ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

untruth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *untruth*, -untruth-

untruth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
untruth (n.) การโกหก See also: การหลอกลวง Syn. deception, dishonesty Ops. honesty, frankness
untruthful (adj.) ที่พูดโกหก Syn. lying, dishonest, deceitful Ops. honest
untruthfulness (n.) การโกหก Syn. lie
English-Thai: Nontri Dictionary
untruth(n) ความไม่จริง,ความหลอกลวง,ความเท็จ,ความไม่ซื่อสัตย์
untruthful(adj) ไม่จริง,ไม่ซื่อสัตย์,เท็จ,หลอกลวง,ไม่จงรักภักดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even if Miguel senses my deception, he'll forgive me this one small untruth.ต่อให้มิเกลรับรู้ว่าผมหลอกลวง เขาจะให้อภัยผมกับการโกหกเล็กน้อยนี่
Never once been untruthful with my heartข้าจะไม่คิดคดทรยศ ต่อหัวใจของข้า
I can't paint your eyebrows blue. It would be untruthful.ผมเพ้นท์รูปขนตาให้เป็นสีฟ้าไม่ได้หรอก\มันดูไม่สมจริง
The Anne I used to know was quite above telling an untruth.แอนน์ที่ฉันรู้จัก แทบจะไม่พูดความจริงต่อกันเลย
A fib. An untruth.โกหก โป้ปด ไม่ใช่เรื่องจริง

untruth ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
妄語戒[もうごかい, mougokai] (exp) {Buddh} do not speak untruthfully (precept)
虚妄[きょもう, kyomou] (n) falsehood; untruth; delusion
虚実混交;虚実混淆[きょじつこんこう, kyojitsukonkou] (n) mishmash of truth and untruth; mixture of fiction and fact

untruth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุสาวาท[n.] (musāwāt) EN: lie ; falsehood ; fib ; untrue words ; untruth FR: mensonge [m] ; contre-vérité [f] ; menterie [f] (fam. - vx)
อสัตย์[adj.] (asat) EN: dishonest ; untruthful ; unfaithful ; unprincipled ; unscrupulous FR: malhonnête
การโกหก[n.] (kān kōhok) EN: deception ; untruthfulness FR:
มุสา[v.] (musā) EN: lie ; fib ; tell a lie ; tell untruths ; falsify ; prevaricate ; utter a falsehood FR:
พูดโกหก[adj.] (phūt kōhok) EN: untruthful FR:
พูดไม่จริง[adj.] (phūt mai ji) EN: insincere ; untruthful FR: hypocrite
ตลบตะแลง[adj.] (taloptalaēn) EN: deceitful ; untruthful ; crafty ; tricky FR:

untruth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unwahr; wahrheitswidrig {adj} | wahrheitswidriger | am wahrheitswidrigstenuntruthful | more untruthful | most untruthful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า untruth
Back to top