ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wide*, -wide-

wide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wide (adj.) กว้าง See also: กว้างขวาง Syn. broad, extensive, vast Ops. narrow
wide (adv.) กว้าง See also: กว้างขวาง
wide (n.) ลูกคริกเก็ตที่ตีออกห่างจากประตู (กีฬาคริกเก็ต)
wide awake (idm.) ตื่นตัว See also: กระตือรือร้น, รู้ตัวดี, ตื่น(ไม่ง่วงนอนเลย)
wide of the mark (idm.) ห่างจากจุดหมาย See also: ไม่เพียงพอ
wide-angle (adj.) เกี่ยวกับเลนส์มุมกว้างของกล้องถ่ายรูปที่มีมุมกว้าง70องศา/มากกว่า
wide-awake (adj.) ตื่นตัวเต็มที่ See also: ตื่นตัว Syn. alert, watchful, vigilant
wide-eyed (adj.) ซึ่งตาเบิกโพลงด้วยความสงสัย ความกลัว ความตกใจ
wide-open (adj.) ขยายเต็มที่ See also: เปิดกว้างอย่างเต็มที่
wide-ranging (adj.) กว้างใหญ่ไพศาล See also: กว้างขวาง Syn. broad, wide, all-embracing
wideawakeness (n.) การตื่นตัวเต็มที่
widely (adv.) อย่างกว้างขวาง Syn. broad, extensively, vastly Ops. narrowly
widen (vi.) ขยายออก See also: ขยายกว้าง, กว้าง Syn. broaden, enlarge, stretch Ops. contract, narrow
widen (vt.) ทำให้กว้าง See also: ทำให้ขยายออก, ทำให้ขยายกว้าง Syn. broaden, enlarge, stretch Ops. contract, narrow
widen out (phrv.) ทำให้กว้างขึ้น
widener (n.) ผู้ขยายออก
wideness (n.) การขยายออก Syn. breadth, width
widespread (adj.) แพร่หลาย See also: แพร่ไปทั่ว Syn. common, popular, prevalent Ops. unpopular
widespread acceptance (n.) ความเป็นที่นิยม See also: ความเป็นที่ชื่นชอบ Syn. general, esteem
English-Thai: HOPE Dictionary
wide(ไวดฺ) adj.,adv. กว้าง,กว้างขวาง,หลวม,ใจกว้าง,ไพศาล,ขยาย,แพร่หลาย,ห่าง,ไกล,n. ลูกคริกเก็ตที่ถูกตีห่างจากประตู, See also: wideness n., Syn. broad,far,inclusive
wide area networkwide area network ข่ายงานบริเวณกว้างใช้ตัวย่อว่า WAN (อ่านว่า แวน) หมายถึง ข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นบริเวณกว้าง (ถ้าเป็นบริเวณแคบ ๆ เรียกว่า LAN หรือ local area network) เช่น ระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ เป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมจากกันและกันได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์เป็นตัวการสำคัญด้วยตัวหนึ่ง การเชื่อมโยงนั้น อาจใช้สายโทรศัพท์ สายเคเบิล เส้นใยนำแสง (optical fibre) หรือดาวเทียม ก็ได้ดู local area network เปรียบเทียบ
wide-awake(ไวดฺ'อะเวค) adj. ตื่นตัวเต็มที่,ถ่างตา,ลืมตาโพลง,ว่องไว, See also: wide-awakeness n., Syn. alert,awake
wide-eyed(ไวดฺ'อายดฺ) adj. ลืมตาโพลง
wideangle(ไวด'แองเกิล) adj. มุมกว้าง (60องศาหรือมากกว่า)
widely(ไวดฺ'ลี) adv. กว้างขวาง,กว้าง,กินเนื้อที่มาก,แพร่หลาย,หลากหลาย,หลายกรณี,มากมาย, Syn. broadly,amply
widemouthed(ไวด์'เมาธดฺ) adj. มีปากกว้าง,อ้าปากกว้าง (เช่นด้วยความประหลาดใจ) ,โลภ,พูดมาก
widen(ไว'เดิน) vt.,vi. ทำให้กว้าง,ขยายกว้าง,ขยายออก, See also: widener n., Syn. broaden
wideopen(ไวดฺโอ'เพิน) adj. ขยายเต็มที่,ไม่มีกฎหมายควบคุมการขายเหล้า,ความชั่ว,การพนันและอื่น ๆ
widespread(ไวดฺ'สเพรด) adj. กว้างขวาง,แพร่หลาย,กระจาย,กางออก,ขยายออก
English-Thai: Nontri Dictionary
wide(adj) กว้างขวาง,ใจกว้าง,แพร่หลาย,ห่าง,ไกล
widely(adv) อย่างกว้างขวาง,แพร่หลาย,มากมาย,หลากหลาย
widen(vi,vt) กว้างขึ้น,ขยายออก,เบิกกว้าง
widespread(adj) แพร่หลาย,กาง,แผ่,แพร่,กระจาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wide area information service (WAIS)บริการสารสนเทศบริเวณกว้าง (เวส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wide area network (WAN)ข่ายงานบริเวณกว้าง (แวน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wide-open throttle (WOT)ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดสุด (ดับเบิลยูโอที) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wide Area Network เครือข่ายระยะไกล [คอมพิวเตอร์]
Wide Area Network (WAN)เครือข่ายระยะไกล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Widely scattered rain or showersฝนเป็นแห่ง ๆ [อุตุนิยมวิทยา]
Widespread rainฝนเป็นบริเวณกว้าง หรือฝนทั่วไป [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
WWW (abbr.) คำย่อของ World Wide Web
กระฉ่อน (adv.) far and wide (rumour) See also: resoundingly, notoriously Syn. อื้อฉาว, แพร่สนั่น
ดาหน้า (v.) advance along a wide front See also: come or go in force, crowd, rally together
หวอด (adv.) with a mouth wide open
เวิร์ลไวด์เว็บ (n.) World Wide Web See also: WWW
วงกว้าง (n.) wide area Ops. วงแคบ
กว้าง (adv.) widely See also: broadly
ดาษดา (adv.) widely See also: fully, normally, gluttingly Syn. เกลื่อนกลาด Ops. บางตา, เบาบาง
อย่างกว้างขวาง (adv.) widely See also: broadly Syn. อย่างมากมาย Ops. อย่างจำกัด
เกลื่อน (adv.) widely See also: fully, normally, gluttingly Syn. เกลื่อนกลาด, ดาษดา Ops. บางตา, เบาบาง
ขวดโหล (n.) widemouthed glass jar
โหล (n.) widemouthed glass jar Syn. ขวดโหล
ถ่าง (v.) widen See also: spread, open wide, separate, dilate Syn. แยกออก
ทำให้กว้าง (v.) widen See also: ream, dilate Syn. เผย
เบิก (v.) widen See also: ream, dilate Syn. ทำให้กว้าง, เผย
เบิกตา (v.) widen See also: open one´s eyes wide (as when frightened) Syn. เปิดตา
เปิดตา (v.) widen See also: open one´s eyes wide (as when frightened)
แยกออก (v.) widen See also: spread, open wide, separate, dilate
ความกว้าง (n.) wideness See also: expansion, enlargement, dilation Syn. ความใหญ่โต Ops. ความคับแคบ, ความแคบ
ความกว้างขวาง (n.) wideness See also: expansion, enlargement, dilation Syn. ความกว้าง, ความใหญ่โต Ops. ความคับแคบ, ความแคบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How wide is this bridge?สะพานนี้กว้างเท่าไหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A body of indeterminate age that dies with its eyes wide open.นั่นคือเพื่อนร่วมขัง ที่นอนตายด้วยตาเบิกโพลง
He knew that each of the jerking bumps of the shark... ... had been meat torn away... ... and that the fish now made a trail of blood for all sharks... ... as wide as a highway through the sea.เขารู้ว่าแต่ละกระแทกกระตุก ปลาฉลามที่ได้รับเนื้อฉีกออก และว่าปลาทำตอนนี้
"Yep." "Hot dog" I said, "this'll bust them wide open."สุนัขร้อนที่ฉันกล่าวมานี้จะ หน้าอกพวกเขาเปิดกว้าง
What in the wide, wide world of sports is going on here?เต้นลิงเต้นค่างอะไรกันอยู่
Then put out a nation wide APB.แล้วใส่ออกเอพีบีทั่วประเทศ ในสองสามสัปดาห์
Hey, Lardass. Chow down, Wide Load.เฮ้ ไอ้ตูดหมู เพลาๆหน่อย บรรทุกเกิน
In fact, I try to give myself a wide berth.ในความเป็นจริงฉันพยายามที่จะให้ตัวเองที่นอนกว้าง
He got over it, turned into one hell of a wide receiver.เขาก์ทำได้.. กลายเป็นปีกที่เก่งกาจ
Can you keep an open mind? I mean, really wide open?คุณเปิดใจรับได้ไหม เปิดรับจริงๆน่ะ
You wanna play blind man, go walk with the shepherd, but me, my eyes are wide fuckin' open.คุณอยากจะลองเล่นคนตาบอดไปเดินกับคนเลี้ยงแกะ แต่ฉันตาของฉันจะกว้าง fuckin 'เปิด
You left yourself wide open.คุณต้องเปิดใจให้กว้างนะ
The very richest man in the whole wide worldบุรุษที่รวยที่สุดในโลกตอนนี้

wide ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广场恐惧[guǎng chǎng kǒng jù, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 广场恐惧 / 廣場恐懼] agoraphobia (fear of wide open spaces)
广场恐惧症[guǎng chǎng kǒng jù zhèng, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ, 广场恐惧症 / 廣場恐懼症] agoraphobia (fear of wide open spaces)
沖擊波[chōng jī bō, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄅㄛ, 沖擊波] blast wave; shock wave; fig. having wide repercussions; also written 衝擊波|冲击波
冲击波[chōng jī bō, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄅㄛ, 冲击波 / 衝擊波] blast wave; shock wave; fig. having wide repercussions
宽斧[kuān fǔ, ㄎㄨㄢ ㄈㄨˇ, 宽斧 / 寬斧] broadax; ax with a wide blade
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, 山海经 / 山海經] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc
广泛[guǎng fàn, ㄍㄨㄤˇ ㄈㄢˋ, 广泛 / 廣泛] extensive; wide range
不着边际[bù zhuó biān jì, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˋ, 不着边际 / 不著邊際] not to the point; wide of the mark; neither here nor there; irrelevant
大片[dà piàn, ㄉㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, 大片] wide expanse; large area; vast stretch; extending widely; blockbuster movie
大型[dà xíng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ, 大型] large scale; wide scale; broad scale
宽泛[kuān fàn, ㄎㄨㄢ ㄈㄢˋ, 宽泛 / 寬泛] wide meaning
集思广益[jí sī guǎng yì, ㄐㄧˊ ㄙ ㄍㄨㄤˇ ㄧˋ, 集思广益 / 集思廣益] collecting opinions is of wide benefit (成语 saw); to pool wisdom for mutual benefit; to profit from widespread suggestions
河粉[hé fěn, ㄏㄜˊ ㄈㄣˇ, 河粉] rice noodles in wide strips; also transliterated ho-fen, ho-fun etc on menus
豁然[huò rán, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ, 豁然] wide and open; a flash of understanding
刷磅[shuā bàng, ㄕㄨㄚ ㄅㄤˋ, 刷磅] wide paintbrush
博物多闻[bó wù duō wén, ㄅㄛˊ ˋ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˊ, 博物多闻 / 博物多聞] wide and knowledgeable; well-informed and experienced
宽亮[kuān liàng, ㄎㄨㄢ ㄌㄧㄤˋ, 宽亮 / 寬亮] wide and bright; without worries; deep and sonorous (voice)
宽口[kuān kǒu, ㄎㄨㄢ ㄎㄡˇ, 宽口 / 寬口] wide mouth
广域网[guǎng yù wǎng, ㄍㄨㄤˇ ㄩˋ ㄨㄤˇ, 广域网 / 廣域網] wide area network; WAN
广域网路[guǎng yù wǎng lù, ㄍㄨㄤˇ ㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 广域网路 / 廣域網路] wide area network; WAN
全球资讯网[quán qiú zī xùn wǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄨㄤˇ, 全球资讯网 / 全球資訊網] world wide web; WWW
万维天罗地网[wàn wéi tiān luó dì wǎng, ㄨㄢˋ ㄨㄟˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄨㄤˇ, 万维天罗地网 / 萬維天羅地網] World Wide Web (WWW); lit. ten-thousand dimensional net covering heaven and earth
万维网[wàn wéi wǎng, ㄨㄢˋ ㄨㄟˊ ㄨㄤˇ, 万维网 / 萬維網] World Wide Web (WWW); lit. ten-thousand dimensional net
环球[huán qiú, ㄏㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 环球 / 環球] around the world; worldwide
举世瞩目[jǔ shì zhǔ mù, ㄐㄩˇ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄇㄨˋ, 举世瞩目 / 舉世矚目] attract worldwide attention
[dà, ㄉㄚˋ, 大] big; huge; large; major; great; wide; deep; oldest; eldest
广播[guǎng bō, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广播 / 廣播] broadcast; widely spread
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民权主义 / 民權主義] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state)
全国[quán guó, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, 全国 / 全國] entire country; nationwide
博闻强识[bó wén qiáng shí, ㄅㄛˊ ㄨㄣˊ ㄑㄧㄤˊ ㄕˊ, 博闻强识 / 博聞強識] erudite; widely read and knowledgeable
宽阔[kuān kuò, ㄎㄨㄢ ㄎㄨㄛˋ, 宽阔 / 寬闊] expansive; wide; width; thickness
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 绰 / 綽] generous; ample; wide; spacious; well-off
[kuān, ㄎㄨㄢ, 宽 / 寬] lenient; wide; broad
宽弘[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ, 宽弘 / 寬弘] magnanimous; generous; broad-minded; wide; resonant (voice)
宽洪[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ, 宽洪 / 寬洪] magnanimous; generous; broad-minded; wide; resonant (voice)
繁博[fán bó, ㄈㄢˊ ㄅㄛˊ, 繁博] numerous and wide-ranging
全党[quán dǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄤˇ, 全党 / 全黨] party-wide
全世界[quán shì jiè, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, 全世界] worldwide; entire world
响叮当[xiǎng dīng dāng, ㄒㄧㄤˇ ㄉㄧㄥ ㄉㄤ, 响叮当 / 響叮噹] resounding; loud; well known; widely known
宽大[kuān dà, ㄎㄨㄢ ㄉㄚˋ, 宽大 / 寬大] spacious; wide; lenient

wide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M')
WAN[ワン, wan] (n) wide area network; WAN
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW
ウェブ(P);ウェッブ;ウエブ[, uebu (P); uebbu ; uebu] (n,adj-no) (1) web; (2) {comp} World Wide Web; WWW; Web; (P)
ずんぐり[, zunguri] (adv,vs) short and stout; small but wide around
ずんぐりむっくり[, zungurimukkuri] (adv,vs) (See ずんぐり) very short and stout; small but quite wide around
パクつく;ぱくつく[, paku tsuku ; pakutsuku] (v5k,vt) (See ぱくぱく) to open your mouth wide and eat heartily; to gulp down food
ぱっちり[, pacchiri] (adv,n,vs) (of eyes) big and beautiful, or open wide
まんじりともしない;まんじりともせず[, manjiritomoshinai ; manjiritomosezu] (exp) not sleeping a wink; wide awake all night
ゆかた地;浴衣地[ゆかたじ, yukataji] (n) yukata cloth material; special light woven material 36-40cm wide for making yukata
ワールドワイドウェッブ[, wa-rudowaidouebbu] (n) world wide web
ワールドワイドウェブ[, wa-rudowaidouebu] (n) {comp} World Wide Web; WWW
ワイドエリアネットワーク[, waidoerianettowa-ku] (n) {comp} wide area network; WAN
一群[いちぐん, ichigun] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers)
一群れ[ひとむれ, hitomure] (n) (1) group; flock; crowd; herd; (2) wide expanse (of flowers)
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
博学多才[はくがくたさい, hakugakutasai] (n) wide knowledge and versatile talents
博識多才[はくしきたさい, hakushikitasai] (n,adj-na) wide knowledge and versatile talents; profound learning and varied attainments
大回り[おおまわり, oomawari] (n) wide turn; detour; the long way around
大額[おおびたい, oobitai] (n) men's hairstyle with small sideburns and a wide forehead (Edo period)
天網恢々;天網恢恢[てんもうかいかい, tenmoukaikai] (exp) heaven's vengeance is slow but sure; heaven's net is wide and coarse, yet nothing slips through
広域イーサネット[こういきイーサネット, kouiki i-sanetto] (n) {comp} wide area ethernet
広域ネットワーク[こういきネットワーク, kouiki nettowa-ku] (n) {comp} wide area network
広域網[こういきもう, kouikimou] (n) {comp} wide area network
広範囲[こうはんい, kouhan'i] (adj-na,n) extensive; vast range; wide scope; (P)
打っ千切り;仏恥義理(ateji)[ぶっちぎり, bucchigiri] (n) (uk) winning (a race) by a wide margin
普く;遍く;周く[あまねく, amaneku] (adv) widely; generally; universally; far and wide
汪々;汪汪[おうおう, ouou] (adj-t,adv-to) wide and deep (of a body of water); voluminous
渉猟[しょうりょう, shouryou] (n,vs) ranging over or scouting out a territory; searching far and wide (for); reading extensively
白目を剥く[しろめをむく, shiromewomuku] (exp,v5k) (1) (See 白目・しろめ・1) to open one's eyes wide (as in fear or anger); (2) to faint
目を見張る;目をみはる[めをみはる, mewomiharu] (exp,v5r) to be wide-eyed (in surprise); to open one's eyes wide (in wonder); to be amazed (at, by)
茫々;茫茫[もうもう;ぼうぼう, moumou ; boubou] (n) (1) wide expanse of flat surface (e.g. sea, plains); (2) endless; (3) rampant growth of (weeds, hair)
輝き渡る[かがやきわたる, kagayakiwataru] (v5r,vi) to shine out far and wide
遠浅[とおあさ, tooasa] (adj-na,n) shoal; wide shallow beach; (P)
[なた, nata] (n) wide blade knife (similar to a machete but not so large)
開かる[はだかる, hadakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way)
開け放す;明け放す[あけはなす, akehanasu] (v5s,vt) to open wide (doors, windows, etc.); to fling open
雲泥の差[うんでいのさ, undeinosa] (exp) wide difference; a world of difference; (P)
高帯域ネットワーク[こうたいいきネットワーク, koutaiiki nettowa-ku] (n) {comp} wide area network; WAN
Japanese-English: COMDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide
ワイドインターネット[わいどいんたーねっと, waidointa-netto] WIDE Internet
広域ネットワーク[こういきネットワーク, kouiki nettowa-ku] wide area network
広域網[こういきもう, kouikimou] wide area network
高帯域[こうたいいき, koutaiiki] wide area
高帯域ネットワーク[こうたいきねっとわあく, koutaikinettowaaku] wide area network, WAN
ウェブ[うえぶ, uebu] (World Wide) Web
ワールドワイド[わーるどわいど, wa-rudowaido] worldwide
ワイドスカジー[わいどすかじー, waidosukaji-] WideSCSI
全社規模[ぜんしゃきぼ, zenshakibo] corporate-wide (a-no)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั่วประเทศ English: country-wide
広げる[ひろげる, hirogeru] Thai: ขยายให้กว้างขึ้น English: to widen

wide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าปากให้กว้าง[v. exp.] (ā pāk hai k) EN: open wide FR: ouvrir grand la bouche
อ้าซ่า[adj.] (āsā) EN: sprawled out ; spread apart ; wide open ; fully open FR:
แบะ[v.] (bae) EN: spread out ; open wide ; split open FR:
เบิกตา[v. exp.] (boēk tā) EN: open one's eyes wide ; open up one's eyes FR: ouvrir les yeux
ชามอ่าง[n. exp.] (chām āng) EN: basin ; large bowl ; wide and deep dish FR:
ฉ่อง[adj.] (chøng) EN: narrow at the bottom and wide at the top FR: rétréci
ดา[v.] (dā) EN: advance along a wide front ; come in force ; go in force ; advance in large numbers ; make a combined attack FR:
แคบ[adj.] (khaēp) EN: narrow ; small ; small-minded ; not wide ; narrow-body FR: étroit ; exigu ; petit
ครอบจักรวาล[adj.] (khrøpjakkra) EN: universal ; of wide application ; all embracing FR: universel
กระฉ่อน[adj.] (krachǿn) EN: reverberating ; resounding ; spreading far and wide ; widely known ; notorious FR:
กระทาย[n.] (krathāi) EN: small basket ; small cylindrical basket having a wide mouth FR: petite corbeille en bambou tressé [m]
ก๋วยเตี๋ยวแห้ง[n. exp.] (kuaytīo haē) EN: plain Chinese noodles ; noodles without soup ; wide rice noodles with vegetables and meat FR: plat de pâtes [m] ; plat de nouilles [m]
ก๋วยเตี๋ยวน้ำ[n. exp.] (kuaytīo nām) EN: Chinese noodles in soup ; noodles with soup ; wide rice noodle soup with vegetables and meat FR: soupe de nouille avec de la viande et des légumes [f] ; soupe de pâtes [f]
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่[n. exp.] (kuaytīo sen) EN: wide rice noodles ; big and wide noodles ; fat noodles FR: nouilles larges (à base de farine de riz) [fpl] ; pâtes larges [fpl]
กว้าง[adj.] (kwāng) EN: large ; wide ; broad ; vast ; extensive ; spatious ; roomy ; capacious ; blanket FR: large ; spacieux ; vaste
กว้างไกล[adj.] (kwāngklai) EN: widespread ; wide ; panorama-viewed FR: large
เหลือก[adv.] (leūak) EN: with eyes wide open FR:
โล่ง[adj.] (lōng) EN: wide ; broad ; airy ; spacious ; vast FR: vaste ; spacieux
หลวม[adj.] (lūam) EN: roomy ; wide ; too large ; ample ; lax ; loose FR: large ; ample ; lâche ; vaste ; trop grand
ไม้หน้าสาม[n. exp.] (māi nā sām) EN: three inch wide timber FR:
พิศาล[adj.] (phisān) EN: broad ; wide FR:
ผิดที่หมาย[v. exp.] (phit thī mā) EN: miss the target ; fall wide of the mark FR:
โพลง[adj.] (phlōng) EN: wide open FR: écarquillé ; grand ouvert
เปิดกว้างอยู่[v. exp.] (poēt kwāng ) EN: be wide open FR: être grand ouvert
ระบาด[v.] (rabāt) EN: spread out ; extend far and wide ; be scattered ; be dispersed ; be disseminated ; break out FR: se répandre ; se disperser ; se disséminer ; propager
ระบือ[v.] (rabeū) EN: spread far and wide ; spread widely FR:
ตาโต[n.] (tātō) EN: beady eyes ; wide eyes FR: grands yeux [mpl]
แถก[v.] (thaēk) EN: spread out ; open wide FR:
ถ่าง[v.] (thāng) EN: widen ; spread ; open wide ; separate ; dilate ; space FR: écarter ; ouvrir
ถ่างตา[v.] (thāngtā) EN: dilate the eyes ; keep the eyes open ; stay awake ; open one's eyes wide FR:
เวิ้งว้าง[adj.] (woēngwāng) EN: vast ; wide ; open ; immense ; extensive FR:
วงกว้าง[n. exp.] (wong kwāng) EN: wide area ; broad area ; large area FR: cercle élargi [m]
วงกว้าง[adj.] (wong kwāng) EN: broad ; wide ; mass ; global FR:
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir ; éclore
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned FR: célèbre ; illustre ; réputé
เบิก[v.] (boēk) EN: widen ; dilate ; expand ; ream FR:
เบิกโพลง[v. exp.] (boēk phlōng) EN: open widely FR:
ฉาว[adj.] (chāo) EN: widely known ; widespread ; scandalous FR:
ชาวสวีเดน[n. prop.] (chāo Sawīdē) EN: Swede FR: Suédois [m] ; Suédoise [f] ; ressortissant suédois [m] ; citoyen suédois [m]
ชะเวิกชะวาก[adj.] (chawoēkchaw) EN: wide-open FR:

wide ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wach {adj} | ganz wach seinawake | to be wide awake
Tarifverhandlung {f} | regionale Tarifverhandlungencollective bargaining | area wide bargaining
Abbestellung {f}; Widerruf
abscheulich; scheußlich; widerlich; schrecklich {adj} | abscheulicher; scheußlicher; widerlicher; schrecklicher | am abscheulichsten; am scheußlichsten; am widerlichsten; am schrecklichstenabominable | more abominable | most abominable
Widerhaken {m} | Widerhaken
Querschnittserweiterung {f} (Wasserbau)channel widening
Widerlegung {f} | Widerlegungen
Kontaktwiderstand {m}; Durchgangswiderstand
widersprüchlich; widerspruchsvoll {adj} | widersprüchlicher; widerspruchsvoller | am widersprüchlichsten; am widerspruchsvollstencontradictory | more contradictory | most contradictory
zuwider {prp; +Dativ} | dem Gesetz zuwidercontrary to; against | contrary to the law; against the law
Widerspruch {m} | Widersprüche
Ekel {m} (vor) | Ekel empfinden; einen Ekel haben; ekeln; anekeln; anwidern | sich vor Ekel abwendenrevulsion (at); disgust (at; for) | to disgust | to look away in disgust
äquivalent {adj} [math.] | äquivalent (Matrizen)equivalent | equivalent in the wider sense
illegal; widerrechtlich; unerlaubt {adj} | illegaler; widerrechtlicher; unerlaubter | am illegalsten; am widerrechtlichsten; am unerlaubtestenillegal | more illegal | most illegal
bekannt {adj} | bekannter | am bekanntesten | weit bekannt; weitbekanntknown | more known | most known | widely known
widerlich {adj} | widerlicher | am widerlichstenlousy | lousier | lousiest
Obstruktion {f}; Widerstand
Ohm {n} (Maßeinheit des elektrischen Widerstands) [electr.]ohm
Oxymoron {n}; Zusammenstellung einander widersprechender Begriffeoxymoron
widerspenstig; aufsässig {adj} | widerspenstiger | am widerspenstigstenrefractory | more refractory | most refractory
Gegenargument {n}; Widerlegung
widerstandsfähig; resistent {adj} | widerstandsfähiger | am widerstandsfähigsten | nicht widerstandsfähigresistant | more resistant | most resistant | nonresistant
Widerstand {m} [electr.] | Widerstände
Breitband-Oszillator {m} | abstimmbarer Breitband-Oszillatorwideband oscillator | wideband tunable oscillator
Schreckhaftigkeit {f}; Widerwärtigkeit
Unbotmäßigkeit {f}; Widerspenstigkeit
Usurpation {f}; widerrechtliche Aneignung

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wide
Back to top