ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dishonesty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dishonesty*, -dishonesty-

dishonesty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dishonesty (n.) การไม่ซื่อสัตย์ Syn. bribery
dishonesty (n.) ความมีเล่ห์เหลี่ยม Syn. deception
dishonesty (n.) การพูดเท็จ See also: การหลอกลวง, การโกหก, การทำมารยา Syn. mistatement, prevarication Ops. fact, truth
dishonesty (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ See also: ความไม่สุจริต, การทุจริต Syn. corruption Ops. dishonest, probily
dishonesty (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ Syn. skullduggery
dishonesty (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ Syn. skulduggery
dishonesty (n.) การโกหก See also: การหลอกลวง Syn. deception Ops. honesty, frankness
English-Thai: HOPE Dictionary
dishonesty(ดิสออน'นิสที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่สุจริต,การกระทำที่ไม่สุจริต,การหลอก,การลวง, Syn. fraud
English-Thai: Nontri Dictionary
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทุจริต (n.) dishonesty See also: corruption Syn. การคดโกง, การฉ้อฉล Ops. ความสุจริต, ความซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Brother, I've seen all kinds of dishonesty in my day, but this little display takes the cake.พี่ชายผมเคยเห็นทุกชนิดของการทุจริตในวันของฉัน แต่การแสดงเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้จะใช้เวลาเค้ก
A dishonesty that poisons everything.ไม่ยุติธรรมอยู่ในทุกๆสิ่ง
Even as a young man he was prone to dishonesty - Who knows what path he is on now.ตอนเขายังหนุ่มมีแนวโน้มว่าจะไม่ซื่อสัตย์ ใครจะไปรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นคนยังไง
I mean, no offense, but you have no dishonesty in you.เพียงแต่คุณตีสีหน้าไม่เป็น
I have dishonesty in me. I can put on a front.ฉันตีได้ ฉันตีสีหน้าเป็น
Dishonesty eats away at a marriage.ความไม่ซื้อสัตย์จะทำลาย ชีวิตคู่
Dishonesty is food to a marriage. It will die without it.การโกหก คืออาหารของชีวิตคู่ ถ้าไม่ได้กินมันก็ตาย
Dishonesty may help some make a few good amends... ♪ all dangers start ♪ความไม่ซื่อสัตย์อาจช่วยให้บางคน รู้สึกว่าเป็นการแก้ตัวที่ดี #all dangers start#
Jim here teaches at the University of North Carolina and is writing a book about the criminal dishonesty, corruption, paranoia and abuses of power of Richard Nixon.ส่วนจิมสอนหนังสืออยู่ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา กำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับ อาชญากรรม ความไม่ซื่อสัตย์ คอรัปชั่น จิตระแวง และการใช้อำนาจในทางที่ผิด ของริชาร์ด นิกสัน
You get older, you start to feel your mortality, and you say, "There's no more time for dishonesty,แต่ก็แก่ขึ้น แล้วก็เริ่มคิดเรื่องความตาย เราไม่มีเวลามาหลอกกันมาตบตากันแล้ว
Not very noble to accuse a lady of dishonesty.ไม่เป็นสุภาพบุรุษเท่าไหร่เลยนัก ที่จะมากล่าวหาสตรีสูงศักดิ์ว่าไม่ซื่อสัตย์
I attacked you for your dishonesty, but now I need to tell you the truth.ฉันทำร้ายนาย เพราะความไม่ซื่อสัตย์ของนาย แต่ตอนนี้ ฉันอยาก บอกความจริงกับนาย

dishonesty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连手[lián shǒu, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄡˇ, 连手 / 連手] concerted action; to collude (in dishonesty)

dishonesty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不徳義[ふとくぎ, futokugi] (adj-na,n) immorality; dishonesty
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
不純[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) impurity; adulteration; dishonesty; irregularity; (P)
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na,n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
横着[おうちゃく, ouchaku] (adj-na,n,vs) dishonesty; laziness; cunning; (P)

dishonesty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความทุจริต[n.] (khwām thutj) EN: dishonesty ; corruption FR: corruption [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dishonesty
Back to top