ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flour*, -flour-

flour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flour (n.) แป้งทำอาหาร เช่น ขนมปัง
flourish (vi.) เจริญรุ่งเรือง See also: รุ่งเรือง, เจริญ, มั่งคั่ง Syn. thrive, prosper Ops. decline, decay
flourish (vi.) งอกงาม See also: เจริญเติบโต Syn. grow, thrive
flourish (vt.) โบก See also: แกว่งไกว, กวัดแกว่ง Syn. wave, shake, brandish
flourish (n.) การแกว่งไม้แกว่งมือเพื่อให้คนอื่นสนใจ
flourish (n.) สำนวนสละสลวย
flourish (n.) การแสดงโอ้อวด See also: การโอ้อวด Syn. ostentatious display
flourish (n.) การตกแต่งตัวอักษรด้วยการขมวดหัวหรือใช้เส้นโค้ง Syn. curlicue, embellishment
flourish (n.) การประโคม See also: บรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณ Syn. fanfare
flourishing (adj.) ซึ่งเจริญรุ่งเรือง See also: เฟื่องฟู, มั่งคั่ง Syn. thriving, prospering
floury (adj.) ปกคลุมไปด้วยแป้ง See also: มีรสชาติคล้ายแป้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
flour(เฟลา'เออะ) n. แป้ง,แป้งหมี่,แป้งข้าว,ผงละเอียดอ่อน. vt. ทำให้เป็นแป้ง,บดให้ป่นเป็นแป้ง,โรยแป้ง,ลงแป้ง vi. ไม่ยอมรวมตัวกับโลหะอื่นเลยเป็นเม็ดเล็ก ๆ อยู่บนผิวหน้าของโลหะนั้น
flourish(ฟลอ'ริช) vi. เจริญ,รุ่งเรือง,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,งอกงาม,โอ้อวด. vt. แกว่ง,โบก,เดินอวด,ประดับหรูหรา. n. การแกว่งการโบก,การแสดงโอ้อวด,สำนวนสละสลวย,การประดับด้วยลายดอกไม้,ภาวะที่เจริญรุ่งเรือง., See also: flourisher n.
floury(เฟลา'เออรี) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายแป้งซึ่งปกคลุมด้วยแป้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
flour(n) แป้ง,ผงละเอียด
flourish(n) ความเจริญรุ่งเรือง,การประโคม,การกวัดแกว่ง,การโบก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flour ; Strachแป้ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครองแครง (n.) small season cake made of flour boiled in coconut milk
ซาวน้ำ (n.) boiled rice flour in noodle form, mixed with curry, eaten with powdered shrimps and pineapple slices Syn. ขนมจีนซาวน้ำ
ผงแป้ง (n.) flour See also: powder
แป้ง (n.) flour See also: powder Syn. ผง
แป้ง (n.) flour See also: powder Syn. ผงแป้ง
แป้งข้าวหมัก (n.) flour for fermentation See also: yeast Syn. แป้งหมัก
แป้งหมัก (n.) flour for fermentation See also: yeast Syn. แป้งข้าวหมัก
แป้งเหล้า (n.) flour for fermentation See also: yeast Syn. แป้งหมัก, แป้งข้าวหมัก
รุ่งเรือง (v.) flourish See also: progress, be prosperous Syn. อุดมสมบูรณ์, เจริญ
ก๋วยจั๊บ (n.) paste of rice flour See also: boiled Chinese pasta square Syn. กวยจั๊บ, ก๋วยจับ, ก๊วยจับ
ขนมจาก (n.) Thai sweetmeat made of flour, coconut and sugar
ขนมทองพลุ (n.) Thai sweetmeat made of fried flour Syn. ขนมท้องพลุ
ขนมทองม้วน (n.) Thai sweetmeat made of flour, coconut milk and egg
ขนมผิง (n.) Thai sweetmeat made of flour, egg and sugar
ขนมโก๋ (n.) kind of Chinese pancake made of rice-flour
ช่อม่วง (n.) kind of sweet-flour cake filled with sugar and coconut-meat
นวดแป้ง (v.) thresh flour
แป้งข้าวสาลี (n.) wheat flour Syn. แป้งสาลี, แป้งมี่
แป้งข้าวสาลี (n.) wheat flour Syn. แป้งหมี่, แป้งมี่
แป้งข้าวสาลี (n.) wheat flour Syn. แป้งสาลี, แป้งมี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The sail was patched with flour sacks, and furled.ด้วยกระสอบแป้งและม้วน
In the islands and outlying areas rationing of flour and sugar will continue...ทั้งบนเกาะและบริเวณโดยรอบ...
We come up here... and we open up our flour hopper.เรามาที่นี่ และเราเปิดถังแป้งของเรา ช่วยให้แป้งของเราลงมาที่นี่
Could you buy me some flour on the way here?เออนี่ ระหว่างทางเธอช่วยซื้อแป้งมาให้ได้มั้ย?
WE'RE GONNA NEED A FLOUR SIFTER.เราต้องใช้ที่ร่อนแป้ง
Roll her in flour and look for the wet spot before you hit that, man.ทำให้เธออ่อนปวกเเปียกไปทั้งตัว ก่อนที่นายจะอึ๊บหล่อน พวก
And hid the gun in mom's flour jar.และซ่อนปืนไว้ในโหลแป้งของแม่
These guys don't know that flour is gold dust.คนพวกนั้นไม่รู้หรอกว่าแป้งก็คือผงทอง
Oh, it's not that hard. it's just sd flour and paste.โอ้ มันไม่ยากขนาดนั้น ก็แค่ติดกาวแล้วแปะ
It rains baking flour around here.มันก็น้ำขุ่นทะลัก ไปหมดแล้วแถวๆนี้
They told me about the flour that was found on Friddle.พวกเขาบอกผมว่าผงแป้งที่พบ ในร่างเฟรดเดิ้ล
We use rye flour in many ceremonies.เราใช้แป้งสาลีในอีกหลายๆ พิธีเฉลิมฉลอง

flour ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jù, ㄐㄩˋ, 粔] cakes made from rice flour twisted into rings
糨糊[jiàng hù, ㄐㄧㄤˋ ㄏㄨˋ, 糨糊] flour paste
蜂糕[fēng gāo, ㄈㄥ ㄍㄠ, 蜂糕] sponge cake (light steamed flour or rice cake)
遍地开花[biàn dì kāi huā, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧˋ ㄎㄞ ㄏㄨㄚ, 遍地开花 / 遍地開花] blossom everywhere; spring up all over the place; to flourish on a large scale
[hòng, ㄏㄨㄥˋ, 蕻] budding; flourishing
低筋面粉[dī jīn miàn fěn, ㄉㄧ ㄐㄧㄣ ㄇㄧㄢˋ ㄈㄣˇ, 低筋面粉 / 低筋麵粉] cake flour; low fibre flour
[nǚ, ㄋㄩˇ, 籹] cakes of rice-flour and honey
玉米粉[yù mǐ fěn, ㄩˋ ㄇㄧˇ ㄈㄣˇ, 玉米粉] cornflour; corn starch
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, 方兴未艾 / 方興未艾] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong
发达[fā dá, ㄈㄚ ㄉㄚˊ, 发达 / 發達] developed (country etc); flourishing; to develop
繁茂[fán mào, ㄈㄢˊ ㄇㄠˋ, 繁茂] exuberant; luxuriant; lush and flourishing (vegetation); rank growth
全盛[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ, 全盛] flourishing; at the peak; in full bloom
[bó, ㄅㄛˊ, 勃] flourishing; prosperous; suddenly; abruptly
灯管[dēng guǎn, ㄉㄥ ㄍㄨㄢˇ, 灯管 / 燈管] flourescent light
[shèng, ㄕㄥˋ, 盛] flourishing; vigorous; magnificent; extensively; surname Sheng
盛誉[shèng yù, ㄕㄥˋ ㄩˋ, 盛誉 / 盛譽] flourishing reputation
繁花[fán huā, ㄈㄢˊ ㄏㄨㄚ, 繁花] flourishing blossom; a mass of flowers; luxuriant flowers
繁华[fán huá, ㄈㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, 繁华 / 繁華] flourishing; bustling
[xīng, ㄒㄧㄥ, 兴 / 興] flourish; it is the fashion to; to become popular
兴荣[xīng róng, ㄒㄧㄥ ㄖㄨㄥˊ, 兴荣 / 興榮] flourish; prosper
兴盛[xīng shèng, ㄒㄧㄥ ㄕㄥˋ, 兴盛 / 興盛] flourish; thrive
[fán, ㄈㄢˊ, 蕃] flourishing; to reproduce
鼎盛[dǐng shèng, ㄉㄧㄥˇ ㄕㄥˋ, 鼎盛] flourishing; at its peak; a golden age
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 栄] glory; honor; flourish; prosper; variant of 榮|荣
亨祚[hēng zuò, ㄏㄥ ㄗㄨㄛˋ, 亨祚] to prosper; to flourish
盛季[shèng jì, ㄕㄥˋ ㄐㄧˋ, 盛季] peak season; a flourishing period
[fěn, ㄈㄣˇ, 粉] powder; cosmetic face powder; food prepared from starch; noodles or pasta made from any kind of flour; whitewash; white; pink
[wàng, ㄨㄤˋ, 旺] prosperous; flourishing; to prosper; to flourish
[chāng, ㄔㄤ, 昌] prosperous; flourish; surname Chang
兴旺[xīng wàng, ㄒㄧㄥ ㄨㄤˋ, 兴旺 / 興旺] prosperous; thriving; to prosper; to flourish
兴隆[xīng lóng, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, 兴隆 / 興隆] prosperous; thriving; flourishing
米粉[mǐ fěn, ㄇㄧˇ ㄈㄣˇ, 米粉] rice flour
面糊[miàn hú, ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨˊ, 面糊 / 麵糊] starchy; floury and without fiber
茁壯[zhuó zhuàng, ㄓㄨㄛˊ ㄓㄨㄤˋ, 茁壯] sturdy; thriving; vigorous; robust; flourishing
如火如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, 如火如荼] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent
蓬勃[péng bó, ㄆㄥˊ ㄅㄛˊ, 蓬勃] vigorous; flourishing; full of vitality
一波三折[yī bō sān zhé, ㄧ ㄅㄛ ㄙㄢ ㄓㄜˊ, 一波三折 / 一波三摺] wave with many fold (成语 saw); calligraphic flourish with many twists; fig. many twists and turns
白面[bái miàn, ㄅㄞˊ ㄇㄧㄢˋ, 白面 / 白麵] wheat flour; flour

flour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour
うどん粉;饂飩粉[うどんこ, udonko] (n) udon flour (wheat flour)
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame
きなこ餅;きな粉餅;黄な粉餅;黄粉餅[きなこもち, kinakomochi] (n) (uk) (See 餅) mochi sprinkled with soy flour
きな粉;黄粉;黄な粉[きなこ, kinako] (n) (uk) soy flour; soybean flour
そば粉;蕎麦粉[そばこ, sobako] (n) buckwheat flour
マッカリ[, makkari] (n) alcoholic beverage made from flour or sticky rice (kor
メリケン粉[メリケンこ, meriken ko] (n) (wheat) flour
上新粉;上糝粉[じょうしんこ, joushinko] (n) top-grade rice flour made from non-glutinous rice
吉備団子;黍団子[きびだんご, kibidango] (n) (1) (esp. 吉備団子) sweet dumpling made with mochi flour and (sometimes) millet flour (famous product of Okayama); (2) (esp. 黍団子) millet dumplings
樫粉[かしご;かしこ;カシゴ;カシコ, kashigo ; kashiko ; kashigo ; kashiko] (n) oak flour (esp. as animal food); acorn flour
求肥[ぎゅうひ, gyuuhi] (n) (orig. written as 牛皮) (See 求肥飴) type of soft Japanese confectionery made with rice flour (somewhat similar to Turkish delight)
求肥飴[ぎゅうひあめ, gyuuhiame] (n) type of soft Japanese confectionery made with rice flour (somewhat similar to Turkish delight)
焦がし[こがし, kogashi] (n) flour made from parched rice or barley (can be mixed in hot water and drunk)
竹輪麩[ちくわぶ, chikuwabu] (n) flour paste cake in the form of a tube
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough
蕎麦がき;蕎麦掻き;蕎麦掻(io)[そばがき, sobagaki] (n) buckwheat mash (buckwheat flour in hot water served with shoyu)
薄力粉;箔力粉(iK)[はくりきこ, hakurikiko] (n) wheat flour of low viscosity; weak flour
青きな粉;青黄な粉;青黄粉(io)[あおきなこ;あおぎなこ(青黄な粉;青黄粉), aokinako ; aoginako ( ao ki na kona ; ao ki kona )] (n) (See きな粉) soy flour made from parched green soybeans
餡掛け;餡かけ[あんかけ, ankake] (n) {food} thick starchy sauce made of kuzu or katakuriko flour
香煎[こうせん, kousen] (n) (1) (See 麦こがし) roasted barley flour; (2) parched flour with various ingredients added and drunk in hot water
コーンフラワー[, ko-nfurawa-] (n) cornflour
パン粉[パンこ, pan ko] (n) (1) breadcrumbs; panko; (2) bread flour; (P)
修辞[しゅうじ, shuuji] (n) figure of speech; rhetorical flourish
弥栄;彌榮(oK)[いやさか;やさか, iyasaka ; yasaka] (n) (1) prosperity; prospering; flourishing; (int) (2) (See 万歳・ばんざい・6) best of luck; all the best; hurray; hoorah
振りかざす;振り翳ざす;振り翳す[ふりかざす, furikazasu] (v5s,vt) (1) to raise (esp. overhead); to brandish (e.g. sword); to flourish; (2) to wield (e.g. power, authority); to proclaim one's principles
振り回す(P);振りまわす;振回す[ふりまわす, furimawasu] (v5s,vt) (1) to wield; to brandish; to flourish; to wave (about); to swing; (2) to display (one's knowledge); to show off; (3) to abuse (one's power); (4) to manipulate someone; (P)
振るう;揮う;振う(io)[ふるう, furuu] (v5u,vt) (1) (See 槍を振るう,奮う) to swing; to wield (physically); to exert; (2) (See 威を振るう) to exercise; to wield (metaphorically); (3) to flourish; to prosper; to thrive
昭和元禄[しょうわげんろく, shouwagenroku] (n) the flourishing mid-Showa period (1960s and early 1970s) of peace, rapid economic growth, and life of ease
時めく[ときめく, tokimeku] (v5k,vi) to be prosperous; to prosper; to flourish; to enjoy great prosperity
栄える[さかえる, sakaeru] (v1,vi) to prosper; to flourish; (P)
栄落[えいらく, eiraku] (n) flourishing and declining
活躍[かつやく, katsuyaku] (n) (1) activity (esp. energetic); great efforts; conspicuous service; (vs) (2) to flourish; to participate actively; to play an active role; (P)
流行る[はやる, hayaru] (v5r,vi) (1) to be popular; to come into fashion; (2) to be prevalent; to spread widely (e.g. disease); to be endemic; (3) to flourish; to thrive; (P)
潤色(P);潤飾[じゅんしょく, junshoku] (n,vs) rhetorical flourishes; (P)
盛る[もる, moru] (v5r,vi) (1) to prosper; to flourish; (2) to copulate (animals)
篩う[ふるう, furuu] (v5u) (1) (See 篩に掛ける) to sieve (flour); (2) to eliminate (possibilities)
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar)
繁栄[はんえい, han'ei] (n,vs) prospering; prosperity; thriving; flourishing; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
流行る[はやる, hayaru] Thai: เป็นที่นิยมไปทั่ว English: to flourish

flour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัวลอย[n.] (būaløi) EN: bualoi ; rice flour balls ; Thai sweet rice dumplings (in coconut cream syrup) FR: bualoi [m]
บัวลอยไข่หวาน[n. exp.] (būaløi khai) EN: rice flour balls with sweet egg FR:
บัวลอยเผือก[n. exp.] (būaløi pheū) EN: steamed taro and flour with coconut milk FR:
จาก[n.] (jāk) EN: coconut sweet rice flour ; kanom jak FR:
ขนมชั้น [n. exp.] (khanom chan) EN: layer cake ; Thai layer cake ; steamed coconut layer rice cake ; layered rice flour dessert FR: gâteau monté [m]
ขนมจ่ามงกุฎ[n. exp.] (khanom jamo) EN: egg yolks dumplings in wheat flour crown FR:
ขนมไข่ปลา[n. exp.] (khanom khai) EN: rice flour mixed with toddy palm and shredded coconut FR:
ขนมครองแครง[n. exp.] (khanom khrø) EN: small season cake made of flour boiled in coconut milk FR:
ขนมพระพาย[n. exp.] (khanom Phra) EN: mung bean and flour dumplings FR:
ขนมเปียกปูน[n.] (khanompīekp) EN: black coconut sweet pudding ; rice flour pudding blended with juice from burnt coconut pee FR:
ขนมสำปันนี[n. exp.] (khanom samp) EN: wheat flour dumpling FR:
ขนมเสน่ห์จันทร์[n. exp.] (khanom sanē) EN: flour dumplings with egg yolks FR:
ขนมทองพลุ[n. exp.] (khanom thøn) EN: Thai sweetmeat made of fried flour FR:
ขนมถ้วยฟู[n. exp.] (khanom thua) EN: khanom thuay fu ; fluffy rice flour cake ; prosperity cake FR: khanom thuay fu
ครองแครง[n.] (khrøngkhraē) EN: small season cake [made of flour boiled in coconut milk] FR:
ครองแครงน้ำกะทิ ; ครองแครงกะทิ[n. exp.] (khrøngkhraē) EN: small season cake made of flour boiled in coconut milk FR:
เกรียน[n.] (krīen) EN: crude mixture of flour and water ; fine broken rice FR:
กวยจั๊บ [= ก๋วยจั๊บ = ก๋วยจั้บ = ก๊วยจั้บ][n. exp.] (kūay jap = ) EN: boiled Chinese pasta squares ; paste of rice flour FR: pâtes de riz [fpl]
ลืมกลืน[n. exp.] (leūm kleūn) EN: bean flour pudding topped with coconut cream FR:
นวดแป้ง[v. exp.] (nūat paēng) EN: knead ; thresh flour FR: pétrir ; travailler ; malaxer
แป้ง[n.] (paēng) EN: flour ; meal FR: farine [f]
แป้งฝุ่น[n.] (paēng-fun) EN: powder ; loosed powder ; dust flour FR:
แป้งข้าวจ้าว[n. exp.] (paēng jao =) EN: rice flour FR: farine de riz [f]
แป้งข้าว[n. exp.] (paēng khāo) EN: rice flour FR:
แป้งข้าวเจ้า[n. exp.] (paēng khāoj) EN: white non-glutinous rice flour ; rice flour FR: farine de riz [f] ; fécule de riz [f]
แป้งเข้าเหนียว[n. exp.] (paēng khao ) EN: glutinous rice flour FR: farine de riz glutineux [f]
แป้งข้าวโพด[n. exp.] (paēng khāop) EN: corn flour ; maize flour FR: farine de maïs [f] ; fécule de maïs [f] ; maïzena [f]
แป้งข้าวสาลี[n.] (paēngkhāosā) EN: wheat flour FR: farine de blé [f]
แป้งเค้ก[n. exp.] (paēng khēk) EN: cake flour FR:
แป้งเหล้า[n.] (paēnglao) EN: flour for fermentation ; yeast FR:
แป้งหมัก[n. exp.] (paēng mak) EN: flour for fermentation FR: farine fermentante [f]
แป้งมัน[n.] (paēngman ) EN: tapioca flour ; cassava starch ; potato flour ; cassava flour FR: farine de manioc [f] ; tapioca [m]
แป้งมันสำปะหลัง[n. exp.] (paēng mansa) EN: tapioca flour ; cassava flour FR: farine de manioc [f]
แป้งมี่[n.] (paēng-mī) EN: wheat flour FR: farine de blé [f]
แป้งหมี่[n. exp.] (paēng-mī) EN: wheat flour FR: farine de blé [f]
แป้งสาลี[n.] (paēngsālī) EN: wheat flour FR: farine de blé [f] ; farine de froment [m]
แป้งสิงคโปร์[n. exp.] (paēng Singk) EN: tapioca flour FR:
แป้งสด[n.] (paēngsot) EN: new-milled flour ; flower-juice flour ; perfumed powder FR:
แป้งทำขนม [n. exp.] (paēng tham ) EN: cake flour FR:
แป้งทอดกรอบ[n. exp.] (paēng thøt ) EN: crispy flour FR:

flour ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stärkemehl {n}cornflour [Br.]
Fanfare {f}fanfare; flourish of trumpets; multitone horn
mehlig {adj} | mehliger | am mehligstenfloury | more floury | most floury

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flour
Back to top