai) EN: rye ; Secale cereale FR: Secale cereale
ธัญเบญจก[n.] (thanyabenjo) EN: five kinds of cereals FR:
ธัญญาหาร[n.] (thanyāhān) EN: food grain ; rice ; cereals FR: céréales [fpl]

cereal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Getreidearten {pl}cereal crop
Getreide {n}cereal
Getreideanbau {m} [agro.]growing of cereals

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cereal
Back to top