ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fantastic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fantastic*, -fantastic-

fantastic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fantastic (adj.) มหัศจรรย์ See also: เยี่ยมยอด, วิเศษ Syn. brilliant, great Ops. ordinary
English-Thai: HOPE Dictionary
fantastic(แฟนแทส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจินตนาการ,แปลกประหลาด,น่าหัศจรรย์,ใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ,
English-Thai: Nontri Dictionary
fantastic(adj) น่าอัศจรรย์,ประหลาด,เกี่ยวกับการนึกฝัน,แปลกประหลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's fantasticมันยอดเยี่ยม
Well, I have to say it look fantasticเห็นทีฉันต้องบอกว่ามันวิเศษมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The most fantastic clocks you ever laid your eyes on.นาฬิกาที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่คุณเคย วาง
That's the most fantastic story ever.นั่นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคย
How did he do such fantastic stunts with such little feet?ทำไมเขาเล่นบทบู๊เก่งชะมัด ทั้งที่เท้าเล็กแค่นี้
You've got one fantastic sense of humor.คุณเคย มีความรู้สึก อย่างใดอย่าง หนึ่ง ที่ยอดเยี่ยม ของอารมณ์ขัน
A new fantastic point of viewที่ซึ่งมีวิวทิวทัศน์เหนือกว่าจินตนาการ
Some fantastic adventure, right? Something really crazy? All I was doing was giving him advice.คนเดียวที่ส่งโปสการ์ดให้ชั้นตลอดๆ
He's developed a fantastic new energy weapon.เขาได้พัฒนาอาวุธที่ใช้พลังแบบใหม่
Now when convention and science offer us no answers, might we not finally turn to the fantastic as a plausibility?ที่ตาย จากเหตุลึกลับแบบนี้ ตอนนี้ เมื่อเรารวมข้อมูลที่มี และ วิทยาศาสตร์ ก็ไม่สามารถให้คำตอบได้
What I find fantastic is any notion that there are answers beyond the realm of science.ถ้าเธอถูกฆาตรกรรม เช่นที่รับทราบ จากการชันสูตรอย่างลวกๆ อะไร ที่ฉันพบว่าอัศจรรย์...
Now, does that strike you as a fantastic coincidence, Mr. Dufresne, or is it just me?ตอนนี้ไม่ตีว่าคุณเป็นเรื่องบังเอิญที่ยอดเยี่ยมนาย Dufresne, หรือจะเป็นเพียงฉันหรือไม่
Tiny bite of this fantastic peachกัดคำเล็กที่ลูกพีชวิเศษ
This fantastic peach- ระวังนี่! ลูกพีชวิเศษนี้

fantastic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
千奇百怪[qiān qí bǎi guài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧˊ ㄅㄞˇ ㄍㄨㄞˋ, 千奇百怪] fantastic oddities of every description (成语 saw)
奇形怪状[qí xíng guài zhuàng, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄞˋ ㄓㄨㄤˋ, 奇形怪状 / 奇形怪狀] fantastic oddities of every description (成语 saw)
[wàng, ㄨㄤˋ, 妄] absurd; fantastic; presumptuous; rash
奇异[qí yì, ㄑㄧˊ ㄧˋ, 奇异 / 奇異] fantastic; bizarre; odd; astonished
荒诞[huāng dàn, ㄏㄨㄤ ㄉㄢˋ, 荒诞 / 荒誕] beyond belief; incredible; preposterous; fantastic
希奇古怪[xī qí gǔ guài, ㄒㄧ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, 希奇古怪] crazy; bizarre; weird; fantastic; strange
稀奇古怪[xī qí gǔ guài, ㄒㄧ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, 稀奇古怪] crazy; bizarre; weird; fantastic; strange
奇妙[qí miào, ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, 奇妙] fantastic; wonderful
恶搞文化[è gǎo wén huà, ㄜˋ ㄍㄠˇ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 恶搞文化 / 惡搞文化] spoofing culture (web based genre in PRC acquiring cult status from 2005, involving humorous, satirical or fantastical videos, photo collections, texts, poems etc)

fantastic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファンタジック[, fantajikku] (adj-na) fantastic (wasei
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc.
奇想[きそう, kisou] (n) fantastic idea
奇想天外[きそうてんがい, kisoutengai] (adj-na,n,adj-no) fantastic idea; bizarre
好事家[こうずか, kouzuka] (n) dilettante; person of fantastic taste
送り犬[おくりいぬ, okuriinu] (n) dog apparition; fantastic dog-like creature
ファンタスティック[, fantasuteikku] (adj-na) fantastic; (P)
奇抜[きばつ, kibatsu] (adj-na,n) novel; original; striking; strange; eccentric; fantastic; (P)
幻想的[げんそうてき, gensouteki] (adj-na) fantastic; magical; wondrous; whimsical; fairytale-like; romantic
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P)
異形[いぎょう, igyou] (adj-no,adj-na,n) (arch) fantastic; grotesque; strange-looking; suspicious-looking
素敵(ateji)(P);素的(ateji);素適(ateji)[すてき, suteki] (adj-na) lovely; dreamy; beautiful; great; fantastic; superb; cool; capital; (P)

fantastic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็ดดวง[adj.] (detdūang) EN: smashing ; fantastic ; really great FR:
ดีเลิศ[adj.] (dī loēt) EN: excellent ; fine ; fantastic ; outstanding ; cool FR: excellent ; fantastique ; sublime
แจ๋วไปเลย[adj.] (jaeo pai lo) EN: great ; terrific ; fantastic ; superb FR:
เจ๋ง[adj.] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic ; Swell! ; Kick ass! (vulg.) FR: fantastique ; remarquable ; exceptionnel ; excellent
คิดอุตริ[v. exp.] (khit uttari) EN: indulge in wild fantasy ; give reins to one's imagination ; have a maggot in one's head ; have a very fantastic idea FR:
สนุกจริง ๆ = สนุกจริงๆ[v. exp.] (sanuk jing-) EN: have a fantastic time FR:
ตระการ[adj.] (trakān) EN: amazing ; fantastic FR: étonnant
วิตถาร[adj.] (witthān) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer ; excessive ; superfluous ; fantastic ; oddball ; bizarre FR: curieux ; fantasque ; excessif ; excentrique ; anormal ; bizarre
เยี่ยมยอด[adj.] (yīemyøt) EN: excellent ; wonderful ; terrific ; first-rate ; topmost ; great ; fantastic FR: excellent
ยอด[adj.] (yøt) EN: superb ; excellent ; supreme ; perfect ; top-notch ; leading ; champion ; top ; foremost ; best ; topping ; ripping ; awfully good ; brilliant ; great ; fantastic ; Great! FR: superbe ; excellent ; suprême ; super
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great FR:
เป็นบ้า[adv.] (penbā) EN: very ; extremely ; awfully ; terribly ; fantastically FR: terriblement
เยี่ยมไปเลย[adj.] (yīem pai lo) EN: Excellent! ; Fantastic! ; Great job! FR: Trop fort !

fantastic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fantastisch; phantastisch; toll; großartig {adj} | fantastischer; phantastischer | am fantastischsten; am phantastischstenfantastic | more fantastic | most fantastic
fantastisch; phantastisch {adj}fantastical
fantastisch; phantastisch {adv}fantastically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fantastic
Back to top