ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

delusion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *delusion*, -delusion-

delusion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
delusion (n.) การเข้าใจผิด See also: ความผิดพลาด, ความเชื่อที่ผิด Syn. error, illusion, misconception Ops. truism, fact, certainty
delusion (n.) อาการหลงผิด (ทางจิตวิทยา) See also: อาการหลอน Syn. hallucination, mental error
English-Thai: HOPE Dictionary
delusion(ดิลู'เ??ชิน) n. การลวงตา,การหลอกลวง,ความเชื่อผิด ๆ ,ความคิดเพ้อเจ้อ,การเข้าใจผิด,มหันต์
English-Thai: Nontri Dictionary
delusion(n) การหลอกลวง,การตบตา,โมหันธ์,ภาพลวงตา,ความเข้าใจผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
delusion(จิตเวช.) อาการหลงผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delusion of grandeur; delusion, grandiose(จิตเวช.) อาการหลงผิดคิดตนเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delusional Jealousyอาการหลงผิดเกี่ยวกับความอิจฉาริษยา [การแพทย์]
Delusions, Grandioseอาการหลงผิดเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โมหันธ์ (n.) delusion See also: illusion, confusion, false impression
โมหาคติ (n.) delusion See also: partiality, unfairness, favoritism, intolerance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In a way, I'm grateful, as this delusion spares her the reality of our predicament.ในวิธีที่ฉันรู้สึกขอบคุณเป็นความเข้าใจผิดนี้ อะไหล่ของเธอเป็นจริงของสถานการณ์ของเรา
So how is it that she and Mr. Correll are having the same delusion making up imaginary children from the same plane crash?แล้วมันเป็นไปได้ไหมที่เธอและคุณคอรเรลจะคิดไปเอง... ...โดยสร้างลูกในจินตนาการจากเครื่องบินตกเหมือน ๆ กัน
He may be under the delusion that he is working for god.แต่เขาต้องคิดว่า เขาทำงานให้กับพระเจ้า
Challenging a delusion like his can have unpredictable consequences.เราทำนายผลจากการท้าทายคนที่หลงผิดอย่างเขาไม่ได้หรอกครับ
And his delusion led him to kill 13 people.และการหลงผิดของเขา ทำให้เขาฆ่าคนไป 13 คน
The delusion of a dreamer.ความหลงผิดของคนช่างฝัน
We don't know what the delusion is,เราไม่รู้ว่าอาการหลงผิดนั่นคืออะไร
The delusion you're trying to cure is called Christmas, Duncan.ภาพมายาที่คุณกำลังพยายามเยียวยา มันเรียกว่าคริสต์มาส ดันแคน
Narcissistic delusion is commonภาพหลอนของการหลงดัวเอง
And when a delusion like that crashes, it crashes hard.และหากการหลงผิดเกิดขึ้น มันก็เกิดอย่างรุนแรง
What if he was suffering from the delusion that he's possessed?จะเป็นยังไง ถ้าเค้าทุรนทุราย เพราะเค้าคิดว่ากำลังจะโดนฆ่า
Hopefully she fits his delusion and he's continuing to play it out with her.หวังว่าเธอจะพอดีกับภาพลวงของเค้านะ และเค้่าจะได้ใช้เวลาในการเล่นกับเธอ

delusion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
痴心妄想[chī xīn wàng xiǎng, ㄔ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, 痴心妄想 / 癡心妄想] to labor under a delusion (成语 saw); wishful thinking; trad. form 痴心妄想 also used
幻想[huàn xiǎng, ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 幻想] delusion; fantasy
自大狂[zì dài kuáng, ㄗˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄤˊ, 自大狂] megalomania; egomania; delusions of grandeur

delusion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚妄[きょもう, kyomou] (n) falsehood; untruth; delusion
迷夢[めいむ, meimu] (n) illusion; fallacy; delusion
迷妄[めいもう, meimou] (n) illusion; fallacy; delusion
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering)
[く, ku] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering)
妄執;盲執(iK)[もうしゅう, moushuu] (n) {Buddh} deep-rooted delusion; firm conviction (based on incorrect beliefs)
妄想(P);盲想[もうそう(P);ぼうそう, mousou (P); bousou] (n,vs) wild idea; delusion; (P)
惑い[まどい, madoi] (n) delusion; illusion; infatuation; bewilderment; perplexity
気の迷い[きのまよい, kinomayoi] (exp) (See 気迷い) delusion; trick of the imagination
煩悩[ぼんのう, bonnou] (n) (1) worldly desires; evil passions; appetites of the flesh; (2) {Buddh} klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering); (P)
錯覚[さっかく, sakkaku] (n,vs,adj-no) (1) optical illusion; hallucination; (2) misapprehension; delusion; (P)

delusion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการโคทาร์ด[n. exp.] (ākān Khōthā) EN: Cotard delusion ; Cotard's Syndrome ; Walking Corpse Syndrome FR:
อาการหลงผิด[n. exp.] (ākān long p) EN: delusion FR:
เมาห์[n.] (mao) EN: delusion ; ignorance ; lack of awareness FR:
โมหะ[n.] (mōha) EN: delusion ; ignorance ; dullness ; lack of awareness FR: égarement [m] ; ignorance [f] ; illusion[f]
โมห-[pref.] (mōha-) EN: delusion ; ignorance ; dullness FR: égarement [m] ; ignorance [f] ; illusion[f]
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance FR: partialité due à l'ignorance [f]
โมหันธ์[n.] (mōhan) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression FR:
ภาพลวงตา[n.] (phāplūangtā) EN: illusion ; delusion ; hallucination ; mirage ; chimera ; optical illusion FR: mirage [m] ; illusion [f] ; illusion d'optique [f]
โรคจิตหลงผิด[n. exp.] (rōk jit lon) EN: delusional disorder ; paranoid disorder FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า delusion
Back to top